Вонр.проф.д-р Благој Ѓорѓиевски
  E-mail адреса
blagoja.gorgievski@uklo.edu.mk
Предмети

ПРВ ЦИКЛУС

Јавни финансии
Основи на економија
Применета економија

Посетни часови
Работна биографија

ОБРАЗОВАНИЕ


Доктор по економски науки
Економски факултет скопје, 2008 г.  

Магистер по економски науки
​Економски факултет Скопје, 1995 г.    

Дипломиран економист
Економски факултет Скопје, 1978 г.    


ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК (од 1 до 5 1 – одлично, 5 – основно)


Англиски
Читање:1    Зборување:1    Пишување:1

Француски    
Читање:5   Зборување:5    Пишување:5

Српски 
Читање:1    Зборување:1    Пишување:1


ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВОАПРЗ
Директор, 2 години

АПРЗ
Пред. на УО на АПРЗ, 2 години

МИТ-Универзитет –Скопје, Економски факултет
Доцент, Професор, 1 година

Правен Факултет-Кичево
Доцент, Професор, 4 годиниНАУЧНИ ТРУДОВИ


 - Blagoj Gorgievski: Economic growth, recession and public debt in Western Balkans and R. of Macedonia, International Scientific Conference “The Economic Crisis and the Future of European Integration” Nis, 2013
- Blagoj Gorgievski: Institutions and rural development in transition economies with emphasis on the Republic of Macedonia, International Agronomic Symposium “Agrosym 2013”, Sarajevo, 2013
- Blagoj Gorgievski: Institutional modeling of the economic policy in conditions of crisis with emphases on the r. of Macedonia, International Conference of Business and Economy, Constanca, June, 2013
- Blagoj Gorgievski: Strategic approach of sustainable management of the development of rural tourism- a case study in Macedonia, International scientific conference, REDETE 2012, Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A search For New Paradigms, B. Luka, October, 2012
- Blagoj Gorgievski, Jovanka Biljan: New trends and challenges of development economics, International scientific conference, REDETE 2012, Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A search For New Paradigms, B. Luka, October, 2012
- Blagoj Gorgievski: Regional demographic imbalance as unfavorable factor of economic development in the Republic of Macedonia, Naucni  skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope, Nis, Juni, 2012 g.
- Blagoj Gorgievski, Strategic approach to peripheral areas development through small business entrepreneurship, REDETE conference, Economic development and enterpreneurship in transition economies, Conference Proceedings, Banja Luka, October, 2011 g.
- Blagoj Gorgievski, Nikolche Jankulovski: ”Supporting rural centres for the functioning of regional policy in the Republic of Macedonia”, Proceedings of the 2nd ICBE, Constanza, November 11-12, 2010, ISBN 978-1-935494-17-1, pp.177-187. 
- Благој Ѓорѓиевски: Буџетскиот дефицит  и економскиот раст на Р. Македонија, Годишник, Правен Факултет, Кичево, 2012
- Благој Ѓоргиевски: Современиот концепт на монетарно-кредитните политики на централните банки и Народната Банка на Република Македонија во услови на криза, Годишник, Правен факултет – Кичево, 2013КНИГИ


1.     Благој Ѓоргиевски: Рурален економски развој  -теории, стратегии, политики-, Универзитет „ Кирил и Методиј‖ - Скопје , Градежен факултет – Скопје , ТЕМПУС пројеkт: Скопје, Март, 2012


НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ


 - Учесник во проектот: Балканска агро-секторска иницијатива за изградба на капацитет -Темпус ЈЕП_19027_2004- Темпус ЈЕП_19027_2004, Учесник во проектот
- Член на конзорциумот „ Македонска земјоделска платформа на знаењето”,  Балканска агро-секторска иницијатива за изградба на капацитет -Темпус ЈЕП_19027_2004- Охрид, Септември, 2006г
- Учесник во проектот: Управување со јавните земјоделски политики, Земјоделството на Западен Балкан и европските интеграции, ТЕМПУС проект, Сараево, 2007 г.
- Учесник во проект: Институционална и правна трансформација во земјоделскиот сектор на РМ за прилагодување кон европскто право, ТЕМПУС проект 2011 г.
- Учесник во проект: Sustainable rural land development, Градежен Факултет - Скопје,ТЕМПУС проeкт, Скопје, 2013


Соопштенија
Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Александар Киревски

Социјална патологија
Промена на термин за испит

Трговија со луѓе
Промена на термин за испит

Компаративно казнено право
Промена на термин за испит

Меѓународно приватно право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Разно
Потврда за пракса

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Ангела Трифуновска

Трговско право
Промена на термин за испит

Земјишно книжно право
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга