Проф.д-р Илија Тодоровски
  E-mail адреса
milkemil@gmail.com
Предмети

Прв циклус
Локална самоуправа
Политички систем

Втор циклус
Методологија на општествени истражувања
Современи политички системи

Посетни часови

Битола
Вторник (15:30 - 16:30 часот)

Работна биографија

ОБРАЗОВАНИЕДипломиран правник (VII/1 степен)
Правен факултет “Јустинијан I” - Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје (1978)

Професор по англиски јазик и книжевност (VII/1 степен)
Филилолошки факултет - Скопје, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје (1992)

Магистер по политички науки (VII/2 степен)
Институт за социолошки и политичко – правни истражувања – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
(1985)    


Доктор на политички науки (VIII степен)
Правен факултет - Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
(1994)


  

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НИВОАнглиски, српски, хрватски           

ЗАНИМАЊЕ:                       универзитетски професор по политички науки


 

ВРАБОТУВАЊЕ


1. Правен факултет Кичево 2009 – 2014

2. Прв приватен универзитет ФОН – Факултет за политички науки и меѓународни односи 2006 – 2009

3. 
New York University – Skopje, Faculty of international Relations 2005 – 2006

4. Институт за социолошки и политичко-правни истражувања 1979 – 2005

5. УНПРЕДЕП / Мисија на ОН во Република Македонија 1995 – 1997

 

АКТИВНОСТИ КАКО ПРОФЕСОР


 

1.    Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола
Правен факултет Кичево 2009 – 2014
Декан

Професор по предметите

-    Политички систем
-    Локална самоуправа
-    Современи политички системи (постдипломски студии – II циклус)
-    Методологија на општествените науки (постдипломски студии – II циклус)
 

2.    Прв приватен универзитет ФОН – Скопје
Факултет за политички науки и меѓународни односи 2006 – 2009
Професор по предметите


-    Локална самоуправа
-    Политички систем
-    Меѓународни организации
-    Компаративни уставни и политички системи (постдипломски студии – II циклус)


3.    New York University – Skopje
Faculty of International Relations 2005 – 2006
Професор по предметите 


-    Преглед на светската историја
-    Американска историја
-    Западна цивилизација
-    Други цивилизации
 

4.    Универзитет “Св.Кирил и Методиј” – Скопје

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања 1979 – 2005
Профеосор по предметот


-    Локална самоуправа (постдипломски студии – II циклус)
-    Ментор и член на комисии за изработка на докторски дисертации (III циклус)
 

5.    Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола
Интердисциплинарни студии по јавна администрација 2002 – 2005
Професор по предметот


-    Локална самоуправа

 

II. АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА ПОЛИТИКОЛОШКИТЕ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ОСНОВНА ИСТРАЖУВАЧКА ОПРЕДЕЛБА
Функционирањето на политичкиот систем на централно и локално ниво и неговите реперкусии врз развојот на стопанството, образованието, науката, системот на социјалната заштита, културата и други општествени потсистеми во Република Македонија


НАУЧНИ ПРОЕКТИ 

Реализирани околу 140 проекти во кои е учествувано преку

    - Осмислување на општата проектна идеја
    - Осмислување концепција за истражувачкиот проект
    - Составување на истражувачки инструменти
    - Вршење интервјуа
    - Разговори со фокусни групи    
    - Прибирање податоци
    - Обработка на податоци
    - Изработка на истражувачки извештај (составување на труд)

 

Најзначани реализирани проекти (селектирани)- Локалната и регионалната самоуправа во Грузија, Советот на Европа, 2012
- Социо-економска оценка на Физибилити студијата за изградба на надземната линија за пренос на струја Елбасан – Битола, EBRD, COWI Denmark, 2012
- Процесот на децентрализација во Република Македонија, UNDP, Министерство за локална самоуправа, 2011
- Популациона политика и одржлив развој, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје 2010
- Еваулација на Парламентарната програма на USAID (NDI), USAID, 2010
- Социо-економска оценка  на Физибилити студијата за изградба и функционирање на четири мали хидроцентрали, Министерство за економија, 2010
- Анализа на демократијата и управувањето 2010 (Democracy and Governance Survey 2010), USAID, 2010
- Анализа на демократијата и управувањето 2009 (Democracy and Governance Survey 2010), USAID, 2009
- Заштита на животната средина, економскиот развиј и промоција на одржлив екотуризам во Националниот парк Маврово, UCODEP Italy, Национален парк Маврово, 2009
Проект за подобрување на општинските услуги – градежни зафати и логистика, World Bank, Министерство за финансии, GPM Consulting, 2008
Поддршка на подготвувањето на Националната стратегија за одржлив развој на Република Македонија, SIDA Sweden, Министерство за заштита на животната средина, 2007
Оценка на квалитетот на податоците на USAID за општите показатели за развојот на Македонија, USAID, 2007
Образование и децентрализација, ОБСЕ, 2006
Регионално зајакнување на капацитетите на граѓанските општества во Србија, на Косово и БЈР Македонија,   European Perspective and Hellenic Aid,  EU CARDS Program, 2006
Техничка помош за реализација и координација на процесот на децентрализација, EU и Министерство за локална самоуправа, 2005
Земја погодна за децата, UNICEF, 2005
- Техничка помош за изработка на Вториот Национален Акционен План за заштита на животната средина, COWI Denmark, EBRD, Министерство за заштите на животната средина, 2005
- Техничка помош за поддршка на создавање на Институт за обука во правосудството, ЕУ и Министерство за правда, 2005 
- Дистрибуцијата на населението и одржливиот развој, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2004
- Функционирањето на системот на локалната самоуправа, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје 2002-2004
- Локална самоуправа и децентрализација, Friedrich Ebert, Zagreb, 2001-2004
- Социјална оценка која се однесува на системот за пензиско и инвалидско осигурување, Светска банка, Министерство за труд и социјална политика, 2004
- Утврдување на методологија за изработка на Национална стратегија за одржлив развој, UNDP, Министерство за животна средина и одржлив развој, 2003
- Европа и Сократес: Градење стратегии и организациски структури за европско програмско умрежување, TEMPUS PHARE, EU, 2000-2002
- Национален извештај за човековиот развој 2001 /Тема: Социјалната исклученост и несигурноста на граѓаните на Македонија/, UNDP, 2001
- Социјалното раслојување и квалитетот на живот во периодот на транзицијата, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2000-2001
- Модернизација на јавната администрација и јавната политика во Република Македонија, TEMPUS PHARE, 2000
- Социоекономската структура и проблемите на населението во Република Македонија, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје,1998-1999  
- Стратегија, политика и управување со развојот на руралните средини во РМ, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 1997-1999
- Менаџерското образование како стратегија за премин кон пазарно стопанство во Република Македонија, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања,Скопје, 1998
- Ефикасноста на парламентарната демократија во Македонија, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје,1997 
- Развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија, Економски институт и Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје,1996


НАУЧНИ ТРУДОВИ


 

Објавени се околу 130 научни труда, најзначајни од кои се:


а) Монографски научни трудови

- Влијанието на државата врз процесирањето на стопанските субјекти, Глобус, Скопје, 1997

- Локалната самоуправа во Англија, САД и Југославија, Студентски збор, Скопје, 1991


b) Други научни трудови

Draft Report on the Local and Regional Democracy in Georgia, Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg, 2012
Social Impact Assessment within the Feasibility study for Construction of the Overhead Transmission Line Elbasan - Bitola, EBRD, COWI Denmark, 2012  
Devolution of Competencies in the Republic of Macedonia within the study Decentralization Process in the Republic of Macedonia, UNDP, Skopje & Ministry of Local Self-Government, Skopje, 2011 
Social Impact Assessment Aspect within the study Environmental and Social Impact Assessment for the Small Hydroelectric Power Plants, Empiria, Skopje,2010
Најзначајните развојни трендови на македонската локална самоуправа во периодот на деволуцијата, стр. 60-89, како дел од студијата Македонската локална самоуправа во процесот на транзиција, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2010
Political Institutions, Political Participation and Local Government, as sections of the report “Democracy and Governance Survey 2010”, USAID/4R, Skopje, 2010  
Final Report for Evaluation of the Parliamentary Developmental Program of USAID (NDI), USAID, Skopje, 2010
Political Institutions, Political Participation and Local Government, as sections of the report “Democracy and Governance Survey 2009”, USAID/Marten Board, Skopje, 2009  
Report on Environmental Protection, Economic Development and Promotion of Eco Sustainable Tourism in the National Park Mavrovo, UCODEP, Italy, 2009
Компаративни аспекти на политичкиот систем на Република Македонија и на современите политички системи во светот, стр. 287-296, како дел од збирката на трудови Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања за годината 2007, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2008
Local Government Sub-Sector Analysis Report, a chapter of the Social Issues -Sector Analysis Report, SIDA Sweden, Ministry of Environment and Physical Planning, Skopje, 2007
Quality Assessment Report 2007 Concerning the Objectives Economic Growth and Governing Justly and Democratically, within the project Data Quality Assessment for USAID Macedonia’s Common Indicators, USAID, Skopje, 2007
Европската Унија и локалната самоуправа во Република Македонија, стр. 214-223, како дел од зборникот на трудови Република Македонија на патот кон НАТО И ЕУ, ФОН Универзитет, Скопје, 2007
Education and Centralization - Final Report, OSCE, Skopje, 2006
Политички, правни, социолошки и економски аспекти на ревитализацијата на раселените рурални подрачја, стр. 87-132, како дел од студијата Дистрибуција на населението и одржливиот развој, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2006
Општини погодни за децата /Децентрализацијата во функција на децата/,стр. 30-46, како дел од студијата Земја погодна за децата, UNICEF, Скопје, 2005
Decentralization Processes and the Role of Local Government in the Execution of the Environmental Competencies in  the Republic of Macedonia, pg. 110-145 as a section of the Second National Environmental Action Plan of the Republic of Macedonia, COWI Denmark, EBRD, Министерство за заштита на животната средина, Скопе, 2005
- Односот помеѓу централната и локалната власт, стр. 9 - 56, како дел од студијата Функционирање на системот на локалната самоуправа во Република Македонија, ИСППИ, Скопје, 2004
Пензиско и инвалидско осигурување, стр. 33-61 како дел од Финалниот извештај социјална проценка, Светска банка, Министерство за труд и социјална политика,Скопје, 2004
Reforming Public Administration on the Local Level in the Republic of Macedonia, pp. 72-90, as a part of the anthology Reforms of Public Services, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, 2004
- Public Services at the Local Level in the Republic of Macedonia, pp. 81-87, as a part of the anthology Reforms of Public Services, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, 2003
Развојот на демократијта во светот со осврт на демократските одлики на современите развиени држави, стр. 1-15 како дел од антологијата Демократијата и младите, Детски парламент на Македонија, Скопје, 2003
Можна стратегија на финансирањето на локалната самоуправа во Република Македонија, стр. 65-83 како дел од публикацијата Фискална децентрализација во Македонија, АГТИС, Прилеп, 2003
Значењето на воведувањето на шемите на фискалното (финансиското) порамнување меѓу општините во Република Македонија, стр. 11-22, како дел од публикацијата Шеми на финансиско (фискално) порамнување меѓу општините, Friedrich Ebert Stiftung, Скопје, 2003
Можностите на локалната самоуправа во намалување на социо-економската ексклузија на граѓаните во Република Македонија, стр. 198-213, како дел од студијата Социјалната положба на населението во Република Македонија, Friedrich Ebert Stiftung, Здружение за одржлив развој, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2003
Structure and Relations between Executive and Legislative Bodies at Local Level in Macedonia, pg. 7-21 as a part of the study Executive and Legislature at Local Level, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, 2002
Несигурноста на вработените поради нивниот работен статус, стр. 34-48 и Влијанието на политичкиот систем на сигурноста на граѓаните, стр. 111-118 како делови од студијата Национален извештај за човековиот развој 2001/Социјалната исклученост и несигурноста на граѓаните во Македонија/, UNDP, Скопје, 2002
Институционални, организациски и мотивациски компоненти на системот на социјалната сигурност на населението и фактори кои влијаат врз него, стр. 167-222, како дел од студијата Социоекономска структура и проблеми на населението во Република Македонија, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2001
Local Government in Macedonia, pp. 241-288, as a part of the anthology Stabilization of Local Governments, Open Society Institute, Budapest, 2001
Structure and Operation of Local and Regional Democracy - the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Council of Europe, Strasbourg, 2000

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга