Разно 25.08.2017
Термин за испит
 

Термини за полагање на испити во септемвриска испитна сесија:

Компаративно казнено право 29.08- 9 часот
Компаративно граѓанско право и Право на осигурување 04.09.-11 30 часот
Методологија на опшествените науки 05.09.-15 часот
Корпоративно право и Облигационо право – полноважност на договорите и одговорност за штета -  06.09. 12 часот
Виктимологија 07.09.11 часот
Земјишно и книжно право 07.09. -17 часот
Адвокатско и нотарско право  13.09- во 10 часот
Правда и внатрешни работи на ЕУ -14.09.во 12 часот
Koмуникологија 14.09-.во 13 часот

 

 

 

Соопштенија
Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Александар Киревски

Социјална патологија
Промена на термин за испит

Трговија со луѓе
Промена на термин за испит

Компаративно казнено право
Промена на термин за испит

Меѓународно приватно право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Разно
Потврда за пракса

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Ангела Трифуновска

Трговско право
Промена на термин за испит

Земјишно книжно право
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга