Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» Меѓународна економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Конечни резултати - Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Резултати од I поправен колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Трговско право - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Конечни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Римско право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Прелиминарни резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Англиски јазик - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Јавни финансии - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Судски систем - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Резултати од II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Прелиминарни резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Резултати од II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем - Конечни резултати - Вонредна Априлска сесија 2019
» Стварно право - Прелиминарни резултати од II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Прелиминарни резултати од I поправен колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Вовед во право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Англиски јазик 2 - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Човекови права - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Јавни служби - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Човекови права - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од I колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Трговско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Меѓународна економија - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Прелиминарни резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Резултати од Есеј - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од I колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Англиски јазик - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Информатика - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Информатика - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Наследно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Стварно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Основи на економија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Човекови права - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Арбитражно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Римско право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Трудово право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Социологија на право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Социологија на право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Облигационо право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Човекови права - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Основи на економија - Континуирано оценување - Зимски семестар - Академска 2018-19
» Основи на економија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Уставно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Јавни служби - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Европската унија во меѓународните односи - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Деловно и договорно право - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Наследно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Римско право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Јавни финансии - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Континуирано оценување - Зимски семестар - Јануари 2019
» Англиски јазик 1 - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Семејно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Социјална политика - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Семејно право - Конечна листа - Јануари 2019
» Облигационо право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Криминологија - Резултати од I поправен колоквиум - Јануари 2019
» Еколошко право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Наследно право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од I поправен колоквиум - Јануари 2019
» Човекови права - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од II колоквиум - Јануари 2019
» Вовед во право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Социологија на право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Социологија на право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Семејно право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Семејно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Основи на економија - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Основи на економија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Наследно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Јавни служби - Прелиминарни резултати - Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од есеј
» Меѓународно јавно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сеисја 2018
» Казнено право - Конечни резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Облигационо право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018/19
» Криминологија - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Јавни финансии - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Човекови права - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Политички систем - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Семејно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Човекови права - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Вовед во право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Јавни служби - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Казнено право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Ноември 2018
» Наследно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Социологија на право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од прв колоквиум - Ноемвриска сесија 2018
» Монетарна економија - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Уставно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Стварно право - Прелиминарни резултати - Ноември 2018
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Судски систем - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018
» Граѓанско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Политички систем - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Конечни резултати - Септември 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Септември 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - Септември 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Септември 2018
» Стварно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Основи на економија - Конечни резултати - Септември 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Прелиминарни резултати кај проф д-р Никола Тунтевски - Септември 2018
» Римско право - Резултати - Септември 2018
» Граѓанско право - Резултати - Септември 2018
» Вовед во право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Казнено право применета програма - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународна економија - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Човекови права - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Криминологија - Конечни резултати - Септември 2018
» Стварно право - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Монетарна економија - Континуирано оценување - Испит, Септември 2018
» Основи на економија - Континуирано оценување - Септември 2018
» Основи на економија - Резултати од 2 поправен колоквиум и испит - Септемвриска сесија 2018
» Монетарна економија - Континуирано оценување - Септември 2018
» Монетарна економија - Резултати од 2 поправен колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018
» Јавни финансии - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Наука за политиката - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Колоквиумско и Испитно отценување Септември 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Колоквиумско и Испитно отценување Септември 2018
» Криминологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Англиски јазик - Конечни резултати - Англиски јазик I и II - Јуни 2018
» Трудово право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Римско право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Граѓанско право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јуни 2018
» Човекови права - Конечни резултати - Јуни 2018
» Арбитражно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Уставно право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Реторика на право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Социјална патологија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Социјална патологија - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Казнено право - Комисиско полагање - Јуни 2018
» Политички систем - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Разно - Конечни резултати по предметите кај Проф.д-р Никола Тунтевски
» Стварно право - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - јуни 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Граѓанско право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Римско право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Монетарна економија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Основи на економија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Претприемништво и бизнис - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Криминологија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Јавни служби - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Човекови права - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Казнено процесно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - јуни 2018
» Применета економија - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Стварно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Јавни финансии - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Вовед во правото на ЕУ - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Судски систем - Континуирано оценување - јуни 2018
» Судски систем - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Монетарна економија - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Монетарна економија - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Меѓународна економија - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Основи на економија - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Основи на економија - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Претприемништво и бизнис - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Претприемништво и бизнис - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Англиски јазик 2 - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Локална самоуправа - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Локална самоуправа - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Континуирано оценување (Конечни резултати) - Мај 2018
» Реторика на право - Континуирано оценување (прелиминарни резултати) - Мај 2018
» Социјална патологија - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Континуирано оценување - Мај 2018
» Граѓанско право - Континуирано оценување - Мај 2018
» Меѓународна економија - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Судски систем - Континуирано оценување - Мај 2018
» Трговско право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Граѓанско право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Судски систем - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Прелиминарни резултати - втор колоквиум Мај 2018
» Стварно право - Резултати од прв поправен колоквиум - Мај 2018
» Стварно право - Резултати од есеј II - Maj 2018
» Човекови права - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Административно право и административна постапка - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Применета економија - Резултати од прв поправен колоквиум - Мај 2018
» Применета економија - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Април 2018
» Уставно право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Наука за политиката - Резултати од испит - Априлска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавна и државна администрација - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Англиски јазик 2 - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Казнено право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено процесно право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Политички систем - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавни служби - Резултати од испит - Априлска сесија
» Криминологија - Резултати од испит - Априлска сесија
» Трудово право - Прелиминарни резултати-Април 2018
» Семејно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Применета економија - Резултати од испит - Априлска сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Априлска сесија
» Судски систем - Резултати - Вонредна априлска сесија
» Уставно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Граѓанско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Јавна и државна администрација - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Административно право и административна постапка - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Локална самоуправа - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Трговско право - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Меѓународна економија - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Применета економија - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Судски систем - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Реторика на право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Есеј - Резултати
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Англиски јазик 1 - Резултати од испит
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Локална самоуправа - Конечни резултати, Јануари 2018
» Уставно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Римско право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Човекови права - Конечни резултати, Јануари 2018
» Арбитражно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување-Јануари 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување-Јануари 2018
» Монетарна економија - Конечна листа, Јануари 2018
» Основи на економија - Конечна листа, Јануари 2018
» Претприемништво и бизнис - Конечна листа, Јануари 2018
» Стварно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Деловно и договорно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - Јануари 2018
» Казнено право - Конечна листа, Јануари 2018
» Казнено процесно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Конечна листа, Јануари 2018
» Криминалистика - Конечна листа, Јануари 2018
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2018
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Конечна листа, Јануари 2018
» Јавни служби - Конечна листа, Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Човекови права - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Римско право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Социологија на право - Конечни резултати
» Социологија на право - Резултати од втор поправен колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2018
» Социологија на право - Резултати од есеј
» Трудово право - Конечни резултати
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Трговско право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2018
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2018
» Монетарна економија - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Основи на економија - Резултати - Испит, Јануари 2018
» Основи на економија - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Меѓународно казнено право - Резултати - Испит, Јануари 2018
» Казнено право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Трудово право - Конечна листа, Јануари 2018
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2018
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2018
» Еколошко право - Континуирано оценување
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Стварно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2018
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2018
» Наследно право - Испит и Втор колоквиум
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Политички систем - Конечна листа - Колоквиумско оценување Јануари 2018
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2018
» Јавни финансии - Прв поправен и втор колоквиум
» Вовед во право - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Информатика - Колоквиум
» Човекови права - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Политички систем - Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2017
» Наследно право - Континуирано оценување, декември 2017
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Англиски јазик 1 - Втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Семејно право - Континуирано оценување, декември 2017
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Социологија на право - Втор колоквиум, декември 2017
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум, декември 2017
» Еколошко право - Континуирано оценување, декември 2017
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Основи на економија - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Основи на економија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Монетарна економија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Јавни служби - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум, ноември 2017
» Политички систем - Прв колоквиум, ноември 2017
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување, ноември 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Човекови права - Прв колоквиум, ноември 2017
» Облигационо право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Јавни финансии - Прв колоквиум, ноември 2017
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2017 - конечни
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Вовед во право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Еколошко право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум, ноември 2017
» Основи на економија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Монетарна економија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни служби - Прв колоквиум, ноември 2017
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Криминологија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Монетарна економија - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Наследно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум, ноември 2017
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Семејно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017, комисиско
» Монетарна економија - Ноемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Монетарна економија - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2017
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2017
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017
» Информатика - Септемвриска испитна сесија 2017
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2017
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2017
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2017, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2017, континуирано
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, испит
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, континуирано
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2017
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2017
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2017
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2017
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување, јуни 2017
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Информатика - Јунска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Втор колоквиум, мај 2017
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Прелиминарни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Континуирано оценување, мај 2017
» Трудово право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Социјална патологија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Реторика на право - Прелиминарни резултати, мај 2017
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2017
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Казнено процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017, конечни
» Судски систем - Прелиминарни резултати, мај 2017
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати, мај 2017
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, мај 2017
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Судски систем - Втор колоквиум, мај 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, мај 2017
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Јавна и државна администрација - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Применета економија - Втор колоквиум, мај 2017
» Применета економија - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2017, испит
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2017
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2017
» Наследно право - Априлска испитна сесија 2017
» Филозофија на право - Априлска испитна сесија 2017
» Меѓународно казнено право - Априлска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум, март 2017
» Информатика - Априлска испитна сесија 2017
» Деловно и договорно право - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2017
» Трговско право - Прв колоквиум, март 2017
» Уставно право - Прв колоквиум, март 2017
» Римско право - Прв колоквиум, март 2017
» Арбитражно право - Прв колоквиум, март 2017
» Локална самоуправа - Прв колоквиум, март 2017
» Судски систем - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум, март 2017
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум, март 2017
» Социјална патологија - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, март 2017
» Применета економија - Прв колоквиум, март 2017
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум, март 2017
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2017
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум, март 2017
» Реторика на право - Прв колоквиум, март 2017
» Трудово право - Прв колоквиум, март 2017
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско право - Прв колоквиум, март 2017
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум, март 2017
» Криминалистика - Прв колоквиум, март 2017
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2017
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2017
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2017
» Филозофија на право - Јануарска испитна сесија 2017
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано, конечни
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Политички систем - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Социологија на право - Континуирано оценување - прелиминарни, декември 2016
» Информатика - Колоквиумски резултати, јануари 2017
» Јавни финансии - Втор колоквиум, декември 2016
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Монетарна економија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Англиски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Вовед во право - Континуирано оценување, декември 2016
» Политички систем - Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2016
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Втор колоквиум, декември 2016
» Основи на економија - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Социологија на право - Втор колоквиум, декември 2016
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Наследно право - Континуирано оценување, декември 2016
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Семејно право - Континуирано оценување, декември 2016
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Информатика - Теоретски дел, декември 2016
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Втор колоквиум, декември 2016
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016, конечни
» Облигационо право - Втор колоквиум, декември 2016
» Облигационо право - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Есеј
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Прв колоквиум, ноември 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Наследно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Јавни финансии - Прв колоквиум, ноември 2016
» Политички систем - Прв колоквиум, ноември 2016
» Вовед во право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Основи на економија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Наука за политиката - Прв колоквиум, ноември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум, ноември 2016
» Семејно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Облигационо право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Социологија на право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум, ноември 2016
» Монетарна економија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2016
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Септемвриска испитна сесија 2016
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2016
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2016
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, испит, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2016, испит, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2016
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2016,прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2016
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2016
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2016
» Јавни финансии - Континуирана проверка и испит, јуни 2016
» Судски систем - Континуирано оценување, конечни, јуни 2016
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2016
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Прелиминарни колоквиумски резултати, мај 2016
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2016, конечни
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016, конечни
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Англиски јазик 2 - Втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско процесно право - Втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Административно право и административна постапка - Втор колоквиум, мај 2016
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Криминалистика - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Малолетничко казнено право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Трудово право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право применета програма - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Судски систем - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Судски систем - Втор колоквиум, мај 2016
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Реторика на право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Применета економика - Втор колоквиум, мај 2016
» Применета економика - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Англиски јазик 1 - Априлска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Априлска испитна сесија 2016
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Прв колоквиум
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2016
» Меѓународно казнено право - Априлска испитна сесија 2016
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2016
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум, март 2016
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум, март 2016
» Судски систем - Прв колоквиум, март 2016
» Римско право - Прв колоквиум, март 2016
» Меѓународна економија - Прв колоквиум, март 2016
» Реторика на право - Прв колоквиум, март 2016
» Уставно право - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2016 (конечни)
» Применета економика - Прв колоквиум, март 2016
» Пенологија - Прв колоквиум, март 2016
» Трудово право - Прв колоквиум, март 2016
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2016 (прелиминарни)
» Граѓанско право - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2016 (прелиминарни)
» Криминалистика - Прв колоквиум, март 2016
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2016
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2016
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија 2016
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска испитна сесија 2016
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2016
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2016
» Филозофија на право - Јануарска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Колоквиумски резултати, конечни, јануари 2016
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Конечни резултати, јануари 2016
» Пенологија - Конечни резултати, јануари 2016
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2016
» Информатика - Континуирано оцнеување, јануари 2016
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија
» Политички систем - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Англиски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Континуирано, конечни, јануари 2016
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија
» Социологија на право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Монетарна економија - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Монетарна економија - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Претприемништво и бизнис - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати, јануари 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати, јануари 2016
» Вовед во право - Втор колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен колоквиум
» Јавна и државна администрација - Втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв поправен колоквиум
» Основи на економија - Втор колоквиум, прелиминарни
» Основи на економија - Прв колоквиум, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Информатика - Теоретски дел
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Деловно и договорно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Втор колоквиум
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија
» Политички систем - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено право применета програма - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија
» Геополитика и геостратегија - Прв колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум
» Монетарна економија - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум, конечени
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Јавни служби - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2015
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Финансиско право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2015
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2015
» Деловно и договорно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Филозофија на право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2015
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2015
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Социјална политика - Септемвриска испитна сесија 2015
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, втора колоквиум и испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Комисиско полагање, јуни 2015
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2015
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2015
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2015
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија 2015
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2015
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2015
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2015
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, колоквиум
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Колоквиумски резултати, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2015
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2015
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2015
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015, испит и колоквиум
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2015
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2015
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Финансиско право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Колоквиумски резултати, конечни (јуни 2015)
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Локална самоуправа - Колоквиумско оценување, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Социјална политика - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Континуирана проверка
» Англиски јазик 2 - Втор колоквиум
» Социјална политика - Прелиминарни листи
» Уставно право - Континуирано оценување, прелиминарни
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална патологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Прв поправен колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Втор колоквиум
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Француски јазик 2 - Втор колоквиум
» Казнено процесно право - Колоквиумски резултати, конечни
» Основи на економија - Конечни резултати, мај 2015
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати
» Граѓанско процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Применета економика - Континуирано оценување
» Применета економика - Втор колоквиум
» Применета економика - Прв поправен колоквиум
» Пенологија - Прелиминарни резултати
» Стварно право - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, прелиминарни
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Социјална политика - Прв поправен и втор колоквиум
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум
» Трудово право - Колоквиум
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2015
» Геополитика и геостратегија - Априлска испитна сесија 2015
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2015
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2015, континуирано
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2015
» Меѓународно трговско право - Априлска испитна сесија 2015
» Деловно и договорно право - Априлска испитна сесија 2015
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2015
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Римско право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2015
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2015
» Меѓународно казнено право - Априлска испитна сесија 2015
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2015, 2 колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Судски систем - Априлска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Социјална политика - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прв колоквиум,конечни
» Уставно право - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум
» Меѓународна економија - Прв колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Наследно право - Прв колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум
» Стварно право - Прв колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Француски јазик 2 - Прв колоквиум
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Пенологија - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прв колоквиум
» Криминалистика - Прв колоквиум
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум
» Граѓанско право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2015,конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2015,конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска сесија 2015, конечни
» Монетарна економија - Јануарска сесија 2015, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Француски јазик 1 - Јануарска испитна сесија, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија
» Социологија на право - Јануарска сесија 2015, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска испитна сесија
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Трудово право - Комисиско полагање (01.10.2014)
» Трудово право - Комисиско полагање (17.12.2014)
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Трговско право - Јануарска испитна сесија
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија
» Јавни финансии - Комисиско полагање
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Трудово право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Трговско право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, испит
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Информатика - Јануарска испитна сесија
» Наследно право - Јануарска испитна сесија
» Судски систем - Јануарска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, втор колоквиум и испит
» Политички систем - Јануарска испитна сесија, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, испит
» Човекови права - Јануарска испитна сесија, испит
» Човекови права - Јануарска испитна сесија, втор колоквиум
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија,прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија,прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија
» Уставно право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Прелиминарни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија
» Социјална политика - Јануарска испитна сесија
» Семејно право - Јануарска испитна сесија
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати
» Криминологија - Јануарска испитна сесија
» Француски јазик 1 - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија
» Судски систем - Прелиминарни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати
» Трудово право - Конечни резултати
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати
» Монетарна економија - Прелиминарни резултати
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум
» Трудово право - Конечни резултати
» Семејно право - Прелиминарни резултати
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Информатика - Резултати
» Казнено право - Конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум
» Монетарна економија - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен колоквиум
» Судски систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум
» Основи на економија - Втор колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија, континуирано оценување
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија, континуирано оценување
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Меѓународно трговско право - Ноемвриска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Втор колоквиум
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија
» Француски јазик 1 - Колоквиум
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Монетарна економија - Прв колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Политички систем - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Судски систем - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, конечни
» Француски јазик 1 - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Семејно право - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија
» Политички систем - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Основи на економија - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, испит
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Финансиско право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Социјална патологија - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Човекови права - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија
» Деловно и договорно право - Септемвриска испитна сесија
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска сесија, конечни
» Уставно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија, испит
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Граѓанско процесно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија
» Социјална политика - Септемвриска испитна сесија
» Трудово право - Конечни резултати
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија
» Арбитражно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска испитна сесија
» Малолетничко казнено право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија
» Филозофија на право - Септемвриска испитна сесија
» Арбитражно право - Септемвриска сесија
» Филозофија на право - Септемвриска сесија
» Граѓанско процесно право - Септемвриска сесија
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија
» Политички систем - Јунска сесија, конечни резултати
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија
» Применета економика - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија
» Филозофија на право - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Јунска сесија, листа со оценки
» Меѓународно трговско право - Јунска сесија, листа со оценки
» Граѓанско право применета програма - Јунска сесија, листа со оценки
» Трговско право - Јунска сесија, листа со оценки
» Меѓународно јавно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Стварно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Јунска сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јунска сесија, конечни резултати
» Граѓанско процесно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Социјална политика - Јунска сесија
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија
» Уставно право - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија
» Јавни финансии - Јунска сесија, конечни резултати
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Основи на економија - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Политички систем - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Трговско право - Јунска сесија
» Меѓународно трговско право - Јунска сесија
» Граѓанско право применета програма - Јунска сесија
» Деловно и договорно право - Јунска сесија
» Наследно право - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија, континуирано
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија
» Политички систем - Јунска сесија
» Трудово право - Конечни резултати
» Финансиско право - Јунска сесија, конечни резултати
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија, конечни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија, испит и колоквиум
» Вовед во право - Јунска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија, испит
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прелиминарни резултати
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Филозофија на право - Прелиминарни резултати
» Наука за политиката - Јунска испитна сесија
» Филозофија на право - Јунска испитна сесија
» Семејно право - Јунска испитна сесија
» Основи на економија - Јунска испитна сесија
» Применета економика - Јунска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Јунска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија
» Судски систем - Јунска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија
» Казнено право - Јунска испитна сесија
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Јунска испитна сесија
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Втор колоквиум и испит
» Малолетничко казнено право - Прелиминарни резултати
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија
» Реторика на право - Прелиминарни резултати
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија
» Криминалистика - Јунска испитна сесија
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија
» Социјална патологија - Прелиминарни резултати
» Човекови права - Прелиминарни резултати
» Пенологија - Конечни резултати
» Социологија на право - Јунска испитна сесија
» Политички систем - Конечни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Континуирана проверка
» Облигационо право - Јунска испитна сесија
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Континуирана проверка
» Казнено процесно право - Конечни резултати
» Меѓународно казнено право - Априлска сесија, конечни резултати
» Казнено право - Априлска сесија, конечни резултати
» Социјална патологија - Прелиминарни резултати
» Социјална патологија - Втор колоквиум
» Социјална патологија - Прв поправен колоквиум
» Социјална политика - Прелиминарни резултати, континуирано
» Јавни финансии - Априлска сесија, конечни резултати
» Трудово право - Колоквиумски резултати
» Уставно право - Континуирано оценување, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум
» Основи на економија - Конечни резултати
» Применета економика - Втор колоквиум
» Применета економика - Прв поправен колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв поправен колоквиум
» Јавна и државна администрација - Втор колоквиум
» Стварно право - Континуирано оценување
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Уставно право - Континуирано оценување, прелиминарни
» Социјална политика - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Наука за политиката - Втор колоквиум
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Априлска сесија
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Априлска сесија, конечни резултати
» Меѓународно казнено право - Априлска сесија
» Казнено право - Априлска сесија
» Граѓанско процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Априлска сесија
» Облигационо право - Априлска сесија
» Криминологија - Априлска сесија
» Филозофија на право - Априлска сесија
» Основи на економија - Априлска сесија, колоквиум
» Применета економика - Априлска сесија, испит
» Основи на економија - Априлска сесија, испит
» Меѓународно јавно право - Априлска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Априлска сесија
» Судски систем - Априлска сесија
» Човекови права - Априлска сесија
» Деловно и договорно право - Априлска сесија
» Трговско право - Априлска сесија
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Вовед во правото на ЕУ - Априлска сесија, прелиминарни
» Вовед во правото на ЕУ - Априлска сесија
» Политички систем - Априлска сесија
» Семејно право - Априлска сесија
» Трудово право - Прв колоквиум
» Политички систем - Конечни резултати
» Казнено процесно право - Конечни резултати
» Меѓународна економија - Прв колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати, испит
» Политички систем - Конечени резултати
» Локална самоуправа - Конечени резултати
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Стварно право - Прв колоквиум
» Политички систем - Испит
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум
» Уставно право - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум
» Наследно право - Прв колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум
» Наука за политиката - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати
» Граѓанско право - Прв колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Применета економика - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Јануарска сесија
» Криминалистика - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Трудово право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Уставно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јануарска сесија, конечни резултати
» Трговско право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Меѓународно трговско право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Граѓанско право применета програма - Јануарска сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Јануарска сесија, конечни резултати
» Наследно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Човекови права - Јануарска сесија, конечни резултати
» Казнено право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Наследно право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Јавни финансии - Јануарска сесија, конечни резултати
» Финансиско право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Финансиско право - Јануарска сесија, испит
» Јавни финансии - Јануарска сесија, испит
» Јавни финансии - Јануарска сесија, втор колоквиум
» Вовед во право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија, конечни резултати
» Административно право и административна постапка - Јануарска сесија, конечни резултати
» Применета економика - Јануарска сесија, конечни резултати
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска сесија, конечни резултати
» Судски систем - Јануарска сесија, конечни резултати
» Филозофија на право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Филозофија на право - Јануарска сесија, испит и поп.колоквиум
» Вовед во правото на ЕУ - Континуирано оценување, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јануарска сесија
» Англиски јазик 1 - Јануарска сесија
» Наследно право - Јануарска сесија
» Трудово право - Јануарска сесија
» Човекови права - Јануарска сесија, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Применета економика - Јануарска сесија, прелиминарни
» Социологија на право - Јануарска сесија
» Семејно право - Јануарска сесија
» Пенологија - Јануарска сесија, прелиминарни
» Римско право - Јануарска сесија
» Стварно право - Јануарска сесија
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија
» Уставно право - Јануарска сесија
» Трговско право - Јануарска сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска сесија
» Деловно и договорно право - Јануарска сесија
» Основи на економија - Јануарска сесија, испит
» Основи на економија - Јануарска сесија, колоквиум
» Применета економика - Јануарска сесија, испит
» Применета економика - Јануарска сесија, втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија
» Административно право и административна постапка - Јануарска сесија
» Вовед во право - Јануарска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Јануарска сесија
» Социјална патологија - Јануарска сесија
» Човекови права - Јануарска сесија
» Судски систем - Континуирано оценување
» Информатика - Конечени резултати
» Меѓународно казнено право - Колоквиум, конечни резултати
» Казнено право - Колоквиум, конечни резултати
» Малолетничко казнено право - Јануарска сесија
» Казнено право - Јануарска сесија
» Меѓународно казнено право - Јануарска сесија
» Казнено процесно право - Јануарска сесија
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска сесија, континуирано
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска сесија
» Судски систем - Јануарска сесија
» Облигационо право - Јануарска сесија
» Граѓанско право - Јануарска сесија
» Криминалистика - Јануарска сесија
» Информатика - Теорија
» Криминологија - Јануарска сесија
» Информатика - Резултати
» Филозофија на право - ПРелиминарна листа
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Конечни резултати
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Римско право - Колоквиум
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Меѓународно јавно право - Континуирано оценување
» Вовед во право - Прелиминарни резултати
» Англиски јазик 1 - Колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Конечни резултати
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум
» Вовед во правото на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Филозофија на право - Прв поправен и втор колоквиум
» Социологија на право - Колоквиум
» Основи на економија - Втор колоквиум
» Основи на економија - прв колоквиум
» Криминологија - Колоквиум
» Човекови права - Втор колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Облигационо право - Колоквиум
» Казнено право - Колоквиум
» Меѓународно казнено право - Колоквиум
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Ноемвриска сесија
» Наследно право - Прелиминарни листи, ноемвриска сесија
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Наследно право - Ноемвриска сесија
» Локална самоуправа - Конечни резултати
» Политички систем - Конечни резултати
» Применета економика - Конечни резултати
» Применета економика - Прелиминарни листи
» Јавна и државна администрација - Испит
» Административно право и административна постапка - Испит
» Арбитражно право - Конечни резултати
» Филозофија на право - Прв поправен колоквиум
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска сесија
» Криминалистика - Ноемвриска сесија
» Трудово право - Конечни резултати
» Применета економика - Ноемвриска сесија, испит
» Применета економика - Ноемвриска сесија, 2 колоквиум
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Ноемвриска сесија, испит
» Меѓународно трговско право - Ноемвриска сесија, испит
» Граѓанско право применета програма - Ноемвриска сесија, испит
» Уставно право - Ноемвриска сесија, конечни
» Казнено право применета програма - Ноемвриска сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска сесија
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска сесија
» Граѓанско право - Ноемвриска сесија
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска сесија
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска сесија, испит
» Уставно право - Ноемвриска сесија
» Човекови права - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Прелиминарни листи, септемвриска сесија
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Политички систем - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Судски систем - Прв колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Вовед во правото на ЕУ - Прв колоквиум
» Семејно право - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Филозофија на право - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Трудово право - Конечни резултати
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Септемвриска сесија 2013
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување
» Локална самоуправа - Јунска сесија 2013, конечни
» Политички систем - Септември 2013, конечни
» Наследно право - Септември 2013, конечни
» Политички систем - Септември 2013, прелиминарна листа
» Административно право и административна постапка - Септември 2013, континуирано оценување
» Политички систем - Јунска сесија 2013, конечни
» Вовед во правото на ЕУ - Септември 2013, конечни
» Уставно право - Септември 2013, конечни
» Вовед во право - Септември 2013, континуирано
» Наследно право - Септември 2013, прелиминарни
» Социјална патологија - Септември 2013, конечни
» Јавни финансии - Септември 2013, конечни
» Финансиско право - Септември 2013, конечни
» Основи на економија - Септември 2013, конечни
» Применета економика - Септември 2013, конечни
» Судски систем - Септември 2013, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Септември 2013, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Казнено право применета програма - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Казнено право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Меѓународно казнено право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Основи на економија - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Наследно право - Септемвриска сесија 2013
» Политички систем - Септемвриска сесија 2013
» Финансиско право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Јавни финансии - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија 2013, конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Септемвриска сесија 2013, испит
» Англиски јазик 1 - Септемвриска сесија 2013, испит
» Филозофија на право - Септемвриска сесија 2013
» Јавна и државна администрација - Септемвриска сесија 2013
» Административно право и административна постапка - Септемвриска сесија 2013
» Вовед во право - Септемвриска сесија 2013
» Француски јазик 1 - Септемвриска сесија 2013, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија 2013
» Криминалистика - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Криминалистика - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Семејно право - Септемвриска сесија 2013
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска сесија 2013
» Уставно право - Септемвриска сесија 2013
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, прелиминарни резултати
» Судски систем - Континуирано оценување, прелиминарни резултати
» Судски систем - Септемвриска сесија 2013
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска сесија 2013
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска сесија 2013
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска сесија 2013
» Граѓанско процесно право - Септемвриска сесија 2013
» Облигационо право - Септемвриска сесија 2013
» Граѓанско право - Септемвриска сесија 2013
» Малолетничко казнено право - Септемвриска сесија 2013
» Арбитражно право - Септемвриска сесија 2013
» Деловно и договорно право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Трговско право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Криминалистика - Септемвриска сесија 2013
» Меѓународно казнено право - Септемвриска сесија 2013
» Казнено право применета програма - Септемвриска сесија 2013
» Казнено процесно право - Септемвриска сесија 2013
» Казнено право - Септемвриска сесија 2013
» Еколошко право - Септемвриска сесија 2013
 

Соопштенија
Практична настава
Известување за практична настава

Казнено процесно право
Термин за испит

Компаративно казнено право
Термин за испит

Малолетничко казнено право
Термин за испит

Политички систем, Локална самоуправа
Термин за испит

Политички систем, Локална самоуправа
Термин за испит

Деловно и договорно право
Промена на термин за испит

Казнено процесно право
Комисиско полагање -Јуни 2019

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Аида Фејзулаи

Право на конкуренција
Термин за испит и консултации

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга