Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Граѓанско право 24.02.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски започнјуваќи од 26.02.2018 (понеделник), ќе се реализираат според истакнатиот распоред 

Разно 22.02.2018
Колоквиумска недела

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26.03.-31.03,
А ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 14.05.-19.05
.

Применета економија 20.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата закажани за 21.02.2018 (среда) се одлагаат, истите дополнително ке бидат закажани

Право на интелектуална сопственост 20.02.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден  23.02.2018 (петок) во 15:00 часот, ќе се одржат консултации по предметот

Семејно право 20.02.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден  23.02.2018 (петок) во 15:00 часот, ќе се одржат консултации по предметот

Уставно право 20.02.2018
Соопштение

Им се соопштува на студентите дека предавањeто по предметот Уставно право за ден 21.02.2018 (среда) се одлага. Дополнително ќе биде закажан термин за негово одржување.

      &nb ...

Социјална патологија 19.02.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за ден 21.02.2018 (среда)се одлагаат. Дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување

Дипломска работа 15.02.2018
Одбрана на дипломска работа- Ален Сулејмановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов :"Управување со акционерско друштво" од кандидатот/ката Ален Сулејмановски, констат ...

Разно 15.02.2018
Евалуација за Предметите и предметните професори

Се известуваат сите студенти дека при запишување на наредниот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да ја пополнат анкетата за евалуација за предметите и предметните професори  во зимскиот/летниот семестар. ЕВАЛУАЦИЈАТА СЕ ИЗВРШУВА ЕЛЕКТРОНСКИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ

Применета економија 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Применета економија  кои ги држи асс. Ѓорѓи Петрески во петок (16.02.2018) во Битола нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

Трговско право 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Трговско право право кои ги држи асс. Ѓорѓи Петрески во петок (16.02.2018) во Битола нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

Политички систем 13.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 19.02.2018 (понеделник) после 15.30 часот.
 

Разно 05.02.2018
Достава на активна електронска пошта (email)

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга да доставатат активна електронска пошта (e-mail) до студентска служба најдоцна до 15.02.2018 год (четврток), без активна електронска сметка студентот нема да може да запише нов семестар.

Граѓанско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Судски систем 02.02.2018
Консултации - Внесување на оценки во индекс

Се известуваат студентите дека оценки во индекс кај проф д-р Светлана Вељановска по предметот Судски систем од јануарската сесија ќе се внесуваат на 05.02. 2018 со почеток во 14 00 часот 

Еколошко право 02.02.2018
Консултации - Внесување на оценки во индекс

Се известуваат студентите дека оценки во индекс кај проф д-р Светлана Вељановска по предметот Еколошко право  од јануарската сесија ќе се внесуваат на 05.02. 2018 со почеток во 14 00 часот 

Локална самоуправа 02.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола се закажуваат за 12.02.2018 год. (понеделник) со почеток во 15.30 часот.
 

Разно 02.02.2018
Впишување оценки, сите предмети - доц.д-р Ангелина Станојоска

Се известуваат студентите, дека доц.д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за сите предмети од јануарската испитна сесија на 07.02.2018 година (среда) со почеток во 11:30 часот.

Стварно право 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 07.02.2018 година (среда) во 12:30 час

Наука за политиката 30.01.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 01.02.2018 год. (петок) во 11:00 часот предметниот професор ќе има консултации и внесување на оцени.

                                           

Претприемништво и бизнис 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по Претприемништво и бизнис на ден 31.01.2018 ќе започне во 14:30 часот.

Меѓународна економија 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по Меѓународна економија  на ден 31.01.2018 ќе започне во 14:30 часот.

Разно 28.01.2018
Запишување на летен семестар

Се информираат студентите дека заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар во академската 2017/2018 ќе започне од 19.02.2018 (понеделник) и ке трае  до 21.02.2018 (среда)

Разно 28.01.2018
Изборни предмети

Се информираат студентите дека изборот на изборните предмети за летен семестар ќе се реализира во дополнително определениот рок од 30 јануари до 01 февруари 2018 година. Студентите кои нема да извршат избор во овој рок, ќе бидат распределени од страна на службите за студентски прашања на изборните пре ...

Граѓанско процесно право 28.01.2018
Комисиско полагање

Се информираат студентите дека комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 31.01.2018 год. (среда) во 11 часот.

Казнено процесно право 27.01.2018
Комисиско полагање

 

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право за студентот бр. на индекс 706/Б ќе се одржи на 31.01.3018 година (среда) со почеток во 10 часот.

Вовед во право 17.01.2018
Комисиско полагање - Вовед во право

 Се известуваат студентите со бр.на инд. 1213/Б и 729/Б дека комисискиот испит по предметот Вовед во право ќе се одржи на 25.01.2018 година во 9,00 часот во предавална број 3 на Дисперзирани студии во Битола при Правен факултет Кичево

Казнено право 13.01.2018
Комисиско полагање - Казнено право

Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентите со бр.на индекс 1010/Б и 1131/Б ќе се одржи на 22.01.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.

Казнено процесно право 13.01.2018
Комисиско полагање - Казнено процесно право

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 588/Б ќе се одржи на 22.01.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.

Трудово право 12.01.2018
Комисиско полагање

Се известуваат студентите со број  на индекс: 1313/Б, 1315/Б  и 1262/Б   дека полагањето по предметот Трудово право ќе се реализира на 23.01. 2018 година со почеток во 9 00 часот.

Казнено процесно право 11.01.2018
Комисиско полагање

Им се соопштува на студентите со бр.на индекс 71/Б и 723/Б дека комисиското полагање по Казнено процесно право ќе се одржи на 22.01.2018 година со почеток во 10 часот.

Локална самоуправа 11.01.2018
Комисиско полагање по предметот Локална самоуправа

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Локална самоуправа ќе се одржи на ден 26.01.2018 (петок) во 09:00 часот

Политички систем 11.01.2018
Комисиско полагање по предметот Политички систем

Се известуваат студентите кои ќе го полагаат комисиски предметот Политички систем дека истиот е закажан за на ден 15.01.2018 во 11:00 часот

Стечај и стечајна постапка 11.01.2018
Комисиско полагање по предметот Стечај и стечајна постапка

Се известува студентот со индекс бр 71/Б дека полагањето по предметот Стечај и Стечајна постапка ќе се реализира на 23.01.2018 година со почеток во 9.00 часот

Трудово право 11.01.2018
Комисиско полагање по предметот Трудово право

Се известуваат студентите со број  на индекс: 389/Б, 1102/Б, 1096/Б,722/Б,1142/Б, 1305/Б, 1347/Б, 409/Б дека полагањето по предметот Трудово право ќе се реализира на 23.01. 2018 година со почеток во 9 00 часот

 

 

Судски систем 11.01.2018
Почеток на испит

Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Судски систем ќе започне во 09 00 часот на 23.01 наместо во 11 00 истиот ден.

Стечај и стечајна постапка 11.01.2018
Комисиско полагање

Се известува студентот со индекс бр 71/Б дека полагањето по предметот Стечај и стечајна постапка ќе се реализира на 23.01.2018 година со почеток во 9.00 часот.

Трудово право 11.01.2018
Комисиско полагање

Се известуваат студентите со број  на индекс: 389/Б, 1102/Б, 1096/Б,722/Б,1142/Б, 1305/Б, 1347/Б, 409/Б дека полагањето по предметот Трудово право ќе се реализира на 23.01. 2018 година со почеток во 09:00 часот.

Административно право и административна постапка 09.01.2018
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Административн право и постапка за сите студенти кои го имаат пријавено, ќе се одржи на ден 17.01.2018 год. (среда) со почеток во 11:00 часот.

Сите премети 09.01.2018
Внесување на оценки во индекс

Термин за внесување оценки во индекс по сите предмети кај проф.д-р Младен Караџоски: 17.01.2018 год, во 12:00 часот.

Политички систем 09.01.2018
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 18.01.2018 (четврток) со почеток во 13.00 часот.

Разно 09.01.2018
Јануарска испитна сесија 2018 - распореди

Објавен е распоредот за испити за јануарската испитна сесија 2018.
Доколку на студентите им се совпаѓаат термините за полагање испити по два или повеќе предмети, дополнителните термини може да ги определат во координација со предметните професори.

Дипломска работа 09.01.2018
Одбрана на дипломска работа - Стефан Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Начела на адвокатурата во РМ од кандидатот/ката Стефан Богески, констатира дека  се исполнети усл ...

Разно 03.01.2018
Систематски преглед за студентите од прва година

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ДЕКА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НА РЕПУБЛИКА МЕКЕДОНИЈА, ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ СИСТЕМАТСКИ ОПШТИ И СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ НА СТУДЕНТИТЕ. ПРЕГЛЕДИТЕ ЗАПОЧНУВААТ ОД 09.01.2018 ГОД. во терминот од 08 до 18 часот.

НАПОМЕНА: ПРЕГЛЕДИТЕ СЕ ЗАДОЛ- ЖИТЕЛНИ ЗА СИТЕ СТ ...

Облигационо право 26.12.2017
Нов термин за колоквиум

Се известуваат студентите од трета година дека вториот колоквиум по предметот Облигационо право кај проф. д-р Саша Дукоски ќе се одржи на 28.12.2017 год. во 15:30 часот.

Семејно право 25.12.2017
Нов термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Семејно право ќе се одржи на ден 28.12.2017 год. со почеток во 13:00 часот.

Дипломска работа 22.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Петар Љамчевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Феминистички објаснувања на криминалното однесување од кандидатот/ката Петар Љамчевски, констатир ...

Дипломска работа 22.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Љубица Иваноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Тајна опсервација и тактика на преземање на истата од кандидатот/ката Љубица Иваноска, констатира д ...

Разно 21.12.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите дека изборот на изборни предмети за летниот семестар ќе се реализира во периодот од 15.01.2018 - 17.01.2018 год.

Разно 20.12.2017
Официјален почеток со работа на Правната клиника

Задоволство ни е да Ве информираме дека на Правниот факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, и официјално започнува со работа Правната клиника.
Се покануваат избраните клиничари, како и сите останати заинтересирани студенти да присуствуваат на свеченоста за промоци ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга