Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Арбитражно право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Вовед во право - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и II колоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Трудово право - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Криминалистика - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Криминалистика - Резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Судски систем - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено процесно право - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Казнено право - Конечни резултати од испит и IIколоквиум - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од Континуирано оценување- Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од комисиско полагање - Јуни Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија, Човекови права - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Континуирано оценување - Јуни Летен семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Меѓународна економија - Конечни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати од испит - Јуни Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит и II колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Локална самоуправа - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Јуни 2019
» Реторика на право - Резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Резултати од континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Реторика на право - Резултати од I поправен колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Трговско право - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Континуирано оценување - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Конечни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Римско право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Англиски јазик - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - резултати од IIколоквиум и Iпоправен - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Резултати од Втор есеј - Летен семестар 2018/19
» Стварно право - Прелиминарни резултати од II колоквиум и I поправен - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Судски систем - Резултати од II колоквиум и I поправен - Мај 2019
» Англиски јазик 2 - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Трудово право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавни служби - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Судски систем - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Казнено право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Основи на економија - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Реторика на право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Трговско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Облигационо право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Политички систем - Резултати од I колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Меѓународно приватно право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Римско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Човекови права - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Применета економија - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Граѓанско право - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» Јавна и државна администрација - Резултати од I колоквиум - Летен семестар 2018/19
» - Резултати од Есеј
» Стварно право - Прелиминарни резултати од Iколоквиум - Летен семестар 2018/19
» Социјална патологија - Резултати од I колоквиум - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Наследно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Облигационо право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Стварно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Основи на економија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Основи на економија - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународна економија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Применета економија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Римско право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Февруари 2019
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Трудово право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Трудово право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Социологија на право - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Социологија на право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Вовед во право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Политички систем - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Трговско право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународно трговско право - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Меѓународна економија - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Применета економија - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Основи на економија - Прелиминарни резултати - Февруарска испитна сесија 2018/19
» Наследно право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Римско право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Граѓанско право - Резултати од испит и II колоквиум - Февруарска испитна сесија 2019
» Политички систем - Континуирано оценување - Зимски семестар - Јануари 2019
» Човекови права - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Човекови права - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Криминологија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Пенологија - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Јавни служби - Конечни резултати - Февруарска испитна сесија 2019
» Облигационо право - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Стварно право - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Политички систем - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Пенологија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Криминологија - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Семејно право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Семејно право - Конечна листа - Јануари 2019
» Еколошко право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Еколошко право - Континуирано оценување - Зимски семестар - Академска 2018-19
» Политички систем - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Наследно право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Меѓународно јавно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Човекови права - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Еколошко право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Еколошко право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Вовед во право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Социологија на право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Социологија на право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Семејно право - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Семејно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Основи на економија - Континуирано оценување - Јануари 2019
» Основи на економија - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Вовед во правото на ЕУ - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Наследно право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Криминологија - Прелиминарни резултати од Континуирано оценување-Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Криминологија - Резултати од II колоквиум - Јануари 2019
» Облигационо право - Резултати од II колоквиум и I поправен - Јануари 2019
» Јавни служби - Прелиминарни резултати - Јануари 2019
» Казнено право - Резултати од есеј
» Меѓународно јавно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Уставно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сеисја 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавни финансии - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Човекови права - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Основи на економија - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Семејно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Казнено право - Конечни резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Казнено право - Прелиминарни резултати - Ноември 2018
» Вовед во право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Ноември 2018
» Наследно право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Еколошко право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Социологија на право - Резултати од прв колоквиум - Зимски семестар 2018/19
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од I колоквиум - Ноември 2018
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Правда и внатрешна политика на ЕУ - Резултати од прв колоквиум - Ноемвриска сесија 2018
» Облигационо право - Резултати од I колоквиум - Ноември 2018
» Уставно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Криминологија - Резултати од испит_Вонредна ноемвриска сесија 2018
» Јавни служби - Резултати од I колоквиум - Ноември 2018
» Казнено процесно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Казнено право применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Казнено право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Трговско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Граѓанско право применета програма - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Пенологија - Конечни резултати - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Наследно право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Римско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Применета економија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Пенологија - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Септемвриска испитна сесија 2018
» Граѓанско право - Резултати од испит - Вонредна Ноемвриска сесија 2018
» Применета економија - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Септември 2018
» Политички систем - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Конечни резултати - Септември 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Септември 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - Септември 2018
» Криминологија - Конечни резултати - Септември 2018
» Криминалистика - Конечни резултати - Септември 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Казнено право, Казнено процесно право, Казнено право - применета програма - Прелиминарни резултати кај проф д-р Никола Тунтевски - Септември 2018
» Римско право - Резултати - Септември 2018
» Граѓанско право - Резултати - Септември 2018
» Вовед во право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Политички систем - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Казнено право - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено процесно право - Конечни резултати - Септември 2018
» Судски систем - Конечни резултати - Септември 2018
» Казнено право - Конечни резултати - Септември 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Септември 2018
» Уставно право - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Септември 2018
» Криминологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Криминалистика - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Стварно право - Прелиминарни резултати - Испит, Септември 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Мултилатерална дипломатија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Основи на економија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Применета економија - Резултати од 2 поправен колоквиум и испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Претприемништво и бизнис - Резултати од 2 поправен колоквиум и испит - Септемвриска сесија 2018
» Јавни финансии - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Деловно и договорно право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Социјална патологија - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Уставно право - Конечни резултати - Колоквиумско и Испитно отценување Септември 2018
» Трговско право - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Трудово право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Англиски јазик - Конечни резултати - Англиски јазик I и II - Јуни 2018
» Римско право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Граѓанско право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резилтати - Јуни 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јуни 2018
» Уставно право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Реторика на право - Конечни резултати - Јуни 2018
» Локална самоуправа - Конечни резултати - Јуни 2018
» Политички систем - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Јавна и државна администрација - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Разно - Конечни резултати по предметите кај Проф.д-р Никола Тунтевски
» Облигационо право - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Стварно право - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - јуни 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - јуни 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - јуни 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Француски јазик 2 - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати од испит - јуни 2018
» Граѓанско право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Римско право - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународна економија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Применета економија - Конечни резилтати - Јуни 2018
» Арбитражно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Политички систем - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Казнено процесно право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Судски систем - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Судски систем - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Казнено право - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Политички систем - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Основи на економија - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Применета економија - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - јуни 2018
» Меѓународна економија - Континуирано оценување - јуни 2018
» Меѓународна економија - Резултати од испит и втор колоквиум - јунска испитна сесија 2018
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати - јуни 2018
» Социјална патологија - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Човекови права - Резултати од испит - јунска испитна сесија 2018
» Вовед во правото на ЕУ - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Мултилатерална дипломатија - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Стварно право - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Англиски јазик 2 - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Јавни служби - Резултати од Испит - јунска испитна сесија 2018
» Локална самоуправа - Резултати континуирано оценување- Летен семестар 2017/18
» Уставно право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Реторика на право - Континуирано оценување (прелиминарни резултати) - Мај 2018
» Локална самоуправа - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Јавни финансии - Резултати од испит - Априлска сесија
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Трудово право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Континуирано оценување - Мај 2018
» Граѓанско право - Континуирано оценување - Мај 2018
» Меѓународна економија - Континуирано оценување - Мај 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати - Мај 2017/18
» Меѓународна економија - Континуирано оценување - Мај 2018
» Меѓународна економија - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Граѓанско право - Резултати од втор колоквиум и прв поправен - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Прелиминарни резултати - втор колоквиум Мај 2018
» Стварно право - Резултати од прв поправен колоквиум - Мај 2018
» Стварно право - Резултати од есеј II - Maj 2018
» Административно право и административна постапка - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Комисиско полагање- Април 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Април 2018
» Применета економија - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Трговско право - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати - Април 2017/18
» Наука за политиката - Резултати од испит - Априлска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно приватно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавна и државна администрација - Резултати од втор колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Претприемништво и бизнис - Резултати од испит - Априлска сесија
» Финансиско право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Меѓународно јавно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Малолетничко казнено право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Претприемништво и бизнис - Резултати од испит - Априлска сесија
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати - Април 2018
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање- Април 2018
» Криминологија - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Април 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Април 2018
» Англиски јазик 2 - Резултати од испит - Априлска сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Резултати од испит - Априлска сесија
» Казнено право - Комисиско полагање- Април 2018
» Казнено право - Комплетни резултати - Казнено право, КПП и КППП
» Казнено право - Конечни резултати од испит - Априлска сесија
» Криминалистика - Резултати од испит - Априлска сесија
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Вовед во право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Административно право и административна постапка - Резултати од испит - Априлска сесија
» Политички систем - Резултати од испит - Априлска сесија
» Криминологија - Резултати од испит - Априлска сесија
» Криминологија - Резултати од испит - Априлска сесија
» Трудово право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Трудово право - Прелиминарни резултати-Април 2018
» Право на интелектуална сопственост - Резултати од испит - Априлска сесија
» Јавни служби - Резултати од испит - Априлска сесија
» Основи на економија - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија
» Казнено процесно право - Резултати - Вонредна априлска сесија
» Судски систем - Конечни резултати од I колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Уставно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Финансиско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Римско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Граѓанско право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Реторика на право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Административно право и административна постапка - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Меѓународно приватно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Локална самоуправа - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Трговско право - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Меѓународна економија - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Применета економија - Резултати од колоквиум - летен семестар 2017/18
» Социјална патологија - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Јавна и државна администрација - Резултати од колоквиум - Летен семестар 2017/18
» Стварно право - Есеј - Резултати
» Меѓународно јавно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Англиски јазик 2 - Резултати од испит
» Англиски јазик 1 - Резултати од испит
» Уставно право - Конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Конечни резултати, Јануари 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Уставно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Наука за политиката - Конечни резултати, Јануари 2018
» Локална самоуправа - Конечни резултати, Јануари 2018
» Казнено процесно право - Комисиско полагање-Јануари 2018
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Римско право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Арбитражно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јануари 2018
» Јавни финансии - Конечни резултати - Јануари 2018
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, Јануари 2018
» Вовед во право - Континуирано оценување-Јануари 2018
» Меѓународна економија - Конечна листа, Јануари 2018
» Основи на економија - Конечна листа, Јануари 2018
» Политички систем и право на ЕУ - Конечна листа, Јануари 2018
» Стварно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Облигационо право - Конечна листа, Јануари 2018
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2108
» Казнено процесно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Применета економија - Континуирано оценување - Јануари 2018
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2018 - Дополнителни резултати
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Јавна и државна администрација - Конечна листа, Јануари 2018
» Мултилатерална дипломатија - Конечна листа, Јануари 2018
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Основи на економија - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Основи на економија - Континуирано оценување
» Меѓународна економија - Континуирано оценување
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2018
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Арбитражно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Римско право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати - Испит, Јануари 2018
» Казнено право применета програма - Конечна листа, Јануари 2018
» Казнено процесно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Казнено право - Конечна листа, Јануари 2018
» Човекови права - Конечна листа, Јануари 2018
» Социологија на право - Конечни резултати
» Социологија на право - Резултати од втор поправен колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2018
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2018
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Трговско право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2018
» Казнено право - Прелиминарни резултати-Јануари 2018
» Трудово право - Конечна листа, Јануари 2018
» Историја на право - Конечна листа, Јануари 2018
» Применета економија - Прелиминарни резултати - Колоквиум
» Применета економија - Прелиминарни резултати
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2018
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2018
» Еколошко право - Континуирано оценување
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2018
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2018 - Прелиминарни
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2018 - Конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2018
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Човекови права - Конечни резултати
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2018
» Наука за политиката - Колоквиум- Континуирано оценување
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2018
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Политички систем - Конечна листа - Колоквиумско оценување Јануари 2018
» Семејно право - Конечна листа, Јануари 2018
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2018
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2018
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија 2018
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Вовед во право - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Јавни служби - Конечни резултати
» Информатика - Колоквиум
» Наука за политиката - Колоквиумски резултати, декември 2017
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем - Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2017
» Наследно право - Континуирано оценување, декември 2017
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Англиски јазик 1 - Втор колоквиум, декември 2017
» Семејно право - Континуирано оценување, декември 2017
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Криминологија - Континуирано оценување - прелиминарни, декември 2017
» Социологија на право - Втор колоквиум, декември 2017
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум, декември 2017
» Еколошко право - Континуирано оценување, декември 2017
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Облигационо право - Втор колоквиум, декември 2017
» Облигационо право - Прв поправен колоквиум, декември 2017
» Основи на економија - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Основи на економија - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2017
» Јавни служби - Прелиминарни резултати, декември 2017
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум, ноември 2017
» Политички систем - Прв колоквиум, ноември 2017
» Граѓанско процесно право - Континуирано оценување, ноември 2017
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување, ноември 2017
» Еколошко право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Јавни финансии - Прв колоквиум, ноември 2017
» Човекови права - Прв колоквиум, ноември 2017
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2017 - конечни
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Вовед во право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Наука за политиката - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Социологија на право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Основи на економија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Јавни служби - Прв колоквиум, ноември 2017
» Наследно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Криминологија - Прв колоквиум, ноември 2017
» Семејно право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум, ноември 2017
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2017, комисиско
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2017
» Казнено процесно право - Комисиско полагање (31.10.2017)
» Казнено право - Комисиско полагање (31.10.2017)
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право - Комисиско полагање, октомври 2017
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2017
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2017, континуирано
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2017
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2017, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2017, испит
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Комисиско полагање
» Административно право и административна постапка - Комисиско полагање (12.09.2017)
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2017
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Септемвриска испитна сесија 2017
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2017
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2017, континуирано
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Јунска испитна сесија 2017, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2017
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати, јуни 2017
» Локална самоуправа - Прелиминарни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Локална самоуправа - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2017
» Наука за политиката - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарна листа
» Римско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни резултати
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2017
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2017
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2017
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2017
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2017
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2017
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2017
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2017
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2017
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2017
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Втор колоквиум, мај 2017
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Испит и втор колоквиум, јунска сесија 2017
» Уставно право - Конечни колоквиумски резултати, мај 2017
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Континуирано оценување, мај 2017
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017 - конечни
» Трудово право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Социјална патологија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Француски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Пенологија - Континуирано оценување - прелиминарни, мај 2017
» Применета економија - Втор колоквиум, мај 2017
» Применета економија - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Граѓанско процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2017
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2017
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, мај 2017
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Судски систем - Прелиминарни резултати, мај 2017
» Вонпарнично и извршно право - Конечни резултати, мај 2017
» Меѓународно приватно право - Конечни резултати, мај 2017
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Судски систем - Втор колоквиум, мај 2017
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, мај 2017
» Право на интелектуална сопственост - Втор колоквиум, мај 2017
» Пенологија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Континуирано оценување, мај 2017
» Реторика на право - Континуирано оценување, мај 2017
» Деловно и договорно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Јавна и државна администрација - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Континуирано оценување - прелиминарни, мај 2017
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Наука за политиката - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2017, испит
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2017
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2017
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2017
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2017
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум, март 2017
» Семејно право - Априлска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Априлска испитна сесија 2017
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Француски јазик 2 - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум, март 2017
» Трговско право - Прв колоквиум, март 2017
» Локална самоуправа - Прв колоквиум, март 2017
» Применета економија - Прв колоквиум, март 2017
» Римско право - Прв колоквиум, март 2017
» Арбитражно право - Прв колоквиум, март 2017
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум, март 2017
» Судски систем - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум, март 2017
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум, март 2017
» Социјална патологија - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународна економија - Прв колоквиум, март 2017
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум, март 2017
» Реторика на право - Прв колоквиум, март 2017
» Трудово право - Прв колоквиум, март 2017
» Пенологија - Прв колоквиум, март 2017
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум, март 2017, конечни
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2017
» Уставно право - Прв колоквиум, март 2017
» Граѓанско право - Прв колоквиум, март 2017
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум, март 2017
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум, март 2017
» Криминалистика - Прв колоквиум, март 2017
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017
» Трговско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија 2017
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2017
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2017
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2017
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Историја на право - Јануарска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2017
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Применета економија - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Политички систем - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Трговско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2017
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2017
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2017
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Римско право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2017
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2017
» Филозофија на право - Јануарска испитна сесија 2017
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2017
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, втор колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2017, испит
» Пенологија - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни колоквиумски резултати, декември 2016
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2017, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Социјална политика - Јануарска испитна сесија 2017
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2017, континуирано
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2017
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2017
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2017, прелиминарни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2017
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија 2017
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2017
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2017
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2017
» Социологија на право - Континуирано оценување - прелиминарни, декември 2016
» Политички систем - Прелиминарни колоквиумски резултати, декември 2016
» Информатика - Колоквиумски резултати, јануари 2017
» Јавни финансии - Втор колоквиум, декември 2016
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум, декември 2016
» Англиски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Вовед во право - Континуирано оценување, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Втор колоквиум, декември 2016
» Основи на економија - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Историја на право - Конечни резултати, декември 2016
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Социологија на право - Втор колоквиум, декември 2016
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Наследно право - Континуирано оценување, декември 2016
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Семејно право - Континуирано оценување, декември 2016
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Информатика - Теоретски дел, декември 2016
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Втор колоквиум, декември 2016
» Криминологија - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, декември 2016
» Облигационо право - Втор колоквиум, декември 2016
» Облигационо право - Прв поправен колоквиум, декември 2016
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати, декември 2016
» Меѓународно приватно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум, ноември 2016
» Мултилатерална дипломатија - Втор колоквиум, декември 2016
» Криминологија - Втор колоквиум, декември 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Есеј
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, испит
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Стварно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Прв колоквиум, ноември 2016
» Политички систем - Прв колоквиум, ноември 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Римско право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Ноемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Наследно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Судски систем - Ноемвриска испитна сесија 2016
» Трговско право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Јавни финансии - Прв колоквиум, ноември 2016
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Семејно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Вовед во право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Основи на економија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум, ноември 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум, ноември 2016
» Облигационо право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Казнено право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Социологија на право - Прв колоквиум, ноември 2016
» Криминологија - Прв колоквиум, ноември 2016
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2016, континуирано
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016 (втора година)
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2016 (втора година)
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2016
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Септемвриска испитна сесија 2016
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2016
» Римско право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економија - Септемвриска испитна сесија 2016, испит
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2016
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2016, испит и втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016, континуирано
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2016
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Конечни колоквиумски резултати, јуни 2016
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2016
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2016
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016, континуирано, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2016
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Комисиско полагање (01.07.2016)
» Наука за политиката - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Информатика - Јунска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни служби - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2016
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2016
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2016
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2016, испит, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2016, испит, конечни
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Јунска испитна сесија 2016
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2016
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2016
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2016,прелиминарни
» Реторика на право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, испит
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2016
» Социјална политика - Јунска испитна сесија 2016
» Семејно право - Јунска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Јунска испитна сесија 2016
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2016, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2016
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2016
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2016
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2016
» Деловно и договорно право - Континуирана проверка и испит, јуни 2016
» Јавни финансии - Континуирана проверка и испит, јуни 2016
» Пенологија - Прелиминарни резултати, јуни 2016
» Локална самоуправа - Прелиминарни колоквиумски резултати, мај 2016
» Уставно право - Конечни колоквиумски резултати, мај 2016
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2016, конечни
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016, конечни
» Социјална патологија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Малолетничко казнено право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Применета економика - Втор колоквиум, мај 2016
» Применета економика - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Англиски јазик 2 - Втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско процесно право - Втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско процесно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Административно право и административна постапка - Втор колоквиум, мај 2016
» Административно право и административна постапка - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Криминалистика - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Трудово право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Уставно право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Казнено право применета програма - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Судски систем - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Судски систем - Втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународно приватно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Втор колоквиум, мај 2016
» Стварно право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Реторика на право - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Реторика на право - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прелиминарни резултати, мај 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Криминалистика - Втор колоквиум, мај 2016
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Втор колоквиум, мај 2016
» Пенологија - Прв поправен колоквиум, мај 2016
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум, мај 2016
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Априлска испитна сесија 2016
» Вовед во право - Априлска испитна сесија 2016
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Априлска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Априлска испитна сесија 2016
» Локална самоуправа - Прв колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Априлска испитна сесија 2016
» Човекови права - Априлска испитна сесија 2016
» Криминологија - Априлска испитна сесија 2016, испит
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, колоквиум
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2016, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Априлска испитна сесија 2016
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Семејно право - Априлска испитна сесија 2016
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2016
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2016
» Мултилатерална дипломатија - Априлска испитна сесија 2016
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум, март 2016
» Социјална патологија - Прв колоквиум, март 2016
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум, март 2016
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум, март 2016
» Судски систем - Прв колоквиум, март 2016
» Арбитражно право - Прв колоквиум, март 2016
» Римско право - Прв колоквиум, март 2016
» Применета економика - Прв колоквиум, март 2016
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум, март 2016
» Граѓанско право - Прв колоквиум, март 2016
» Меѓународна економија - Прв колоквиум, март 2016
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум, март 2016
» Трудово право - Прв колоквиум, март 2016
» Криминалистика - Прв колоквиум, март 2016
» Казнено процесно право - Прв колоквиум, март 2016 (конечни)
» Стварно право - Прв колоквиум, март 2016 (прелиминарни)
» Пенологија - Прв колоквиум, март 2016
» Уставно право - Прв колоквиум, март 2016
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2016, испитни резултати
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Монетарна економија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија 2016
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија 2016
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Човекови права - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија 2016
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска испитна сесија 2016
» Уставно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија 2016
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Меѓународно приватно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија 2016
» Трудово право - Јануарска испитна сесија 2016
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Политички систем - Колоквиумски резултати, конечни, јануари 2016
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Криминологија - Јануарска испитна сесија 2016
» Криминалистика - Јануарска испитна сесија 2016
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Пенологија - Јануарска испитна сесија 2016, конечни
» Локална самоуправа - Јануарска испитна сесија 2016
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, есеј
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, втор колоквиум
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија 2016, испит
» Семејно право - Јануарска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2016
» Наука за политиката - Јануарска испитна сесија 2016
» Еколошко право - Континуирано оцнеување, конечни, јануари 2016
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија 2016
» Стварно право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија 2016, прелиминарни
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2016
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија 2016
» Судски систем - Јануарска испитна сесија 2016
» Информатика - Континуирано оцнеување, јануари 2016
» Мултилатерална дипломатија - Прелиминарни резултати, јануари 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Англиски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Континуирано, конечни, јануари 2016
» Трудово право - Ноемвриска испитна сесија
» Социологија на право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Политички систем - Континуирано колоквиумски, прелиминарни, јануари 2016
» Геополитика и геостратегија - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Претприемништво и бизнис - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно приватно право - Прелиминарни резултати, јануари 2016
» Вонпарнично и извршно право - Прелиминарни резултати, јануари 2016
» Вовед во право - Втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв поправен колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен колоквиум
» Основи на економија - Втор колоквиум, прелиминарни
» Основи на економија - Прв колоквиум, прелиминарни
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв поправен колоквиум
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Информатика - Теоретски дел
» Наука за политиката - Прв поправен и втор колоквиум
» Еколошко право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Еколошко право - Континуирано, прелиминарни, јануари 2016
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија
» Локална самоуправа - Ноемвриска испитна сесија
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Втор колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв поправен колоквиум
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Социјална патологија - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Политички систем - Прв колоквиум
» Граѓанско право - Ноемвриска испитна сесија
» Човекови права - Колоквиум
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Геополитика и геостратегија - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум, конечени
» Меѓународно приватно право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, прелиминарни
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Еколошко право - Прв колоквиум
» Наука за политиката - Прв колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Јавни служби - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, прелиминарни
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Деловно и договорно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Септемвриска испитна сесија 2015
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Историја на право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Социологија на право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Геополитика и геостратегија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија 2015
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија 2015
» Цивилно општество - Септемвриска испитна сесија 2015
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015, континуирано
» Претприемништво и бизнис - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија 2015
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија 2015, колоквиум
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија 2015
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Историја на право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Трудово право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Мултилатерална дипломатија - Септемвриска испитна сесија 2015
» Малолетничко казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија 2015, испит
» Граѓанско право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија 2015
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија 2015, испит и втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015
» Криминологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Локална самоуправа - Јунска испитна сесија 2015
» Трговско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право применета програма - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно трговско право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2015
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Основи на економија - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Трудово право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Цивилно општество - Јунска испитна сесија 2015
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јунска испитна сесија 2015
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Човекови права - Јунска испитна сесија 2015
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Меѓународно јавно право - Јунска испитна сесија 2015
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2015
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија 2015
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија 2015
» Вовед во право - Јунска испитна сесија 2015
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија 2015
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија 2015
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија 2015
» Локална самоуправа - Колоквиумски резултати, конечни
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Казнено право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јунска испитна сесија 2015
» Наследно право - Јунска испитна сесија 2015
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Цивилно општество - Колоквиумски резултати, конечни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија 2015
» Француски јазик 2 - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Француски јазик 1 - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Судски систем - Јунска испитна сесија 2015
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија 2015
» Пенологија - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Еколошко право - Јунска испитна сесија 2015
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Римско право - Јунска испитна сесија 2015, испит и колоквиум
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, континуирано
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Уставно право - Јунска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија 2015
» Деловно и договорно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Јавни финансии - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Локална самоуправа - Колоквиумско оценување, прелиминарни
» Стварно право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Социјална политика - Јунска испитна сесија 2015
» Криминалистика - Втор колоквиум и испит
» Казнено процесно право - Втор колоквиум и испит
» Казнено право - Втор колоквиум и испит
» Англиски јазик 2 - Втор колоквиум
» Социјална политика - Прелиминарни листи
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Наследно право - Прв поправен колоквиум
» Локална самоуправа - Прв поправен и втор колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална патологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, прелиминарни
» Право на интелектуална сопственост - Втор колоквиум
» Социјална политика - Прв поправен и втор колоквиум
» Наследно право - Втор колоквиум
» Применета економика - Втор колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум
» Цивилно општество - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати, април 2015
» Казнено право применета програма - Втор колоквиум
» Казнено процесно право - Колоквиумски резултати, конечни
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Колоквиумско оценување, конечни
» Уставно право - Колоквиумско оценување, прелиминарни
» Пенологија - Прелиминарни резултати
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум
» Стварно право - Прелиминарни резултати
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Реторика на право - Прв поправен и втор колоквиум
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Трудово право - Втор колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015
» Деловно и договорно право - Прелиминарни резултати
» Јавни финансии - Прелиминарни резултати
» Казнено процесно право - Колоквиум, прелиминарни
» Француски јазик 2 - Втор колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Априлска испитна сесија 2015, континуирано
» Трговско право - Априлска испитна сесија 2015
» Политички систем - Априлска испитна сесија 2015
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Априлска испитна сесија 2015
» Основи на економија - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Социологија на право - Априлска испитна сесија 2015, 2 колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Семејно право - Априлска испитна сесија 2015
» Наследно право - Априлска испитна сесија 2015
» Судски систем - Априлска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Априлска испитна сесија 2015, прелиминарни
» Казнено право - Априлска испитна сесија 2015, конечни
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Социјална политика - Прв колоквиум
» Римско право - Прв колоквиум
» Трудово право - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прв колоквиум,конечни
» Локална самоуправа - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум
» Меѓународна економија - Прв колоквиум
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Наследно право - Прв колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Стварно право - Прв колоквиум
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Цивилно општество - Прв колоквиум
» Пенологија - Прв колоквиум
» Граѓанско право - Прв колоквиум
» Уставно право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прв колоквиум
» Криминалистика - Прв колоквиум
» Француски јазик 2 - Прв колоквиум
» Политички систем - Јануарска испитна сесија 2015,конечни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Информатика - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска сесија 2015, конечни
» Криминологија - Јануарска сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија 2015, конечни
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија 2015, континуирано
» Француски јазик 1 - Јануарска испитна сесија, конечни
» Политички систем - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Трудово право - Комисиско полагање
» Социологија на право - Јануарска сесија 2015, конечни
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија, конечни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, конечни
» Стечај и стечајна постапка - Јануарска испитна сесија
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јануарска испитна сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Наследно право - Јануарска испитна сесија
» Јавни финансии - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Деловно и договорно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Финансиско право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Трговско право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Англиски јазик 2 - Јануарска испитна сесија
» Англиски јазик 1 - Јануарска испитна сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Јануарска испитна сесија
» Облигационо право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Историја на право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Трудово право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Јавна и државна администрација - Јануарска испитна сесија
» Вовед во право - Јануарска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Јануарска испитна сесија
» Човекови права - Јануарска испитна сесија, конечни
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Трговско право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска испитна сесија
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, испит
» Социологија на право - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Јануарска испитна сесија, колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Меѓународно казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Еколошко право - Јануарска испитна сесија
» Семејно право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународна економија - Јануарска испитна сесија, колоквиум и испит
» Уставно право - Јануарска испитна сесија, конечни
» Судски систем - Јануарска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска испитна сесија
» Геополитика и геостратегија - Јануарска испитна сесија
» Пенологија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Социјална патологија - Јануарска испитна сесија, испит
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Јануарска испитна сесија, испит
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Човекови права - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Јануарска испитна сесија, конечни
» Малолетничко казнено право - Јануарска испитна сесија
» Граѓанско право - Јануарска испитна сесија
» Трудово право - Јануарска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Човекови права - Јануарска испитна сесија
» Уставно право - Јануарска испитна сесија
» Криминологија - Јануарска испитна сесија
» Политички систем - Конечни резултати
» Француски јазик 1 - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Казнено процесно право - Јануарска испитна сесија, прелиминарни
» Мултилатерална дипломатија - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Јануарска испитна сесија
» Политички систем и право на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Политички систем и право на ЕУ - Конечни резултати
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Облигационо право - Прелиминарни резултати
» Облигационо право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Информатика - Континуирано оценување
» Претприемништво и бизнис - Прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Конечни резултати
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, втора година
» Еколошко право - Прелиминарни резултати, прва година
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Прв поправен колоквиум
» Трудово право - Конечни резултати
» Историја на право - Конечни резултати
» Семејно право - Прелиминарни резултати
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Информатика - Практичен испит
» Информатика - Теоретски испит
» Казнено право - Конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум
» Претприемништво и бизнис - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународна економија - Прелиминарни резултати
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Геополитика и геостратегија - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Прв поправен и втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Втор колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен колоквиум
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум - втора година
» Еколошко право - Прв поправен и втор колоквиум - прва година
» Судски систем - Прелиминарни резултати
» Судски систем - Втор колоквиум
» Историја на право - Колоквиум
» Основи на економија - Втор колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Семејно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Втор колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв поправен колоквиум
» Криминологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Француски јазик 1 - Колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Ноемвриска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Ноемвриска испитна сесија
» Пенологија - Ноемвриска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Втор колоквиум
» Судски систем - Вто колоквиум
» Судски систем - Прв поправен колоквиум
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Меѓународна економија - Ноемвриска испитна сесија
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Административно право и административна постапка - Ноемвриска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Ноемвриска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска испитна сесија
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, испит
» Применета економика - Ноемвриска испитна сесија, колоквиум
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска испитна сесија
» Наследно право - Ноемвриска испитна сесија
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Уставно право - Ноемвриска испитна сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, конечни
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Политички систем - Прв колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Ноемвриска испитна сесија, прелиминарни
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Трудово право - Конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Геополитика и геостратегија - Прв колоквиум
» Политички систем и право на ЕУ - Прв колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Семејно право - Прв колоквиум
» Еколошко право - Прв колоквиум
» Судски систем - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум, конечни
» Римско право - Јунска сесија, конечни резултати
» Претприемништво и бизнис - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Француски јазик 1 - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Мултилатерална дипломатија - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Историја на право - Прв колоквиум
» Римско право - Јунска испитна сесија
» Стварно право - Септемвриска испитна сесија
» Стварно право - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Политички систем - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Наследно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Англиски јазик 1 - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Англиски јазик 2 - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Наследно право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународна економија - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Социјална патологија - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Септемвриска испитна сесија
» Основи на економија - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска испитна сесија, испит
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, втор колоквиум
» Основи на економија - Септемвриска испитна сесија, испит
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Човекови права - Септемвриска испитна сесија
» Пенологија - Септемвриска испитна сесија
» Финансиско право - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска испитна сесија
» Трговско право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно трговско право - Септемвриска испитна сесија
» Политички систем - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Уставно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Меѓународна економија - Септемвриска испитна сесија
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Социјална политика - Септемвриска испитна сесија
» Семејно право - Септемвриска испитна сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска испитна сесија
» Вовед во право - Септемвриска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Септемвриска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Септемвриска испитна сесија, испит
» Уставно право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Уставно право - Септемвриска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Казнено право применета програма - Септемвриска испитна сесија
» Трудово право - Конечни резултати
» Криминологија - Септемвриска испитна сесија
» Наука за политиката - Септемвриска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Септемвриска испитна сесија
» Арбитражно право - Септемвриска испитна сесија
» Вонпарнично и извршно право - Септемвриска испитна сесија
» Арбитражно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Малолетничко казнено право - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Криминалистика - Септемвриска испитна сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Септемвриска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Септемвриска испитна сесија
» Казнено право - Септемвриска испитна сесија
» Јавни служби - Септемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Судски систем - Септемвриска испитна сесија
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска испитна сесија
» Деловно и договорно право - Септемвриска испитна сесија, прелиминарна листа
» Јавни финансии - Септемвриска испитна сесија, прелиминарна листа
» Основи на економија - Јунска сесија, конечни резултати
» Применета економика - Јунска сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јунска сесија, конечни резултати
» Филозофија на право - Јунска сесија, конечни резултати
» Меѓународно трговско право - Јунска сесија, листа со оценки
» Граѓанско право применета програма - Јунска сесија, листа со оценки
» Трговско право - Јунска сесија, листа со оценки
» Наследно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Јавни финансии - Јунска сесија, конечни резултати
» Стварно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Римско право - Јунска испитна сесија
» Вонпарнично и извршно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Јунска сесија, конечни резултати
» Уставно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Политички систем - Јунска сесија, конечни резултати
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Јунска испитна сесија
» Англиски јазик 2 - Јунска испитна сесија
» Англиски јазик 1 - Јунска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Основи на економија - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Политички систем - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Јунска сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Трговско право - Јунска сесија
» Меѓународно трговско право - Јунска сесија
» Граѓанско право применета програма - Јунска сесија
» Криминологија - Јунска сесија
» Јавна управа и јавни служби - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија, континуирано
» Меѓународна економија - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Меѓународно јавно право, јунска сесија, конечни
» Трудово право - Конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јунска сесија
» Меѓународно јавно право - Јунска сесија
» Наследно право - Јунска сесија, прелиминарни резултати
» Финансиско право - Јунска сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Јунска сесија, конечни резултати
» Малолетничко казнено право - Јунска испитна сесија, конечни
» Административно право и административна постапка - Јунска испитна сесија, испит и колоквиум
» Вовед во право - Јунска испитна сесија
» Јавна и државна администрација - Јунска испитна сесија
» Административно право и административна постапка - Прелиминарни резултати
» Јавна и државна администрација - Прелиминарни резултати
» Уставно право - Јунска испитна сесија
» Уставно право - Прелиминарни резултати, континуирано
» Вонпарнично и извршно право - Јунска испитна сесија
» Семејно право - Јунска испитна сесија
» Социјална политика - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Јунска испитна сесија
» Основи на економија - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Основи на економија - Јунска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија, испит
» Применета економика - Јунска испитна сесија, втор колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Јунска испитна сесија
» Судски систем - Јунска испитна сесија
» Меѓународно казнено право - Јунска испитна сесија
» Казнено право - Јунска испитна сесија
» Пенологија - Конечни резултати
» Казнено право применета програма - Јунска испитна сесија
» Малолетничко казнено право - Прелиминарни резултати
» Филозофија на право - Прелиминарни резултати
» Криминалистика - Конечни резултати
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија
» Човекови права - Конечни резултати
» Социјална патологија - Конечни резултати
» Социјална патологија - Втор колоквиум и испит
» Човекови права - Втор колоквиум и испит
» Арбитражно право - Јунска испитна сесија
» Граѓанско процесно право - Јунска испитна сесија
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Пенологија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Реторика на право - Конечни резултати
» Пенологија - Јунска испитна сесија
» Криминалистика - Јунска испитна сесија
» Облигационо право - Јунска испитна сесија
» Граѓанско право - Јунска испитна сесија
» Казнено процесно право - Јунска испитна сесија
» Наследно право - Континуирано колоквиумско оценување
» Право на интелектуална сопственост - Континуирана проверка
» Казнено процесно право - Конечни резултати
» Меѓународно казнено право - Априлска сесија, конечни резултати
» Казнено право - Априлска сесија, конечни резултати
» Криминалистика - Прелиминарни резултати
» Социјална патологија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Финансиско право - Втор колоквиум
» Финансиско право - Прв поправен колоквиум
» Социјална патологија - Прв поправен колоквиум
» Политички систем - Априлска сесија, конечни
» Социјална патологија - Втор колоквиум
» Социјална политика - Континуирано оценување
» Вовед во правото на ЕУ - Априлска сесија, конечни
» Јавни финансии - Априлска сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Априлска сесија, конечни резултати
» Човекови права - Априлска сесија, конечни
» Меѓународно јавно право - Априлска сесија, конечни
» Пенологија - Прв поправен и втор колоквиум
» Трудово право - Колоквиумски резултати
» Уставно право - Континуирано оценување, прелиминарни
» Стечај и стечајна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Социјална политика - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Англиски јазик 2 - Прв поправен и втор колоквиум
» Применета економика - Втор колоквиум
» Применета економика - Прв поправен колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв поправен и втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв поправен и втор колоквиум
» Стварно право - Континуирано оценување
» Меѓународна економија - Континуирано оценување, прелиминарни
» Меѓународна економија - Прв поправен и втор колоквиум
» Англиски јазик 1 - Априлска сесија
» Наследно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Јавни служби - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Втор колоквиум
» Јавни служби - Прв поправен колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв поправен и втор колоквиум
» Казнено процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Граѓанско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Облигационо право - Априлска сесија
» Казнено право применета програма - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Прв поправен и втор колоквиум
» Наука за политиката - Втор колоквиум
» Уставно право - Прелиминарни резултати
» Реторика на право - Прв поправен колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Уставно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Меѓународно казнено право - Априлска сесија
» Казнено право - Априлска сесија
» Уставно право - Прелиминарни резултати, континуирано
» Арбитражно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Априлска сесија, конечни резултати
» Вовед во право - Априлска сесија
» Криминалистика - Прв поправен и втор колоквиум
» Основи на економија - Априлска сесија, испит
» Вонпарнично и извршно право - Априлска сесија
» Судски систем - Априлска сесија
» Меѓународно јавно право - Априлска сесија
» Човекови права - Априлска сесија
» Политички систем - Априлска сесија, прелиминарни
» Трговско право - Априлска сесија
» Вовед во правото на ЕУ - Априлска сесија
» Англиски јазик 2 - Прв колоквиум
» Семејно право - Априлска сесија
» Стварно право - Прв колоквиум
» Трудово право - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Конечни резултати
» Локална самоуправа - Конечни резултати
» Граѓанско право применета програма - Прв колоквиум
» Меѓународно трговско право - Прв колоквиум
» Наследно право - Прв колоквиум
» Социјална патологија - Прв колоквиум
» Пенологија - Прв колоквиум
» Финансиско право - Прв колоквиум
» Социјална политика - Прв колоквиум
» Административно право и административна постапка - Прв колоквиум
» Јавна и државна администрација - Прв колоквиум
» Уставно право - Прв колоквиум
» Реторика на право - Прв колоквиум
» Стечај и стечајна постапка - Прв колоквиум
» Меѓународна економија - Прв колоквиум
» Право на интелектуална сопственост - Прв колоквиум
» Наука за политиката - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Прв колоквиум
» Арбитражно право - Прв колоквиум
» Малолетничко казнено право - Прв колоквиум
» Казнено право применета програма - Прв колоквиум
» Граѓанско право - Прв колоквиум
» Применета економика - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Прелиминарни резултати
» Локална самоуправа - Јануарска сесија
» Криминалистика - Прв колоквиум
» Казнено процесно право - Прелиминарни резултати
» Јавни служби - Прв колоквиум
» Трудово право - Комисиско полагање
» Еколошко право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Историја на право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Трудово право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија, конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Јануарска сесија, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Човекови права - Јануарска сесија, конечни резултати
» Политички систем - Јануарска сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Јануарска сесија, конечни резултати
» Наследно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Уставно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Основи на економија - Јануарска сесија, прелиминарни
» Казнено право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Меѓународно казнено право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Казнено право применета програма - Јануарска сесија, конечни резултати
» Казнено процесно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Наследно право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Финансиско право - Јануарска сесија, конечни
» Финансиско право - Јануарска сесија, испит
» Финансиско право - Јануарска сесија, втор колоквиум
» Јавни финансии - Јануарска сесија, конечни резултати
» Јавни финансии - Јануарска сесија, испит
» Јавни финансии - Јануарска сесија, втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Деловно и договорно право - Јануарска сесија, втор колоквиум
» Деловно и договорно право - Јануарска сесија, испит
» Вовед во право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија, конечни резултати
» Административно право и административна постапка - Јануарска сесија, конечни резултати
» Применета економика - Јануарска сесија, конечни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска сесија, конечни резултати
» Судски систем - Јануарска сесија, конечни резултати
» Човекови права - Континуирано оценување
» Англиски јазик 2 - Јануарска сесија
» Англиски јазик 1 - Јануарска сесија
» Применета економика - Јануарска сесија, континуирана проверка и испит
» Трудово право - Јануарска сесија
» Историја на право - Јануарска сесија
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија, прелиминарни
» Стварно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Римско право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска сесија, конечни резултати
» Меѓународно трговско право - Јануарска сесија
» Трговско право - Јануарска сесија
» Наследно право - Јануарска сесија
» Административно право и административна постапка - Јануарска сесија
» Јавна и државна администрација - Јануарска сесија
» Вовед во право - Јануарска сесија
» Уставно право - Јануарска сесија
» Основи на економија - Јануарска сесија, колоквиум
» Применета економика - Јануарска сесија, испит
» Применета економика - Јануарска сесија, колоквиум
» Основи на економија - Јануарска сесија, испит
» Филозофија на право - Конечени резултати
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска сесија
» Семејно право - Јануарска сесија
» Социјална патологија - Јануарска сесија
» Меѓународно јавно право - Јануарска сесија
» Информатика - Конечени резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Конечени резултати
» Судски систем - Континуирано оценување
» Политички систем - Конечени резултати
» Политички систем - Втор поправен колоквиум и испит
» Меѓународно казнено право - Колоквиум, конечни резултати
» Казнено право - Колоквиум, конечни резултати
» Казнено право применета програма - Јануарска сесија
» Казнено право - Јануарска сесија
» Меѓународно казнено право - Јануарска сесија
» Казнено право - Јануарска сесија
» Право на интелектуална сопственост - Јануарска сесија
» Судски систем - Јануарска сесија
» Граѓанско право - Јануарска сесија
» Облигационо право - Јануарска сесија
» Трговско право - Јануарска сесија
» Меѓународно трговско право - Јануарска сесија
» Граѓанско право применета програма - Јануарска сесија
» Криминологија - Јануарска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Јануарска сесија
» Граѓанско процесно право - Јануарска сесија
» Социологија на право - Прелиминарни резултати
» Социологија на право - Втор поправен колоквиум
» Вовед во правото на ЕУ - Испит и поп.колоквиум
» Политички систем - Прелиминарни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Прелиминарни резултати
» Филозофија на право - Прелиминарни резултати
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Втор колоквиум
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Информатика - Прелиминарни резултати
» Римско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Вовед во право - Континуирано оценување
» Историја на право - Колоквиум
» Вовед во право - Прелиминарни резултати
» Англиски јазик 1 - Колоквиум
» Трговско право - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Прелиминарни резултати
» Меѓународно јавно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Втор колоквиум
» Вовед во право - Прв поправен и втор колоквиум
» Француски јазик 1 - Прв поправен и втор колоквиум
» Политички систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Човекови права - Втор колоквиум
» Човекови права - Прв колоквиум
» Семејно право - Колоквиум
» Информатика - Теоретски дел
» Основи на економија - Втор колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Втор колоквиум
» Облигационо право - Колоквиум
» Меѓународно казнено право - Колоквиум
» Казнено право - Колоквиум
» Наследно право - Конечни резултати
» Вовед во правото на ЕУ - Прв поправен и втор колоквиум
» Криминологија - Колоквиум
» Социологија на право - Втор колоквиум
» Социологија на право - Прв поправен колоквиум
» Локална самоуправа - Ноемвриска сесија
» Наследно право - Прелиминарни листи, ноемвриска сесија
» Вонпарнично и извршно право - Прв поправен и втор колоквиум
» Судски систем - Прв поправен и втор колоквиум
» Јавна и државна администрација - Континуирано оценување
» Административно право и административна постапка - Континуирано оценување
» Филозофија на право - Прв поправен и втор колоквиум
» Локална самоуправа - Конечни резултати
» Стечај и стечајна постапка - Испит
» Применета економика - Конечни резултати
» Јавна и државна администрација - Испит
» Административно право и административна постапка - Испит
» Римско право - Прв колоквиум
» Граѓанско процесно право - Конечни резултати
» Применета економика - Прелиминарни листи
» Арбитражно право - Ноемвриска сесија
» Трудово право - Конечни резултати
» Финансиско право - Ноемвриска сесија, прелиминарни резултати
» Применета економика - Ноемвриска сесија, испит
» Англиски јазик 1 - Прв колоквиум
» Англиски јазик 2 - Ноемвриска сесија, испит
» Меѓународно трговско право - Ноемвриска сесија, испит
» Граѓанско право применета програма - Ноемвриска сесија, испит
» Уставно право - Ноемвриска сесија, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Ноемвриска сесија
» Наследно право - Ноемвриска сесија
» Казнено право применета програма - Ноемвриска сесија
» Казнено процесно право - Ноемвриска сесија
» Граѓанско право - Ноемвриска сесија
» Малолетничко казнено право - Ноемвриска сесија
» Арбитражно право - Ноемвриска сесија
» Граѓанско процесно право - Ноемвриска сесија
» Јавни финансии - Прв колоквиум
» Деловно и договорно право - Прв колоквиум
» Уставно право - Ноемвриска сесија
» Човекови права - Прв колоквиум
» Трговско право - Прв колоквиум
» Криминологија - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Прелиминарни листи, септемвриска сесија
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Вовед во право - Прв колоквиум
» Судски систем - Прв колоквиум
» Семејно право - Прв колоквиум
» Политички систем - Прв колоквиум
» Вонпарнично и извршно право - Прв колоквиум
» Социологија на право - Прв колоквиум
» Облигационо право - Прв колоквиум
» Основи на економија - Прв колоквиум
» Казнено право - Прв колоквиум
» Меѓународно казнено право - Прв колоквиум
» Филозофија на право - Прв колоквиум
» Историја на право - Прв колоквиум
» Меѓународно јавно право - Прв колоквиум
» Вовед во правото на ЕУ - Прв колоквиум
» Француски јазик 1 - Прв колоквиум
» Локална самоуправа - Септемвриска сесија 2013
» Локална самоуправа - Јунска сесија 2013, конечни
» Политички систем - Септември 2013, конечни
» Политички систем - Септември 2013, дополнителни резултати
» Наследно право - Септември 2013, конечни
» Политички систем - Септември 2013, прелиминарна листа
» Административно право и административна постапка - Септември 2013, континуирано оценување
» Политички систем - Јунска сесија 2013, конечни
» Уставно право - Септември 2013, конечни
» Вовед во правото на ЕУ - Септември 2013, конечни
» Вовед во право - Септември 2013, континуирано
» Наследно право - Септември 2013, прелиминарни
» Политички систем - Септември 2013
» Трудово право - Септември 2013, конечни
» Историја на право - Септември 2013, конечни
» Јавна и државна администрација - Септември 2013, конечни
» Финансиско право - Септември 2013, конечни
» Деловно и договорно право - Септември 2013, конечни
» Криминологија - Септември 2013
» Основи на економија - Септември 2013, конечни
» Применета економика - Септември 2013, конечни
» Право на интелектуална сопственост - Септември 2013, конечни
» Основи на економија - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Казнено процесно право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Казнено право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија 2013, конечни
» Трговско право - Септемвриска сесија 2013
» Наследно право - Септемвриска сесија 2013
» Деловно и договорно право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Финансиско право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Јавни финансии - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Англиски јазик 2 - Септемвриска сесија 2013, испит
» Англиски јазик 1 - Септемвриска сесија 2013, испит
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, втор колоквиум
» Применета економика - Септемвриска сесија 2013, испит
» Основи на економија - Септемвриска сесија 2013, испит
» Јавна и државна администрација - Септемвриска сесија 2013
» Административно право и административна постапка - Септемвриска сесија 2013
» Вовед во право - Септемвриска сесија 2013
» Француски јазик 1 - Септемвриска сесија 2013, конечни резултати
» Меѓународно јавно право - Септемвриска сесија 2013
» Јавна и државна администрација - Септемвриска сесија 2013
» Право на интелектуална сопственост - Континуирано оценување, прелиминарни резултати
» Право на интелектуална сопственост - Септемвриска сесија 2013
» Судски систем - Септемвриска сесија 2013
» Семејно право - Септемвриска сесија 2013
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Социјална патологија - Септемвриска сесија 2013
» Граѓанско процесно право - Септемвриска сесија 2013
» Граѓанско право применета програма - Септемвриска сесија 2013
» Меѓународно трговско право - Септемвриска сесија 2013
» Филозофија на право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Трговско право - Септемвриска сесија 2013, прелиминарни
» Уставно право - Септемвриска сесија 2013
» Вовед во правото на ЕУ - Септемвриска сесија 2013
» Облигационо право - Септемвриска сесија 2013
» Граѓанско право - Септемвриска сесија 2013
» Казнено процесно право - Септемвриска сесија 2013
» Казнено право - Септемвриска сесија 2013
 

Соопштенија
Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НАСТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА

Разно
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Разно
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19

Меѓународно јавно право
Термин за испит

Граѓанско процесно право
Термин за испит

Административно право и административна постапка
Термин за испит

Вовед во право
Термин за испит

Практична настава
Известување за практична настава

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга