Магистерски труд 12.09.2019
Одбрана на магистерски труд - Марина Тололеска
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Деликвентното однесување на личностите како последица од семејното насилство и нарушените односи родител - дете" од кандидатот Марина Тололеска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 20.09.2019 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 12:00 часот

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга