Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Магистерски труд 22.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Николче Митревски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Нормативниот систем како дел од комуникативната ситуација и неговата апли ...

Разно 22.02.2018
Распоред на предавања

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот на предавања.

Семејно насилство 22.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Семејно насилство ќе се одрзи на ден 23.02.2018 (петок) со почеток во 15:00 часот

Методологија на општествени науки 22.02.2018
Термин за испит

Испитот по Методологија на Правниот факултет во Битола ќе се одржи во сабота (24.02.2018) со почеток во 13.00 часот.
 

Правда и внатрешна политика на ЕУ 19.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Правда и внатрешна политика на ЕУ се презакажува за на ден 22.02.2018 год (четврток) со почеток во 11:00 часот

Граѓанско процесно право 16.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Граѓанско процесно право закажан на 22.02.2018 (четврток) се одлага. Терминот на негово одржување дополнително ќе биде определен

Магистерски труд 15.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Гордана Аврамоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Медиумите и правата на детето", од кандидатот/ката Гордана Ав ...

Магистерски труд 15.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Мерита Шабани

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Односи со јавноста и невладините организации", од кандидатот/ката

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Турџан Куртевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов  „Спецификациите на прекршочната постапка во рамки на админист ...

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на магистерски труд - Наташа Ласовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов  Кривично - правни и криминолошки аспекти на сериските убиства ...

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Олгица Дејкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : “Систем на кривични санкции во Република Македонија, со посебен осврт на каз ...

Магистерски труд 08.02.2018
Одбрана на магистерски труд - Ана Ристеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Видови монополи и монополски спогодби во Европската унија, од кандидатот/ка ...

Магистерски труд 08.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Елена Величковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Одговорност на настаната штета во облигац ...

Магистерски труд 08.02.2018
Одбрана на магистерски труд - Слободан Симоновски

 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Договор за задолжително здр ...

Криминалистика 07.02.2018
Промена на термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Криминалистика наместо на 09.02.2018 година, истиот ќе се одржи на 12.02.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.

Разно 05.02.2018
Заверка на семестар и избор на предмети

Се известуваат студентите на Втор циклус студии дека заверката на вториот семестар и изборот на предмети треба да го направат во терминот од 21 до 23 февруари.

Банкарско право 04.02.2018
Консултации

Консултции по предметот Банкарско право ќе се одржат во четврток 08.02.2018 со почеток во 11 часот.
 

 

Разно 01.02.2018
Распоред на Испит

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека распоредите за испити се објавени ИСПИТ

Деловно и договорно право 31.01.2018
Предавања

Предавањата по предметот Деловно и договорно право кај доц. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат 02.02.2018 год. (петок) со почеток во 13:00 часот

 

Земјишно книжно право 25.01.2018
Предавања

Предевањата по предметот Земјишно и книжно право на втор циклус во Битола ќе се одржат на 30.01.2018 год. со почеток во 13.00 часот кај професорот Доц. Д-р. Лазе Јаќимоски

Методологија на општествени науки 18.01.2018
Предавања

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Методологија на опшествени науки дека предавањата на истиот се задолжителни

 

                                                                            ...

Магистерски труд 18.01.2018
Одбрана на Магистерски труд - Емилија Јошевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерсиот труд со наслов : Современите банкарски системи и системот на регулација на банките во Р.Македонија од кандидатот/ката Е ...

Криминалистика 27.12.2017
Криминалистика - предавања

Им се соопштува на студентите запишани на стручните правни дипломски студии (3+1) кои го избрале предметот Криминалистика, дека вторите предавања кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат на 28.12.2017 година (четврток) со почеток во 9 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 26.12.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 28.12.2017 година во 14:30 часот.

Разно 22.12.2017
Пријавување на испити

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека испитната сесија ќе биде реализирана во периодот од 08.02.2018 до 21.02.2018 2018.
Пријавувањето на испитите ќе се изврши од 26 до 28 декември 2017.

Магистерски труд 22.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Азра Селим

На ден 28.12.2017 во 14:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола, кандидатката Азра Селим, студентка на II циклус на студии, модул Казнено право, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов Меѓународно - правна рам ...

Вонпарнично и извршно право 22.12.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 25.12.2017 во 13 00 часот.

Магистерски труд 21.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Мартин Крстевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов: Влијанието на политичките говори врз оптествената јавност во Р.Македониј ...

Магистерски труд 21.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Богдан Докулевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов: Комуникација помеѓу адвокатот и клиентот од кандидатот/ката  ...

Адвокатско и нотарско право 21.12.2017
Термин за предавања

Предавањето по предметот Адвокатско и нотарско право кај проф.д-р Светлана Велјановска ќе се одржи на ден 27.12.2017 год. во 09:00 часот.

Магистерски труд 19.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Христијан Гајтановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со насловОргани на банки и управување со банки од кандидатот/ката&nbs ...

Магистерски труд 19.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Натали Крстевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Правни основи за стекнување на правото на сопственост во Р.Македони ...

Криминалистика 19.12.2017
Консултации (3+1)

Консултациите за предметот Криминалистика на стручните додипломски студии (3+1) ќе се одржат на 26.12.2017 година од 13 до 17:30 часот.

Компаративно казнено право 18.12.2017
Нов термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Компаративно казнено право закажани за ден 20.12.2017 година, поради свеченото доделување на дипломи, се презакажува и ќе се одржи на 19.12.2017 година, од 9 до 13 часот.

Вонпарнично и извршно право 15.12.2017
Почеток на предавања

Предавањата по предметот Вонпарнично и извршно право закажани на ден 16.12.20217 год. во 13:00 часот ќе започнат во 10:00 часот (датата останува непроменета).

Методологија на општествени науки 14.12.2017
Промена на термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека се променети термините за предавата по предметот Методологија на општествени науки.
Новите термини се наведени во распоредот.

Организиран криминал 13.12.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Организиран криминал закажани на ден 15.12.2017 год и 16.12.2017 год. се презакажуваат за на:

25.12.2017 год -09 00 до 13 00 часот
26.12.2017 год - 09 00 до 13 00 часот

Компаративно казнено право 05.12.2017
Промена на термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Компаративно казнено право кај доц.д-р Ангелина Станојоска, ќе се одржат на 18.12. (понеделник) и 20.12 (среда) со почеток од 9-13 часот (за двата термини).

Разно 05.12.2017
Свечен почеток на предавања

Се покануваат сите студенти запишани на втор циклус студии на Правниот факултет (сите студиски програми) да присуствуваат на свечениот академски час кој ќе се одржи на 07.12.2017 година (четврток), на Правниот факултет (Битола), втор кат (Свечена сала на Сенатот) со почеток во 10:30 часот.

Казнено процесно право 04.12.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Казнено процесно право (втор циклус студии - 3+1 и 3+2) се закажуваат на ден 12.12.2017 год. во 15:00 часот.

Разно 04.12.2017
Распоред на предавања

Објавен е распоредот на предавања. Истиот е достапен тука.

Разно 22.11.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите запишани на втор циклус во сите насоки да извршат избор на предмети во согласност со наставната програма која ја избрале.
Изборот треба да се реализира најдоцна до 24.11.кај одговорниот референт за 2 циклус во Кичево и Битола

Магистерски труд 20.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Антонио Милошевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Управен спор против одлуки на прекршочните комисии во рамки н ...

Магистерски труд 20.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Драги Најдовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Правно економскиот третман и улогата на денарот во креирањето на мо ...

Магистерски труд 16.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Марио Драгоманоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов ИМОТНИОТ ЛИСТ КАКО ЈАВНА ИСПРАВА И НЕГОВОТО ЗНАЧЕЊЕ ВО ПРАВНИ ...

Разно 03.11.2017
Ранг листи на примени кандидати во трет уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во трет уписен рок:

Стручни правни студии (1 година)
​- Академски студии по граѓанско право (1 година)
Повеќе

Магистерски труд 02.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Бојан Наумовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Законското наследување во Р. Македонија со осврт и во некои дру ...

Магистерски труд 24.10.2017
Одбрана на магистерски труд - Николче Илиоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Постапка за заштита на стварните права врз недвижностите

Разно 18.10.2017
Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок:

Стручни правни студии (1 година)
​- Академски студии по граѓанско право(1 година)
Повеќе

Магистерски труд 02.10.2017
Одбрана на магистерски труд - Ивона Тинтовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Субјекти на парнична постапка од кандидатот/ката Ивон ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга