Дипломска работа 15.11.2018
Одбрана на Дипломска работа - Јанко Тофилоски
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Родителско правните односи во правниот систем на РМ од кандидатот/ката Јанко Тофилоски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 26.11.2018 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 13:00 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга