Вонр.проф.д-р Бранко Димески
  E-mail адреса
branko.dimeski@uklo.edu.mk
Linkedin
Google Scholar
Предмети

ПРВ ЦИКЛУС
- Јавна и државна администрација
- Јавни служби

ВТОР ЦИКЛУС
- Основи на менаџмент
- Економско-правен систем и економска политика на ЕУ

Посетни часови

/

Работна биографија

Вон. проф. д-р Бранко Димески е роден на 13.08.1979 година во Прилеп, Република Македонија. Основно и гимназиско образование завршил во Прилеп. Дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот Св.Климент Охридски- Битола на 03.07.2003 година По дипломирањето добива школарина за магистерски студии (Out-of-state Тuition Remission Scholarship) од страна на Министерството за образование на државата Северна Каролина, САД како и школарина (Diversity Scholarship) од страна на Школата за последипломски и докторски студии (Gratis D. Williams Graduate School) на Државниот Универзитет Апалачиан (Appalachian State University), во Северна Каролина, САД при што заминува на магистерски студии по јавна администрација во Северна Каролина, Соединети Американски Држави. По двегодишен престој во САД, на 15.04.2005 година, успешно го одбранува магистерскиот труд под наслов „Reinventing Government: North Carolina Counties” на Апалачкиот Државен Универзитет на Факултетот за политички науки/кривично право  во Северна Каролина, САД и се стекнува со научно звање Магистер по јавна администрација (MPA). По магистрирањето, пријавува докторска дисертација на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи при Универзитетот Св. Климент Охридски- Битола под наслов „Принципи на новиот јавен менаџмент во локалните самоуправи во Република Македонија“ и успешно ја одбранува на ден 11.12.2009 година при што се стекнува со научно звање Доктор на науки по јавна администрација (PhD).

Доцент д-р Бранко Димески  својата академска кариера ја започнал во Септември 2003 година на Факултетот за политички науки/кривично право на Апалачкиот Државен Универзитет во Северна Каролина кога е ангажиран од страна на Факултетот како истражувачки АСИСТЕНТ во текот на двегодишните магистерски студии (Research Аssistant), кај професорите проф. д-р Марвин Хофман и проф. д-р Даниел Џерман. Во текот на магистерските студии за време на летниот период во 2004 година е ангажиран и комплетира тримесечна практична обука (Internship) во различни оддели на Градот Boone во Северо-Западниот дел на Северна Каролина, САД.  

По враќањето во Република Македонија, врз основа на Извештајот, заклучокот и предлогот на Рецензентската комисија објавен во Билтенот на Универзитетот Св. Климент Охридски- Битола, Бр. 288 од 04.10.2006 година, Наставно-научниот Совет на Интердисциплинарните студии по јавна администрација на седницата одржана на ден 24.10.2006 година, донесува Одлука Бр. 07-841/13 со која м-р Бранко Димески се избира во звање АСИСТЕНТ по група предмети од областa на јавната администрација.

Натаму, со трансформирањето на Интердисциплинарните студии по јавна администрација како резултат на формирањето на новиот Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи како нова единица во состав на Универзитетот Св. Климент Охридски- Битола, Матичната Комисија на факултетот врз основа на Извештајот на Рецензентската комисија објавен во Анекс на Билтенот на Универзитетот Бр. 296 од 27.06.2007 година, на седницата одржана на ден 23.07.2007 година, донесува Одлука Бр. 02-29/5 со која м-р Бранко Димески се избира во звање АСИСТЕНТ по група предмети од областа на јавната администрација.

Врз основа на Рефератот на Рецензионата комисија објавен во Универзитетскиот Билтен Бр. 335 од 01.04.2010 година, со Одлука Бр. 02-308/4 од страна на Наставно-научниот Совет на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола на седницата одржана на ден 20.04.2010 година, д-р Бранко Димески се избира во наставно звање ДОЦЕНТ од научните области 50901-Јавна управа и 50615- Менаџмент во администрација.

Од 15.09.2014 година преминува на работа на Правниот факултет- Кичево, Универзитет Св. Климент Охридски- Битола. Врз основа на Рефератот на Рецензионата комисија објавен во Универзитетскиот Билтен Бр. 396 од 02.02.2015 година, со Одлука Бр. 02-170/2 од страна на Наставно-научниот Совет на Правен факултет- Кичево на седницата одржана на ден 16.03.2015 година, д-р Бранко Димески се избира во наставно звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР од научните области 50901-Јавна управа и 50902- Јавни служби.

Неговиот научен интерес е насочен кон следниве научни области: 50901-јавна управа; и 50902- јавни служби.

Одлично го владее англискот јазик - напредно ниво, како и пасивно познавање на германскиот и српско-хрватскиот јазик. Поседува компјутерски вештини (Word, Excel, Power Point, Internet). Исто така, добро ја владее и компјутерската програма SPSS (Social Package Statistical Software) за статистичка обработка на податоци во научните истражувања. 

 

Учество на научни и стручни собири од домашен и меѓународен карактер, меѓу кои (селектирани):

21-23 Октомври 2004 година- ASULGAA (Appalachian State University Local Government Alumni Association), Бун, Северна Каролина, САД; 

23-26 Април 2006 година- Семинар организиран од страна на Academic Alternative Network на тема: “Болоњскиот процес, мобилизација и вработеност”, Фрушка Гора, Република Србија;

5-8 Септември 2006 година- Семинар организиран од страна на УСАИД на тема: “Техники на институционална евалуација”, Охрид, Р.Македонија;

14-16 Мај 2009 година- 17-та Конференција на NISPA на тема “State and Аdministration in a Changing World of Democracy”. Будва, Република Црна Гора;

12-14 Мај 2010 година- 18-та Конференција на NISPA на тема “Public Administration in Times of Crisis”. Варшава, Република Полска;

19-22 Мај 2011 година- 19-та Конференција на NISPA на тема “Public Administration of the Future”. Варна, Република Бугарија;

23.09.2011 година- Учество на Универзитетската манифестација “Ноќ на истражувачите 2011” со своја презентација за неговите научно-истражувачки резултати, Универзитет Св. Климент Охридски- Битола;

4-7 Септември 2011 година, 10th International Economy Business Symposium- “Economic Development and Growth”, Златни Песоци, Република Бугарија;

5-7 Мај 2011 година, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development- “From Entrepreneurial Learning to Innovations and Regional Development“, Охрид, Република Македонија;

27-28 Мај 2011 година-  5th International Conference on Information Systems & GRID Technologies, Софија, Република Бугарија;

23-26 Мај 2012 година- 20-та Конференција на NISPA на тема “Public Administration East and West: Twenty Years of Development”. Охрид, Република Македонија;

1-3 Јуни 2012 година-  6th International Conference on Information Systems & GRID Technologies, Софија, Република Бугарија;

16-18 Мај 2013 година- 21-ва Конференција на NISPA на тема “Regionalisation and Inter-Regional Cooperation”. Белград, Република Србија;

30-31 Мај 2014 година-  8th International Conference on Information Systems & GRID Technologies, Софија, Република Бугарија.

 

Во рамките на стручно-апликативната дејност, д-р Бранко Димески учествувал во следниве проекти (селектирани):

International Summer University Macedonia (ISUM- 2006). Проект организиран и финансиран од страна на Холандската невладина организација ATA (Academic Training Association, денес SPARK). Ко-предавач по предметот “Организациска теорија и однесување во јавниот сектор“, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, 10-28 Јули, 2006;

International Summer University Macedonia (ISUM- 2007). Проект организиран и финансиран од страна на Холандската невладина организација ATA (Academic Training Association, денес SPARK). Ко-предавач по предметот “Јавен менаџмент“, Универзитет Св. Климент Охридски- Битола, 09-22 Јули, 2007;

Branko DIMESKI, St. Kliment Ohridski University (F.Y.R. of Macedonia); Lucica MATEI, NSPSPA (Romania); Juraj NEMEC, Matej Bel University (Slovakia) & David SPACEK, Masaryk University (Czech Republic), Public Management education in Central Europe: How far did we progress – III?, Permanent Study Group, PSG IX: Public Administration and Teaching. Project Results presented at the 33rd Annual Conference of EGPA (European Group of Public Administration), Conference Proceedings, Bucharest, Romania, 7-9 September, 2011. Учесник во проектот со истражувањето за Република Македонија кое е презентирано на меѓународната конференција. Проект финансиран од страна на Република Чешка. (Research published in this paper was supported by the Czech Grant Agency GACR under the contract No. P403/10/1892: Outsourcing in the public sector;

Институт за човекови права, Проект: “Правен дијалог – Зголемување на критичките анализи меѓу правните практичари” организиран од ИЧП во соработка со OSCE. Проектен придонес преку истражувањето „ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ОДНОС НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Правен дијалог, бр. 6, 02.05.2012;

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола, Проект: „ФАКТОРИ/БАРИЕРИ КОИ ГО ПОПРЕЧУВААТ РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА-Осврт на трансакциските трошоци“, член на проектен тим од аспект на административните бариери за водење на бизнис во Република Македонија, Битола, 2013.

 

СПИСОК НА ТРУДОВИ

Димески, Б. 2017. “Унапредување и заштита на човековите права при селекцијата на вработувањата и унапредувањето на административните и јавните службеници во Р.М.”, Правен Дијалог, Бр. 14, Институт за човекови права во соработка со Civica Mobilitas, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Скопје: ISSN 1857 – 7644.

Dimeski, B. 2017. “Twenty years of transparency development in the public sector: What has been achieved?”. Paper presented at the 5th Smart Cities Conference, Conference Proceedings, National University of Political Studies and Public Administration- Faculty of Public Administration, “Development and Urban Planning Research Working Group”, December 7-8, Bucharest, Romania. Прифатен апстракт.

Karadzoski, M., Dimeski, B. and Karamandi, A. 2017. “European Ombudsman versus the Ombudsman in the Republic of Macedonia: Jurisdiction, Challenges, Results”, International Scientific Journal- Horizonts, St. Kliment Ohridski University, Year XI, Vol. 21, September, 2017, pp. , ISSN: 1857-9884; Рецензија во тек.  

Karamandi, A., Dimeski, B., and Karadzoski, M. 2017. “The Administrative Capacity of Municipalities Bitola, Demir Hisar, Mogila and Novaci: A Survey Results”, International Scientific Journal- Horizonts, St. Kliment Ohridski University, Year XI, Vol. 21, September, 2017, pp. , ISSN: 1857-9884; Рецензија во тек.  

Dimeski, B., Patoska, A. and Karadzoski, M. 2017. “Јавниот менаџмент со јавниот отпад во локалните самоуправи: Базични искуства од САД”. Paper presented at the 7th International Scientific Conference- “Contemporary Aspects of the Circular Economy”, Conference Proceedings, September 13, Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-4574-72-9. COBISS.MK-ID 98892810; Прифатен апстракт- рецензија во тек.

Patoska, A. and Dimeski, B. 2017. “Правна рамка на одговорноста за еколошка штета”. Paper presented at the 7th International Scientific Conference- “Contemporary Aspects of the Circular Economy”, Conference Proceedings, September 13, Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-4574-72-9. COBISS.MK-ID 98892810; Прифатен апстракт- рецензија во тек.

Markovska, M. Milenkovski, B., and Dimeski, B. 2017. “Some Recent Developments of Public Sector Entrepreneurship in Theory and Practice”. Paper presented at the XV International Scientific Conference “Management and Engineering’17”, SCIENCE DAYS- 2017, Conference Proceedings, Vol. II, ISSN: 1310-3946; ISSN: 1314-6327, June 25-28, Technical University of Sofia- Faculty of Management, Sozopol, Bulgaria.

Dimeski B. and Karadzoski, M. 2017. “Ethical behavior within the public cadaster in Macedonia: Is there a “light” at the end of the “tunnel”?”, HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration, De Gruyter Open, 8(1), pp. 33-44. ISSN (Online) 2067-9785, JEL Classification: H3; H5; R0, DOI: https://doi.org/10.1515/hjbpa-2017-0003.

Milenkovski, B., Markovska, M. and Dimeski, B. 2017. “Social Entrepreneurship and Public Sector Entrepreneurship: Common Aspects and Relationships”. Paper presented at the 1st International Scientific Conference on Business and Economics (ISCBE’17) “Building Bridges between Business Research and Industry Needs”, Conference Proceedings- Book of Abstracts, February 17-18, South East European University, Faculty of Business and Economics, Tetovo, Macedonia.

Karadzoski, M. and Dimeski B. 2017. “The European Union after the biggest Enlargement: A Different Angle of Perception for the Migration Processes and Policies”. Paper presented at the International Scientific Conference “Security Concepts and Policies- New Generation of Risks and Threats”, Conference Proceedings, Vol. II, pp. 69-78, June 4-5, Ohrid. Organized by the St. Kliment Ohridski University, Faculty of Security, Skopje, Macedonia. UDK:327(4-672ЕУ):314.15(4-191.2:4-11)''2004/-''.

Dimeski, B. and Patoska, A. 2016. “Public management efforts and some key socio-economic relationships in predominantly rural Counties in Croatia during IPARD period (2007-2013)”. Paper presented at the Sixth International Scientific Conference- “The Possible, Real and Virtual in the Contemporary World”, Conference Proceedings, 6th International Conference, September 14-15, European University- Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-4574-72-9. COBISS.MK-ID 98892810; 332. 14 (497.5) ,,2007/2013”.

Dimeski, B. 2016. “Ethical behavior within the public cadastre in Macedonia: Is there a “light” at the end of the “tunnel”?”. Paper presented at the 4th Smart Cities Conference, Conference Proceedings- Book of Abstracts, National University of Political Studies and Public Administration- Faculty of Public Administration, “Development and Urban Planning Research Working Group”, December 7-8, Bucharest, Romania.

Patoska, A. and Dimeski, B. 2016. “Услови што треба да ги исполнува предметот на меѓународниот договор за продажба”. Paper presented at the Sixth International Scientific Conference- “The Possible, Real and Virtual in the Contemporary World”, Conference Proceedings, 6th International Conference, September 14-15, European University- Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-4574-72-9. COBISS.MK-ID 98892810; 340. 441. 1: 347. 451]: 341.

Karadzoski, M. and Dimeski, B. 2016. “European Union in the 21st Century- a Supranational Entity or a Simple Amount of Plural Interests?” Paper presented at the International Balkan and Near Eastern Social Sciences (IBANESS), Conference Proceedings, October 29-30, St. Kliment Ohridski University, Faculty of Economics- Prilep, Macedonia, ISBN: 978-9989-695-56-8;

Dimeski B., Pelivanova N. and Ristovska M. 2016. “Strategic Planning of Local Development in the Republic of Macedonia with Focus on MAKStat Database”, International Scientific Journal- Horizonts, St. Kliment Ohridski University, Year XII, Vol. 19, September, 2016, pp., ISSN: 1857-9884;

Димески, Б. 2016. “Јавните служби во Република Македонија: Испорачување на реформи или продуцирање на нестабилност!?” Правен Дијалог, Бр. 10, Институт за човекови права во соработка со Civica Mobilitas, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Скопје: ISSN 1857 – 7644, стр. 8-14.

Patoska A., Savoska S. and Dimeski B. 2015. “Local Government Capacities and Civil Organizations in Macedonia: Current States and Implications”. Paper presented at the International Scientific-Practical Conference: Civil Dialogue, Forms, Mechanisms, Barriers and Prospect of Development, Conference Proceedings, Centre for Local Development Foundation, Lublin, Poland, ISBN: 978-83-932261-3-9 (print), ISBN: 978-83-932261-4-6 (online).

Patoska, A. and Dimeski, B. 2015. “Pension system reforms in Macedonia: Causes, conditions and benefits”, Journal of Economy & Business, International Scientific Publications, Science Events Ltd, Vol. 9 (1), Year XIX, September, 2015, pp. 478-486, ISSN: 1314-7242 (online).

Patoska, A. and Dimeski, B. 2015. “Multi-national companies and transition countries: A Macedonian experience”, Journal of Economy & Business, International Scientific Publications, Science Events Ltd, Vol. 9 (1), Year XIX, September, 2015, pp. 487-493, ISSN: 1314-7242 (online).

Savoska S., Dimeski, B. and Anceva, D. 2015. “Web application as a tool for enhancing clientelism in the public sector”. Paper presented at the 9th International Conference on Information Systems & GRID Technologies, Conference Proceedings, May, 29-30, Sofia, Bulgaria, ISSN 1314-4855.

Savoska S. and Dimeski, B. 2014. Re-engineering of Software Processes in Municipality for Construction Permission Requests. Paper presented at the 8th International Conference on Information Systems & GRID Technologies, Conference Proceedings, May, 30-31, Sofia, Bulgaria. (In Print), ISSN: 1314-4855.

Patoska, A. and Dimeski, B. 2013. The Instrument for Pre-accession Funds, Their Usage and Implementation: The Case of Macedonia. Paper presented at the 21st NISPAcee Annual Conference- “Regionalisation and Inter-Regional Cooperation”, Conference Proceedings, May 16-18, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-80-89013-64-2.

Lazarevik, V., Kasapinov B., Gudeva-Nikovska, D. and Dimeski, B. 2013. Health System Reforms in the Republic of Macedonia, 1991-2010. Book Chapter in “Health Reforms in Central and Eastern Europe: Options, Obstacles and Limited Outcomes”, 1st Ed., Edited by James Warner Björkman and Juraj Nemec, pp. 133-156. Eleven International Publishing, Den Haag, The Netherlands, paperback- ISBN: 978-94-6236-063-1, e-book- ISBN: 978-94-6094-769-8. Поглавје во научна/стручна книга објавена во странство.

Savoska S. and Dimeski, B. 2012. System Analysis of Information Systems for Local Economic Development Modeling- Case Study for the Region Pelagonia in Republic of Macedonia. Paper presented at the 6th International Conference on Information Systems & GRID Technologies, Conference Proceedings, June, 1-3, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-4855.

Angelevska-Dichovska, M., Patoska, A. and Dimeski, B. 2012. Business-Oriented Administrative Reform in Macedonia and European Countries: A Comparative Analysis. Paper presented at the 20th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration East and West: Twenty Years of Development”, Conference Proceedings, May 23-26, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-80-89013-63-0.

Savoska S. and Dimeski, B. 2012. Good Governance in Local Public Administration: IT Potentials for People-oriented Economic Development in Macedonia. Paper presented at the 20th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration East and West: Twenty Years of Development”, Conference Proceedings, May 23-26, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-80-89013-63-0.

Dimeski, B., Panovska-Boskoska, V. and Boskoska, M. 2012. Managing and Financing Internal Security Agencies: The Case of Macedonia. Paper presented at the 20th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration East and West: Twenty Years of Development”, Conference Proceedings, May 23-26, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-80-89013-63-0.

Dimeski, B. 2011. Global Recession: Does NPM work in Macedonia? Journal of Public Administration and Policy Research, Academic Journals, June, Vol. (3) No.6: 188-197, ISSN: 2141-2480.

Dimeski, B. and Patoska, A. 2011. The Economic Consequences of Public Administration Reforms in the Republic of Macedonia, Journal of International Scientific Publications, Vol. (5) p. 1: 233-247, ISSN: 1313-2555.

Dimeski, B. 2011. Municipal Public Administration in Macedonia: Some Empirical Evidence. Zenith International Journal of Multidisciplinary Research, November, Vol. (1) No 7: 421-430, Online ISSN: 2231-5780. GIS Global Impact Factor (2012): 0.675; (2013): 0.874.

Savoska S. and Dimeski, B. 2011. The Future Challenge: Data Warehouse as a Method of Data Integration from Public Administration Legacy Systems for Decision-making in Republic of Macedonia. Paper presented at the 5th International Conference on Information Systems & GRID Technologies, Conference Proceedings, May, 27-28, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-4855.

Dimeski, B. 2011. Public Administration Reform Process in Macedonia: Between Politics and Good Governance. International Journal of Politics and Good Governance, Volume 2, No. 2, 4 Quarter IV, ISSN: 0976-1195.

Dimeski, B., Patoska, A. and Panovska-Boskoska, V. 2011. Ministry of Public Administration in the Republic of Macedonia: Necessity and Future Challenge in Health Reform. Paper presented at the 19th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration of the Future”, Conference Proceedings, May 19-22, Varna, Bulgaria, ISBN: 978-80-89013-55-5.

Dimeski, B. 2011. The Regional GDP Inter-relationships: Macedonian Regions. Paper presented at the 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development- “From Entrepreneurial Learning to Innovations and Regional Development”, Conference Proceedings, May 5-7, Ohrid, Macedonia, pp. 225-231, ISSN: 978-9963-7355-4-9.

Pelivanova, N. and Dimeski, B. 2011. Efficiency of the Judicial System in Protecting Citizens against Administrative Judicial Acts: The Case of Macedonia. International Journal for Court Administration, 6th Issue, Vol. (3) No.2: 45-52.

Димески, Б., Пеливанова, Н. и Ристовска М. 2011. Теоретски и емпириски аспекти на јавната управа во локалните самоуправи во Република Македонија. International Scientific Journal- Horizonts, Година VII, Бр. 7, Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, Декември, 2011.

Пеливанова, Н. и Димески, Б. 2011.Функционирање на административното судство во Република Македонија. International Scientific Journal- Horizonts, Година VII, Бр. 7, Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, Декември, 2011.

Dimeski, B. and Patoska, A. 2011. The Economic Consequences of Public Administration Reforms in the Republic of Macedonia. Paper presented at the Economy Business Symposium- “Economic Development and Growth”, Conference Proceedings, 10th International Symposium, September 4-7, Sunny Beach, Bulgaria, ISSN: 1313-2555.

Димески, Б., Патоска, А. и Пановска-Бошкоска В. 2011. „Реформа во здравството во Р. Македонија: Историја и современи состојби“, Управление здравоохранением, Vol. 2, No 30, Институт зкономики Россиискои академни науки, Ломоносов, Руска Федерација, Декември: 39-57, ISSN: 1608-909X.

Branko DIMESKI, St. Kliment Ohridski University (F.Y.R. of Macedonia); Lucica MATEI, NSPSPA (Romania); Juraj NEMEC, Matej Bel University (Slovakia) & David SPACEK, Masaryk University (Czech Republic). 2011. Public Management education in Central Europe: How far did we progress – III?, Permanent Study Group, PSG IX: Public Administration and Teaching. Paper presented at the 33rd Annual Conference of EGPA (European Group of Public Administration), “Sustainable Public Sector Reforms for Times of Crisis” Conference Proceedings, September 7-9, Bucharest, Romania.

Димески, Б. 2011. “Заштита на човековите права во однос на административните акти во Република Македонија” Правен Дијалог, Бр. 6, Институт за човекови права во соработка со Civica Mobilitas, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Скопје: ISSN 1857 – 7644, стр. 8-14.

Boskoska, M., Dimeski, B. and Prisajganec, M. 2010. The Necessity of Coordination Between Monetary and Fiscal Policy in Republic of Macedonia in Time of Crisis. Paper presented at the 18th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration in Times of Crisis”, Conference Proceedings, May 12-14, Warsaw, Poland, ISBN: 978-80-89013-52-4.

Dimeski, B., Boskoska, M. and Prisajganec, M. 2010. Electroning Voting: Necessity or Fiction. Paper presented at the 18th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration in Times of Crisis”, Conference Proceedings, May 12-14, Warsaw, Poland, ISBN: 978-80-89013-52-4.

Димески, Б. 2010. Реформски Концепти во Локалните Самоуправи во Република Македонија. Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, Стручна книга- Учебно помагало, ISBN: 978-608-65059-3-6. Стручна книга- Учебник.

Димески, Б. и Витански, Д. 2010. Мерење на перформансите во административниот сектор. Универзитет Св.Климент Охридски- Битола. International Scientific Journal- Horizonts, година VI, Бр. 6, Декември, 2010, стр. 177-187, ISSN: 1857-6206.

Dimeski, B., Markovska, M. and Prisaganec, M. 2010. Informatics as a Basis for Efficiency Control in Local Governments in the Republic of Macedonia. Paper presented at the XVII Festival of IT Achievements (INFOFEST), Budva, Conference Proceedings, September 26 - October 2, Festival Catalog, pp. 151-162.

Димески, Б. 2009. Предности и недостатоци на децентрализацијата. Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи- Зборник на трудови, година II, Бр. 02, стр. 13, ISSN: 1857-6893.

Dimeski, B. and Boskoska, M. 2009. The Principles of New Public Management in Local Governments in Macedonia. The 17th NISPAcee Annual Conference- “State and Administration in a Changing World”, Conference Proceedings, May 14-16, Budva, Montenegro.

Димески, Б. 2008. Новиот јавен менаџмент во меѓународен контекст: Анализа на влијанијата и ефектите. Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи- Зборник на трудови, година I, Бр. 01, стр. 111-125, ISSN: 1857-6311.

Димески, Б. 2006. Влијанието на бирократскиот модел врз јавната организација и менаџерството. Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, International Scientific Journal Horizonts, година II, Бр. 2, Декември, 2006, стр. 223-235, ISBN: 9989-870-43-8.

Dimeski, B. 2005. Reinventing Government: North Carolina Counties. Paper presented at the Capstone annual conference. April, 15th, Appalachian State University. Broyhill Inn- Boone, North Carolina, USA. CAPSTONE истражување.  

Димески, Б. 2003. Производна политика на претпријатијата. Планирање и одлучување. Одбранет на 03.07.2003 год., Универзитет Св. Климент Охридски- Битола, Економски факултет- Прилеп.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга