Дипломска работа 15.11.2018
Одбрана на Дипломска работа - Јанко Тофилоски
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Родителско правните односи во правниот систем на РМ од кандидатот/ката Јанко Тофилоски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 26.11.2018 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 13:00 часот.

 

Соопштенија
Разно
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Уставно право
Термин за колоквиум

Разно
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

Разно
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

Меѓународно приватно право
Термин за колоквиум

Јавна и државна администрација
Термин за колоквиум

Судски систем
Термин за колоквиум

Разно
Соопштение - CEEPUS

Разно
Соопштение - CEEPUS

Методологија на општествени науки
Термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга