Вон. Проф. Д-р Саша Дукоски
 
sasadukoski@hotmail.com
 
 
 
 

трговско

 

12-13

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

 

Саша Милосав Дукоски

 

Роден е на  02.03.1964 година во Кичево – Република Македонија , каде и денес живее. Основно  и средно гимназиско образование со континуиран одличен успех  завршува  во Кичево, при што добива поголем број: дипломи, награди и признанија . Во текот  на стекнувањето средно образование активно е вклучен во сите општествени збиднувања , а во еден период е и претседател на  Училишната организација на младите  на Центарот за средно образование во Кичево, како и член на претседателството на младинската организација на општина Кичево и Република Македонија. Во периодот од 1981 до 1985 година студира на Правениот факултет -  Битола , при  Универзитетот во Битола -  сега Универзитет  „Свети Климент Охридски“. Со звањето Дипломиран правник  и завршени студии во втор степен на Правниот факултет  се стекнав во 1985 година , како   најмлад студент   на Универзитет во тој период. Во време на студирањето е вклучен во  поголем број општествени активности и е на  извршува значајни раководни позиции  како на Правниот факултет, Студентскиот дом, така и при  матичниот Универзитетот во Битола.

По завршувањето на Правниот факултет во  1985 година се запишува на Постдипломските  студии на  Правниот факултет при Универзитетот во  Белград .Во 1986 година по препорака на  раководителот на Меѓународниот смер на  Правниот факултет на Универзитетот во Белград  , Д-р Стеван Ѓорѓевиќ  е упатен на студиско усовршување  при  Универзитетот на Пријателството на народите -  Патрис Лумумба во Москва –  (Советскиот сојуз)  Руската федерација  .

Магистерските студии ги заокружува  на Меѓурегионалната  академија за кадровски менаџмент во  Киев  со одбраната на Магистерскиот труд под наслов  “Улогата на Организацијата на Обединетите нации во регулирањето на прашањата од меѓународната безбедност ’’, по што се стекнува со Диплома за завршен втор циклус магистерски студии и се здобива со  научен  степен Магистер по право

Образование  го продолжува во  Киев – Република Украина. Во рамките на реализацијата на програмата за  Докторските студии , на Киевскиот национален Универзитет „Тарас Шевченко“ ги полага соодветните Постдипломски – докторски испити ( Уверение бр. 022-420  од 29.03.2010г.)  , при што  објавува неколку научни трудови во релевантни научни публикации и учествува на меѓународни научни конференции. Докторската дисертација на тема „ Механизми за меѓународно – правно регулирање за заштита на правата на совест и вероисповед ( низ примерите на Република Бугарија и Република Украина)  ја работи под менторство на  тричлен научен совет предводен од  Академик Професор д-р Шуба Олексеј Василевич . Докторската дисертација ја одбранува на 27. април 2010 година пред : Заедничкото специјалното собрание на Меѓународната академија за кадри Киев – Република Украина, Меѓународниот отворен универзитет од Калифорнија – Соединетите Американски Држави и Меѓународната академија за управување со персонал во Киев - Република Украина . Со тоа го завршува третиот циклус докторски студии и се стекнува со научниот степен Доктор по филозофски науки во областа на правото (PhD in Law), по што му е издадена заедничка диплома ( DD br.1948 series UKR – 1 protocol br. 489) .

 Со Решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија Бр.09-3932/2 од 18.11.2010 г. Дипломата се признава како документ за завршен „ Трет циклус докторски студии и стекнат научен степен Доктор по филозофски науки од областа на правото“.

 

Професионален ангажман:

            Од 1987  година до 2010 работи како новинар – уредник во  Македонската радио и телевизија со нагласен акцент  во обработката и следењето на  политички настани и состојби во регионот на Југозападна Македонија. За својата работа повеќепати е наградуван, со редакциски и други признанија . Во истиот период освем во матичната куќа , повремено работи како новинар, соработник и аналитичар  во : Македонската информативна агенција, дневниот весник Нова Македонија , неделникот Денес, а свои анализи и дописи објавува и во повеќе дневни весници и неделни публикации во Република Македонија и странство . Во 2008 година  негови информации се пренесувани од скоро сите значајни информативни агенции во светот , а за некои од нив е прогласен за истражувачки новинар на годината, за што се снимени : стории, информативни емисии, документарни и игран филм. Од 2000 година до денес  е носител и континуирано работи на поголем број  стручни проекти поддржани од повеќе институции меѓу кои Министерството за образование и наука и Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

            Во 2010 година е избран во наставно- научно звање Доцент од полето на правни науки на Правниот факултет во Кичево при Универзитетот „ Свети Климент Охридски “ во Битола како  прв и во тој период единствен наставник од полето на правните науки.

             Во првиот циклус студии на факултетот и дисперзираните студии во Битола и Струга ги предава студиските програми по : Облигационо право, Меѓународно трговско право; Трговско право ; Деловно и договорно право ; Граѓанско право – примената програма.

            Во вториот циклус студии е ангажиран на студиските програми по  Деловно право и Граѓанско право, каде ги предава модулите по : Граѓанско процесно право, Трговско право, Меѓународно трговско право, Полноважност на договорите и надомест на штета, Право на конкуренција, Компаративно граѓанско право.

            Во тековниот период на Правниот факултет во Кичево извршува поголем број активности во неколку комисии , а од 2012 до 1016 година  е Сенатор на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола. Од 2016 година е акредитиран ментор за Втор циклус на студии, а под негово менторство изработени се и успешно одбранети над 120 дипломски трудови на студенти од Правниот факултет во Кичево и дисперзираните студии во Битола и Струга, како и 40 магистерски трудови од областа на Деловно и Граѓанско право. Во 2015 година е избран во наставно – научното звање Вонреден професор ,со што станува првиот професор во полето на правни науки на Правниот факултет Кичево , при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола.

            Во својата професионална активност на полето на науката соработувал и со повеќе Универзитети и Институти од Република Македонија, Република Србија, Република Украина, Руската Федерација, Република Бугарија, Република Косово , Република Албанија и др. Член е на редакцискиот борд на European Journal of Economics, Law and Social Sciences - IIPCCL- International Institute for Private, Commercial and Competition Law Graz, Austria.

Општествени активности и ангажмани

            Повеќе од 40 години е особено активен   во граѓанскиот и невладиниот сектор . Во овој период бил или  се уште е  меѓу другите на следните должности и позиции:  

 • Претседател на Сојузот на здруженијата на техничка култура – Народна техника– Кичево и член на претседателството на Народна Техника на Република Македонија .
 • Претседател на Кино сојузот на Република Македонија,
 • Член и основач на Македонско – Руското друштво за пријателство и соработка на Република Македонија,
 • Член на Здружението на новинарите на Македонија,
 • Член и основач на Еколошкиот прес центар на Република Македонија,
 • Член и стручен консултант на повеќе Здруженија и фондации во Република Македонија .
 • Член на советот за превенција на ОБСЕ во Република Македонија .

 

Во изминативе години за својот ангажман добива неколку Државни и Меѓународни награди и признанија за областа на образованието, едукацијата на млади, науката и техниката како и за работата со невладиниот сектор , а од 2008 година е носител и на престижниот меѓународен медал на UNICA.

Познавање на странски јазици:

            Активно познавање на Рускиот јазик,

            Активно познавање на Украински јазик

            Активно познавање на Српскиот јазик,

            Активно познавање на Хрватскиот јазик,

            Активно познавање на Бугарскиот јазик,

            Познавање на Англискиот јазик,

 

 

Листа на научни и стручни трудови

 

 1. Дукоски Саша . Правно регулисање Космоса . Институт за меѓународну политику и привреду  Београд 1986г. Меѓународни проблеми бр.4 . 450 . ISSN 0025-8555 UDK 3. стр. 447 .

 

 1. Дукоски Саша „Правни модалитети за заштита и развој на Поречкиот регион – меѓународно правни аспекти “. Порече од изгрејсонце до вечноста- Македонски Брод .Материјали од научниот симпозиум. 2009 г.

 

 1. Дукоскі Саша . Міжнародно-правові забов’язання Республіки Болгарія у свері захисту права на свободу совісті та віросповідання // Матеріали мижнар.наук.-практ.конф. „ Динаміка науковіх дослідженъ 2009“, 2009р. – Донецьк: Наука і освіта. – 2009.- Т.З. Зовнішньоекономічна діяльність. – С. 124 – 127.

 

 1. Дукоскі Саша . Захист права на свободу совісті та віросповідання на европейському просторь.  // Науковь праці МАУП. – К.: ДП Вид.дім „ Персонал “, 2010. – Вип. 1 ( 24 ) – С. 253 – 259.

 

 1. Дукоскі Саша . Міжнародно-правові забов’язання Республіки Болгарія у свері захисту права на свободу совісті та віросповідання. // Науковь праці МАУП. – К.: ДП Вид.дім „ Персонал “, 2010. – Вип.2 ( 25 ) –С. 230 – 237.

 

 1. Ph.D. Sasha Dukoski, MSc Svetlana Veljanovska, To what extent is young Macedonian democracy ready for open candidate lists and their effect on gender and minority representation in the assembly and local councils, Revija Singidunum, Beograd 2011, UDK: 321.7(497,7); 342.5 ( 497.7), str.289-295.

 

 1. Assistant Professor Ph.D. Sasha Dukoski - ,,THE FIGHT WITH INTERNATIONAL TERRORISM THE KEY TO GLOBAL SAFETY - First Annual International Scientific Conference Global Security and Challenges of the 21st Century, MIT UNIVERSITY - Skopje, Faculty of Management ,2012.

 

 1. Ph.D Saša Dukoski, Ph.D  Svetlana Veljanovska, LEGAL FRAMEWORK OF FREEDOM OF RELIGION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA , Beograd , SINGIDUNUM YOURNAL2012,6(2) , ISSN 2217-8090, UDK 342.731(497.7), str.74.

 

 1. Д-р Саша Дукоски, Д-р Светлана Вељановска. Правно-политичката безбедносна политика на ЕУ, Русија и НАТО во глобалното безбедносно опкружување. Битола, ХОРИЗОНТИ – Меѓународно научно списание . бр.9. 2013г. УДК. 355.45-027,511(100). стр.93.

 

 1. Д-р Саша Дукоски, Д-р Светлана Вељановска. Правни аспекти на меѓународниот тероризам. Битола, ХОРИЗОНТИ – Меѓународно научно списание . бр. 10 .2013г. УДК.327.28-029.34. стр.67.

 

 1. Д-р Саша Дукоски. Транспортни клаузули во меѓународното тргување. Кичево. Годишник на Правен факултет. 2013г. ISSN 1857 - 8756.  COBISS.MK –ID 89987082 стр. 6.

 

 1. Д-р Саша Дукоски. Брсјачката буна во контекст на Руско-Турските односи од втората половина на XIX век . Зборник на научни трудови . Демир Хисар 2013.

 

 1. Assistant professor. Ph.D. Law Sasha Dukoski . FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. Promoting Human Rights Recent Developments, International Scientific Conference .Skopje 2013

 

 1.  Assistant professor. Ph.D. Law Sasha Dukoski. COMPETITIVE ABILITY ON HUMAN RECOURCES IN THE CONTEMPORARY TRADE ASSOCIATIONS . SECOND INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE. CONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCES. 2013 Bitola, Macedonia. УДК: 331.101.262:[347.72:339.137.2

 

 1. Ph.D. Berat Aqifi. Ph.D.Sasha Dukoski. Aftësia konkuruese e resurseve njerëzore në shoqëri tregtare bashkëkohore. International Scientific Conference ,, Rule of Law and Democracy” State University of Tetova, 12.03.2014. Tetova Macedonija.

 

 1. Assistant professor. Ph.D. Law Sasha Dukoski, Ph.D.Law. Beart Aqifi, NEW GEOPOLITICAL DOCTRINE  OF THE RUSSIAN FEDERATION AMIDS INFLUENCING WORLDWIDE GLOBALIZATION, Петта меѓународна научна конференција„ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ : ИСТОК-ЗАПАД “ 25 / 26 Април, 2014 година, Свети Николе, Р.Македонија. ISSN 978-608-4689-04-1. COBISS.MK-ID 93694474. стр.80 - 84

 

 1. Assistant professor. Ph.D. Law Sasha Dukoski, Ph.D.Law. Beart Aqifi,  ,, NEW GLOBAL GEOSTRATEGY BRIX – INSTITUTIONALIZATION AND PROSPECTS, Петта меѓународна научна конференција„ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ : ИСТОК-ЗАПАД “ 25 / 26 Април, 2014 година, Свети Николе, Р.Македонија. . ISSN 978-608-4689-04-1. COBISS.MK-ID 93694474. стр.490-493.

 

 1. Prof.ass.Phd.Sasha Dukoski &  Prof.ass.Phd. Berat Aqifi. „TRADE TERMS AND INCOTERMS“. Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE – NEW KNOWLEDGE FOR NEW PEOPOL . Ohrid,20-23 May 2014. Macedonija. INTERNATIONAL  JOURNAL . Scientific & Applicative Papers. Vol.1,2, ISSN 1857-923X . str.857-861.

 

 1. Prof.ass.Phd.Sasha Dukoski &  Prof.ass.Phd. Berat Aqifi. ,,Codification of European Treaties Right”. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " EUROPEAN INTEGRATION PROCESS OF WESTERN BALKANS COUNTRIES" Pjeter Budi College.Pristina. Saturday, 31st of May 2014. Republika Kosovo.ISBN 978-9951-492-08-9.str.47-48

 

 1. Prof.ass.Phd.Sasha Dukoski &  Prof.ass.Phd. Berat Aqifi.,,Human resurces competitiveness in modern trade companies “ EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH , vol.II , Issue 4/July 2014 ( Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5,9 (B+). ISSN 2286-4822. Str. 5941-5953.

 

 1. Prof.ass.Phd.Sasha Dukoski &  Prof.ass.Phd. Berat Aqifi „ТРГОВСКИ ПРАВИЛА И ИНКОТЕРМС“ Journal of Process Management – New Technologies INTERNATIONAL, JPMNT Special Edition 2014   12 June 2014 , ISSN: 2334-7449  , Paper 151 ,

 

 1.  Phd. Prof.ass  Sasha Dukoski Faculty of Law Kicevo, „Consignment - way bills in the international carriage of goods by sea”, First international scientific conference – Social change in the global world, Center for Legal and Political Research ,Faculty of Law University ,, Goce Delcev” – Shtip, Republic of Macedonia , 2014 g. ISBN 978-608-244-076-7, Paper.30.

 

 1.  Доц .д-р Саша Дукоски , Правниот систем на средновековната македонска држава“ ,Зборник  на трудови -   Научна трибина „ 1000 години од смртта на Цар Самоил“ ,  Ресен, 24.09.2014 год, Република Македонија.

 

 1. Доц. д-р Саша Дукоски, Доц. д-р Светлана Вељановска, „Пазарот и конкуренцијата во услови на доминација на монополите“,Трета Меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“, Бизнис академија Смиленски , Република Македонија, 2014, ISBN 978-608-4729-02-0, COBBISS.MK-ID 07067018, стр.179 ,

 

 1. Prof.ass.Phd.Sasha Dukoski &  Prof.ass.Phd. Berat Aqifi.,, Characteristics and Legal Essence of International Terrorism “ EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH , vol.II , Issue 8/November 2014 ( Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5,9 (B+). ISSN 2286-4822. Page. 10440 - 10451.

 

 1. Sasha Dukoski, PhD, Svetlana Veljanovska, PhD, Doctrine and principles of contract law .  University “St. Kliment Ohridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,  Social Sciences and Humanities, Volume 16, September 2014, Bitola, ISSN1 857- 856X,  page.141-149

 

 1. Доц. д-р Саша Дукоски, Марија Дукоска,“ Геополитичка доктрина на Руската федерација“, Македонски Политиколошки форум  Е- зборник на трудови. Бр.2, Скопје, 2014 год, UDC No 32 – EBSCCO – ISSN: 1857- 9167., УДК. Бр. 311.3: 32 (470) . стр.98- 106 .

 

 1. Prof.ass.Phd.Sasha Dukoski &  Prof.ass.Phd. Berat Aqifi, “Principles of Modern Contract Low”,  International Conference on Bisiness Technology & Innovation. 7-8. November 2014. Durres. ISBN: 978-9951-437-26-4, Publisher, UBT ,   page.122

 

 1. Доц. д-р Саша Дукоски, Марија Дукоска,“ Слободата на совест и вероисповед во Република Македонија со посебен осврт на верските заедници и религиозните групи – Дервишките редови “, Македонски Политиколошки форум  Е- зборник на трудови. Бр.4, Скопје, 2015 год, UDC No 32 – EBSCCO – ISSN: 1857- 9167.,  Бр.1.01, 342.731:(061.2:2.(497.7). стр.41- 55 .

 

 1. Ph.D, Assistant Professor Faculty of Law, Sasha Dukoski, „ Corporate law and principles of corporate managing thecompanies in republic of Macedonia , “Человек в глобальном мире Международной научной конференции (Воронеж,18–20 мая 2015 г.) ISBN 978-5-9273-2207-7,  УДК 3(063) ББК 60ю52я431 , стр.269

 

 1. Prof.ass.Sasha Dukoski Phd &  Prof.ass.. Berat Aqifi Phd, The market in terms of limited competition, International conference  on Business, Law, Administration and Social Sciences, Tirana- Albania 2015, ISBN: 978-9928-178-29-9., page.15.

 

 1. Prof.Sasha Dukoski Phd ;  Prof.ass. Berat Aqifi Phd ; Mr. Drini Grazhdani LLM., Unfair competition and gray economy, International Journal V11/1 , 7-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria 4-6 december 2015. ISSN 1857-92, page. 158-161. Global Impact and Quality Factor 1.023 ( 2015)

 

 1. Sasha Dukoski, PhD, Svetlana Veljanovska, PhD, Way billscommodity securities in commercial law.  University “St. Kliment Ohridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,  Social Sciences and Humanities, Volume 18, September 2015, Bitola, ISSN 1857 - 9884 page.199-207.

 

 1. Sasha Dukoski, PhD, Svetlana Veljanovska, PhD, The role of the notary services in the executive procedure in the Republic of Macedonia . University “St. Kliment Ohridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,  Social Sciences and Humanities, Volume 18, September 2015, Bitola, ISSN 1857 - 9884 page.207- 215.

 

 1. Проф. д-р Саша Дукоски, Марија Дукоска,“ Граѓанското право во средновековната Македонска држава“,  Macedonian political science journal , e- Proceeding of papers . Volume .6, Скопје, 2016 год, UDC No 32 – EBSCCO publishing – ISSN: 1785- 6812., УДК. Бр.347(497.7),,04/11“ . стр.260-270 .

 

 1. Prof.Sasha Dukoski Phd ;  Marija Dukoska ; Maja Veljanova . Bindind arbitration clause in consumers agreements, International Journal scientific papers  vol.12.2 , 8-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria 8-10 april 2016. ISSN 1857-92, page. 104-106. Global Impact and Quality Factor 1.322 ( 2016)

 

 1. Prof.Sasha Dukoski Phd ;  Prof.ass. Berat Aqifi Phd ,  The ACTA agreement and Macedonia , International Journal scientific papers  vol.13.3, 9-th International Scientific conference - The teacher of the future , Dures  – Republic of Albania, 17-19  june 2016. ISSN 1857-92, page. 261-266.

 

 1. Ph.D  Svetlana Veljanovska, Ph.D Saša Dukoski, THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION VIS A VIS PUBLIC INTEREST , Beograd , YOURNAL  OF PROCESS MANAGEMENT – NOW TECHNOLOGIES INTERNATIONAL 2016 , ISSN 2334 -7449 str.51 - 59. Impact Factor: 0,68.

 

 1. Prof.Saša Dukoski Ph.D, Doc.Svetlana Veljanovska Ph.D, THE ACTA AGREEMENT AND MACEDONIA, Bitola, DOI 10.20544/ HORIZONS.A.19.1.16.P0,    UDC 347.78:343.533]:339.9 (100:497.7) , page.37-44.

 

 1. Ph.D  Svetlana Veljanovska, Ph.D Saša Dukoski , The role of the public prosecutor in criminal procedure, International Journal scientific papers  vol.16.1 , 12-th International Scientific conference Knowledge without borders.., Vrnjacka Banja – Serbia , 31.3 – 02.4.2017,  ISSN 1857-923X , page 251 – 255. Global Impact and Quality Factor 1.322 ( 2016).

 

 1.  Проф. Д-р Саша Дукоски, Проф. Д-р Берат Аќифи ,, СУБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ ЗА НАСТАНАТА ШТЕТА ВО ОБЛИГАЦИОНИТЕ ДОГОВОРИ, Осма меѓународна научна конференција Vol.4/2017„ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ : ИСТОК-ЗАПАД “ 21 / 22 Април, 2017 година, Свети Николе, Р.Македонија.. ISSN 1857-9299.  UDK 081.   347.426.6:347.514. стр.117-121.

 

 1. Ph.D Saša Dukoski , Phd Berat Aqifi , Acquiring ownership over real estate, International Journal scientific papers  vol.17.2 , 13-th International Scientific conference The teacher of the future, Budva – Montenegro , 25 – 28.5.2017,  ISSN 2545-4439 , page 713 – 717. Global Impact and Quality Factor 1.322 (2016).

 

 1. Ph.D Saša Dukoski , Phd Berat Aqifi, The Price and Determination of the Price in the Sales Agreement, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol.13 No. 2 (2017)Print ISSN: 1844-8062,Online ISSN: 2065-3891, , page 113 – 121. Universitatea Danubius Galati | Romania

 

 1. Sasha Dukoski, PhD Law , Svetlana Veljanovska, PhD Law, The price in the contact of sale. University “St. Kliment Ohridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,  Social Sciences and Humanities, Volume 21,  2017, Bitola, ISSN 1857 – 9884 .  DOI 10.20544 HORIZONS.A.21.2.17.P21 UDC 339.5:338.5 page.249-257

 

 1. Ph.D Law Sasha Dukoski ,Ph.D.Law  Svetlana Veljanovska, ,Legal regulation of the market concentrations of the companies in the Republic of Macedonia , International Journal scientific papers  vol.20.1 , 15 th International Scientific conference Knowledge in practice. ,Bansko Republic of Bulgaria  , 15. – 17.12.2017, UDK 37. ISSN 2545-4439. ISSN 1857-923X , page 313 – 317. Global Impact and Quality Factor 1.322 ( 2016).

 

 1. Ph.D Sasha Dukoski, MA. Marija Dukoska , Principles of the international agreements on investments, Conference proceedings,  volume II, International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND POLYCENTRIC DEVELOPMENT, Bitola Republic of Macedonia 11-12.05.2018, ISBN  978-608-4670-01-8(V.2),  UDK 339.542,2;339,727,22(100), page 145-151.

 

 

 

 

Учество на меѓународни конференции, симпозиуми, научни трибини, работилници

 1. Научен симпозиум – Порече од изгрејсонце до вечноста- Македонски Брод. 2009 г. Македонија.

 

 1. Міжнар. наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень 2009”, 2009 р. – Донецьк: Україна

 

 1. Міжнар. научно-практ. конф. “Религиозная ситуация в современной Болгарии и Украине”. 15 октября 2010 г. – Одесса. – 2010. Україна
 2. DEBATE “Civic Activism in ethnic state” Regional youth networking against discrimination in Western Balkan” Kicevo 2011;
 3. Are the problems of Kicevo of political, economic  or ethnic nature, COMMUNITY DEVELOPMENT CENTRE, (ex NGO Support Centre Kicevo)-Kicevo -2011.
 4. First annual international scientific conference organized by MIT University –          Skopje. GLOBAL SECURITY AND CHALLENGES OF THE 21st CENTURY, 2012, Makedonski Brod. Macedonija.
 5. Регионална научна трибина „Брсјачо востание, Брсјачка буна, Демирхисарски заговор“, 25.10.2013 год. Демир Хисар. Македонија.
 6. Annual international scientific conference organized by MIT University –          Skopje. . Promoting Human Rights Recent Developments, International Scientific Conference .Skopje 2013. Macedonija.
 7. Second international science conference - contemporary management challenges and the organizational sciences - contribution of human resources and organizational change to sustainable company competitiveness. 01-03 November, 2013 Bitola, Macedonia.

 

 1. International Scientific Conference ,, Rule of Law and Democracy” State University of Tetova, 12.03.2014. Tetova Macedonija.

 

 1. Петта меѓународна научна конференција „ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ : ИСТОК-ЗАПАД “ 25 / 26 Април, 2014 година, Свети Николе, Р.Македонија.
 2.  Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE – NEW KNOWLEDGE FOR NEW PEOPOL . Ohrid ,20-23 May 2014. Macedonija.
 3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " EUROPEAN INTEGRATION PROCESS OF WESTERN BALKANS COUNTRIES" Pjeter Budi College.Pristina. Saturday, 31st of May 2014. Republika Kosovo.

 

 1. First international scientific conference – Social change in the global world, Center for Legal and Political Research ,Faculty of Law University ,, Goce Delcev” – Shtip, 11-13 september 2014 , Republic of Macedonia.

 

 1. Научна трибина „ 1000 години од смртта на Цар Самоил“ ,  Ресен, 24.09.2014 год, Република Македонија.

 

 1. Third international Scientific Conference, ,,Contemporary menagement challenges and the organizational sciences – strategically  focused organization and sustainable enterprise competitiveness’’, Business Academy Smilevski . Bitola 2014, Republic of Macedonia.

 

 1. Научно-стручна тркалезна маса „ Евро - атлантските предизвици на Република Македонија: проблеми, политичка реалност, идејни решенија и можности по самитот на НАТО во Велика Британија 2014“. Универзитет „Свети Климент Охридски“ – Битола , Факултет за безбедност - Скопје, Скопје, 18.11.2014 год, Република Македонија.

 

 1. International Conference on Bisiness Technology & Innovation. 7-8. November 2014. Durres, Albania.

 

 1. International conference  on Business, Law, Administration and Social Sciences, Tirana- Albania  17.01.2015,

 

 1. “Международной научной конференции Человек в глобальном мире (Воронеж,18–20 мая 2015 г.)  Русия.

 

 1. 7-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria 4-6 december 2015.

 

 1. 8-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria 8-10 april 2016.
 2. 9-th International Scientific conference - The teacher of the future , Dures  – Republic of Albania, 17-19  june 2016

 

 1. 12-th International Scientific conference Knowledge without borders.., Vrnjacka Banja – Serbia, 31.3 – 02.4.2017.

 

 1. Осма меѓународна научна конференција „ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ : ИСТОК-ЗАПАД “ 21 / 22 Април, 2017 година, Свети Николе, Република Македонија.

 

 1. 13-th International Scientific conference The teacher of the future, Budva – Montenegro 25 – 28.5.2017.

 

 1. 15- th International Scientific conference Knowledge in practice. ,Bansko Republic of Bulgaria  , 15. – 17.12.2017,

 

 1. International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND POLYCENTRIC DEVELOPMENT, Bitola Republic of Macedonia 11-12.05.2018,

Универзитетски учебници

 

 1. Саша Дукоски , Меѓународно трговско право ,  CIP.- 341:4347.7(075.8) Графомак, Кичево, 2014, ISBN 978-9989-59-0, Високошколски учебници  COBISS. MK- ID 95637002;
 2. Саша Дукоски, Граѓанско право – применета програма, CIP – 347(497.7) (035) Графомак, Кичево 2014, Прирачници, ISBN 978-9989-119-57-6, COBISS.MK-ID 95635722;
 3. Саша Дукоски, Граѓанско право – применета програма ПРАКТИКУМ, CIP – 347(497.7)(076.5) Графомак, Кичево, 2014, Практикум,  ISBN 978-9989-58-3,  COBISS.MK-ID 95635978;
 4. Саша Дукоски , Право на конкуренција,  CIP 346,545/546;341.24(4-672EU)  и 346,545/546;340,13(497.7)  Графомак, Кичево 2014 ISBN 978-9989-119-60-6,  COBISS.MK.ID 95838218;
 5. Саша Дукоски,  Трговско право , CIP 348.7 / 343.23 Графомак , Кичево  ISBN 978-9989-119-79-8 COBISS.MK-ID 97142282;
 6. Саша Дукоски , Деловно и договорно право , CIP 347.7 /341.24, Графомак, Кичево 2014, ISBN  978-9989-119-78-1, COBISS.MK-ID 971420026.
 7. Саша Дукоски , Облигационо право – договори и надомест на штета , CIP 347.7.426:349.22, Графомак, Кичево 2015, ISBN  978-9989-119-70-5, COBISS.MK-ID 98031114.
 8. Саша Дукоски , Основи на  Облигационо право , CIP 348.7 ; 343.26, Графомак, Кичево 2016, ISBN  978-9989-119-55-2, COBISS.MK-ID 94262538.
 9. Саша Дукоски Облигационо право ДОГОВОРИ , CIP 348.9 ; 343.28, Графомак, Кичево 2016, ISBN  978-9989-119-55-1, COBISS.MK-ID 97142261.

 

Учебни помагала 

 

 1. Доц.д-р Саша Дукоски „ Меѓународно трговско право “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево , 2011-;2012; 2013г.;
 2. Доц.д-р Саша Дукоски „ Трговско право “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево , 2011;2012, 2013г.;
 3. Доц.д-р Саша Дукоски „ Деловно и договорно  право “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево ,2011; 2012; 2013г.;
 4. Доц.д-р Саша Дукоски „ Граѓанско право – применета програма “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево , 2012; 2013 г;
 5. Доц.д-р Саша Дукоски „ Право на конкуренција“ Авторизирани предавања , Правен факултет Кичево , 2013 год,
 6. Прирачник за полагање на приемен испит за Втор циклус на Академски студии на Правен факултет Кичево – дел за Граѓанско право,  Универзитет Свети Климент Охридски - Битола , Правен факултет Кичево , 2013 год.

 

 

Стручни книги на странски јазик

 

1. Саша Дукоски „Mеждународно-правовые способы разрешения   международных споров “  CIP 94(497.781) г./19. Графомак – Кичево 2016. ISBN 978-9989-119-93-8 COBISS.MK-ID 94067466.

2. Дукоскі Саша „Механізм міжнародно-правового регулювання захисту права на свободу совісті та віросповідання (на прикладі Республіки Болгарія та України)“ CIP 98(562.781)г.../19.Графомак – Кичево 2016.ISBN 978-9989-119-96-8 ,  COBISS.MK-ID 94065832.

 

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга