Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 15.02.2018
Евалуација за Предметите и прдметните професори

Се известуваат сите студенти дека при запишување на наредниот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да ја пополнат анкетата за евалуација за предметите и предметните професори  во зимскиот/летниот семестар. ЕВАЛУАЦИЈАТА СЕ ИЗВРШУВА ЕЛЕКТРОНСКИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ

Уставно право 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Уставно право кои ги држи асс. Милка Димитровска во петок (16.02.2018) во Струга нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

Локална самоуправа 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Локална самоуправа кои ги држи асс. Милка Димитровска во петок (16.02.2018) воСтруга нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување

Локална самоуправа 15.02.2018
Предавања

Предавањата по предметот Локална самоуправа што ги држи проф. Илија Тодоровски нема да се одржат во четврток (17.02.2018), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.
 

Стварно право 14.02.2018
Предавања

Се изветуваат студентите дека на ден 15.02..2018 (Среда) нема да се одржи настава по предметот Стварно право

Локална самоуправа 12.02.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 13.02.2018 (вторник) ќе се одржат консултации по предметот Локална самоуправа во 12:00 часот

Разно 05.02.2018
Достава на активна електронска пошта (email)

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга да доставатат активна електронска пошта (e-mail) до студентска служба најдоцна до 15.02.2018 год (четврток), без активна електронска сметка студентот нема да може да запише нов семестар.

Дипломска работа 05.02.2018
Одбрана на дипломска работа- Бранко Попоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Постапка за расправање оставина од кандидатот/ката Бранко Попоски, констатира дека  се исполнети ...

Уставно право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Уставно право кај Доц. д-р Елена Тиловска - Кечеџи дека нема да се одржат предавања на ден 06.02.2018 год

Римско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Римако право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Граѓанско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Казнено процесно право 01.02.2018
Комисиско полагање

Комисиското полагање по Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 231/С

ќе се одржи на ден 13.02.2018 година (вторник) со почеток во 10:00 часот.

Стварно право 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 08.02.2018 година (четврток) во 11:30 часот

Политички систем 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултеКичево, дисперзирани студии - Струга ќе се одржат на 8.02.2018 (четврток) со почеток во 15.00 часот.
 

Казнено процесно право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Казнено процесно право право закажан за ден 30.01.2018 година (вторник) ќе започне во 11:30 часот

Казнено право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Казнено право право закажан за ден 30.01.2018 година (вторник) ќе започне во 11:30 часот

Меѓународно јавно право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 31.01.2018 година (среда) ќе започне во 9:30 часот.

Разно 28.01.2018
Запишување на летен семестар

Се информираат студентите дека заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар во академската 2017/2018 ќе започне од 19.02.2018 (понеделник) и ке трае  до 21.02.2018 (среда)

Разно 28.01.2018
Изборни предмети

Се информираат студентите дека изборот на изборните предмети за летен семестар ќе се реализира во дополнително определениот рок од 30 јануари до 01 февруари 2018 година. Студентите кои нема да извршат избор во овој рок, ќе бидат распределени од страна на службите за студентски прашања на изборните пре ...

Вовед во право 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Вовед во право, дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 10:30 часот, датумот останува непроменет

Граѓанско процесно право 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Граѓанско процесно, дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 09:30 часот, датумот останува непроменет

Административно право и административна постапка 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Административно право и административна постапка дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 09:00 часот, датумот останува непроменет

Деловно и договорно право 22.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Деловно и договорно се презакажува за на ден 26.01.2018 ( петок ) , со почеток во 09:00 часот.

Јавни финансии 22.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Јавни финансии се презакажува за на ден 26.01.2018 ( петок ) , со почеток во 09:00 часот.

 

Трудово право 18.01.2018
Комисиско полагање

Се известува студентот со бр. на индекс 557/С дека комисиското полагање по предметот Трудово право ќе се одржи на ден 29.01.2018 (понеделник) со почеток во 12:00 часот

Основи на економија 16.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по Основи на економија се презакажува за ден 31. 01. со почеток во 10 часот.

Политички систем 15.01.2018
Комисиско полагање - Политички систем

Се известува студентот со број на индекс 496/С дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се одржи на ден 25.01.2018 (четврток), со почеок во 11:00 часот.

Римско право 12.01.2018
Комисиско полагање

Се известуваат студентите со број  на индекс: 575/С дека полагањето по предметот Римско право ќе се реализира на 29.01.2018 година со почеток во 12 00 часот.

Еколошко право 11.01.2018
Почеток на испит

Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Еколошко право ќе започне во 12 00 часот на 29.01 наместо во 11 00 истиот ден.

Политички систем 10.01.2018
Консултации

Консултациите по Политички систем на Правниот факултет Струга ќе се одржат на 17.01.2018 со почеток во 14.00 часот.
Доколку има потреба истите студенти да полагаат втор колоквиум или цел испит по Политички систем истиот ќе биде определен за некој подоцнежен термин во јануарската испитна сесија

Разно 09.01.2018
Јануарска испитна сесија 2018 - распореди

Објавен е распоредот за испити за јануарската испитна сесија 2018.
Доколку на студентите им се совпаѓаат термините за полагање испити по два или повеќе предмети, дополнителните термини може да ги определат во координација со предметните професори.

Разно 05.01.2018
Систематски преглед за студентите од прва година

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД (студенти I година)
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ДЕКА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗДРАВСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА ОРГАНИЗИРАБЕСПЛАТНИ СИСТЕМАТСКИ
ПРЕГЛЕДИ НА СТУДЕНТИТЕ. ПРЕГЛЕДИТЕ ЗАПОЧНУВААТ ОД 09.01.2018Г-
31.01.2018Г. во термин од 07:30час-14:00час.
НАПОМЕНА: ПРЕГЛЕДИТЕ С ...

Криминологија 25.12.2017
Почеток на колоквиум

Им се соопштува на студентите дека колоквиумот по Криминологија закажан за 27.12.2017 година (среда) наместо во 10:30, ќе започне во 13:30 часот (датумот останува непроменет).

Семејно право 25.12.2017
Нов термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Семејно право ќе се одржи на ден 26.12.2017 год. со почеток во 11:30 часот.

Разно 21.12.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите дека изборот на изборни предмети за летниот семестар ќе се реализира во периодот од 15.01.2018 - 17.01.2018 год.

Наследно право 20.12.2017
Промена на термин за колоквиум

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат вториот колоквиум по предметот Наследно право дека истиот ќе се одржи на 28.12.2017 година (четврток) во 11 00 часот

Јавни служби 20.12.2017
Промена на термин за колоквиум

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат вториот колоквиум по предметот Јавни служби дека истиот ќе се одржи на 25.12.2017 година (понеделник) во 11 30 часот

Облигационо право 20.12.2017
Промена на термин за колоквиум

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат вториот колоквиум по предметот Облигационо право дека истиот ќе се одржи на 25.12.2017 година (понеделник) во 11 30 часот

Разно 18.12.2017
Пријавување на испити

Пријавување на испити за јануарскиот испитен рок ќе се спроведи од 25.12.2017 - 27.12.2017.
Испитната сесија ќе се спроведе во периодот од 15.01.2017 - 31.01.2017 година, додека наставата во летниот семестар ќе започне од 05.02.2018 год.

Вонпарнично и извршно право 18.12.2017
Термин за колоквиум

Вторите колоквиуми по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 27.12.2017 (среда) во 10:30 часот.

Меѓународно приватно право 18.12.2017
Термин за колоквиум

Вторите колоквиуми по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 27.12.2017 (среда) во 10:30 часот.

Разно 14.12.2017
Свеченото доделување на дипломи

Ве известуваме дека за свеченото доделување на дипломите, потребно е да доставите потврда за уплатени 3.800,00 денари на сметката на факултетот, најдоцна до понеделник, 18.12.2017 година, кај следните одговорни лица:

-за Кичево: Ирена Ололоска
-за Струга: Мери Танаскоска
-за Битола: Дијана Киров ...

Разно 12.12.2017
Колоквиумска недела

Им се соопштува на студентите дека колоквиумската недела ќе се спроведе од 22.12.2017 - 29.12.2017 година според распоред кој дополнително ќе биде објавен.

Дипломска работа 07.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Виктор Џамтоски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Друштва за осигурување изработен од страна на кандидатот Виктор Џамтоски, со задоволство ...

Дипломска работа 07.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Марина Тололеска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Семејното насилство - односот родел деца и семејството како елементи за девијантно однесување на една личност< ...

Политички систем 07.12.2017
Консултации

Усни консултации на предметот Политички систем во Струга ќе се одржат во среда (13.12.2017).
​Mожност на консултации имаат студентите со над 30.0 бода добиени на првиот колоквиум кои го полагале писмено.

Политички систем 05.12.2017
Откажување на предавања

Предавањата по предметот Политички систем на 06.12.20017 год. (среда) нема да се одржи.

Основи на економија 04.12.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по Основи на економија закажани за ден 07.12 (четврток) се презакажуваат за ден 05,12 (вторник) со почеток во 9,30.

Дипломска работа 30.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Аида Фејзулаи

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Акционерско друштво изработен од страна на кандидатката Аида Фејзулаи, со задоволство ...

Разно 30.11.2017
Уверение за завршени студии

Се известуваат студентите кои ги завршиле студиите на тригодишните додипломски студии дека можат да поднесат барањње до студентските служби за издавање на уверение за завршен прв циклус студии (додипломски). 
При поднесувањето, потребно е да се достави и уплатница за уплатени 2000 денари на с ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга