Магистерски труд 15.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Симона Пилкоска
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Материјални штети во облигационите односи од кандидатот Симона Пилкоска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 21.02.2019 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 14:30 часот

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга