Доц. д-р Ивона Шушак Лозановска

Доцент

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС

Малолетничко казнено право

Меѓународно казнено право

ВТОР ЦИКЛУС

Криминологија

Економски криминалитет

Криминалитет на насилство

Права на детето

ТРЕТ ЦИКЛУС

Меѓународно правна заштита на правата на детето

Криминологија со политика на сузбивање на криминал

Детско престапништво и правда за децата

Превенција на криминал и ресторативна правда

ОБРАЗОВАНИЕ

2013-2020 Доктор на науки од областа на безбедноста, на Факултетот за безбедност- Скопје, со просечен успех 9,57, тема на докторската дисертација: „Групно извршување на кривичните дела кај децата во Република Македонија за периодот од 2005-2015 година

2011- Положен правосуден испит

2008-2010 Магистер на правни науки, насока казнено право на Правен факултет „Јустинијан Први“, со просечен успех 9.25, магистерска тема:  „Феноменолошки карактеристики на трговијата со луѓе

2005-2008 Дипломиран правник на Правен факултет „Јустинијан Први“, (додипломски правни студии) со просечен успех 9.07


ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

2020- ,  Наставно звање –доцент на Правниот факултет Кичево во научната област “Криминологија” и “Детско престапништво”

2015- 2020, Соработничко звање- асистент-докторант на Правниот факултет – Кичево во научната област „Казнено право“

2012-2015, Соработничко звање- помлад асистент на Правниот факултет– Кичево во научната област „Казнено право“

20122012, стручен соработник во Нотарска канцеларија

2009-2012, адвокатски приправник во Адвокатска канцеларија


ОСТАНАТИ РЕЛЕВАНТНИ ИНФОРМАЦИИ

  • Координатор на Правна клиника на Правен факултет- УКЛО- Битола (од 2017 година);
  • Член на Македонско научно друштво
  • Член на ЗКПКМ – Здружение за кривично право и криминологија.
  • Oсновач и член на Здружение за безбедносни правни и криминолошки истражувања- CRIMEN
  • Сертифициран тренер на Советот на Европа и Адвокатската комора на Република Северна Македонија за „Правда за деца: Примена на правото за бесплатна правна помош при работа со деца“

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ:

  • In4Child, Високата медицинска школа- УКЛО- Битола, во рамките на INTERREG-IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAME GREECE-THE FORMER YOUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014- 2020.
  • Active citizens, British counsil,2018
  • Центар за пристап до правда, Фондација Отворено општество Македонија, 2020-2021
  • Пристап до правда за најмаргинализираните, ЕУ – ЕИДХР, Во партнерство со: Фонадација Отворено општество- Македонија, ХОПС Опции за здрав живот – Скопје, 2020-2021
  • Јавни пари за јавно добро, Фондација Отворено општество- Македонија, 2020