Дипломска работа 10.09.2019
Одбрана на дипломски труд - Маринела Димоска
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Комуникацијата во јавната администрацијаод кандидатот/ката Маринела Димовска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 13.09.2019 (петок)  во просториите на Правниот факултет Кичево со почеток во 12:00 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга