Дипломска работа 07.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Марина Тололеска
 

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Семејното насилство - односот родел деца и семејството како елементи за девијантно однесување на една личност изработен од страна на кандидатката Марина Тололеска, со задоволство констатира дека се исполнети условите за нејзина јавна одбрана.
Одбраната се закажува за ден 13.12.2017 во просториите на Правниот факултет во Струга, со почеток во 11:00 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга