Дипломска работа 04.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Марија Мицеска
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Систем на јавни служби: Организациска поставеност, функции и развој на Полициската станица- Прилепод кандидатот/ката Марија Мицеска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 19.03.2019 (вторник) година во просториите на Правниот факултет Кичево во Предавална бр. 1, со почеток во 12:00 часот

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга