Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 15.02.2018
Евалуација за Предметите и прдметните професори

Се известуваат сите студенти дека при запишување на наредниот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да ја пополнат анкетата за евалуација за предметите и предметните професори  во зимскиот/летниот семестар. ЕВАЛУАЦИЈАТА СЕ ИЗВРШУВА ЕЛЕКТРОНСКИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ

Уставно право 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Уставно право кои ги држи асс. Милка Димитровска во четврток (15.02.2018) во Кичево нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

 

Локална самоуправа 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Локална самоуправа кои ги држи асс. Милка Димитровска во четврток (15.02.2018) во Кичево нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

 

Уставно право 12.02.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 14.02.2018 (среда) ќе се одржат консултации по предметот Уставно право во 12:00 часот

Судски систем 12.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Судски ситем ќе се одржат на ден 14.02.2018 (среда) со почеток во 14:45 часот

Дипломска работа 12.02.2018
Одбрана на дипломска работа- Салмин Шаќироски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов : Стекнување сопственост по пат на наследување од кандидатот/ката Салмин Шаќироски, констатира дека  се испо ...

Судски систем 08.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Судски систем  закажани за на ден 09.02.2018 год. (петок) нема да се одржат. 

Разно 05.02.2018
Достава на активна електронска пошта (email)

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга да доставатат активна електронска пошта (e-mail) до студентска служба најдоцна до 15.02.2018 год (четврток), без активна електронска сметка студентот нема да може да запише нов семестар.

Меѓународно приватно право 05.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Меѓународно приватно право  закажани за на ден 07.02.2018 год. (среда) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за ден 14.02.2018 год. (среда) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 05.02.2018
Предавања

 

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Уставно право  закажани за на ден07.02.2018 год. (среда) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за ден 14.02.2018 год. (среда) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Уставно право кај Доц. д-р Елена Тиловска - Кечеџи дека нема да се одржат предавања на ден 07.02.2018 год

Римско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Римако право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Граѓанско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Деловно и договорно право 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Деловно и договорно право ќе се одржат на ден 05.02.2018 година (понеделник) во 13:00 часот

Стварно право 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 05.02.2018 година (понеделник) во 13:00 часот

Локална самоуправа 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево ќе се одржат на 6.02.2018 (вторник) во 15:00 часот.

Разно 28.01.2018
Запишување на летен семестар

Се информираат студентите дека заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар во академската 2017/2018 ќе започне од 19.02.2018 (понеделник) и ке трае  до 21.02.2018 (среда).

Разно 28.01.2018
Изборни предмети

Се информираат студентите дека изборот на изборните предмети за летен семестар ќе се реализира во дополнително определениот рок од 30 јануари до 01 февруари 2018 година. Студентите кои нема да извршат избор во овој рок, ќе бидат распределени од страна на службите за студентски прашања на изборните пре ...

Политички систем 26.01.2018
Комисиско полагање

Се известуват студентот со број  на индекс: 159 дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се реализира на 31.01.2018 (среда) година со почеток во 12 00 часот.

Дипломска работа 25.01.2018
Одбрана на дипломска работа - Наташа Јаковлеска Михајлоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Академија за сидии и јавни обвинители на РМ од кандидатот/ката Наташа Јаковлеска Михајлоска, констатира дек ...

Меѓународно јавно право 15.01.2018
Промена на термин за полагање

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Меѓународно јавно право наместо на 16.01.2018 година ќе се одржи на ден 18.01.2018 година (четврток) со почеток во 11 часот.

Трудово право 12.01.2018
Комисиско полагање

Се известуваат студентите со број  на индекс: 806 и 826, дека полагањето по предметот Трудово право ќе се реализира на 25.01. 2018 година со почеток во 10 00 часот.

Казнено право применета програма 11.01.2018
Почеток на испит

Испитот по предметите Казнено право, Казнено процесно право и Казнено право применета програма кои се закажани на ден 30.01.2018 год., наместо во 10:00 ќе започнат во 12:00 часот.

Казнено процесно право 11.01.2018
Почеток на испит

Испитот по предметите Казнено право, Казнено процесно право и Казнено право применета програма кои се закажани на ден 30.01.2018 год., наместо во 10:00 ќе започнат во 12:00 часот.

Казнено право 11.01.2018
Почеток на испит

Испитот по предметите Казнено право, Казнено процесно право и Казнено право применета програма кои се закажани на ден 30.01.2018 год., наместо во 10:00 ќе започнат во 12:00 часот.

Разно 09.01.2018
Јануарска испитна сесија 2018 - распореди

Објавен е распоредот за испити за јануарската испитна сесија 2018.
Доколку на студентите им се совпаѓаат термините за полагање испити по два или повеќе предмети, дополнителните термини може да ги определат во координација со предметните професори.

Разно 05.01.2018
Систематски преглед за студентите од прва година

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД (студенти I година)


СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ДЕКА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗДРАВСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА ОРГАНИЗИРАБЕСПЛАТНИ СИСТЕМАТСКИ
ПРЕГЛЕДИ НА СТУДЕНТИТЕ. ПРЕГЛЕДИТЕ ЗАПОЧНУВААТ ОД 09.01.2018Г-
31.01.2018Г. во термин од 11:00час-14:00час.
НАПОМЕНА: ПРЕГЛЕ ...

Облигационо право 26.12.2017
Нов термин за колоквиум

Се известуваат студентите од трета година дека вториот колоквиум по предметот Облигационо право кај проф. д-р Саша Дукоски ќе се одржи на 29.12.2017 год. во 15:30 часот.

Дипломска работа 22.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Кристина Секуловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Одржување на редот и дисциплината во пенитенцијарните установи во Република Македонија од кандидатот/ката Крис ...

Дипломска работа 21.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Соња Тасевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Народниот правобранител во областа на заштита на правата на децата од кандидатот/ката Соња Тасевска, конста ...

Јавни служби 21.12.2017
Почеток на колоквиум

Се известуваат студентите по предметот Јавни служби дека полагањето на Колоквиум 2 во вторник (26.12.2017) наместо во 11:30 часот ќе започне во 13:00 часот.

Разно 21.12.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите дека изборот на изборни предмети за летниот семестар ќе се реализира во периодот од 15.01.2018 - 17.01.2018 год.

Разно 18.12.2017
Пријавување на испити

Пријавување на испити за јануарскиот испитен рок ќе се спроведи од 25.12.2017 - 27.12.2017.
Испитната сесија ќе се спроведе во периодот од 15.01.2017 - 31.01.2017 година, додека наставата во летниот семестар ќе започне од 05.02.2018 год.

Меѓународно приватно право 18.12.2017
Термин за колоквиум

Вторите колоквиуми по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 22.12.2017 (петок) во 10:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 18.12.2017
Термин за колоквиум

Вторите колоквиуми по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 22.12.2017 (петок) во 10:00 часот.

Разно 14.12.2017
Свеченото доделување на дипломи

Ве известуваме дека за свеченото доделување на дипломите, потребно е да доставите потврда за уплатени 3.800,00 денари на сметката на факултетот, најдоцна до понеделник, 18.12.2017 година, кај следните одговорни лица:

-за Кичево: Ирена Ололоска
-за Струга: Мери Танаскоска
-за Битола: Дијана Киров ...

Јавни служби 13.12.2017
Почеток на предавања

Се известуваат студентите по предметот Јавни служби дека предавањата во петок (15.12.2017) наместо во 09:00 часот ќе започнат во 10:00 часот.

Разно 12.12.2017
Колоквиумска недела

Им се соопштува на студентите дека колоквиумската недела ќе се спроведе од 22.12.2017 - 29.12.2017 година според распоред кој дополнително ќе биде објавен.

Семејно право 05.12.2017
Консултации

Консултациите по предметот Семејно право (за студентот Маја Милошевски) се закажуваат на ден 07.12.2017 год. во 13:00 часот.

Разно 30.11.2017
Уверение за завршени студии

Се известуваат студентите кои ги завршиле студиите на тригодишните додипломски студии дека можат да поднесат барањње до студентските служби за издавање на уверение за завршен прв циклус студии (додипломски). 
При поднесувањето, потребно е да се достави и уплатница за уплатени 2000 денари на с ...

Јавни финансии 30.11.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Јавни финансии на ден 30.11.2017 год нема да се одржат.
Истите ќе се одржат на ден 12.12.2017 год. во 15:00 часот.

Политички систем и право на ЕУ 29.11.2017
Вежби

Се известуваат студентите дека во вторник, на 05.12.2017 ќе се одржат двојни вежби по следниот распоред:

1. Политички систем и право на ЕУ од 11:00 до 14:00
2. Политички систем од 14:00 до 15:00

Политички систем 29.11.2017
Вежби

Се известуваат студентите дека во вторник, на 05.12.2017 ќе се одржат двојни вежби по следниот распоред:

1. Политички систем и право на ЕУ од 11:00 до 14:00
2. Политички систем од 14:00 до 15:00

Дипломска работа 17.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Даниел Анѓелески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Трговски договори од кандидатот/ката Даниел Анѓелески, констатира дека  се исполнети условите за негова ...

Разно 17.11.2017
Конкурс за избор на најдобар есеј

Во рамки на проектот за одбележување на Меѓународниот ден на човековите права (10 декември), поддржан од Француската Амбасада на Република Македонија, Француската Алијанса - Битола во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Правниот факултет - Кичево распишуваат КОНК ...

Настани и случувања 17.11.2017
Конкурс за избор на најдобар есеј

Во рамки на проектот за одбележување на Меѓународниот ден на човековите права (10 декември), поддржан од Француската Амбасада на Република Македонија, Француската Алијанса - Битола во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Правниот факултет - Кичево распишуваат КОНК ...

Наследно право 15.11.2017
Почеток на вежби

Се известуваат студентите од трета година, кои го слушаат предметот Наследно право, дека вежбите по истиот во четврток (16.11.) наместо во 12ч ќе започнат во 10ч.
Промената важи само за овој четврток.

Наследно право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - четврток од 12:00 часот
Битола - петок од 12:15 часот
Струга - вторник од 14:30 часот

Вовед во право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - понеделник од 12:00 часот
Битола - петок од 10:30 часот
Струга - вторник од 12:00 часот

Локална самоуправа 11.11.2017
Консултации

Усните конултации (испит) по Локална самоуправа во Кичево ќе се одржат на 13.11.2017 (понеделник) во 15.00 часот. 

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга