Асистент докторант Милка Димитровска
 
milka.dimitrovska@uklo.edu.mk
 
 
 
 

/

 

/

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Докторски кандидат на меѓународно право и политика

Научна област: Политички систем и право на ЕУ, Јавни политики на ЕУ, Меѓународно јавно право, Меѓународна политика, Меѓународни односи

Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола, Универзитет „Свети Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија

 

Магистер на правни науки на европски интеграции/ Мaster in Law in European Integration

Научна област: Европски интегративни процеси, Политички, правен и економски систем на ЕУ, Геополитички перспективи на Западен Балкан и ЕУ, Европска соседска политика, ЕУ во меѓународните односи

Правни факултет у Београду, Универзитет у Београду, Београд, Република Србија, TEMPUS Programme by European Commission

 

Дипломиран правник

Насока: Уставно-политичка

Правен факултет „Јустинијан I“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија

 

МОМЕНТАЛНА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

1. Асистент-докторант на Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола и Струга

2. Секретар на Центарот за научно-истражувачка дејност при Правниот факултет

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

 

Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола и Струга, Универзитет „Свети Климент Охридски“, Битола     2014 – во тек

Асистент: држење вежби, подготовка на предавањата со комбинирање на материјал од учебник и практични показни материјали за вежбање и практично совладување на материјал, вреднување на семинарски трудови

Помлад рецензент (Editorial assistant) во Journal of Liberty and International Affairs  2015 – во тек

 

 

Асистент на проект, помлад истражувач и истражувач2009 – 2016

 

Научно-истражувачка работа и активизам во различни граѓански организации во областа на човековите права и владеење на правото, работа на проекти финансирани од домашни и странски организации и институции:

учество во изработка на анализа, учество во подготовка на проект, анализа на правни акти, анализа на општински извештаи, изработка на истражувачки инструменти, спроведување фокусни групи и пишување извештаи за истите, квалитативна анализа, техничка помош при обработка на квантитативни податоци, административна и организациона работа на проектните активности, спроведување на пилот истражување или емпириско тестирање на инструменти, спроведување анкета во повеќе општини во Р.Македонија, асистенција на експерти при подготовка на извештај

 

Стажант во правен консалтинг: подготовка на правни документи(документи за регистрациија на друштва,тужби и жалби), кореспонденција со различни фирми и јавни институции, поднесување документи во институции кои работат со правна материја, прибирање забелешки на професионални состаноци                    2008-2009

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Учество на семинари, форуми и конференции

Познавање на англиски, германски и српски јазик, а во помала мера и италијански јазик. IELTS 8.0

Трудови:

1. „The Concept of International Responsibility of State in the International Public Law System” – објавено од Journal of Liberty and International Affairs 2015, http://e-jlia.com/papers/v2_1.pdf

2. “Disproving the Necessity of the Use of the Concept of Demos as an Element for Defining Democratic Deficit in the EU and for the Efficiency of Functioning of the EU, in General” – објавено од EU Law 2013и други електронски списанија,http://ssrn.com/author=1797787

3. “The Power of EUon the Global International Scene”, Proceedings of the Scientific Conference Social Change in the Global World, September 2016

4. „За квалитетен стручен кадар: Ревизија на средното стручно образование во Ребублика Македонија“, (ко-автор), објавено од Friedrich Ebert Stiftung, ноември 2016

5. „Кон инклузивно образование“, (учесник во изработка) објавено од UNICEF 2016, https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/kon_inkluzivno_obrazovanie_makedonski_web(1).pdf

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга