Проф д-р Арсе Петрески

Редовен Професор

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС

  • Социологија на правото
  • Семејно право

Биографски податоци на кандидатот

Редовен Проф. д-р Арсе Петрески e роден на ден 06.08.1973 година во Скопје. Основно и средно училиште завршил во Гостивар. Вработен е на Универзитет “Свети Климент Охридски“ Битола на Правен факултет во Кичево

Докторски студии

Универзитет “Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, на Институтот за Социолошки и Политичко-Правни истражувања на ден 28.12.2004 година ја одбранил докторската дисертација на тема под наслов: “Ханифискиот мезхеб (правна школа) и социјалниот живот на муслиманите во Република Македонија“ и се стекнал со научен степен доктор на социолошки науки.

Втор докторат во полето на правните науки има завршено на Кантербери Универзитет во Велика Британија на 24.01.2013 година.

Магистерски студии

Постдипломски (магистерски) студии од областа на кривично-правните науки студирал во Белград и во Нови Сад. Ја одбранил магистерската теза под наслов: “Амнестијата како облик на криминалната политика“ и се стекнал со научен степен магистер по правни науки.

Постдипломски (магистерски) студии од областа на јавно здравство студирал на Медицински факултет во Скопје, завршил со просек 9.88, и ја одбранил магистерската теза на тема: “Епидемиолошки и социјално етички аспекти на ХЕПАТИТ Ц како јавно здравствен проблем во Р.Македонија“, и се стекнал со научен степен магистер по медицински науки од областа на јавното здравство

На Универзитетот “Свети Климент Охридски“ во Битола, на Технолошко – техничкиот факултет во Велес завршил постдипломски (магистерски) студии од областа на квалитетот и безбедноста на храна со просек од 9,14 и ја одбранил магистерската теза на тема: “Интегрирани процеси и системи за безбедност на храната со посебен статистички осврт во Република Македонија“ и се стекнал со научен назив магистер на науки по квалитет и безбедност на храна.

Додипломски (факултетски) студии

Дипломиран правник (VII/1)

Правен факултет  “Јустинијан Први“ – Скопје “Универзитет Свети Кирил и Методиј“ Скопје, дипломирал на ден 21.06.1996 година на правни студии

Останати едукативни достигнувања (школи, курсеви, специјализации, стручни испити)

Има положено правосуден испит. Работел како адвокат од 2002 – 2007 година со број на Лиценца издадена од Адвокатска Комора на Република Македонија под бр. 1655.
Има положено нотарски испит.
Исто така, има положено специјалистички испит од областа на индустриската сопственост, и меѓународен сертификат по право на интелектуална сопственост од 2009 година.
Има завршено обука за медијатор при Министерство за правда на Р.М. Воедно е сертифициран медијатор во Министерството за правда на Р.М.
Има завршено обука за решавање на меѓуетнички конфликти преку Институтот за Социолошки и политичко правни истражувања и Филозофскиот факултет во Скопје и Центарот за човекови права подржано од канцеларијата на ООН и УНИЦЕФ.
Има Диплома од Природно математички факултет – за форензичка едукација.
Има Дипломи од Универзитетот во Мериленд од САД во делот на екологијата, јавното здравство, и форензичната медицина.
Има завршено обуки од областа на претприемничкиот менаџмент, енергетскиот менаџмент и е едукатор за неформално образование
Има завршено VII степен на Англиски јазик – intermediate course
Има едукација од областа на Гешталт психотерапија во Скопје
Има едукација од областа на семејна и едукативна психотерапија.

Преку Индустриската Комора на Р. Германија и ЕУРЕМ Конзорциумот од октомври 2017 година до септември 2018 година завршил специјалистички курс и стекнал звање Европски енергетски менаџер – European Energy Manager (CCI)  (лиценца бр: МК-SKP-0036).

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online:The Clinician in Court: Surviving a Malpractice Suit, October 4, 2016 year

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: Addiction in Your Practice: Information and Resources for Dealing with Addictive Behavior, October, 9, 2016 year

HARVARD MEDICAL SCHOOL Certifies that Arse Petreski has participated in the enduring material activity titled Collaborative Care Approaches for Management of Opioid Use Disorder on December 03, 2017

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: The Psychology of Criminal Justice August 27, 2014 year

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: Response to chemical, biological and radiological attack, 22th August, 2013 year

HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: Meditation and Visualization of Practises For Everyday Living and to Enhance Peak Performance, February 21, 2018 year

Université Paris Diderot Ce certificat est présenté à Arse Petreski PhD pour avoir réussi le cours Santé sexuelle pour tous 20 février 2018

Holds degrees from WIFI – Institute of Higher Education from Austria – Vienna specialist knowledge in the field of strategy, planning, organization, financial management and risk management.

San Jose State University has successfully completed Psychology school, April 30, 2018 year

Open University Certificat of Forensic Psychology February 26th 2018 year

CERTIFICATE OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION New Approaches to the Treatment of Hepatitis C Virus Infection Transcript ID: 17417B

CERTIFICATE OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION The Postgraduate Institute for Medicine certifies that Arse Petreski MMSc, PhD has participated in the enduring material activity titled Module 3: Reducing Risk & Maintaining Empathy: Legal Perspective on 10/25/2017

CERTIFICATE OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION The Postgraduate Institute for Medicine certifies that Arse Petreski MMSc, PhD has participated in the enduring material activity titled Managing ADHD: What Are We Missing? on 10/25/2017

CERTIFICATE OF PARTICIPATION Haymarket Medical Education certifies that Arse Petreski has participated in the enduring online activity titled The Spectrum of Molecular Testing Protocols for HCV: Identifying and Monitoring Disease Progression and Treatment Efficacy on 02/10/2017

CERTIFICATE OF PARTICIPATION Haymarket Medical Education certifies that Arse Petreski has participated in the enduring online activity titled Pharmacologic Therapy for Obesity Management on 02/10/2017

INTERNATIONAL ATOMIC EMERGY AGENCY CERTIFICATE OF COMPLETION Molecular biology, pathology, pathogenesis, on November 17, 2017 year

The Johns Hopkins University School of Medicine certifies that  has participated in the enduring material titled Nutritional Insights: Selected Highlights From Johns Hopkins Medicine 12th Advances in Pediatric Nutrition

The Johns Hopkins University School of Medicine certifies that  has participated in the enduring material titled Genomic Technologies on November 20, 2018 year

The Annenberg Center for Health Sciences at Eisenhower certifies that has participated in the Enduring educational activity titled ResearchPerspectives: Biosimilars-Advances in Research and Development on October 2, 2017

Comprehensive Strategies to Improve Clinical Outcomes in Heart Failure on 11/01/2018

Jordan University of Science and Technology Certificat of Achievement Microbiology and Forensic Science, February 18th 2018 year

Open University Certificat of Forensic Psychology February 26th 2018 year

Jordan University of Science and Technology Certificat of Achievement Microbiology and Forensic Science, February 18th 2018 year

The Univerrsity of Sydney Certificate of Completion is granted to Arse Petreski MMSs, PhD, for successfully completing the activity titled Positive Psychiatry and Mental Health on February 19, 2018 year

The American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) certifies that Arse Petreski PhD, Ph.D. has participated in the following online continuing medical education activity: Program Title: Addressing Postprandial Glucose Excursions: An Update on the Implications and New Management Strategies for Patients with Diabetes Date of Release: August 28, 2018 Date Completed: December 8, 2018 Date Activity Expires: August 28, 2019

Certificate of Participation Global Education Group certifies that has participated in the enduring activity titled AMA PRA Category 1 Credit(s)™. on . This activity was awarded Arse Petreski PhD 08/12/2018 1.50 Targeting NASH: Advances in the Diagnosis and Treatment of Nonalcoholic Steatohepa

Wound Care Education Partners Awards this Certificate to ARSE PETRESKI Ph.D In Recognition of the successfull completion of Key Concepts in Hiperbaric Medicine Completion Date: may 13, 2017 year

Wound Care Education Partners Awards this Certificate to ARSE PETRESKI Ph.D In Recognition of the successfull completion of Mechanisms and Management of Dive Accidents Completion Date: jule 12, 2018 year

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

2002 – 2007 година – Адвокат со број на лиценца издадена од Адвокатска комора на Република Македонија под бр. 1655

2008 – 2013 година – Доцент на Правен факултет – Кичево – дисперзирани студии во Битола и Струга

2008 – 2009 Продекан за настава

2008 – 2012 Продекан за наука

2008 – 2012 и 2012 – 2016 година Сенатор при Универзитет “Свети Климент Охридски“ Битола и од 2012 – 2016 година Претседател на Комисијата за верификација при УКЛО – Битола

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР – Скопје, консултант од 2011 година

2011 година – Медијатор при Министерство за правда на Р.Македонија

2013 година избран за вонреден професор по социолошки науки во делот на Социологија на правото (51117)

2013 – 2017 година Професор на Ветеринарен факултет во Битола по предметот Судско ветеринарство и етика

2016 – 2017 година Професор на Факултет за Безбедност во Скопје по предметот Социологија на семејство

2018 година избран за Редовен професор на Универзитет “Свети Климент Охридски“ Битола на Правен факултет

2018 година завршил обука за европски енергетски менаџер ЕУРЕМ при Космо Иновативен центар и Стопанска комора на Сојузна Република Германија од Нинберг

Координатор на Европски Институт за енергетска ефикасност и одржлив развој, бр. 0307-53/1 од 14.06.2018 година

Избран за предавач на Академија за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во Скопје

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК (од /1 до 5/ /1 – одлично, 5 – основно)

Англиски јазик Зборување:1    Пишување:1

Француски јазик Зборување:5    Пишување:5

Италијански јазик: Зборување:4    Пишување:4

Шпански јазик: Зборување:5    Пишување:5

Германски јазик Зборување:4    Пишување:4

Албански јазик Зборување:1    Пишување:1

Турски јазик Зборување:1    Пишување:1

Арапски јазик Зборување:1    Пишување:1

Српски и Хрватски јазик Зборување:1    Пишување:1

Словенски јазик  Зборување:1    Пишување:1

Латински јазик

Членства во меѓународни организации, институции и факултети

1)      Leiden Law School

2)      The Hague Academy of International Law

3)      Cape Breton University

4)      Council of the European Union

5)      World Health Organization (WHO)

6)      European Court of Human Rigts

7)      Journal of American Academic Research

8)      U.S. Department of Justice Law Enforcement  Washington, DC

9)      American Asociation of Nutritional Consultant

10)  American Asociation of Medical Assistants ID: 553835

11)  American Psychology Association