Магистерски труд 17.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Томислав Дивјакоски
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на нотарите во вонпарничната постапка и постапката за извршување во правото на Република Македонија" од кандидатот Томислав Дивјакоски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 27.05.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 11:30 часот

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга