Проф. Д-р Благој Ѓорѓиевски
 
blagoja.gorgievski@uklo.edu.mk
 
 
 
 

ПРВ ЦИКЛУС

Јавни финансии
Основи на економија
Применета економија

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ


Доктор по економски науки
Економски факултет скопје, 2008 г.  

Магистер по економски науки
​Економски факултет Скопје, 1995 г.    

Дипломиран економист
Економски факултет Скопје, 1978 г.    


ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК (од 1 до 5 1 – одлично, 5 – основно)


Англиски
Читање:1    Зборување:1    Пишување:1

Француски    
Читање:5   Зборување:5    Пишување:5

Српски 
Читање:1    Зборување:1    Пишување:1


ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВОАПРЗ
Директор, 2 години

АПРЗ
Пред. на УО на АПРЗ, 2 години

МИТ-Универзитет –Скопје, Економски факултет
Доцент, Професор, 1 година

Правен Факултет-Кичево
Доцент, Професор, 4 годиниНАУЧНИ ТРУДОВИ


 - Blagoj Gorgievski: Economic growth, recession and public debt in Western Balkans and R. of Macedonia, International Scientific Conference “The Economic Crisis and the Future of European Integration” Nis, 2013
- Blagoj Gorgievski: Institutions and rural development in transition economies with emphasis on the Republic of Macedonia, International Agronomic Symposium “Agrosym 2013”, Sarajevo, 2013
- Blagoj Gorgievski: Institutional modeling of the economic policy in conditions of crisis with emphases on the r. of Macedonia, International Conference of Business and Economy, Constanca, June, 2013
- Blagoj Gorgievski: Strategic approach of sustainable management of the development of rural tourism- a case study in Macedonia, International scientific conference, REDETE 2012, Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A search For New Paradigms, B. Luka, October, 2012
- Blagoj Gorgievski, Jovanka Biljan: New trends and challenges of development economics, International scientific conference, REDETE 2012, Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A search For New Paradigms, B. Luka, October, 2012
- Blagoj Gorgievski: Regional demographic imbalance as unfavorable factor of economic development in the Republic of Macedonia, Naucni  skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope, Nis, Juni, 2012 g.
- Blagoj Gorgievski, Strategic approach to peripheral areas development through small business entrepreneurship, REDETE conference, Economic development and enterpreneurship in transition economies, Conference Proceedings, Banja Luka, October, 2011 g.
- Blagoj Gorgievski, Nikolche Jankulovski: ”Supporting rural centres for the functioning of regional policy in the Republic of Macedonia”, Proceedings of the 2nd ICBE, Constanza, November 11-12, 2010, ISBN 978-1-935494-17-1, pp.177-187. 
- Благој Ѓорѓиевски: Буџетскиот дефицит  и економскиот раст на Р. Македонија, Годишник, Правен Факултет, Кичево, 2012
- Благој Ѓоргиевски: Современиот концепт на монетарно-кредитните политики на централните банки и Народната Банка на Република Македонија во услови на криза, Годишник, Правен факултет – Кичево, 2013КНИГИ


1.     Благој Ѓоргиевски: Рурален економски развој  -теории, стратегии, политики-, Универзитет „ Кирил и Методиј‖ - Скопје , Градежен факултет – Скопје , ТЕМПУС пројеkт: Скопје, Март, 2012


НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ


 - Учесник во проектот: Балканска агро-секторска иницијатива за изградба на капацитет -Темпус ЈЕП_19027_2004- Темпус ЈЕП_19027_2004, Учесник во проектот
- Член на конзорциумот „ Македонска земјоделска платформа на знаењето”,  Балканска агро-секторска иницијатива за изградба на капацитет -Темпус ЈЕП_19027_2004- Охрид, Септември, 2006г
- Учесник во проектот: Управување со јавните земјоделски политики, Земјоделството на Западен Балкан и европските интеграции, ТЕМПУС проект, Сараево, 2007 г.
- Учесник во проект: Институционална и правна трансформација во земјоделскиот сектор на РМ за прилагодување кон европскто право, ТЕМПУС проект 2011 г.
- Учесник во проект: Sustainable rural land development, Градежен Факултет - Скопје,ТЕМПУС проeкт, Скопје, 2013

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга