Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Магистерски труд 20.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Антонио Милошевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Управен спор против одлуки на прекршочните комисии во рамки н ...

Магистерски труд 20.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Драги Најдовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Правно економскиот третман и улогата на денарот во креирањето на мо ...

Магистерски труд 16.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Марио Драгоманоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов ИМОТНИОТ ЛИСТ КАКО ЈАВНА ИСПРАВА И НЕГОВОТО ЗНАЧЕЊЕ ВО ПРАВНИ ...

Разно 03.11.2017
Ранг листи на примени кандидати во трет уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во трет уписен рок:

Стручни правни студии (1 година)
​- Академски студии по граѓанско право (1 година)
Повеќе

Магистерски труд 02.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Бојан Наумовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Законското наследување во Р. Македонија со осврт и во некои дру ...

Магистерски труд 24.10.2017
Одбрана на магистерски труд - Николче Илиоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Постапка за заштита на стварните права врз недвижностите

Разно 18.10.2017
Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок:

Стручни правни студии (1 година)
​- Академски студии по граѓанско право(1 година)
Повеќе

Магистерски труд 02.10.2017
Одбрана на магистерски труд - Ивона Тинтовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Субјекти на парнична постапка од кандидатот/ката Ивон ...

Разно 28.09.2017
Ранг листи на примени кандидати во прв уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во прв уписен рок:
- Казнено право (1 година)
- Граѓанско право (1 година)
- Граѓанско право (2 години) ...

Методологија на општествени науки 15.09.2017
Консултации

Консултациите по предметите Политички систем и Методологија на општествените науки (II циклус) ќе се одржат во вторник (19.09.2017) со почеток во 15.30 часот.

Магистерски труд 14.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Марија Гајтановска

На ден 20.09.2017 во 12:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Марија Гајтановска студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Извршув ...

Правда и внатрешни работи на ЕУ 13.09.2017
Презакажување на испит

Испитот по предметот Правда и внатрешни работи на ЕУ се презакажува на ден 15.09.2017 год. во 13:00 часот.

Право на конкуренција 11.09.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на конкуренција се закажува на ден 13.09.2017 год. во 10:00 часот.

Комуникологија 11.09.2017
Термин за испит

Се известуваат студентите од втор циклус дека полагањето по предметот Комуникологија ќе се одржи на 13.09.2017 со почеток во 10 часот.

Криминална психологија 04.09.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Криминална психологија се закажува на ден 11.09.2017 год. во 15:00 часот.

Разно 25.08.2017
Термин за испит

Термини за полагање на испити во септемвриска испитна сесија:

Компаративно казнено право 29.08- 9 часот
Компаративно граѓанско право и Право на осигурување 04.09.-11 30 часот
Методологија на опшествените науки 05.09.-15 часот
Корпоративно право и Облигационо право – полноважност на дог ...

Разно 18.08.2017
Пријавување на испити

Пријавувањето на испити за септемвриската испитна сесија ќе се спроведе од 21.08 - 25.08.
Термините за испити дополнително ќе бидат објавени.

Адвокатско и нотарско право 03.07.2017
Дополнителен термин за испит

Дополнителен термин за полагање на испитот по предметот Адвокатско и нотарско право: 07.07.2017 год. во 10:00 часот.
Напомена: првиот термин за полагање е 04.07.2017 год. во 13:30 часот.

Економско казнено право 02.07.2017
Термин за испит

Испитот по Економско казнено право ќе се одржи на 04 јули со почеток од 15:00 часот.

Магистерски труд 30.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Џемал Алиндри

На ден 07.07.2017 година со почеток во 10:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Татјана Петровска студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Утврдувањ ...

Корпоративно право 30.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Корпоративно право се закажува на ден 07.07.2017 год. во 12:00 часот.

Право на осигурување 30.06.2017
Нов термин за испит

Испитот по предметот Право на осигурување се закажува на ден 03.07.2017 год. во 11:00 часот.

Компаративно граѓанско право 30.06.2017
Нов термин за испит

Испитот по предметот Компаративно граѓанско право се закажува на ден 03.07.2017 год. во 11:00 часот.

Методологија на општествени науки 29.06.2017
Термин за испит

Испитот по Методологија на општествените науки за втор циклук на студии во јунската испитна сесија ќе се одржи:

 - Струга на 30.06.2017 со почеток во 13.30 часот
 - Битола на 03.07.2017 и 06.07.2017 во периодот меѓу 13.00 и 17.00 часот
 - Кичево на 04.07.2017 и 7.07.2017 во периодот меѓу 13.00 и 17.00 ...

Магистерски труд 28.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Татјана Петровска

На ден 07.07.2017 година со почеток во 13:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Татјана Петровска студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Економско ...

Магистерски труд 25.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Стефанија Атанасовска

На ден 06.07.2017 година со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Стефанија Атанасовска студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Репрес ...

Адвокатско и нотарско право 23.06.2017
Презакажување на испит

Испитот по предметот Адвокатско и нотарско право се презакажува на ден 04.07.2017 год. во 13:30 часот.

Виктимологија 21.06.2017
Презакажување на испит

Наместо на 26.06.2016, испитот по Виктимологија ќе се одржи на 28.06.2017 со почеток во 10 часот.

Компаративно казнено право 20.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Компаративно казнено право се закажува на ден 07.07.2017 год. во 15:00 часот.

Правда и внатрешна политика на ЕУ 16.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметои Правда и внатрешни работи на ЕУ се закажува за 23.06.2017 во 12 часот.

Магистерски труд 13.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Илија Илиоски

На ден 23.06.2017 година во 13:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Илија Илиоски студент на II циклус на студии запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Бракоразводна парница во Р.Ма ...

Адвокатско и нотарско право 13.06.2017
Термини за испит

Испитот по предметот Адвокатско и нотарско право се закажува на:

- 15.06.2017 год. во 13:00 часот 
​- 03.07.2017 год. во 13:00 часот 

Прекршочно право и прекршочна постапка 11.06.2017
Термин за испит

Термини за полагање на предметот Прекршочно право и постапка:

- Кичево,  24.06.2017 во 13 часот
- Битола, 30.06.2017 во 14.30 часот

Виктимологија 11.06.2017
Термин за испит

Термини за полагање на предметот Виктимологија:
- Кичево 21.06.2017 во 10 30 часот
- Битола 26.06.2017 во 10 30 часот

Основи на менаџмент 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Основи на менаџмент се закажува на ден 22.06.2017 во 15:00 часот.

Право на конкуренција 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на конкуренција се закажува на ден 21.06.2017 год. во 16:00 часот.

Облигационо право 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Облигационо право се закажува на ден 21.06.2017 год. во 16:00 часот.

Земјишно книжно право 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Земјишно и книжно право се закажува на ден 28.06.2017 год. во 17:00 часот.

Комуникологија 08.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Комуникологија се закажува на ден 15.06.2017 год. во 12:00 часот.

Магистерски труд 08.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Дејан Трајковски

На ден 15.06.2017 година во 11.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Дејан Трајковски студент на II циклус на студии по модулот Казнено право запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Т ...

Магистерски труд 07.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Николина Јошеска

На ден 14.06.2017 година во 14:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево ДС Битола, кандидатот Николина Јошеска студент на II циклус на студии по модулот Казнено право запишан на Правен факултет Кичево јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов "Кривично-правни и криминолошки каракте ...

Разно 07.06.2017
Испитна сесија

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 ДО 14 ЈУНИ.
​ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20 ДО 30 ЈУНИ. РАСПОРЕДОТ НА ИСПИТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН ДОПОЛНИТЕЛНО.

Методологија на општествени науки 06.06.2017
Термин за предавања

Предавања по предметот Методологија на општествени науки (задолжителен предмет за двете насоки) се закажуваат во следните термини:

14.06.2017
16 00 – 18 15 Граѓанска насока
18 15 – 20 30 Казнена насока

20.06.2017
16 00 – 18 15 Граѓанска насока
18 15 – 20 30 К ...

Магистерски труд 05.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Виктор Ивановски

На 21.06.2017 год. (среда) со почеток во 15.00 часот во просториите на ПФК Битола, кандидатот Виктор Ивановски јавно ќе го брани својот магистерски труд на тема: “Основите и перспективите на Заедничката безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија во согласност со Лисабонскиот Договор

Земјишно книжно право 01.06.2017
Термин за предавања

Предавања по предметот Земјишно и книжно право кај проф.д-р Темелко Ристески се закажуваат на:
- 12.06.2017 год. (понеделник) во 16:00 часот
- 13.06.2017 год. (вторник) во 16:00 часот
- 16.06.2017 год. (петок) во 16:00 часот
 

Разно 01.06.2017
Конкурс за стипендија - Фондација Тома Фила

Фондацијата Тома Фила објавува конкрус за доделување на стипендија Тома Фила на еден талентиран студент на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Правен факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола, на втор циклус студии со положени испити и прифатен наслов на тема на м ...

Магистерски труд 01.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Наталија Трајковска

На ден 09.06.2017 година во 13:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Наталија Трајковска студент на II циклус на студии по модулот Казнено право запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов &qu ...

Магистерски труд 31.05.2017
Одбрана на магистерски труд - Христина Чагорска

На ден 10.06.2017 година во 09.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Христина Чагорска студент на II циклус на студии по модулот Казнено право запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “ ...

Магистерски труд 31.05.2017
Одбрана на магистерски труд - Александар Крстески

На ден 07.06.2017 година во 14.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Александар Крстески студент на II циклус на студии по модулот Граѓанско право запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов ...

Магистерски труд 31.05.2017
Одбрана на магистерски труд - Јован Милошевски

На ден 07.06.2017 година во 12.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола кандидатот Јован Милошевски студент на II циклус на студии по модулот Казнено право запишан на Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов &ldq ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга