Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» Уставно право - Конечни резултати - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Социологија на право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Локална самоуправа - Комисиско полагање - Септемвриска испитна сесија 2018 - 19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Римско право - Конечни резултати - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Казнено право - Конечни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Социјална патологија - Конечни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Криминологија - Конечни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Стварно право - Конечни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Јавни финансии - Континуирано оценување - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Применета економија - Континуирано оценување - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Казнено процесно право - Конечни резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Казнено право - Конечни резултати од испит и II колоквиум- Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Вовед во право - Континуирано оценување - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Основи на економија - Резултати од комисиско полагање - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Судски систем - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Вовед во право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Социјална патологија - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Политички систем - Конечни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Локална самоуправа - Конечни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Казнено право - Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Римско право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Наследно право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Граѓанско право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Јавни служби - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Семејно право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Применета економија - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Јавни финансии - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Социјална патологија - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Наука за политиката - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Уставно право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Стварно право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Казнено право применета програма - Резултати од комисиско полагање - Септемвриска испитна сесија 2018-19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска сесија 2018/19
» Еколошко право - Конечни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Криминологија - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Судски систем - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Политички систем - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска сесија 2018/19
» Казнено право - Комисиско полагање - Септември 2019
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Финансиско право - Прелиминарни резултати од испит и континуирана проверка - Јуни Летен семестар 2018/19
» Деловно и договорно право - Прелиминарни резултати од испит и континуирана проверка - Јуни Летен семестар 2018/19
» Римско право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Англиски јазик - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Наука за политиката - Резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од комисиско полагање - Јуни 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Арбитражно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Вовед во право - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Вовед во право - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Комисиско полагање - Јуни 2019
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Римско право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Конечни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Социологија на право - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право применета програма - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно трговско право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Облигационо право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Трговско право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународна економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Криминологија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Пенологија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Криминалистика - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Пенологија - Резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати од континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Вовед во право - Резултати од комисиско полагање - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено право применета програма - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено процесно право - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено право - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Семејно право - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Јавни служби - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Претприемништво и бизнис - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Судски систем - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Криминалистика - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Конечни резултати од континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Јавни финансии - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Мултилатерална дипломатија - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Прелиминарни резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Криминологија - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Прелиминарни резултати испит - Јуни 2019 (Летен семестар 2018/19)
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Уставно право - Прелиминарни резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Човекови права - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - резултати од I поправен колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Трговско право - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Граѓанско право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Конечни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Римско право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Англиски јазик - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Казнено право - Резултати од комисиско полагање - Мај 2019
» Применета економија - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Резултати од Втор есеј - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Вонредна Априлска сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем - Конечни резултати - Вонредна Априлска сесија 2019
» Судски систем - Резултати од II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавни финансии - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Социологија на право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Човекови права - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Вовед во право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Англиски јазик 2 - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати од II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Криминологија - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Јавна и државна администрација - Резултати од I колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Јавни служби - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Казнено право применета програма - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право - Резултати од испит и IIколоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Криминологија - Резултати од испит и II колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Трговско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавни финансии - Резултати од комисиско полагање - Априлска испитна сесија 2019
» Политички систем - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Реторика на право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Семејно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит и II колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Применета економија - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Резултати од Есеј
» Стварно право - Прелиминарни резултати од Iколоквиум - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Англиски јазик - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Информатика - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Применета економија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Јавни финансии - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Наследно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Уставно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Стварно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од комисиско полагање - Февруарска испитна сесија 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од комисиско полагање - Февруарска испитна сесија 2019
» Наука за политиката - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Резултати од комисиско полагање - Февруарска испитна сесија 2019
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Применета економија - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Јавни финансии - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Казнено право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Римско право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Социологија на право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Социологија на право - Резултати од испит и II колоквиум и Есеј - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Вовед во право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Јавни финансии - Резултати од комисиско полагање - Февруарска испитна сесија 2019
» Стварно право - Резултати од испит (поправен) - Февруарска испитна сесија 2019
» Трудово право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Римско право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Социјална патологија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Семејно право - Конечни резултати континуирано оценување- Февруарска испитна сесија 2019
» Семејно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати од континуирано оценување - Февруари 2019
» Меѓународна економија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Февруари 2019
» Француски јазик 2 - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Француски јазик 2 - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Наука за политиката - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Криминологија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Пенологија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Криминалистика - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум- Февруарска испитна сесија 2018/19
» Применета економија - Прелиминарни резултати од испит и II колоквиум- Февруарска испитна сесија 2018/19
» Претприемништво и бизнис - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Претприемништво и бизнис - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Наследно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Прелиминарни резултати од Комисиско полагање - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Уставно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем и право на ЕУ - резултати од испит и II колоквиум - Февруари 2019
» Социјална патологија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Криминалистика - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Трговско право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Граѓанско право применета програма - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Зимски семестар - Јануари 2019
» Политички систем - Континуирано оценување - Зимски семестар - Јануари 2019
» Стварно право - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Човекови права - Континуирано оценување - Зимски семестар - Јануари 2019
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Јавни служби - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Човекови права - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Мултилатерална дипломатија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Англиски јазик 1 - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Човекови права - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Основи на економија - Континуирано оценување - Зимски семестар - Јануари 2019
» Основи на економија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Основи на економија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Судски систем - Континуирано оценување - Зимски семестар - Јануари 2019
» Еколошко право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Јануари 2019
» Еколошко право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Судски систем - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати од Континуирано отценување - Јануари 2019
» Пенологија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Криминологија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Човекови права - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Наследно право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од II колоквиум - Јануари 2019
» Меѓународно приватно право - Резултати од II колоквиум - Јануари 2019
» Криминологија - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Облигационо право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Наследно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Семејно право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Семејно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Вовед во право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Социологија на право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Социологија на право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Јавни финансии - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Основи на економија - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Основи на економија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Еколошко право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Еколошко право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Криминологија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Јавни служби - Прелиминарни резултати - Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од есеј
» Меѓународно јавно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Наука за политиката - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сеисја 2018
» - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сеисја 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сеисја 2018
» Вовед во право - Резултати од комисиско полагање - Ноември 2018
» Облигационо право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Применета економија - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Наследно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Семејно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Казнено право - Конечни резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Човекови права - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Социологија на право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Вовед во право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Политички систем - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Еколошко право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Ноември 2018
» Основи на економија - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Римско право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од прв колоквиум - Ноемвриска сесија 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати од II втор колоквиум - Ноември 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Јавни служби - Резултати од прв колоквиум - Ноември 2018
» Казнено право - Прелиминарни резултати од прв колоквиум - Ноември 2018
» Стварно право - Резултати од испит_Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Казнено право применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Казнено право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Вовед во право - Комисиско полагање - Ноември 2018
» Социјална патологија - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Трговско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Облигационо право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно трговско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Граѓанско право применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Вовед во право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавни служби - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавни служби - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Римско право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Социјална патологија - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Криминалистика - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Наследно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од комисиско полагање - Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од комисиско полагање - Ноемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од комисиско полагање - Ноемвриска сесија 2018
» Стварно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Уставно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Граѓанско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Социјална патологија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Судски систем - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Политички систем - Конечни резултати - Септември 2018
» Применета економија - Конечни резултати - Септември 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Наука за политиката - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Конечни резултати - Септември 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Септември 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - Септември 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Септември 2018
» Стварно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Применета економија - Конечни резултати - Септември 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Септември 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Уставно право - Резултати - Септември 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати - Септември 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати - Колоквиум, Септември 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Прелиминарни резултати кај проф д-р Никола Тунтевски - Септември 2018
» Граѓанско право - Резултати - Септември 2018
» Наследно право - Резултати - Септември 2018
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати - Колоквиум, Септември 2018
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит и втор колоквиум - Септемвриска сесија 2018
» Вовед во право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Римско право - Конечни резултати - Септември 2018
» Арбитражно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право применета програма - Конечни резултати - Септември 2018
» Локална самоуправа - Резултати од комисиско полагање - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Криминологија - Конечни резултати - Септември 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од комисиско полагање - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Римско право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Социјална патологија - Конечни резултати - Септември 2018
» Пенологија - Конечни резултати - Септември 2018
» Криминалистика - Конечни резултати - Септември 2018
» Јавни служби - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Еколошко право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Судски систем - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Стварно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Мултилатерална дипломатија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународна економија - Континуирано оценување - Прелминарни - Септември 2018
» Меѓународна економија - Резултати од 2 колоквиум и испит - Септемвриска сесија 2018
» Претприемништво и бизнис - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Семејно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Човекови права - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Казнено процесно право - Резултати од комисиско полагање - Септемвриска сесија 2018
» Облигационо право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно трговско право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Граѓанско право применета програма - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Трговско право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Социјална патологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Пенологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Криминалистика - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Основи на економија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јуни 2018
» Применета економија - Конечни резултати - Јуни 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Јуни 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Англиски јазик - Конечни резултати - Англиски јазик I и II - Јуни 2018
» Трудово право - Конечни резултати, Јуни 2018
» Граѓанско право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Финансиско право - Континуирано оценување - јуни 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Вовед во правото на ЕУ - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Римско право - Конечни резултати Римско I - Јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Арбитражно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Римско право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Јавни финансии - Континуирано оценување - јуни 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - јуни 2018
» Локална самоуправа - Комисиско полагање - Јуни 2018
» Наука за политиката - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Реторика на право - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Казнено процесно право - Комисиско полагање - Јуни 2018
» Казнено право - Комисиско полагање - Јуни 2018
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Јуни 2018
» Политички систем - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Граѓанско право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Наследно право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Разно - Конечни резултати по предметите кај Проф.д-р Никола Тунтевски
» Стварно право - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - јуни 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - јуни 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - јуни 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Социјална патологија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Француски јазик 1 - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународна економија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Претприемништво и бизнис - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Криминологија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Криминалистика - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Јавни служби - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Судски систем - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Римско право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Римско право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Казнено процесно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународна економија - Резултати континуирано оценување и испит- Летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати втор колоквиум - јуни 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати втор колоквиум - јуни 2018
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Казнено право применета програма - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Основи на економија - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Стварно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Криминалистика - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Локална самоуправа - Континуирано оценување - јуни 2018
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Судски систем - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Семејно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Човекови права - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Политички систем - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Претприемништво и бизнис - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Претприемништво и бизнис - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународна економија - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Политички систем - Резултати од испит - априлска испитна сесија 2018
» Уставно право - Континуирано оценување - јуни 2018
» Уставно право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Вовед во правото на ЕУ - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Еколошко право - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Судски систем - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Мултилатерална дипломатија - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Англиски јазик 2 - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Локална самоуправа - Континуирано оценување - Мај 2018
» Применета економија - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Реторика на право - Континуирано оценување (прелиминарни резултати) - Мај 2018
» Јавни финансии - Континуирано оценување - Мај 2018
» Локална самоуправа - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Мај 2018
» Трудово право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Граѓанско право - Континуирано оценување - Мај 2018
» Судски систем - Прелиминарни резултати - Мај 2018
» Граѓанско право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Уставно право - Континуирано оценување - Мај 2018
» Римско право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Континуирано оценување - Мај 2018
» Уставно право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Прелиминарни резултати - втор колоквиум Мај 2018
» Стварно право - Прелиминарни резултати - прв поправен колоквиум Мај 2018
» Стварно право - Резултати од есеј II - Maj 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Судски систем - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Административно право и административна постапка - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународна економија - Континуирано оценување - Мај 2018
» Меѓународна економија - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Трговско право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Април 2018
» Јавна и државна администрација - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Уставно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Априлска сесија
» Граѓанско право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Наследно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Социјална патологија - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно казнено право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Социологија на право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Француски јазик 1 - Резултати од испит - Априлска сесија
» Криминологија - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Локална самоуправа - Комисиско полагање- Април 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Април 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати - Април 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Април 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - Април 2018
» Англиски јазик 2 - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Англиски јазик 1 - Резултати од испит - Априлска сесија
» Судски систем - Резултати од испит - Априлска сесија
» Човекови права - Резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено право - Комплетни резултати - Казнено право, КПП и КППП
» Казнено право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено процесно право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Вовед во право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавни финансии - Комисиско полагање- Април 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Априлска сесија
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Априлска сесија
» Криминологија - Резултати од испит - Априлска сесија
» Трудово право - Прелиминарни резултати-Април 2018
» Казнено право - Прелиминарни резултати-Април 2018
» Уставно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Априлска сесија
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено право применета програма - Резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Криминалистика - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавни служби - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Априлска сесија
» Стечај и стечајна постапка - Резултати од испит - Априлска сесија
» Основи на економија - Резултати од испит - Априлска сесија
» Еколошко право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Римско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Судски систем - Резултати - Вонредна априлска сесија
» Судски систем - Резултати - Вонредна априлска сесија
» Граѓанско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Применета економија - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Судски систем - Конечни резултати од I колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Финансиско право - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Реторика на право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Административно право и административна постапка - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Локална самоуправа - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Трговско право - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Меѓународна економија - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Јавна и државна администрација - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Уставно право - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Стварно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Судски систем - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Стварно право - Есеј - Резултати
» Англиски јазик 2 - Резултати од испит
» Англиски јазик 1 - Резултати од испит
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Конечни резултати, Јануари 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Јавни финансии - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Семејно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Уставно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Римско право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати, Јануари 2018
» Наука за политиката - Конечни резултати, Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Меѓународна економија - Конечни резултати, Јануари 2018
» Арбитражно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Казнено процесно право - Комисиско полагање-Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување-Јануари 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување-Јануари 2018
» Стварно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Локална самоуправа - Конечна листа, Јануари 2018
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Меѓународно трговско право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Трговско право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Граѓанско право применета програма - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Претприемништво и бизнис - Конечна листа, Јануари 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Јануари 2018
» Јавни финансии - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Казнено право - Конечна листа, Јануари 2018
» Казнено процесно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2018
» Човекови права - Конечна листа, Јануари 2018
» Римско право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати
» Претприемништво и бизнис - Континуирано оценување
» Јавни служби - Конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Конечни резултати
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2018
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2018
» Казнено право применета програма - Конечна листа, Јануари 2018
» Социологија на право - Конечни резултати
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2018
» Социологија на право - Резултати од втор поправен колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2018
» Социологија на право - Резултати од есеј
» Трудово право - Конечни резултати
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2018 - Комисиско полагање
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Трговско право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Меѓународно трговско право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Граѓанско право применета програма - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2018
» Малолетничко казнено право - Резултати - Испит, Јануари 2018
» Казнено право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Историја на право - Конечна листа, Јануари 2018
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати - Колоквиум
» Применета економија - Прелиминарни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2018
» Казнено процесно право - Комисиско полагање
» Казнено право - Комисиско полагање
» Криминологија - Конечна листа, Јануари 2018
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2018
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2018
» Еколошко право - Континуирано оценување
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2018
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Стварно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2018
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање - Администртативно право и административна постапка
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Пенологија - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Вовед во право - Колоквиум- Комисиско полагање
» Казнено право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2018
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати - Колоквиум, Јануари 2018
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Наука за политиката - Колоквиум- Континуирано оценување
» Малолетничко казнено право - Испит и Втор колоквиум
» Политички систем - Конечна листа - Колоквиумско оценување Јануари 2018
» Основи на економија - Колоквиум
» Основи на економија - Испит
» Основи на економија - Континуирано оценување
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Криминологија - Резултати од испит
» Мултилатерална дипломатија - Конечни резултати
» Човекови права - Конечни резултати
» Пенологија - Јануарска испитна сесија 2018
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Наука за политиката - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Информатика - Колоквиум
» Облигационо право - Облигационо право - Втор колоквиум, прелиминарни
» Политички систем - Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2017
» Основи на економија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Наследно право - Континуирано оценување, декември 2017
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Англиски јазик 1 - Втор колоквиум, декември 2017
» Семејно право - Континуирано оценување, декември 2017
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Криминологија - Континуирано оценување - прелиминарни, декември 2017
» Социологија на право - Втор колоквиум, декември 2017
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум, декември 2017
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Еколошко право - Континуирано оценување, декември 2017
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Јавни финансии - Втор колоквиум, декември 2017
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум, декември 2017
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Локална самоуправа - Комисиско полагање, декември 2017
» Политички систем - Комисиско полагање, декември 2017
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Јавни служби - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум, ноември 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Политички систем - Комисиско полагање, ноември 2017
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување, ноември 2017
» Наука за политиката - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Наука за политиката - Прв колоквиум, ноември 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Наука за политиката - Прв колоквиум, ноември 2017
» Облигационо право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Политички систем - Прв колоквиум, ноември 2017
» Јавни финансии - Прв колоквиум, ноември 2017
» Човекови права - Прв колоквиум, ноември 2017
» Вовед во право - Комисиско полагање (21.11.2017)
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2017 - конечни
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Меѓународно јавно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Вовед во право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Еколошко право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Казнено процесно право - Комисиско полагање (10.11.2017)
» Казнено право - Комисиско полагање (15.11.2017)
» Социологија на право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Јавни финансии - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Наследно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум, ноември 2017
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Ноемвриска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Јавни финансии - Ноемвриска испитна сесија 2017, испит
» Основи на економија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Јавни служби - Прв колоквиум, ноември 2017
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Криминологија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Семејно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017, комисиско
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Комисиско полагање (25.10.2017)
» Казнено право - Комисиско полагање (25.10.2017)
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Јавни служби - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Криминологија - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Криминологија - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право - Комисиско полагање, октомври 2017
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Комисиско полагање
» Казнено право применета програма - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2017
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2017
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, испит
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, испит
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, испит
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2017
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право - Комисиско полагање
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање (12.09.2017)
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Јавни служби - Септемвриска испитна сесија 2017
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2017
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2017
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2017, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2017, континуирано
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2017
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, испит
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2017, континуирано
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2017, испит
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2017
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017
» Наука за политиката - Јунска испитна сесија 2017
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Наука за политиката - Конечни колоквиумски резултати
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2017
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2017
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2017
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Финансиско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2017
» Семејно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Семејно право - Јунска испитна сесија 2017
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2017
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Информатика - Јунска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2017
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2017
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Испит и втор колоквиум, јунска сесија 2017
» Стварно право - Континуирано оценување - прелиминарни, јуни 2017
» Локална самоуправа - Прелиминарни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Стечај и стечајна постапка - Континуирано оценување, мај 2017
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Трудово право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Финансиско право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Финансиско право - Втор колоквиум, мај 2017
» Уставно право - Континуирано оценување - прелиминарни, мај 2017
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Француски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Пенологија - Континуирано оценување - прелиминарни, мај 2017
» Применета економија - Втор колоквиум, мај 2017
» Применета економија - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, мај 2017
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Граѓанско процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Јавна и државна администрација - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Социјална патологија - Прелиминарни резултати, мај 2017
» Казнено процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017, конечни
» Судски систем - Прелиминарни резултати, мај 2017
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати, мај 2017
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, мај 2017
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Судски систем - Втор колоквиум, мај 2017
» Пенологија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Криминалистика - Континуирано оценување - прелиминарни, мај 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2017
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Реторика на право - Континуирано оценување, мај 2017
» Социјална патологија - Втор колоквиум, мај 2017
» Социјална патологија - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Реторика на право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, мај 2017
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Деловно и договорно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право применета програма - Втор колоквиум, мај 2017
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2017
» Наука за политиката - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2017
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2017, испит
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2017
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2017
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2017
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2017
» Филозофија на право - Априлска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, март 2017
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум, март 2017
» Информатика - Априлска испитна сесија 2017
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2017
» Јавна и државна администрација - Априлска испитна сесија 2017
» Семејно право - Априлска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Априлска испитна сесија 2017
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Римско право - Прв колоквиум, март 2017
» Француски јазик 2 - Прв колоквиум, март 2017
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2017
» Реторика на право - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум, март 2017
» Трговско право - Прв колоквиум, март 2017
» Применета економија - Прв колоквиум, март 2017
» Арбитражно право - Прв колоквиум, март 2017
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум, март 2017
» Социјална патологија - Прв колоквиум, март 2017
» Судски систем - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународна економија - Прв колоквиум, март 2017
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Локална самоуправа - Прв колоквиум, март 2017
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум, март 2017
» Трудово право - Прв колоквиум, март 2017
» Финансиско право - Прв колоквиум, март 2017
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум, март 2017
» Уставно право - Прв колоквиум, март 2017
» Пенологија - Прв колоквиум, март 2017
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2017
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум, март 2017
» Криминалистика - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско право - Прв колоквиум, март 2017
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум, март 2017
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Трговско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2017
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано, конечни
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2017
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2017
» Историја на право - Јануарска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање (10.02.2017)
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарнa листа
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2017
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2017
» Трговско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2017
» Наука за политиката - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни (стара програма)
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2017
» Филозофија на право - Јануарска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017
» Пенологија - Јануарска испитна сесија 2017
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, втор поправен колоквиум
» Француски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2017
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Континуирано оценување - прелиминарни, декември 2016
» Политички систем - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Информатика - Колоквиумски резултати, јануари 2017
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум, декември 2016
» Деловно и договорно право - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Англиски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Континуирано оценување, декември 2016
» Политички систем - Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Втор колоквиум, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Монетарна економија - Втор колоквиум, декември 2016
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Историја на право - Конечни резултати, декември 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Социологија на право - Втор колоквиум, декември 2016
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Јавни финансии - Втор колоквиум, декември 2016
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Наследно право - Континуирано оценување, декември 2016
» Семејно право - Континуирано оценување, декември 2016
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Информатика - Теоретски дел, декември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Наука за политиката - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Француски јазик 1 - Втор колоквиум, декември 2016
» Француски јазик 1 - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Криминологија - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016, конечни
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Мултилатерална дипломатија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Основи на економија - Втор колоквиум, декември 2016
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Јавни служби - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати, декември 2016 (стара програма)
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Есеј
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум, ноември 2016
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2016, конечни
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Монетарна економија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Прв колоквиум, ноември 2016
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Семејно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Јавни финансии - Прв колоквиум, ноември 2016
» Социологија на право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Наследно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Политички систем - Прв колоквиум, ноември 2016
» Еколошко право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Вовед во право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Трговско право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Облигационо право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум, ноември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум, ноември 2016
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Основи на економија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум, ноември 2016
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Криминологија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2016
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Комисиско полагање
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Геополитика и геостратегија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2016, испит
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, испит
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, испит
» Јавни служби - Септемвриска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2016
» Историја на право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2016
» Филозофија на право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Мултилатерална дипломатија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2016
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Еколошко право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2016
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Трудово право - Комисиско полагање
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2016
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наука за политиката - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2016
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2016
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2016
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2016
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Комисиско полагање (30.06.2016)
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање (30.06.2016)
» Наука за политиката - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Финансиско право - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Финансиско право - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2016
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Информатика - Јунска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2016
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016
» Уставно право - Конечни колоквиумски резултати, мај 2016
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни служби - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Филозофија на право - Јунска испитна сесија 2016
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2016
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, испит, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016
» Семејно право - Јунска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Јунска испитна сесија 2016
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2016
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, есеј
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2016
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Прелиминарни колоквиумски резултати, мај 2016
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2016
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2016
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум, мају 2016
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2016, конечни
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016, конечни
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Криминалистика - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Малолетничко казнено право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економика - Втор колоквиум, мај 2016
» Применета економика - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Англиски јазик 2 - Втор колоквиум, мај 2016
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско процесно право - Втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Административно право и административна постапка - Втор колоквиум, мај 2016
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Пенологија - Втор колоквиум, мај 2016
» Пенологија - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Трудово право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016, конечни
» Финансиско право - Втор колоквиум, мај 2016
» Финансиско право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Деловно и договорно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право применета програма - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Судски систем - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Судски систем - Втор колоквиум, мај 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Реторика на право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Социјална патологија - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Социјална патологија - Втор колоквиум, мај 2016
» Социјална патологија - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Реторика на право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Комисиско полагање
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Априлска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Априлска испитна сесија 2016
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Априлска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2016
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум
» Наука за политиката - Априлска испитна сесија 2016
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Априлска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2016
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2016, колоквиум
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2016, колоквиум
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2016, испит
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2016, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Априлска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016
» Римско право - Прв колоквиум
» Јавни служби - Априлска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Априлска испитна сесија 2016
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Априлска испитна сесија 2016
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум, март 2016
» Финансиско право - Прв колоквиум, март 2016
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум, март 2016
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2016
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум, март 2016
» Судски систем - Прв колоквиум, март 2016
» Меѓународна економија - Прв колоквиум, март 2016
» Пенологија - Прв колоквиум, март 2016
» Уставно право - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2016 (конечни)
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2016
» Трудово право - Прв колоквиум, март 2016
» Применета економика - Прв колоквиум, март 2016
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2016 (прелиминарни)
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско право - Прв колоквиум, март 2016
» Криминалистика - Прв колоквиум, март 2016
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни (испитно оценување)
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економика - Комисиско полагање (10.02.2016)
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Колоквиумски резултати, конечни, јануари 2016
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Комисиско полагање (19.02.2016)
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Историја на право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2016
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија 2016
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2016
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Геополитика и геостратегија - Континуирано оцнеување, конечни, јануари 2016
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2016, колоквиумски, конечни
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање (11.02.2016)
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Трговско право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2016
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија 2016
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016
» Наследно право - Комисиско полагање (февруари 2016)
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Историја на право - Јануарска испитна сесија 2016
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2016
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2016
» Филозофија на право - Јануарска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, есеј
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Колоквиумски резултати, конечни, јануари 2016
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2016
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2016
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, континуирано
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Политички систем и право на ЕУ - Континуирано оценување, конечни, јануари 2016
» Информатика - Континуирано оцнеување, јануари 2016
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв поправен колоквиум
» Вовед во право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Англиски јазик 2 - Ноемвриска испитна сесија 2015
» Политички систем - Прелиминарни резултати, континуирано, јануари 2016
» Англиски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Социологија на право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Наука за политиката - Прв поправен и втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Претприемништво и бизнис - Континуираное, прелиминарни, јануари 2016
» Претприемништво и бизнис - Втор колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен колоквиум
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија 2015
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Јавни служби - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Еколошко право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Вовед во право - Втор колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен колоквиум
» Јавна и државна администрација - Втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв поправен колоквиум
» Јавни финансии - Втор колоквиум, прелиминарни
» Јавни финансии - Прв колоквиум, прелиминарни
» Монетарна економија - Втор колоквиум, прелиминарни
» Монетарна економија - Прв колоквиум, прелиминарни
» Геополитика и геостратегија - Прелиминарни резултати, континуирано, јануари 2016
» Меѓународно казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Информатика - Теоретски дел
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија, континуирано
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија, континуирано
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија
» Судски систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Основи на економија - Континуирано оцнеување, декември 2015
» Основи на економија - Втор колоквиум
» Основи на економија - Прв поправен колоквиум
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Мултилатерална дипломатија - Втор колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Јавна и државна администрација - Комисиско полагање (04.12.2015)
» Цивилно општество - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија
» Социјална политика - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено право применета програма - Ноемвриска испитна сесија
» Политички систем - Прв колоквиум
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Криминалистика - Ноемвриска испитна сесија
» Еколошко право - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, конечени
» Судски систем - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Монетарна економија - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Прв колоквиум
» Наука за политиката - Прв колоквиум
» Јавни служби - Прв колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Финансиско право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Деловно и договорно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Јавна и државна администрација - Комисиско полагање, септември 2015
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2015
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Филозофија на право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Историја на право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Цивилно општество - Септемвриска испитна сесија 2015
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015
» Француски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2015
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2015
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Монетарна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, колоквиум
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2015
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Историја на право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Јавни служби - Септемвриска испитна сесија 2015
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Мултилатерална дипломатија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2015
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2015
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2015
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2015
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2015
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Комисиско полагање, јуни 2015
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Монетарна економија - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Цивилно општество - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2015
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум и испит
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Филозофија на право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Јунска испитна сесија 2015
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2015
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија 2015
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2015
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Француски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2015
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2015
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2015
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2015
» Локална самоуправа - Колоквиумски резултати, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Јунска испитна сесија 2015
» Цивилно општество - Колоквиумски резултати, конечни
» Еколошко право - Јунска испитна сесија 2015
» Семејно право - Јунска испитна сесија 2015
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015, испит и колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2015
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2015
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Финансиско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Филозофија на право - Јунска испитна сесија 2015
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2015
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2015
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, есеј
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Пенологија - Конечни резултати
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Јавни служби - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2015
» Трудово право - Втор колоквиум
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Социјална политика - Јунска испитна сесија 2015
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прелиминарни резултати
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Криминологија - Втор колоквиум и испит, јуни 2015
» Англиски јазик 2 - Втор колоквиум
» Социјална политика - Прелиминарни листи
» Меѓународно казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Уставно право - Континуирано оценување, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Цивилно општество - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Финансиско право - Втор колоквиум
» Финансиско право - Прв поправен колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Римско право - Априлска испитна сесија 2015
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Прв поправен колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална политика - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум
» Социјална патологија - Втор колоквиум
» Реторика на право - Прв поправен колоквиум
» Социјална патологија - Прв поправен колоквиум
» Наследно право - Втор колоквиум
» Применета економика - Втор колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Филозофија на право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународна економија - Втор колоквиум
» Меѓународна економија - Прв поправен колоквиум
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати, април 2015
» Казнено процесно право - Колоквиумски резултати, конечни
» Монетарна економија - Конечни резултати, мај 2015
» Јавни финансии - Конечни резултати, мај 2015
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати
» Граѓанско процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Француски јазик 2 - Втор колоквиум
» Француски јазик 2 - Прв поправен колоквиум
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Пенологија - Прелиминарни резултати
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Стварно право - Прелиминарни резултати
» Деловно и договорно право - Прелиминарни резултати
» Казнено процесно право - Колоквиум, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Филозофија на право - Априлска испитна сесија 2015
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2015, колоквиум
» Монетарна економија - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2015
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2015
» Француски јазик 1 - Априлска испитна сесија 2015
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2015
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2015, 2 колоквиум
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно казнено право - Априлска испитна сесија 2015
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Историја на право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2015, 2 колоквиум
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Еколошко право - Априлска испитна сесија 2015
» Семејно право - Априлска испитна сесија 2015
» Судски систем - Априлска испитна сесија 2015
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2015
» Римско право - Прв колоквиум
» Трудово право - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум
» Социјална политика - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прв колоквиум,конечни
» Меѓународна економија - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум
» Финансиско право - Прв колоквиум
» Наследно право - Прв колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Прв колоквиум
» Француски јазик 2 - Прв колоквиум
» Уставно право - Прв колоквиум
» Граѓанско право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прв колоквиум
» Криминалистика - Прв колоквиум
» Стварно право - Прв колоквиум
» Пенологија - Прв колоквиум
» Цивилно општество - Прв колоквиум
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Еколошко право - Јануарска сесија 2015,конечни (втора година)
» Еколошко право - Јануарска сесија 2015,конечни (прва година)
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска сесија 2015, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2015
» Трудово право - Комисиско полагање
» Монетарна економија - Јануарска сесија 2015, прелиминарни
» Јавни финансии - Јануарска сесија 2015, прелиминарни
» Социологија на право - Јануарска сесија 2015, конечни
» Политички систем - Јануарска сесија 2015, испит и колоквиум
» Уставно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Римско право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија
» Трудово право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија
» Арбитражно право - Јануарска испитна сесија
» Уставно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Уставно право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Трудово право - Комисиско полагање (17.12.2014)
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Трговско право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија
» Криминологија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија
» Историја на право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија
» Политички систем - Колоквиумско оценување, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Трговско право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија, испит
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија, испит
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, колоквиум и испит
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, испит
» Наследно право - Комисиско полагање
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Семејно право - Јануарска испитна сесија
» Филозофија на право - Јануарска испитна сесија
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, колоквиум и испит
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, втор колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија
» Француски јазик 2 - Јануарска испитна сесија
» Француски јазик 1 - Јануарска испитна сесија
» Судски систем - Јануарска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија
» Човекови права - Јануарска испитна сесија
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Социјална политика - Јануарска испитна сесија
» Историја на право - Јануарска испитна сесија,прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија, конечни
» Криминологија - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати
» Казнено право - Прелиминарни резултати
» Социологија на право - Конечни резултати
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, есеј
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, испит
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, 2 колоквиум
» Судски систем - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати
» Трудово право - Конечни резултати
» Мултилатерална дипломатија - Прелиминарни резултати
» Семејно право - Прелиминарни резултати
» Геополитика и геостратегија - Конечни резултати
» Основи на економија - Конечни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати
» Римско право - Втор колоквиум
» Филозофија на право - Прелиминарни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Информатика - Континуирано оценување
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв поправен колоквиум
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, втора година
» Трудово право - Конечни резултати
» Историја на право - Конечни резултати
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, прва година
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Геополитика и геостратегија - Прелиминарни резултати
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Основи на економија - Втор колоквиум
» Основи на економија - Прв поправен колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Граѓанско процесно право - Конечни резултати
» Информатика - Практичен испит
» Информатика - Теоретски испит
» Казнено право - Конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум
» Филозофија на право - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен колоквиум
» Човекови права - Прелиминарни резултати
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Втор колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен колоквиум
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум
» Финансиско право - Ноемвриска испитна сесија
» Историја на право - Колоквиум
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум, втора година
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум, прва година
» Монетарна економија - Втор колоквиум
» Монетарна економија - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Геополитика и геостратегија - Прв поправен и втор колоквиум
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Наследно право - Комисиско полагање
» Француски јазик 1 - Втор колоквиум
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија, континуирано оценување
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија, континуирано оценување
» Граѓанско право применета програма - Ноемвриска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Меѓународно казнено право - Втор колоквиум
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија
» Мултилатерална дипломатија - Втор колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв поправен колоквиум
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено право применета програма - Ноемвриска испитна сесија
» Француски јазик 2 - Ноемвриска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, колоквиум
» Јавни служби - Ноемвриска испитна сесија
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право - Прв колоквиум, конечни
» Трудово право - Конечни резултати
» Семејно право - Прв колоквиум
» Еколошко право - Прв колоквиум (втора година)
» Еколошко право - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Политички систем - Прв колоквиум
» Монетарна економија - Прв колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Судски систем - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Римско право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Римско право - Јунска сесија, конечни резултати
» Француски јазик 1 - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Филозофија на право - Прв колоквиум
» Историја на право - Прв колоквиум
» Римско право - Септемвриска испитна сесија
» Римско право - Јунска испитна сесија
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати (четврта година)
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати (вторa година)
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Наследно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија
» Човекови права - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати четврта година
» Човекови права - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати втора година
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија, четврта година
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија, втора година
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Јавни финансии - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Септемвриска сесија, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати, испит
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија
» Политички систем - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија, испит
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија (комплетна листа)
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Финансиско право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Филозофија на право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија
» Трудово право - Конечни резултати
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Француски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија
» Француски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија, испит
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање
» Социјална политика - Септемвриска испитна сесија
» Арбитражно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија
» Малолетничко казнено право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска испитна сесија
» Реторика на право - Јунска и септемвриска сесија, конечни резултати
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија
» Јавни служби - Септемвриска испитна сесија, прелиминарна листа
» Филозофија на право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија, испит
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија, испит
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија
» Информатика - Септемвриска испитна сесија
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија
» Политички систем - Јунска сесија, конечни резултати
» Јавни финансии - Јунска сесија, конечни резултати
» Применета економика - Јунска сесија, конечни резултати
» Филозофија на право - Јунска сесија, конечни резултати
» Меѓународно трговско право - Јунска сесија, листа со оценки
» Граѓанско право применета програма - Јунска сесија, листа со оценки
» Трговско право - Јунска сесија, листа со оценки
» Наследно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Стварно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Римско право - Јунска испитна сесија
» Вонпарнично и извршно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Јунска сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јунска сесија, конечни резултати
» Граѓанско процесно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија
» Уставно право - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување, испит
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување, колоквиум
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Јавни финансии - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Политички систем - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Пенологија - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Човекови права - Јунска сесија, конечни резултати, четврта година
» Човекови права - Јунска сесија, конечни резултати, втора година
» Трговско право - Јунска сесија
» Меѓународно трговско право - Јунска сесија
» Граѓанско право применета програма - Јунска сесија
» Јавна управа и јавни служби - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија, континуирано
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија, испит
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Политички систем - Јунска сесија
» Политички систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Трудово право - Конечни резултати
» Наследно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Социјална патологија - Јунска сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Јунска сесија, конечни резултати
» Финансиско право - Јунска сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија, конечни
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија
» Француски јазик 1 - Јунска испитна сесија
» Основи на економија - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија, испит
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Вовед во право - Јунска испитна сесија, испит
» Вовед во право - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија, испит
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прелиминарни резултати
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Социјална политика - Конечни резултати, листа 2
» Социјална политика - Конечни резултати, листа 1
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Семејно право - Јунска испитна сесија
» Криминалистика - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Јунска испитна сесија
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Криминологија - Јунска сесија, конечни резултати
» Социјална политика - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Јунска испитна сесија
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Човекови права - Прелиминарни резултати, четврта година
» Човекови права - Прелиминарни резултати, втора година
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија
» Судски систем - Јунска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија
» Казнено право - Јунска испитна сесија
» Социјална патологија - Прелиминарни резултати
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија
» Уставно право - Втор колоквиум и испит
» Малолетничко казнено право - Прелиминарни резултати
» Човекови права - Јунска испитна сесија, четврта година
» Човекови права - Јунска испитна сесија, втора година
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија
» Филозофија на право - Прелиминарни резултати
» Криминалистика - Јунска испитна сесија
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија
» Облигационо право - Јунска испитна сесија
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија
» Наука за политиката - Јунска испитна сесија
» Пенологија - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија, испит
» Криминологија - Јунска испитна сесија
» Казнено процесно право - Конечни резултати
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Информатика - Јунска испитна сесија
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Континуирано колоквиумско оценување
» Трудово право - Комисиско полагање
» Право на интелектуална сопственост - Континуирана проверка
» Казнено процесно право - Конечни резултати
» Меѓународно казнено право - Априлска сесија, конечни резултати
» Казнено право - Априлска сесија, конечни резултати
» Уставно право - Конечни резултати
» Финансиско право - Втор колоквиум
» Финансиско право - Прв поправен колоквиум
» Деловно и договорно право - Априлска сесија, конечни резултати
» Социјална политика - Колоквиумско оценување, прелиминарни
» Трудово право - Конечни резултати
» Историја на право - Испит
» Уставно право - Континуирано оценување, прелиминарни
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Стварно право - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Априлска сесија, прелиминарни
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати
» Човекови права - Априлска сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум
» Применета економика - Втор колоквиум
» Применета економика - Прв поправен колоквиум
» Административно право и административна постапка - Втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум
» Јавна и државна администрација - Втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв поправен колоквиум
» Меѓународна економија - Втор колоквиум
» Меѓународна економија - Прв поправен колоквиум
» Англиски јазик 1 - Априлска сесија
» Политички систем - Априлска сесија
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Наука за политиката - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална политика - Прв поправен и втор колоквиум
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Комисиско полагање
» Казнено право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум
» Основи на економија - Априлска сесија, конечни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати
» Филозофија на право - Априлска сесија, конечни резултати
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум
» Француски јазик 2 - Втор колоквиум
» Француски јазик 2 - Прв поправен колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Априлска сесија, конечни резултати
» Меѓународно казнено право - Априлска сесија
» Казнено право - Априлска сесија
» Судски систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Априлска сесија
» Социјална патологија - Втор колоквиум
» Социјална патологија - Прв поправен колоквиум
» Реторика на право - Прв поправен колоквиум
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Втор колоквиум
» Јавни служби - Прв попр