» Криминалистика, септемвриска сесија
 
» Меѓународно казнено право, септемвриска сесија
 
» Казнено право применета програма, септемвриска сесија
 
» Казнено процесно право, септемвриска сесија
 
» Казнено право, септемвриска сесија
 
» Еколошко право, септемвриска сесија
 
» Основи на економија, конечни резултати
 
» Применета економија, конечни резултати
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Историја на право, конечни резултати
 
» Англиски јазик 2, јунска сесија
 
» Англиски јазик 1, јунска сесија
 
» Основи на економија, континуирано оцнеување
 
» Применета економија, континуирано оценување
 
» Јавна и државна администрација, континуирано оценување
 
» Административно право, континуирано оценување
 
» Стварно право, јунска сесија
 
» Политички систем, јунска сесија 2013, прелиминарни
 
» Локална самоуправа, јунска сесија, прелиминарни
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Политички систем, априлска сесија, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, јунска сесија
 
» Наследно право, конечни резултати
 
» Пенологија, јунска сесија
 
» Криминологија, јунска сесија
 
» Арбитражно право, прелиминарни резултати
 
» Вовед во право на ЕУ, конечни резултати
 
» Уставно право, конечни резултати
 
» Финансиско право, јунска сесија, прелиминарни
 
» Финансиско право, јунска сесија
 
» Јавни финансии, јунска сесија, прелиминарни
 
» Јавни финансии, јунска сесија
 
» Политички систем, јунска сесија
 
» Судски систем, конечни резултати
 
» Право на инт.сопственост, континуирано, конечни
 
» Деловно и договорно право, прелиминарни резултати
 
» Граѓанско право применета програма, прелиминарни резултати
 
» Трговско право, прелиминарни резултати
 
» Меѓународно трговско право, прелиминарни резултати
 
» Применета економија, испит
 
» Применета економија, колоквиум
 
» Основи на економија, испит
 
» Основи на економија, колоквиум
 
» Малолетничко казнено право, прелиминарни резултати
 
» Казнено право применета програма, прелиминарни резултати
 
» Стечај и стечајна постапка, конечни резултати
 
» Наследно право, прелиминарни резултати
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, прелиминарни резултати
 
» Историја на право, јунска сесија
 
» Деловно и договорно право, јунска сесија, прелиминарни
 
» Граѓанско право применета програма, јунска сесија, прелиминарни
 
» Трговско право, јунска сесија, прелиминарни
 
» Меѓународно трговско право, јунска сесија, прелиминарни
 
» Човекови права, јунска сесија, конечни
 
» Трудово право, јунска сесија
 
» Историја на право, јунска сесија
 
» Француски јазик 1, јунска сесија
 
» Јавна и државна администрација, јунска сесија
 
» Административно право, јунска сесија
 
» Вовед во право, јунска сесија
 
» Судски систем, јунска сесија, континуирано
 
» Судски систем, јунска сесија
 
» Право на инт.сопственост, јунска сесија, континуирано
 
» Право на инт.сопственост, јунска сесија
 
» Филозофија на право, јунска сесија
 
» Наследно право, јунска сесија
 
» Граѓанско процесно право, јунска сесија
 
» Уставно право, прелиминарни резултати
 
» Семејно право, јунска сесија, конечни
 
» Малолетничко казнено право, јунска сесија
 
» Човекови права, јунска сесија
 
» Казнено право применета програма, јунска сесија
 
» Казнено процесно право, јунска сесија
 
» Казнено право, јунска сесија
 
» Меѓународно казнено право, јунска сесија
 
» Јавна и државна администрација, прелиминарни резултати
 
» Административно право, прелиминарни резултати
 
» Еколошко право, јунска сесија
 
» Социјална патологија, континуирано оценување
 
» Социјална патологија, јунска сесија испит
 
» Политички систем, прелиминарни резултати
 
» Уставно право, јунска сесија
 
» Применета економија, континуирано оценување, конечни
 
» Уставно право, континуирано оценување, конечни
 
» Вовед во право на ЕУ, јунска сесија, прелиминарни
 
» Меѓународно јавно право, конечни резултати
 
» Граѓанско процесно право, јунска сесија
 
» Криминалистика, континуирано, конечни резултати
 
» Вовед во право на ЕУ, јунска сесија
 
» Наследно право, континуирано оценување
 
» Облигационо право, јунска сесија
 
» Граѓанско право, јунска сесија
 
» Управно процесно право, јунска сесија
 
» Вонпарнично и извршно право, јунска сесија
 
» Арбитражно право, јунска сесија
 
» Меѓународно јавно право, прелиминарни резултати
 
» Применета економија, континуирано оценување, прелиминарни
 
» Информатика, јунска сесија
 
» Криминалистика, втор колоквиум и испит
 
» Локална самоуправа, прв поправен и втор колоквиум
 
» Социјална патологија, континуирано оценување, прелиминарни резултати
 
» Казнено процесно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Пенологија и Криминологија, резултати
 
» Финансиско право, втор колоквиум
 
» Финансиско право, прв поправен колоквиум
 
» Јавни финансии, континуирана проверка и испит,конечни
 
» Втор циклус: Адвокатско и нотарско право, јунска сесија
 
» Втор циклус: Корпоративно право, јунска сесија
 
» Стварно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Наследно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Арбитражно право, втор колоквиум
 
» Англиски јазик 2, прв поправен и втор колоквиум
 
» Трудово право, колоквиум
 
» Социјална патологија, прв поправен и втор колоквиум
 
» Криминалистика, континуирано оценување, прелиминарни
 
» Јавни финансии, континуирана проверка и испит
 
» Криминалистика, прв поправен и втор колоквиум
 
» Човекови права, конечни резултати
 
» Применета економија, втор колоквиум
 
» Применета економија, прв поправен колоквиум
 
» Административно право и постапка, прв и втор колоквиум
 
» Јавна и државна администрација, втор колоквиум
 
» Јавна и државна администрација, прв поправен колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, прв и втор колоквиум
 
» Малолетничко казнено право, прв и втор колоквиум
 
» Француски јазик 1, прв и втор колоквиум
 
» Граѓанско право применета програма, прв поправен и втор колоквиум
 
» Уставно право, континуирано оценување, прелиминарни
 
» Политички систем, априлска сесија
 
» Меѓународно јавно право, априлска сесија, конечни
 
» Граѓанско процесно право, втор колоквиум
 
» Граѓанско процесно право, прв поправен колоквиум
 
» Казнено процесно право, колоквиум
 
» Казнено право применета програма, колоквиум
 
» Меѓународно јавно право, априлска сесија, прелиминарни
 
» Филозофија на право, априлска сесија, конечни резултати
 
» Втор циклус: Корпоративно право, конечни резултати
 
» Граѓанско право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Право на интелектуална сопственост, втор колоквиум
 
» Право на интелектуална сопственост, прв поправен колоквиум
 
» Меѓународно казнено право, априлска сесија, конечни резултати
 
» Казнено право, априлска сесија, конечни резултати
 
» Деловно и договорно право, априлска сесија
 
» Трговско право, априлска сесија
 
» Вовед во право на ЕУ, априлска сесија, конечни
 
» Втор циклус: Земјишно и книжно право
 
» Филозофија на право, прелиминарни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Политички систем, конечни резултати
 
» Стварно право, прв колоквиум
 
» Уставно прво, прв поправен и втор колоквиум
 
» Вовед во право, априлска сесија
 
» Пенологија, прв колоквиум
 
» Човекови права, априлска сесија
 
» Трудово право, колквиум
 
» Меѓународно казнено право, априлска сесија
 
» Казнено право, априлска сесија
 
» Основи на економија, априлска сесија, испит
 
» Основи на економија, априлска сесија, колоквиум
 
» Филозофија на право, априлска сесија
 
» Облигационо право, априлска сесија
 
» Информатика, априлска сесија, конечни резултати
 
» Вовед во право на ЕУ, априлска сесија
 
» Втор циклус:Финансиски институции
 
» Социологија на право, априлска сесија
 
» Судски систем, априлска сесија
 
» Казнено процесно право, резултати по сите основи
 
» Казнено право, резултати по сите основи
 
» Вовед во право на ЕУ, априлска сесија
 
» Информатика, теорија, априлска сесија
 
» Меѓународно трговско право, прв колоквиум, конечни резултати
 
» Граѓанско право применета програма, прв колоквиум, конечни
 
» Локална самоуправа, прв колоквиум
 
» Втор циклус: Корпоративно право
 
» Криминологија, дефинитивни резултати
 
» Финансиско право, прв колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, прв колоквиум
 
» Граѓанско право применета програма, прв колоквиум
 
» Наследно право, прв колоквиум
 
» Граѓанско право, прв колоквиум
 
» Социјална патологија, прв колоквиум
 
» Арбитражно право, прв колоквиум
 
» Казнено процесно право, прв колоквиум
 
» Административно право, прв колоквиум
 
» Јавна и државна администрација, прв колоквиум
 
» Англиски јазик 2, прв колоквиум
 
» Применета економија, прв колоквиум
 
» Уставно право, прв колоквиум
 
» Стечај и стечајна постапка, прв колоквиум
 
» Право на инт.сопственост, прв колоквиум
 
» Казнено право применета програма, прв колоквиум
 
» Политички систем, прелиминарни резултати
 
» Локална самоуправа, прелиминарни резултати
 
» Малолетничко казнено право, прв колоквиум
 
» Криминалистика, прв колоквиум
 
» Граѓанско процесно право, прв колоквиум
 
» Француски јазик 1, прв колоквиум
 
» Политички систем, јануарска сесија
 
» Јавна и државна администрација, конечни резултати
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Основи на економија, конечни резултати
 
» Јавна и државна администрација, конечни резултати
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Историја на право, конечни резултати
 
» Меѓународно казнено право, конечни резултати
 
» Меѓународно јавно право, конечни резултати
 
» Применета економија, конечни резултати
 
» Вонпарнично и извршно, конечни резултати
 
» Граѓанско процесно право, конечни резултати
 
» Финансиско право, конечни резултати
 
» Применета економија, прелиминарни резултати
 
» Основи на економија, прелиминарни резултати
 
» Вовед во право на ЕУ, конечни резултати
 
» Англиски јазик 2, јануарска сесија
 
» Англиски јазик 1, јануарска сесија
 
» Административно право, јануарска сесија
 
» Вовед во право, јануарска сесија
 
» Политички систем, конечни резултати
 
» Јавни финансии, прелиминарни резултати
 
» Јавни финансии, испит
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Финансиско право, прелиминарни резултати
 
» Финансиско право, испит
 
» Финансиско право, втор колоквиум
 
» Меѓународно јавно право, прелиминарни резултати
 
» Административно право, јануарска сесија
 
» Вовед во право на ЕУ, континуирано оценување, прелиминарни
 
» Стварно право, јануарска сесија
 
» Вовед во право на ЕУ, јануарска сесија
 
» Филозофија на право, прелиминарни резултати
 
» Јавна и државна администрација, резултати
 
» Административно право и постапка,прелиминарни
 
» Административно право и постапка, испит
 
» Историја на право, конечни резултати
 
» Социологија на право, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, јануарска сесија
 
» Меѓународно казнен право, прелиминарни резултати
 
» Меѓународно казнен право, испит, конечни резултати
 
» Казнено процесно право, конечни резултати
 
» Казнено право, конечни резултати
 
» Меѓународно јавно право, јануарска сесија
 
» Граѓанско право применета програма, јануарска сесија, конечни
 
» Деловно и договорно право, јануарска сесија, конечни
 
» Трговско право, јануарска сесија, конечни
 
» Меѓународно трговско право, јануарска сесија, конечни
 
» Филозофија на право, испит
 
» Филозофија на право, втор колоквиум
 
» Наследно право, конечни резултати
 
» Судски систем, конечни резултати
 
» Јавна и државна администрација, прелиминарни резултати
 
» Вовед во право, прелиминарни резултати
 
» Социологија на право, прелиминарни резултати
 
» Применета економија, испит
 
» Применета економија, колоквиум
 
» Основи на економија, испит
 
» Основи на економија, колоквиум
 
» Трудово право, јануарска сесија
 
» Семејно право, јануарска сесија
 
» Социјална патологија, јануарска сесија
 
» Граѓанско право применета програма, јануарска сесија
 
» Меѓународно трговско право, јануарска сесија
 
» Деловно и договорно право, јануарска сесија
 
» Трговско право, јануарска сесија
 
» Облигационо право и Граѓанско право, јануарска сесија
 
» Социологија на право, испит
 
» Социологија на право, втор колоквиум
 
» Наследно право, прелиминарни резултати
 
» Меѓународно казнено право, јануарска сесија
 
» Казнено процесно право, јануарска сесија
 
» Казнено право, јануарска сесија
 
» Вонпарнично и извршно право, прелиминарни резултати
 
» Човекови права, конечни резултати
 
» Судски систем, прелиминарна листа
 
» Судски систем, испит
 
» Судски систем, втор поправен колоквиум
 
» Информатика, резултати
 
» Вовед во право, испит
 
» Вовед во право, втор поправен колоквиум
 
» Јавна и државна администрација, прелиминарни резултати
 
» Граѓанско процесно право, прелиминарни резултати
 
» Уставно право, јануарска сесија
 
» Човекови права, прелиминарни резултати
 
» Реторика на право, јануарска сесија
 
» Римско право, јануарска сесија
 
» Граѓанско процесно право, јануарска сесија
 
» Човекови права, јануарска сесија
 
» Еколошко право, јануарска сесија
 
» Управно процесно право, испит
 
» Вонпарнично и извршно право, испит
 
» Вонпарнично и извршно право, втор колоквиум
 
» Граѓанско процесно право, втор колоквиум
 
» Граѓанско процесно право, испит
 
» Информатика, теоретски дел - поправен
 
» Информатика, теоретски дел
 
» Вовед во право, континуирано, конечни
 
» Право на интелектуална сопственост, испит
 
» Политички систем, колоквиумски резултати
 
» Основи на економија, конечни резултати
 
» Вовед во право на ЕУ, континуирано оценување, конечни
 
» Меѓународно јавно право, континуирано оценување, прелиминарни
 
» Локална самоуправа, ноемвриска сесија, прелиминарни
 
» Вовед во право, континуирано оценување, прелиминарни
 
» Криминологија, прелиминарна листа 3
 
» Криминологија, прелиминарна листа 2
 
» Криминологија, прелиминарна листа 1
 
» Политички систем, прв поправен и втор колоквиум
 
» Криминологија, прелиминарни резултати
 
» Англиски јазик 2, втор колоквиум
 
» Англиски јазик 1, втор колоквиум
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Јавни финансии, прв колоквиум
 
» Вовед во право на ЕУ, континуирано оценување, прелиминарни
 
» Трговско право, прв поравен и втор колоквиум
 
» Деловно и договорно право, прв поравен и втор колоквиум
 
» Стварно право, ноемвриска сесија
 
» Вовед во право на ЕУ, прв поправен и втор колоквиум
 
» Семејно право, континуирано оценување
 
» Меѓународно јавно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Информатика
 
» Основи на економија, континуирано оценување
 
» Применета економија, ноемвриска сесија, конечни
 
» Основи на економија, втор колоквиум
 
» Основи на економија, прв колоквиум
 
» Филозофија на право,колоквиуми
 
» Локална самоуправа, ноемвриска сесија
 
» Вовед во право, втор колоквиум
 
» Вовед во право, прв поправен колоквиум
 
» Човекови права, втор колоквиум
 
» Социологија на право, втор колоквиум
 
» Социологија на право, прв поправен колоквиум
 
» Наследно право, конечни резултати
 
» Судски систем, втор колоквиум
 
» Судски систем, прв поправен колоквиум
 
» Судски систем, прелиминарна листа
 
» Семејно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Облигационо право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Применета економија, кон.проверка и испит
 
» Граѓанско процесно право, конечни резултати
 
» Меѓународно казнено право, втор колоквиум
 
» Меѓународно казнено право, прв колоквиум
 
» Казнено право, втор колоквиум
 
» Казнено право, прв колоквиум
 
» Човекови права, прв поправен колоквиум
 
» Граѓанско процесно право, ноемвриска сесија, конечни
 
» Трудово право, ноемвриска сесија
 
» Административно право, ноемвриска сесија
 
» Јавна и државна администрација, ноемвриска сесија
 
» Вонпарнично и извршно право, втор колоквиум
 
» Вонпарнично и извршно право, прв поправен колоквиум
 
» Наследно право, ноемвриска сесија
 
» Управно процесно право, ноемвриска сесија
 
» Јавна и државна администрација, ноемвриска сесија
 
» Криминологија, прв колоквиум
 
» Социјална патологија, ноемвриска сесија
 
» Меѓународно трговско право, ноемвриска сесија
 
» Административно право и постапка, ноемвриска сесија
 
» Применета економија,испит,ноемвриска сесија
 
» Применета економија,втор колоквиум,ноемвриска сесија
 
» Социјална патологија, ноемвриска сесија
 
» Казнено право, прв колоквиум, конечни
 
» Меѓународно казнено право, прв колоквиум, конечни
 
» Политички систем, прв колоквиум
 
» Казнено процесно право, ноемвриска сесија
 
» Граѓанско право применета програма, ноемвриска сесија
 
» Управно процесно право, ноемвриска сесија
 
» Право на интелектуална сопственост, ноемвриска сесија
 
» Граѓанско процесно право, ноемвриска сесија
 
» Меѓународно јавно право, ноемвриска сесија
 
» Уставно право, ноемвриска сесија
 
» Граѓанско право, ноемвриска сесија
 
» Англиски јазик 1, прв колоквиум
 
» Вовед во право, прв колоквиум, конечни
 
» Јавни финансии, прв колоквиум
 
» Финансиско право, ноемвриска сесија
 
» Еколошко право, прв колоквиум
 
» Меѓународно казнено право, прв колоквиум, прелиминарни
 
» Казнено право, прв колоквиум, прелиминарни
 
» Трговско право, прв коловкиум, конечни
 
» Деловно и договорно право, прв коловкиум, конечни
 
» Деловно и договорно право, прв колоквиум
 
» Трговско право, прв колоквиум
 
» Облигационо право, прв колоквиум
 
» Човекови права, прв колоквиум
 
» Судски систем, прв колоквиум
 
» Филозофија на право, прв колоквиум
 
» Англиски јазик 2, прв колоквиум
 
» Семејно право, прв колоквиум
 
» Основи на економија, прв колоквиум
 
» Вовед во право, прв колоквиум
 
» Човекови права, прв колоквиум
 
» Судски систем, прв колоквиум
 
» Вонпарнично и извршно право, прв колоквиум
 
» Вовед во право на ЕУ, прв колоквиум
 
» Социологија на право, прв колоквиум
 
» Локална самоуправа, септември, конечни
 
» Политички систем, септември, конечни
 
» Применета економија, кон.проверка и испит, септември
 
» Вовед во право, септември, конечни
 
» Локална самоуправа, септември, прелиминарни резултати
 
» Локална самоуправа, септемвриска сесија
 
» Основи на економија, кон.проверка и испит, септември
 
» Финансиско право, конт.проверка и испит
 
» Вовед во право, септемвриска сесија, конечни
 
» Политички систем, септември, прелиминарни
 
» Административно право и постапка, септемвриска сесија, конечни
 
» Јавна и државна администрација, септемвриска сесија, конечни
 
» Основи на економија, кон.проверка и испит, септември
 
» Применета економија, кон.проверка и испит, септември
 
» Вовед во правото на ЕУ, септември, конечни резултати
 
» Јавни финансии, кон.проверка и испит
 
» Стварно право, септемвриска сесија
 
» Судски систем, септемвриска сесија
 
» Јавна и државна администрација, септемвриска сесија, прелиминарни
 
» Административно право, септемвриска сесија, прелиминарни
 
» Вовед во право, септемвриска сесија, прелиминарни
 
» Политички систем, септемвриска сесија, испит
 
» Вовед во право ЕУ, септемвриска сесија, прелиминарни
 
» Историја на право, резултати
 
» Граѓанско процесно право, збирни поени
 
» Уставно право, септемвриска сесија
 
» Јавни финансии, испит и континуирано оценување
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Јавни финансии, испит
 
» Финансиско право, испит и континуирано оценување
 
» Финансиско право, испит
 
» Англиски јазик 2, септемвриска сесија
 
» Англиски јазик 1, септемвриска сесија
 
» Административно право и постапка, испит
 
» Административно право и постапка, втор колоквиум
 
» Основи на економија, септемвриска сесија, испит
 
» Основи на економија, септемвриска сесија, втор колоквиум
 
» Применета економија, септемвриска сесија, втор колоквиум
 
» Применета економија, септемвриска сесија, испит
 
» Јавна и државна администрација, втор колоквиум
 
» Јавна и државна администрација, испит
 
» Вовед во право, септемвриска сесија, испит
 
» Вовед на право на ЕУ, септемвриска сесија
 
» Меѓународно казнено право, септемвриска сесија
 
» Казнено процесно право, септемвриска сесија
 
» Казнено право, септемвриска сесија
 
» Еколошко право, септемвриска сесија
 
» Семејно право, септемвриска сесија
 
» Трудово право, септемвриска сесија
 
» Наследно право, втор колоквиум и испит
 
» Меѓународно трговско право, септемвриска сесија
 
» Граѓанско право применета програма, септемвриска сесија
 
» Трговско право, септемвриска сесија
 
» Деловно и договорно право, септемвриска сесија
 
» Информатика, септемвриска сесија
 
» Казнено право применета програма, септемвриска сесија
 
» Вонпарнично и извршно право, септемвриска сесија
 
» Управно процесно право, септемвриска сесија
 
» Граѓанско процесно право, септемвриска сесија
 
» Меѓународно јавно право, септемвриска сесија
 
» Арбитражно право, септемвриска сесија
 
» Право на интелектуална сопственост, септемвриска сесија
 
» Граѓанско право и Облигационо право, септемвриска сесија
 
» Социологија на право, септемвриска сесија
 
» Политички систем, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Основи на економија, кон.проверка и испит
 
» Применета економија, континуирана проверка и испит
 
» Пенологија, септемвриска сесија
 
» Пенологија, заокружени резултати
 
» Финансиско право, континуирана проверка и испит
 
» Јавни финансии, континуирана проверка и испит
 
» Криминологија, конечна листа
 
» Англиски јазик 3, јунска сесија
 
» Англиски јазик 2, јунска сесија
 
» Англиски јазик 1, јунска сесија
 
» Применета економија, континуирана проверка и испит
 
» Арбитражно право, конечни резултати
 
» Политички систем, прелиминарни листи
 
» Локална самоуправа, прелиминарни листи
 
» Социјална патологија, конечни резултати
 
» Основни на економија, континуирана проверка и испит
 
» Казнено процеска право, конечна листа
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Римско право, конечни резултати
 
» Англиски јазик 3, јунска сесија
 
» Англиски јазик 2, јунска сесија
 
» Англиски јазик 1, јунска сесија
 
» Јавна и државна администрација, конечни резултати
 
» Административно прво и постапка, конечни резултати
 
» Вовед во право, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, јунска сесија
 
» Граѓанско право - прим.програма, конечни резултати
 
» Меѓународно трговско право, конечни резултати
 
» Трговско право, конечни резултати
 
» Деловно и договорно право, конечни резултати
 
» Стварно право, јунска сесија
 
» Јавни финансии, континуирана проверка проверка и испит
 
» Финансиско право, континуирана проверка проверка и испит
 
» Финансиско право, испит
 
» Финансиско право, втор колоквиум
 
» Јавни финансии, испит
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Политички систем, јунска сесија
 
» Меѓународна економија, јунска сесија
 
» Применета економија, испит
 
» Применета економија, втор колоквиум
 
» Наследно право, конечни резултати
 
» Право на интелектуална сопственост, конечни резултати
 
» Еколошко право, конечни резултати
 
» Вовед во право на ЕУ, конечни резултати
 
» Применета економија, колоквиум
 
» Основи на економија, испит
 
» Основи на економија, колоквиум
 
» Наследно право, прелиминарни резултати
 
» Малолетничко казнено право, резултати
 
» Вовед во право, прелиминарни резултати
 
» Социјална патологија, прелиминарни резултати
 
» Јавна и државна администрација, континуирано оценување
 
» Административно право и постапка, континуирано оценување
 
» Граѓанско право и Облигационо право, јунска сесија
 
» Граѓанско право применета програма, јунска сесија
 
» Трговско право, јунска сесија
 
» Деловно и договорно право, јунска сесија
 
» Меѓународно трговско право, јунска сесија
 
» Криминалистика, листа на бодови
 
» Управно процесно право, јунска сесија
 
» Јавна и државна администрација, испит
 
» Административно право и постапка, втор колоквиум
 
» Административно право и постапка, испит
 
» Вовед во право, втор колоквиум
 
» Вовед во право, јунска сесија, испит
 
» Вонпарнично и извршно право, јунска сесија
 
» Граѓанско процесно право, континуирано оценување
 
» Граѓанско процесно право, јунска сесија
 
» Наследно право, јунска сесија
 
» Трудово право, јунска сесија
 
» Право на ЕУ, прелиминарни резултати
 
» Еколошко право, прелиминарна листа
 
» Локална самоуправа, прелиминарни листи
 
» Вовед во право на ЕУ, јунска сесија
 
» Право на интелектуална сопственост, прелиминарна листа
 
» Информатика, испитни поени од полагање
 
» Еколошко право, испит
 
» Социологија на право, прелиминарна листа
 
» Право на интелектуална сопственост, испит
 
» Социологија на право, испит
 
» Социологија на право, втор поправен колоквиум
 
» Меѓународно јавно право, испит
 
» Казнено право, јунска сесија
 
» Казнено процесно право, јунска сесија
 
» Меѓународно казнено право, испит
 
» Арбитражно право, јунска сесија
 
» Римско право, јунска сесија
 
» Семејно право, јунска сесија
 
» Уставно право, испит
 
» Филозофија на право, испит
 
» Стечај и стечајна постапка, резултати
 
» Пенологија, заокружени резултати
 
» Стечај и стечајна постапка, резултати
 
» Локална самоуправа, прв поправен и втор колоквиум
 
» Стварно право, резултати
 
» Граѓанско право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Основи на економија, конечни резултати
 
» Еколошко право, континуирано оценување
 
» Малолетничко казнено право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Финансиско право, втор колоквиум
 
» Финансиско право, прв поправен колоквиум
 
» Граѓанско право применета програма, колоквиум
 
» Римско право, колоквиум
 
» Трудово право, колоквиум
 
» Криминологија, конечни резултати
 
» Еколошко право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Вовед во право, априлска сесија, колоквиум
 
» Социјална патологија, колоквиум
 
» Јавна и државна администрација, втор колоквиум
 
» Јавна и државна администрација, прв колоквиум
 
» Административно право и постапка, втор колоквиум
 
» Административно право и постапка, прв колоквиум
 
» Право на интелектуална сопственост, колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Уставно право, втор колоквиум
 
» Арбитражно право, втор колоквиум
 
» Казнено процесно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Англиски јазик, априлска сесија
 
» Граѓанско процесно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Социјална патологија, втор колоквиум
 
» Криминалистика, колоквиум
 
» Казнено право - применета програма, 2 колоквиум
 
» Наследно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Јавни финансии, конечни резултати
 
» Политички систем, априлска сесија
 
» Применета економија, втор колоквиум
 
» Применета економија, прв колоквиум
 
» Јавни финансии, втор поправен колоквиум
 
» Јавни финансии, априлска сесија
 
» Социологија на право, втор колоквиум
 
» Социологија на право, прв поправен колоквиум
 
» Основи на економија, колоквиум
 
» Основи на економија, испит
 
» Вовед во право на ЕУ, априлска сесија
 
» Меѓународно јавно право, испит
 
» Вовед во право, априлска сесија
 
» Филозофија на право, априлска сесија
 
» Меѓународно казнено право, априлска сесија
 
» Казнено право, априлска сесија
 
» Деловно и договорно право, априлска сесија
 
» Трговско право, априлска сесија
 
» Вовед во право на ЕУ, априлска сесија
 
» Облигационо право, испит
 
» Семејно право, испит
 
» Информатика, априлска сесија
 
» Вонпарнично и извршно право, априлска сесија
 
» Стварно право, прв колоквиум
 
» Политички систем, јануарска сесија, конечни резултати
 
» Наследно право, прв колоквиум
 
» Граѓанско право применета програма, прв колоквиум, конечни
 
» Меѓународно трговско право, прв колоквиум, конечни
 
» Финансиско право, прв колоквиум
 
» Локална самоуправа, прв колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, прв колоквиум
 
» Граѓанско право применета програма, прв кмолоквиу
 
» Граѓанско право, прв колоквиум
 
» Политички систем, прелиминарни резултати
 
» Право на интелектуална сопственост, прв колоквиум
 
» Јавна и државна администрација, прв колоквиум
 
» Административно право и постапка, прв колоквиум
 
» Казнено процесно право, прв колоквиум
 
» Социјална патологија, прв колоквиум
 
» Римско право, прв колоквиум
 
» Еколошко право, прв колоквиум
 
» Арбитажно право, прв колоквиум
 
» Граѓанско процесно право, прв колоквиум
 
» Стечај и стечајна постапка, прв колоквиум
 
» Уставно право, прв колоквиум
 
» Малолетничко казнено право, прв колоквиум
 
» Применета економија, прв колоквиум
 
» Трудово право, прв колоквиум
 
» Криминалистика, прв колоквиум
 
» Трговско право, конечни резултати
 
» Деловно и договорно право, конечни резултати
 
» Јавни финансии, континуирана проверка и испит
 
» Социологија на право, прв колоквиум
 
» Вовед во право, конечни резултати
 
» Политички систем, јануарска сесија
 
» Право на ЕУ, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Вовед во право, континуирана проверка и испит
 
» Јавни финансии, континуирана проверка и испит
 
» Реторика на правото, прелиминарни резултати
 
» Историја на право, прелиминарни резултати
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Основи на економија, континуирана прверка
 
» Римско право, испит
 
» Наследно право, испит
 
» Локална самоуправа, прелиминарни резултати
 
» Криминологија, континуирано оценување
 
» Основи на економија, континуирано оценување
 
» Уставно право, конечни резултати
 
» Вовед во право, прелиминарни резултати
 
» Финансово право, континуирана проверка
 
» Јавни финансии, втор колоквиум, јануарска сесија
 
» Јавни финансии, испит, јануарска сесија
 
» Применета економија, континуирана проверка и испит
 
» Социологија на право, јануарска сесија
 
» Применета економија, континуирано оценување
 
» Англиски јазик 3, јануарска сесија
 
» Англиски јазик 2, јануарска сесија
 
» Англиски јазик 1, јануарска сесија
 
» Англиски јазик 1, јануарска сесија
 
» Меѓународно казнено право, јануарска сесија
 
» Казнено процесно право, јануарска сесија
 
» Казнено право, втор колоквиум
 
» Казнено право, јануарска сесија
 
» Уставно право, јануарска испитна сесија
 
» Меѓународно јавно право, јануарска сесија
 
» Локална самоуправа, јануарска сесија
 
» Вовед во право на ЕУ, прелиминарни резултати
 
» Облигационо право и Граѓанско право, испит
 
» Вонпарнично и извршно право, конечни резултати
 
» Стварно право, испит
 
» Вовед во право, испит
 
» Вовед во право, втор колоквиум
 
» Финансово право, втор колоквиум
 
» Финансово право, испит
 
» Информатика, резултати
 
» Вовед во право на ЕУ, втор колоквиум
 
» Меѓународна економија, испит
 
» Меѓународна економија, втор колоквиум
 
» Уставно право, испит
 
» Филозофија на право, испит
 
» Политички систем, конечни колоквиумски резултати
 
» Семејно право, јануарска сесија
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Еколошко право, јануарска сесија
 
» Трудово право, прелиминарни резултати
 
» Стварно право, ноемвриска сесија
 
» Трговско право, прелиминарни резултати
 
» Применета економија, втор колоквиум
 
» Применета економија, испит
 
» Основи на економија, втор колоквиум
 
» Основи на економија, испит
 
» Меѓународно трговско право, прелиминарни резултати
 
» Деловно и договорно право, прелиминарни резултати
 
» Судски систем, втор колоквиум
 
» Вонпарнично и извршно право, јануарска испитна сесија
 
» Управно процесно право, јануарска испитна сесија
 
» Политички систем, колоквиум, прелиминарни резултати
 
» Административно право, јануарска сесија
 
» Уставно право, ноемвриска сесија, конечни резултати
 
» Методологија, прелиминарни резултати
 
» Криминологија, конечна листа
 
» Локална самоуправа, прел.резултати
 
» Применета економија, континуирано оценување
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Англиски 2, втор колоквиум
 
» Англиски 1, втор колоквиум
 
» Казнено процесно право, резултати
 
» Политички систем, прв и втор колоквиум
 
» Вовед во право, втор колоквиум, прел.резултати
 
» Вовед во право, прв колоквиум, прел.резултати
 
» Криминологија, прв и втор колоквиум
 
» Меѓународно казнено право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Казнено право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Локална самоуправа, ноемвриска сесија
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Јавни финансии, прв поправен колоквиум
 
» Историја на право, прелиминарни резултати
 
» Вовед во правото на ЕУ, прв поправен и втор колоквиум
 
» Информатика, втор колоквиум
 
» Информатика, прв поправен колоквиум
 
» Семејно право, прелиминарни оценки
 
» Меѓународно јавно право, прелиминарни резултати
 
» Филозофија на право, втор колоквиум
 
» Облигационо право, втор колоквиум
 
» Облигационо право, прв поправен колоквиум
 
» Вонпарнично и извршно право, колоквиум
 
» Деловно и договорно право, прв и втор колоквиум
 
» Трговско право, прв и втор колоквиум
 
» Вовед во право, колоквиум
 
» Меѓународно јавно право, прв и втор колоквиум
 
» Основи на економија, втор колоквиум
 
» Основи на економија, прв колоквиум
 
» Семејно право, втор колоквиум
 
» Финансово право, втор колоквиум
 
» Финансово право, испит
 
» Применета економија, втор колоквиум
 
» Применета економија, испит
 
» Уставно право, ноемвриска сесија
 
» Судски систем, прв колоквиум
 
» Управно процесно право, ноемвриска сесија
 
» Граѓанско право, ноемвриска сесија
 
» Реторика на правото, втор колоквиум
 
» Реторика на правото, прв поправен колоквиум
 
» Меѓународна економија, ноемвриска сесија
 
» Уставно право, ноемвриска сесија
 
» Меѓународно трговско право, прелиминарни резултати, ноемвриска сесија
 
» Криминологија, прв колоквиум
 
» Меѓународна економија, ноемвриска сесија
 
» Меѓународно трговско право, ноемвриска сесија
 
» Трудово право, прелиминарни резултати
 
» Еколошко право, ноемвриска сесија
 
» Политички систем, прв колоквиум
 
» Реторика на правото, усно испрашување
 
» Социологија на право, ноемвриска сесија
 
» Локална самоуправа, септемвриска сесија, конечни резултати
 
» Англиски 2, прв колоквиум
 
» Англиски 1, прв колоквиум
 
» Деловно и договорно право, прв колоквиум, конечни резултати
 
» Трговско право, прв колоквиум, конечни резултати
 
» Семејно право, прв колоквиум
 
» Реторика на правото, прв колоквиум
 
» Облигационо право, прв колоквиум
 
» Информатика, прв колоквиум
 
» Информатика, прв колоквиум
 
» Меѓународно јавно право, колоквиум
 
» Меѓународно казнено право, прв колоквиум
 
» Казнено право, прв колоквиум
 
» Јавни финансии, прв колоквиум
 
» Филозофија на правото, прв колоквиум
 
» Историја на право, прв колоквиум, кон.резултати
 
» Право на ЕУ, колоквиум
 
» Основи на економија, колоквиум
 
» Вонпарнично и извршно право, колоквиум
 
» Локална самоуправа, прел.резултати
 
» Деловно и договорно право, прв колоквиум
 
» Историја на право, колоквиум
 
» Трговско право, прв колоквиум
 
» Локална самоуправа, испит и втор колоквиум
 
» Политички систем, конечни резултати
 
» Уставно право, конечни резултати
 
» Јавни финансии, континуирано оценување, конечни резултати
 
» Основи на економија, континуирано оценување, конечни резултати
 
» Применета економија, континуирано оценување, конечни резултати
 
» Криминологија, конечни резултати
 
» Финансово право, континуирана проверка и испит
 
» Политички систем, прелиминарни резултати
 
» Уставно право, септемвриска сесија
 
» Политички систем, прелиминарни резултати
 
» Јавни финансии, континуирано оценување
 
» Основи на економија, континуирано оценување
 
» Применета економија, континуирано оценување
 
» Казнено процесно право, испит
 
» Казнено право, испит
 
» Криминологија, конечни резултати
 
» Наследно право, септемвриска сесија
 
» Римско право, септемвриска сесија
 
» Политички систем, испит
 
» Историја на право, испит
 
» Трудово право, испит
 
» Казнено процесно право, конечна листа по сите основи
 
» Казнено право, конечна листа по сите основи
 
» Уставно право, септемвриска сесија
 
» Меѓународно јавно право, септемвриска сесија
 
» Право на ЕУ, септемвриска сесија
 
» Финансиско право, испит, септемвриска сесија
 
» Финансиско право, втор колоквиум, септемвриска сесија
 
» Вовед во право, конечни резултати
 
» Административно право, конечни резултати
 
» Информатика,конечни резултати
 
» Семејно право, септемвриска сесија
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Јавни финансии, испит
 
» Вовед во право, септемвриска сесија
 
» Меѓународно трговско право, конечни резултати, септемвриска сесија
 
» Политички систем, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Меѓународно трговско право, септемвриска сесија
 
» Применета економија, колоквиум, септемвриска сесија
 
» Применета економија, испит, септемвриска сесија
 
» Основи на економија, испит, септемвриска сесија
 
» Основи на економија, колоквиум, септемвриска сесија
 
» Социологија на право, септемвриска сесија
 
» Еколошко право, септемвриска сесија
 
» Информатика, писмен дел
 
» Граѓанско процесна право, испит
 
» Локална самоуправа, континуирано оценување
 
» Политички систем, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Уставно право, конечни резултати
 
» Стварно прво, резултати од испит
 
» Стварно прво, резултати од колоквиум
 
» Римско право, конечни резултати
 
» Наследно право, конечни резултати
 
» Применета економија, конечни резултати
 
» Основи на економија, конечни резултати
 
» Јавни финансии, конечни резултати
 
» Финансово право, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, јунска сесија
 
» Политички систем, испит, јунска сесија
 
» Уставно право, прелиминарни резултати
 
» Вовед во право, јунска сесија, конечни резултати
 
» Англиски јазик 1,2 и 3, јунска сесија
 
» Криминологија, конечни резултати
 
» Казнено процесно право, конечни резултати
 
» Граѓанско право, јунска сесија
 
» Меѓународно јавно право, јунска сесија
 
» Облигационо право, јунска сесија
 
» Локална самоуправа, континуирано оценување
 
» Политички систем, прел.резултати
 
» Локална самоуправа, прел.резултати
 
» Социологија на право, прелиминарни резултати
 
» Вовед во право, јунска сесија
 
» Финансово право, континуирана проверка
 
» Меѓународно трговско право, јунска сесија
 
» Наследно право, втор колоквиум и испит
 
» Римско право, втор колоквиум и испит
 
» Историја на право, јунска сесија
 
» Информатика, практичен дел, јунска сесија
 
» Јавни финансии, кон.проверка и испит
 
» Основи на економија, кон.проверка и испит
 
» Применета економија, кон.проверка и испит
 
» Казнено процесно право, јунска сесија
 
» Еколошко право, континуирано оценување
 
» Еколошко право, јунска сесија
 
» Социологија на право, јунска сесија
 
» Филозофија на правото, јунска сесија
 
» Уставно право, јунска сесија
 
» Меѓународно трговско право, испит
 
» Меѓународно трговско право,втор колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, прелиминарни резултати
 
» Граѓанско процесно право, јунска сесија
 
» Административно право, конечни резултати
 
» Трудово право, резултати
 
» Стварно право, втор колоквиум
 
» Право на ЕУ, континуирано оценување
 
» Казнено право, јунска сесија
 
» Семејно право, јунска сесија
 
» Социјална патологија, прелиминарни резултати
 
» Социјална патологија, јунска сесија
 
» Информатика, писмен дел, јунска сесија
 
» Право на ЕУ, континуирано оценување
 
» Право на ЕУ, колоквиум и испит
 
» Меѓународна економија, континуирано оценување
 
» Меѓународна економија, испит
 
» Меѓународна економија, втор поправен колоквиум
 
» Политички систем, испит, априлска сесија
 
» Локална самоуправа, испит, априлска сесија
 
» Казнено процесно право, прелиминарни резултати
 
» Трудово право, втор колоквиум
 
» Римско право, втор колоквиум
 
» Наследно право, втор колоквиум
 
» Управно процесно право, прелиминарни резултати
 
» Административно право, прелиминарни резултати
 
» Финансово право, втор колоквиум
 
» Финансово право, прв колоквиум
 
» Казнено процесно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Уставно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Криминологија, конечни резултати
 
» Уставно право, втор колоквиум
 
» Еколошко право, континуирана проверка
 
» Локална самоуправа, прв и втор колоквиум
 
» Наследно право, испит
 
» Граѓанско право, прв поправен колоквиум
 
» Граѓанско право, втор колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, прелиминарни резултати
 
» Казнено право, испит
 
» Применета економија, втор колоквиум
 
» Применета економија, прв колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, прв поправен колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, втор колоквиум, прел.резултати
 
» Граѓанско процесно право, колоквиуми
 
» Применета економија, конечни резултати
 
» Основи на економија, конечни резултати
 
» Јавни финансии, конечни резултати
 
» Еколошко право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Стварно право (11.05.2011)
 
» Административно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Меѓународно јавно право, конечни резултати
 
» Стварно право, прв колоквиум
 
» Историја на право, Трудово право
 
» Меѓународна економија, прелиминарни резултати
 
» Меѓународна економија, втор колоквиум
 
» Меѓународна економија, прв поправен колоквиум
 
» Применета економија,континуирана проверка, април 2011
 
» Јавни финансии,континуирана проверка, април 2011
 
» Основи на економија,континуирана проверка, април 2011
 
» Социологија на право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Информатика, писмен дел
 
» Семејно право,априлска сесија
 
» Применета економија,априлска сесија
 
» Основи на економија,втор колоквиум
 
» Основи на економија,априлска сесија
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Вовед во право, априлска сесија
 
» Локална самоуправа, колоквиум
 
» Наследно право, поправен колоквиум
 
» Римско право, поправен колоквиум
 
» Применета економија, прв колоквиум, конечни резултати
 
» Финансово право, прв колоквиум, конечни резултати
 
» Наследно право, прв колоквиум
 
» Римско право, прв колоквиум
 
» Политички систем, конечни резултати
 
» Финансово право, прв колоквиум
 
» Социјална патологија, прв колоквиум
 
» Административно право, прв колоквиум
 
» Вовед во право, континуирана проверка
 
» Граѓанско процесно право, колоквиум
 
» Меѓународно трговско право, прв колоквиум
 
» Казнено процесно право, прв колоквиум
 
» Уставно право, прв колоквиум
 
» Политички систем, прелиминарни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Трудово право, колоквиум
 
» Социологија на право, колоквиум
 
» Меѓународна економија, прв колоквиум
 
» Политички систем, испит
 
» Информатика, конечни резултати
 
» Вовед во право, прелиминарни резултати
 
» Вовед во право, конечни резултати
 
» Криминологија, резултати
 
» Локална самоуправа, прелиминарни резултати
 
» Локална самоуправа, испит
 
» Граѓанско право, испит
 
» Англиски јазик 2, резултати
 
» Јавни финансии, континуирано оценување
 
» Основи на економија, конечни резултати
 
» Применета економија, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Политички систем, конечни резултати
 
» Политички систем, континуирано оценување
 
» Англиски јазик 3, резултати
 
» Англиски јазик 1, резултати
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Информатика, практичен дел
 
» Стварно право, испит
 
» Уставно право, испит
 
» Вовед во право, испит
 
» Наследно право, испит
 
» Облигационо право, испит
 
» Административно право, испит
 
» Информатика, испит
 
» Историја на право, резултати
 
» Меѓународно јавно право, дополнителна листа
 
» Меѓународно јавно право, конечни резултати
 
» Семејно право, втор колоквиум и испит
 
» Еколошко право, испит
 
» Наследно право, испит
 
» Право на ЕУ, конечни резултати
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Јавни финансии, испит
 
» Основни на економија, испит
 
» Основни на економија, втор колоквиум
 
» Применета економија, втор колоквиум
 
» Применета економија, испит
 
» Казнено право, втор колоквиум и испит
 
» Реторика на право, прелиминарни резултати
 
» Реторика на право, втор колоквиум
 
» Реторика на право, испит
 
» Политички систем, континуирано оценување
 
» Право на ЕУ, прелиминарни резултати
 
» Право на ЕУ, испит
 
» Информатика, практичен и писмен дел
 
» Вовед во право, конечни резултати
 
» Локална самоуправа, прелиминарни резултати
 
» Политички систем, прелиминарни резултати
 
» Уставно право, конечни резултати
 
» Англиски јазик3, колоквиуми
 
» Англиски јазик2, колоквиуми
 
» Англиски јазик1, колоквиуми
 
» Криминологија, конечна листа
 
» Стварно право, испит
 
» Вовед во право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Политички систем, прв и втор колоквиум
 
» Казнено право, дополнителна листа
 
» Казнено право, конечна листа
 
» Облигационо право, втор колоквиум
 
» Меѓународо јавно право, конечни резултати
 
» Казнено право, испит
 
» Казнено право, втор колоквиум
 
» Казнено право, прв поправен колоквиум
 
» Граѓанско право, испит
 
» Меѓународо јавно право, втор колоквиум
 
» Историја на право, резултати
 
» Јавни финансии, прв колоквиум
 
» Јавни финансии, втор колоквиум
 
» Локална самоуправа, испит
 
» Политички систем, испит
 
» Основи на економијата, втор колоквиум
 
» Основи на економијата, прв колоквиум
 
» Семејно право, прв поправен и втор колоквиум
 
» Облигационо право, прв поправен колоквиум
 
» Наследно право, испит
 
» Реторика на право, втор колоквиум
 
» Реторика на право, прв поправен колоквиум
 
» Административно право, испит
 
» Право на ЕУ, прв поправен колоквиум
 
» Практичен дел по предметот Информатика, колоквиум
 
» Филозофија на право, втор колоквиум
 
» Основи на економија, прелиминарни резултати,испит
 
» Применета економија, прелиминарни резултати, испит
 
» Англиски јазик 1, прв колоквиум
 
» Облигационо право, прв колоквиум
 
» Казнено право, прв колоквиум
 
» Политички систем, прв колоквиум
 
» Вовед во право, конечни резултати прв колоквиум
 
» Англиски јазик 2, прв колоквиум
 
» Право на ЕУ, прв колоквиум
 
» Основи на економија, прв колоквиум
 
» Реторика на правото, прв колоквиум
 
» Вовед во право, прв колоквиум
 
» Меѓународно јавно право, прв колоквиум
 
» Основи на економија, прв колоквиум
 
» Филозофија на право, прв колоквиум
 
» Семејно право, прв колоквиум
 
» Локална самоуправа,конечни резултати
 
» Политички систем,конечни резултати
 
» Локална самоуправа,прелиминарни резултати
 
» Политички систем,прелиминарни резултати
 
» Локална самоуправа, испит
 
» Политички систем, испит
 
» Еколошко право, континуирано оценување
 
» Граѓанско право, испит
 
» Наследно право, 14.09.2010
 
» Основи на економија, прелиминарни резултати
 
» Применета економија, прелиминарни резултати
 
» Еколошко право, континуирано оценување
 
» Англиски јазик2, испит
 
» Англиски јазик1, испит
 
» Вовед во право, испит
 
» Административно право, испит
 
» Уставно право, 31.08.2010
 
» Информатика
 
» Казнено прво, 30.08.2010
 
» Политички систем,конечни резултати
 
» Локална самоуправа, конечни резултати
 
» Трудово право, конечни резултати
 
» Трудово право, прелиминарни резултати
 
» Локална самоуправа, прелиминарни резултати
 


 
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии во Битола и Струга  
+ 389 45 220 267 (Кичево)
+ 389 46 780 721 (Струга)
+ 389 47 221 115 (Битола)