Проф.д-р Димитар Ефтимоски
  E-mail адреса
dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk
Linkedin
Google Scholar
Предмети

ПРВ ЦИКЛУС
- Основи на економијата
- Применета економија 

ВТОР ЦИКЛУС
- Методологија на општествени истражувања

Посетни часови

/

Работна биографија

Професорот Димитар Ефтимоски е доктор на економски науки, од областа на макроекономската и развојната теорија. Од 2010 година е редовен професор по економска теорија и економски развој. Има реализирано студиски престои во Словачка, Австрија и Велика Британија, а учествувал и на повеќе домашни и меѓународни научни конференции и проекти. На Правниот факултет при УКЛО ги предава предметите Основи на економијата и Применета економија. Професорот Ефтимоски е автор на голем број научни и стручни трудови, книги и учебници, меѓу кои позначаен е учебникот “Економски раст“.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга