Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Уставно право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Локална самоуправа - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Политички систем - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит и II колоквиум - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Криминологија - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018-2019
» Еколошко право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Стварно право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Стварно право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Облигационо право - Прелиминарни резултати од испит - Септемвриска сесија 2018-2019
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Англиски јазик - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Римско право - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати од колоквиумско оценување - Јуни 2019
» Уставно право - Резултати од колоквиумско оценување - Јуни 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Арбитражно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Вовед во право - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Криминалистика - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Криминалистика - Резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено процесно право - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено право - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од Континуирано оценување- Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од комисиско полагање - Јуни Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија, Човекови права - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Меѓународна економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Јуни 2019
» Реторика на право - Резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Резултати од I поправен колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Трговско право - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Конечни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Римско право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Англиски јазик - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - резултати од IIколоквиум и Iпоправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Резултати од Втор есеј - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Судски систем - Резултати од II колоквиум и I поправен - Мај 2019
» Англиски јазик 2 - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Трудово право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавни служби - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Судски систем - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Основи на економија - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Реторика на право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Трговско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Облигационо право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем - Резултати од I колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Човекови права - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» - Резултати од Есеј
» Стварно право - Прелиминарни резултати од Iколоквиум - Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од I колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Наследно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Облигационо право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Стварно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Основи на економија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Основи на економија - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународна економија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Применета економија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Римско право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Трудово право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Трудово право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Социологија на право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Социологија на право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Политички систем - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Трговско право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународно трговско право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународна економија - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Применета економија - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Основи на економија - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Римско право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Континуирано оценување - Зимски семестар - Јануари 2019
» Човекови права - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Човекови права - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Криминологија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Пенологија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Јавни служби - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Облигационо право - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Стварно право - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Пенологија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Криминологија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Семејно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Семејно право - Конечна листа - Јануари 2019
» Еколошко право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Еколошко право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Академска 2018-19
» Политички систем - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Наследно право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Човекови права - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Еколошко право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Еколошко право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Вовед во право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Социологија на право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Социологија на право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Семејно право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Семејно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Основи на економија - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Основи на економија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Вовед во правото на ЕУ - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Наследно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Криминологија - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Криминологија - Резултати од II колоквиум - Јануари 2019
» Облигационо право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Јавни служби - Прелиминарни резултати - Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од есеј
» Меѓународно јавно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сеисја 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавни финансии - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Човекови права - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Семејно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Казнено право - Конечни резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати - Ноември 2018
» Вовед во право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Ноември 2018
» Наследно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Еколошко право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Социологија на право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од I колоквиум - Ноември 2018
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Правда и внатрешна политика на ЕУ - Резултати од прв колоквиум - Ноемвриска сесија 2018
» Облигационо право - Резултати од I колоквиум - Ноември 2018
» Уставно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит_Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Јавни служби - Резултати од I колоквиум - Ноември 2018
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Казнено право применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Казнено право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Трговско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Граѓанско право применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Пенологија - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Наследно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Римско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Применета економија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Пенологија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018
» Граѓанско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Применета економија - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Септември 2018
» Политички систем - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Конечни резултати - Септември 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Септември 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - Септември 2018
» Криминологија - Конечни резултати - Септември 2018
» Криминалистика - Конечни резултати - Септември 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Прелиминарни резултати кај проф д-р Никола Тунтевски - Септември 2018
» Римско право - Резултати - Септември 2018
» Граѓанско право - Резултати - Септември 2018
» Вовед во право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Казнено право - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Судски систем - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Септември 2018
» Криминологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Криминалистика - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Стварно право - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Мултилатерална дипломатија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Основи на економија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Применета економија - Резултати од 2 поправен колоквиум и испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Претприемништво и бизнис - Резултати од 2 поправен колоквиум и испит - Септемвриска сесија 2018
» Јавни финансии - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Социјална патологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Колоквиумско и Испитно отценување Септември 2018
» Трговско право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Трудово право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Англиски јазик - Конечни резултати - Англиски јазик I и II - Јуни 2018
» Римско право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Граѓанско право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резилтати - Јуни 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јуни 2018
» Уставно право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Реторика на право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Јуни 2018
» Политички систем - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Јавна и државна администрација - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Разно - Конечни резултати по предметите кај Проф.д-р Никола Тунтевски
» Облигационо право - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Стварно право - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - јуни 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - јуни 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - јуни 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Француски јазик 2 - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Граѓанско право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Римско право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународна економија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Применета економија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Арбитражно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Казнено процесно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Судски систем - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Судски систем - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Политички систем - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Основи на економија - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Применета економија - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - јуни 2018
» Меѓународна економија - Континуирано оценување - јуни 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Социјална патологија - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Човекови права - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Вовед во правото на ЕУ - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Мултилатерална дипломатија - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Стварно право - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Англиски јазик 2 - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Јавни служби - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Уставно право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Реторика на право - Континуирано оценување (прелиминарни резултати) - Мај 2018
» Локална самоуправа - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Јавни финансии - Резултати од испит - Априлска сесија
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Трудово право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Континуирано оценување - Мај 2018
» Граѓанско право - Континуирано оценување - Мај 2018
» Меѓународна економија - Континуирано оценување - Мај 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Мај 2017/18
» Меѓународна економија - Континуирано оценување - Мај 2018
» Меѓународна економија - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Граѓанско право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Прелиминарни резултати - втор колоквиум Мај 2018
» Стварно право - Резултати од прв поправен колоквиум - Мај 2018
» Стварно право - Резултати од есеј II - Maj 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Комисиско полагање- Април 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Април 2018
» Применета економија - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Трговско право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Април 2017/18
» Наука за политиката - Резултати од испит - Априлска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавна и државна администрација - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Претприемништво и бизнис - Резултати од испит - Априлска сесија
» Финансиско право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Претприемништво и бизнис - Резултати од испит - Априлска сесија
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати - Април 2018
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање- Април 2018
» Криминологија - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Април 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Април 2018
» Англиски јазик 2 - Резултати од испит - Априлска сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено право - Комисиско полагање- Април 2018
» Казнено право - Комплетни резултати - Казнено право, КПП и КППП
» Казнено право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Криминалистика - Резултати од испит - Априлска сесија
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Вовед во право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Априлска сесија
» Политички систем - Резултати од испит - Априлска сесија
» Криминологија - Резултати од испит - Априлска сесија
» Криминологија - Резултати од испит - Априлска сесија
» Трудово право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Трудово право - Прелиминарни резултати-Април 2018
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавни служби - Резултати од испит - Априлска сесија
» Основи на економија - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија
» Казнено процесно право - Резултати - Вонредна априлска сесија
» Судски систем - Конечни резултати од I колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Уставно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Финансиско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Граѓанско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Реторика на право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Административно право и административна постапка - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Локална самоуправа - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Трговско право - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Меѓународна економија - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Применета економија - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Јавна и државна администрација - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Есеј - Резултати
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Англиски јазик 2 - Резултати од испит
» Англиски јазик 1 - Резултати од испит
» Уставно право - Конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Конечни резултати, Јануари 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Уставно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Наука за политиката - Конечни резултати, Јануари 2018
» Локална самоуправа - Конечни резултати, Јануари 2018
» Казнено процесно право - Комисиско полагање-Јануари 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Римско право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Арбитражно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јануари 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување-Јануари 2018
» Меѓународна економија - Конечна листа, Јануари 2018
» Основи на економија - Конечна листа, Јануари 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Конечна листа, Јануари 2018
» Стварно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Облигационо право - Конечна листа, Јануари 2018
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2108
» Казнено процесно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2018 - Дополнителни резултати
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Конечна листа, Јануари 2018
» Мултилатерална дипломатија - Конечна листа, Јануари 2018
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Основи на економија - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Основи на економија - Континуирано оценување
» Меѓународна економија - Континуирано оценување
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Римско право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Казнено право применета програма - Конечна листа, Јануари 2018
» Казнено процесно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Казнено право - Конечна листа, Јануари 2018
» Човекови права - Конечна листа, Јануари 2018
» Социологија на право - Конечни резултати
» Социологија на право - Резултати од втор поправен колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2018
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Трговско право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2018
» Казнено право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Трудово право - Конечна листа, Јануари 2018
» Историја на право - Конечна листа, Јануари 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати - Колоквиум
» Применета економија - Прелиминарни резултати
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2018
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2018
» Еколошко право - Континуирано оценување
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2018
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2018 - Прелиминарни
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2018
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Човекови права - Конечни резултати
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2018
» Наука за политиката - Колоквиум- Континуирано оценување
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Конечна листа - Колоквиумско оценување Јануари 2018
» Семејно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2018
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија 2018
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Вовед во право - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Јавни служби - Конечни резултати
» Информатика - Колоквиум
» Наука за политиката - Колоквиумски резултати, декември 2017
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем - Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2017
» Наследно право - Континуирано оценување, декември 2017
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Англиски јазик 1 - Втор колоквиум, декември 2017
» Семејно право - Континуирано оценување, декември 2017
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Криминологија - Континуирано оценување - прелиминарни, декември 2017
» Социологија на право - Втор колоквиум, декември 2017
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум, декември 2017
» Еколошко право - Континуирано оценување, декември 2017
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Облигационо право - Втор колоквиум, декември 2017
» Облигационо право - Прв поправен колоквиум, декември 2017
» Основи на економија - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Основи на економија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Јавни служби - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум, ноември 2017
» Политички систем - Прв колоквиум, ноември 2017
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување, ноември 2017
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување, ноември 2017
» Еколошко право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Јавни финансии - Прв колоквиум, ноември 2017
» Човекови права - Прв колоквиум, ноември 2017
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2017 - конечни
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Вовед во право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Наука за политиката - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Социологија на право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Основи на економија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Јавни служби - Прв колоквиум, ноември 2017
» Наследно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Криминологија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Семејно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум, ноември 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017, комисиско
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Казнено процесно право - Комисиско полагање (31.10.2017)
» Казнено право - Комисиско полагање (31.10.2017)
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право - Комисиско полагање, октомври 2017
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2017
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, испит
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Комисиско полагање
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање (12.09.2017)
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2017
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2017, континуирано
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати, јуни 2017
» Локална самоуправа - Прелиминарни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Локална самоуправа - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Наука за политиката - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2017
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2017
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2017
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2017
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2017
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2017
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2017
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Втор колоквиум, мај 2017
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Испит и втор колоквиум, јунска сесија 2017
» Уставно право - Конечни колоквиумски резултати, мај 2017
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Континуирано оценување, мај 2017
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017 - конечни
» Трудово право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Социјална патологија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Француски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Пенологија - Континуирано оценување - прелиминарни, мај 2017
» Применета економија - Втор колоквиум, мај 2017
» Применета економија - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Граѓанско процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2017
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, мај 2017
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Судски систем - Прелиминарни резултати, мај 2017
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати, мај 2017
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, мај 2017
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Судски систем - Втор колоквиум, мај 2017
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, мај 2017
» Право на интелектуална сопственост - Втор колоквиум, мај 2017
» Пенологија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Континуирано оценување, мај 2017
» Реторика на право - Континуирано оценување, мај 2017
» Деловно и договорно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Јавна и државна администрација - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Континуирано оценување - прелиминарни, мај 2017
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Наука за политиката - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2017, испит
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2017
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум, март 2017
» Семејно право - Априлска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Априлска испитна сесија 2017
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Француски јазик 2 - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум, март 2017
» Трговско право - Прв колоквиум, март 2017
» Локална самоуправа - Прв колоквиум, март 2017
» Применета економија - Прв колоквиум, март 2017
» Римско право - Прв колоквиум, март 2017
» Арбитражно право - Прв колоквиум, март 2017
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум, март 2017
» Судски систем - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум, март 2017
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум, март 2017
» Социјална патологија - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународна економија - Прв колоквиум, март 2017
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум, март 2017
» Реторика на право - Прв колоквиум, март 2017
» Трудово право - Прв колоквиум, март 2017
» Пенологија - Прв колоквиум, март 2017
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2017
» Уставно право - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско право - Прв колоквиум, март 2017
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум, март 2017
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум, март 2017
» Криминалистика - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017
» Трговско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2017
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2017
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Историја на право - Јануарска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Политички систем - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Трговско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2017
» Филозофија на право - Јануарска испитна сесија 2017
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2017
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Пенологија - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Социјална политика - Јануарска испитна сесија 2017
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2017
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Континуирано оценување - прелиминарни, декември 2016
» Политички систем - Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2016
» Информатика - Колоквиумски резултати, јануари 2017
» Јавни финансии - Втор колоквиум, декември 2016
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум, декември 2016
» Англиски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Вовед во право - Континуирано оценување, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Втор колоквиум, декември 2016
» Основи на економија - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Историја на право - Конечни резултати, декември 2016
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Социологија на право - Втор колоквиум, декември 2016
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Наследно право - Континуирано оценување, декември 2016
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Семејно право - Континуирано оценување, декември 2016
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Информатика - Теоретски дел, декември 2016
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Втор колоквиум, декември 2016
» Криминологија - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Облигационо право - Втор колоквиум, декември 2016
» Облигационо право - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум, ноември 2016
» Мултилатерална дипломатија - Втор колоквиум, декември 2016
» Криминологија - Втор колоквиум, декември 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Есеј
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, испит
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Прв колоквиум, ноември 2016
» Политички систем - Прв колоквиум, ноември 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Наследно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Трговско право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Јавни финансии - Прв колоквиум, ноември 2016
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Семејно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Вовед во право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Основи на економија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум, ноември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум, ноември 2016
» Облигационо право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Социологија на право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Криминологија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016 (втора година)
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016 (втора година)
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2016
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Септемвриска испитна сесија 2016
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, испит
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2016
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2016
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Комисиско полагање (01.07.2016)
» Наука за политиката - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Информатика - Јунска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни служби - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2016
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, испит, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2016, испит, конечни
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2016
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2016
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2016
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2016,прелиминарни
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2016
» Социјална политика - Јунска испитна сесија 2016
» Семејно право - Јунска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Јунска испитна сесија 2016
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2016
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2016
» Деловно и договорно право - Континуирана проверка и испит, јуни 2016
» Јавни финансии - Континуирана проверка и испит, јуни 2016
» Пенологија - Прелиминарни резултати, јуни 2016
» Локална самоуправа - Прелиминарни колоквиумски резултати, мај 2016
» Уставно право - Конечни колоквиумски резултати, мај 2016
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2016, конечни
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016, конечни
» Социјална патологија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Малолетничко казнено право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Применета економика - Втор колоквиум, мај 2016
» Применета економика - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Англиски јазик 2 - Втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско процесно право - Втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Административно право и административна постапка - Втор колоквиум, мај 2016
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Криминалистика - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Трудово право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Уставно право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Казнено право применета програма - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Судски систем - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Судски систем - Втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Реторика на право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Реторика на право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Криминалистика - Втор колоквиум, мај 2016
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Втор колоквиум, мај 2016
» Пенологија - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Априлска испитна сесија 2016
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2016
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Прв колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Априлска испитна сесија 2016
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2016
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2016, испит
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, колоквиум
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Априлска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Семејно право - Априлска испитна сесија 2016
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2016
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2016
» Мултилатерална дипломатија - Априлска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, март 2016
» Социјална патологија - Прв колоквиум, март 2016
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум, март 2016
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум, март 2016
» Судски систем - Прв колоквиум, март 2016
» Арбитражно право - Прв колоквиум, март 2016
» Римско право - Прв колоквиум, март 2016
» Применета економика - Прв колоквиум, март 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум, март 2016
» Граѓанско право - Прв колоквиум, март 2016
» Меѓународна економија - Прв колоквиум, март 2016
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум, март 2016
» Трудово право - Прв колоквиум, март 2016
» Криминалистика - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2016 (конечни)
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2016 (прелиминарни)
» Пенологија - Прв колоквиум, март 2016
» Уставно право - Прв колоквиум, март 2016
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, испитни резултати
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2016
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска испитна сесија 2016
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2016
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Колоквиумски резултати, конечни, јануари 2016
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, есеј
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2016
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Континуирано оцнеување, конечни, јануари 2016
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2016
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2016
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2016
» Информатика - Континуирано оцнеување, јануари 2016
» Мултилатерална дипломатија - Прелиминарни резултати, јануари 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Англиски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Континуирано, конечни, јануари 2016
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија
» Социологија на право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Политички систем - Континуирано колоквиумски, прелиминарни, јануари 2016
» Геополитика и геостратегија - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Претприемништво и бизнис - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати, јануари 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати, јануари 2016
» Вовед во право - Втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв поправен колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен колоквиум
» Основи на економија - Втор колоквиум, прелиминарни
» Основи на економија - Прв колоквиум, прелиминарни
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв поправен колоквиум
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Информатика - Теоретски дел
» Наука за политиката - Прв поправен и втор колоквиум
» Еколошко право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Еколошко право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Втор колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв поправен колоквиум
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Политички систем - Прв колоквиум
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија
» Човекови права - Колоквиум
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Геополитика и геостратегија - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум, конечени
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, прелиминарни
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Еколошко право - Прв колоквиум
» Наука за политиката - Прв колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Јавни служби - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, прелиминарни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Деловно и договорно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2015
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Историја на право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Геополитика и геостратегија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2015
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015
» Цивилно општество - Септемвриска испитна сесија 2015
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2015
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, колоквиум
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2015
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Историја на право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Мултилатерална дипломатија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2015
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2015
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Цивилно општество - Јунска испитна сесија 2015
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2015
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2015
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија 2015
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2015
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2015
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2015
» Локална самоуправа - Колоквиумски резултати, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Колоквиумски резултати, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2015
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Француски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2015
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Еколошко право - Јунска испитна сесија 2015
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015, испит и колоквиум
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2015
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Колоквиумско оценување, прелиминарни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Социјална политика - Јунска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Втор колоквиум и испит
» Казнено процесно право - Втор колоквиум и испит
» Казнено право - Втор колоквиум и испит
» Англиски јазик 2 - Втор колоквиум
» Социјална политика - Прелиминарни листи
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Наследно право - Прв поправен колоквиум
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална патологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Втор колоквиум
» Социјална политика - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Втор колоквиум
» Применета економика - Втор колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум
» Цивилно општество - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати, април 2015
» Казнено право применета програма - Втор колоквиум
» Казнено процесно право - Колоквиумски резултати, конечни
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Колоквиумско оценување, конечни
» Уставно право - Колоквиумско оценување, прелиминарни
» Пенологија - Прелиминарни резултати
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум
» Стварно право - Прелиминарни резултати
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Реторика на право - Прв поправен и втор колоквиум
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Трудово право - Втор колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015
» Деловно и договорно право - Прелиминарни резултати
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати
» Казнено процесно право - Колоквиум, прелиминарни
» Француски јазик 2 - Втор колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2015, континуирано
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2015
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Априлска испитна сесија 2015
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2015, 2 колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Семејно право - Априлска испитна сесија 2015
» Наследно право - Априлска испитна сесија 2015
» Судски систем - Априлска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Социјална политика - Прв колоквиум
» Римско право - Прв колоквиум
» Трудово право - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прв колоквиум,конечни
» Локална самоуправа - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум
» Меѓународна економија - Прв колоквиум
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Наследно право - Прв колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Стварно право - Прв колоквиум
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Цивилно општество - Прв колоквиум
» Пенологија - Прв колоквиум
» Граѓанско право - Прв колоквиум
» Уставно право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прв колоквиум
» Криминалистика - Прв колоквиум
» Француски јазик 2 - Прв колоквиум
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2015,конечни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска сесија 2015, конечни
» Криминологија - Јануарска сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Француски јазик 1 - Јануарска испитна сесија, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Трудово право - Комисиско полагање
» Социологија на право - Јануарска сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска испитна сесија
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Трговско право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Историја на право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Трудово право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија
» Човекови права - Јануарска испитна сесија, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Трговско право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, испит
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија
» Семејно право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, колоквиум и испит
» Уставно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Судски систем - Јануарска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија
» Пенологија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, испит
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, испит
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Човекови права - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија
» Трудово право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Човекови права - Јануарска испитна сесија
» Уставно право - Јануарска испитна сесија
» Криминологија - Јануарска испитна сесија
» Политички систем - Конечни резултати
» Француски јазик 1 - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Информатика - Континуирано оценување
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Конечни резултати
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, втора година
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, прва година
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум
» Трудово право - Конечни резултати
» Историја на право - Конечни резултати
» Семејно право - Прелиминарни резултати
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Информатика - Практичен испит
» Информатика - Теоретски испит
» Казнено право - Конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Геополитика и геостратегија - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен колоквиум
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум - втора година
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум - прва година
» Судски систем - Прелиминарни резултати
» Судски систем - Втор колоквиум
» Историја на право - Колоквиум
» Основи на економија - Втор колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Втор колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв поправен колоквиум
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Француски јазик 1 - Колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Ноемвриска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Ноемвриска испитна сесија
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Втор колоквиум
» Судски систем - Вто колоквиум
» Судски систем - Прв поправен колоквиум
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, колоквиум
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Политички систем - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Трудово право - Конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Прв колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Семејно право - Прв колоквиум
» Еколошко право - Прв колоквиум
» Судски систем - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, конечни
» Римско право - Јунска сесија, конечни резултати
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Француски јазик 1 - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Историја на право - Прв колоквиум
» Римско право - Јунска испитна сесија
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија
» Стварно право - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Наследно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународна економија - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија
» Основи на економија - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, испит
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија
» Финансиско право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија
» Политички систем - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Уставно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Социјална политика - Септемвриска испитна сесија
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска испитна сесија
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија, испит
» Уставно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија
» Трудово право - Конечни резултати
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија
» Арбитражно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Малолетничко казнено право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија
» Јавни служби - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија
» Деловно и договорно право - Септемвриска испитна сесија, прелиминарна листа
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија, прелиминарна листа
» Основи на економија - Јунска сесија, конечни резултати
» Применета економика - Јунска сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јунска сесија, конечни резултати
» Филозофија на право - Јунска сесија, конечни резултати
» Меѓународно трговско право - Јунска сесија, листа со оценки
» Граѓанско право применета програма - Јунска сесија, листа со оценки
» Трговско право - Јунска сесија, листа со оценки
» Наследно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Јавни финансии - Јунска сесија, конечни резултати
» Стварно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Римско право - Јунска испитна сесија
» Вонпарнично и извршно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Јунска сесија, конечни резултати
» Уставно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Политички систем - Јунска сесија, конечни резултати
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Основи на економија - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Политички систем - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Јунска сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Трговско право - Јунска сесија
» Меѓународно трговско право - Јунска сесија
» Граѓанско право применета програма - Јунска сесија
» Криминологија - Јунска сесија
» Јавна управа и јавни служби - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија, континуирано
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Меѓународно јавно право, јунска сесија, конечни
» Трудово право - Конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јунска сесија
» Меѓународно јавно право - Јунска сесија
» Наследно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Финансиско право - Јунска сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија, конечни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија, испит и колоквиум
» Вовед во право - Јунска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Прелиминарни резултати
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Јунска испитна сесија
» Уставно право - Прелиминарни резултати, континуирано
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија
» Семејно право - Јунска испитна сесија
» Социјална политика - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Јунска испитна сесија
» Основи на економија - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Основи на економија - Јунска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија
» Судски систем - Јунска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија
» Казнено право - Јунска испитна сесија
» Пенологија - Конечни резултати
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија
» Малолетничко казнено право - Прелиминарни резултати
» Филозофија на право - Прелиминарни резултати
» Криминалистика - Конечни резултати
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија
» Човекови права - Конечни резултати
» Социјална патологија - Конечни резултати
» Социјална патологија - Втор колоквиум и испит
» Човекови права - Втор колоквиум и испит
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Пенологија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Реторика на право - Конечни резултати
» Пенологија - Јунска испитна сесија
» Криминалистика - Јунска испитна сесија
» Облигационо право - Јунска испитна сесија
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Континуирано колоквиумско оценување
» Право на интелектуална сопственост - Континуирана проверка
» Казнено процесно право - Конечни резултати
» Меѓународно казнено право - Априлска сесија, конечни резултати
» Казнено право - Априлска сесија, конечни резултати
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Социјална патологија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Финансиско право - Втор колоквиум
» Финансиско право - Прв поправен колоквиум
» Социјална патологија - Прв поправен колоквиум
» Политички систем - Априлска сесија, конечни
» Социјална патологија - Втор колоквиум
» Социјална политика - Континуирано оценување
» Вовед во правото на ЕУ - Априлска сесија, конечни
» Јавни финансии - Априлска сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Априлска сесија, конечни резултати
» Човекови права - Априлска сесија, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска сесија, конечни
» Пенологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Трудово право - Колоквиумски резултати
» Уставно право - Континуирано оценување, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална политика - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум
» Применета економика - Втор колоквиум
» Применета економика - Прв поправен колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв поправен и втор колоквиум
» Стварно право - Континуирано оценување
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум
» Англиски јазик 1 - Априлска сесија
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Втор колоквиум
» Јавни служби - Прв поправен колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Облигационо право - Априлска сесија
» Казнено право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум
» Наука за политиката - Втор колоквиум
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Реторика на право - Прв поправен колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно казнено право - Априлска сесија
» Казнено право - Априлска сесија
» Уставно право - Прелиминарни резултати, континуирано
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Априлска сесија
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум
» Основи на економија - Априлска сесија, испит
» Вонпарнично и извршно право - Априлска сесија
» Судски систем - Априлска сесија
» Меѓународно јавно право - Априлска сесија
» Човекови права - Априлска сесија
» Политички систем - Априлска сесија, прелиминарни
» Трговско право - Априлска сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Априлска сесија
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Семејно право - Априлска сесија
» Стварно право - Прв колоквиум
» Трудово право - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Конечни резултати
» Локална самоуправа - Конечни резултати
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Наследно право - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Пенологија - Прв колоквиум
» Финансиско право - Прв колоквиум
» Социјална политика - Прв колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум
» Уставно право - Прв колоквиум
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум
» Меѓународна економија - Прв колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум
» Наука за политиката - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум
» Граѓанско право - Прв колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати
» Локална самоуправа - Јануарска сесија
» Криминалистика - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Прв колоквиум
» Трудово право - Комисиско полагање
» Еколошко право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Историја на право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Трудово право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јануарска сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Човекови права - Јануарска сесија, конечни резултати
» Политички систем - Јануарска сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Јануарска сесија, конечни резултати
» Наследно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Уставно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Јануарска сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јануарска сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Наследно право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Финансиско право - Јануарска сесија, конечни
» Финансиско право - Јануарска сесија, испит
» Финансиско право - Јануарска сесија, втор колоквиум
» Јавни финансии - Јануарска сесија, конечни резултати
» Јавни финансии - Јануарска сесија, испит
» Јавни финансии - Јануарска сесија, втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Јануарска сесија, втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Јануарска сесија, испит
» Вовед во право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија, конечни резултати
» Административно право и административна постапка - Јануарска сесија, конечни резултати
» Применета економика - Јануарска сесија, конечни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска сесија, конечни резултати
» Судски систем - Јануарска сесија, конечни резултати
» Човекови права - Континуирано оценување
» Англиски јазик 2 - Јануарска сесија
» Англиски јазик 1 - Јануарска сесија
» Применета економика - Јануарска сесија, континуирана проверка и испит
» Трудово право - Јануарска сесија
» Историја на право - Јануарска сесија
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Стварно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Римско право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Меѓународно трговско право - Јануарска сесија
» Трговско право - Јануарска сесија
» Наследно право - Јануарска сесија
» Административно право и административна постапка - Јануарска сесија
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија
» Вовед во право - Јануарска сесија
» Уставно право - Јануарска сесија
» Основи на економија - Јануарска сесија, колоквиум
» Применета економика - Јануарска сесија, испит
» Применета економика - Јануарска сесија, колоквиум
» Основи на економија - Јануарска сесија, испит
» Филозофија на право - Конечени резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска сесија
» Семејно право - Јануарска сесија
» Социјална патологија - Јануарска сесија
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија
» Информатика - Конечени резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Конечени резултати
» Судски систем - Континуирано оценување
» Политички систем - Конечени резултати
» Политички систем - Втор поправен колоквиум и испит
» Меѓународно казнено право - Колоквиум, конечни резултати
» Казнено право - Колоквиум, конечни резултати
» Казнено право применета програма - Јануарска сесија
» Казнено право - Јануарска сесија
» Меѓународно казнено право - Јануарска сесија
» Казнено право - Јануарска сесија
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска сесија
» Судски систем - Јануарска сесија
» Граѓанско право - Јануарска сесија
» Облигационо право - Јануарска сесија
» Трговско право - Јануарска сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска сесија
» Криминологија - Јануарска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска сесија
» Граѓанско процесно право - Јануарска сесија
» Социологија на право - Прелиминарни резултати
» Социологија на право - Втор поправен колоквиум
» Вовед во правото на ЕУ - Испит и поп.колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Филозофија на право - Прелиминарни резултати
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Информатика - Прелиминарни резултати
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Историја на право - Колоквиум
» Вовед во право - Прелиминарни резултати
» Англиски јазик 1 - Колоквиум
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Втор колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум
» Француски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Втор колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Семејно право - Колоквиум
» Информатика - Теоретски дел
» Основи на економија - Втор колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Втор колоквиум
» Облигационо право - Колоквиум
» Меѓународно казнено право - Колоквиум
» Казнено право - Колоквиум
» Наследно право - Конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Локална самоуправа - Ноемвриска сесија
» Наследно право - Прелиминарни листи, ноемвриска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Филозофија на право - Прв поправен и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Конечни резултати
» Стечај и стечајна постапка - Испит
» Применета економика - Конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Испит
» Административно право и административна постапка - Испит
» Римско право - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Конечни резултати
» Применета економика - Прелиминарни листи
» Арбитражно право - Ноемвриска сесија
» Трудово право - Конечни резултати
» Финансиско право - Ноемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Ноемвриска сесија, испит
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Ноемвриска сесија, испит
» Меѓународно трговско право - Ноемвриска сесија, испит
» Граѓанско право применета програма - Ноемвриска сесија, испит
» Уставно право - Ноемвриска сесија, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска сесија
» Наследно право - Ноемвриска сесија
» Казнено право применета програма - Ноемвриска сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска сесија
» Граѓанско право - Ноемвриска сесија
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска сесија
» Арбитражно право - Ноемвриска сесија
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска сесија
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Уставно право - Ноемвриска сесија
» Човекови права - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Прелиминарни листи, септемвриска сесија
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Судски систем - Прв колоквиум
» Семејно право - Прв колоквиум
» Политички систем - Прв колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Филозофија на право - Прв колоквиум
» Историја на право - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Вовед во правото на ЕУ - Прв колоквиум
» Француски јазик 1 - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Септемвриска сесија 2013
» Локална самоуправа - Јунска сесија 2013, конечни
» Политички систем - Септември 2013, конечни
» Политички систем - Септември 2013, дополнителни резултати
» Наследно право - Септември 2013, конечни
» Политички систем - Септември 2013, прелиминарна листа
» Административно право и административна постапка - Септември 2013, континуирано оценување
» Политички систем - Јунска сесија 2013, конечни
» Уставно право - Септември 2013, конечни
» Вовед во правото на ЕУ - Септември 2013, конечни
» Вовед во право - Септември 2013, континуирано
» Наследно право - Септември 2013, прелиминарни
» Политички систем - Септември 2013
» Трудово право - Септември 2013, конечни
» Историја на право - Септември 2013, конечни
» Јавна и државна администрација - Септември 2013, конечни
» Финансиско право - Септември 2013, конечни
» Деловно и договорно право - Септември 2013, конечни
» Криминологија - Септември 2013
» Основи на економија - Септември 2013, конечни
» Применета економика - Септември 2013, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Септември 2013, конечни
» Основи на економија - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Казнено процесно право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Казнено право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Трговско право - Септемвриска сесија 2013
» Наследно право - Септемвриска сесија 2013
» Деловно и договорно право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Финансиско право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Јавни финансии - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Септемвриска сесија 2013, испит
» Англиски јазик 1 - Септемвриска сесија 2013, испит
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, испит
» Основи на економија - Септемвриска сесија 2013, испит
» Јавна и државна администрација - Септемвриска сесија 2013
» Административно право и административна постапка - Септемвриска сесија 2013
» Вовед во право - Септемвриска сесија 2013
» Француски јазик 1 - Септемвриска сесија 2013, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија 2013
» Јавна и државна администрација - Септемвриска сесија 2013
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, прелиминарни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска сесија 2013
» Судски систем - Септемвриска сесија 2013
» Семејно право - Септемвриска сесија 2013
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Социјална патологија - Септемвриска сесија 2013
» Граѓанско процесно право - Септемвриска сесија 2013
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска сесија 2013
» Меѓународно трговско право - Септемвриска сесија 2013
» Филозофија на право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Трговско право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска сесија 2013
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска сесија 2013
» Облигационо право - Септемвриска сесија 2013
» Граѓанско право - Септемвриска сесија 2013
» Казнено процесно право - Септемвриска сесија 2013
» Казнено право - Септемвриска сесија 2013
 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга