Проф д-р Благој Ѓоргиевски

Редовен Професор

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС

  • Јавни финансии
  • Основи на економија
  • Применета економија

Доктор по економски науки
Економски факултет скопје, 2008 г.

Магистер по економски науки
Економски факултет Скопје, 1995 г.

Дипломиран економист
Економски факултет Скопје, 1978 г.

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК (од 1 до 5 ;  1 – одлично, 5 – основно)


Англиски
Читање:1    Зборување:1    Пишување:1

Француски    
Читање:5   Зборување:5    Пишување:5

Српски 
Читање:1    Зборување:1    Пишување:1

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО


АПРЗ
Директор, 2 години

АПРЗ
Пред. на УО на АПРЗ, 2 години

МИТ-Универзитет –Скопје, Економски факултет
Доцент, Професор, 1 година

Правен Факултет-Кичево
Доцент, Професор, 8 години

НАУЧНИ ТРУДОВИ


 – Blagoj Gorgievski: Economic growth, recession and public debt in Western Balkans and R. of Macedonia, International Scientific Conference “The Economic Crisis and the Future of European Integration” Nis, 2013
– Blagoj Gorgievski: Institutions and rural development in transition economies with emphasis on the Republic of Macedonia, International Agronomic Symposium “Agrosym 2013”, Sarajevo, 2013
– Blagoj Gorgievski: Institutional modeling of the economic policy in conditions of crisis with emphases on the r. of Macedonia, International Conference of Business and Economy, Constanca, June, 2013
– Blagoj Gorgievski: Strategic approach of sustainable management of the development of rural tourism- a case study in Macedonia, International scientific conference, REDETE 2012, Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A search For New Paradigms, B. Luka, October, 2012
– Blagoj Gorgievski, Jovanka Biljan: New trends and challenges of development economics, International scientific conference, REDETE 2012, Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A search For New Paradigms, B. Luka, October, 2012
– Blagoj Gorgievski: Regional demographic imbalance as unfavorable factor of economic development in the Republic of Macedonia, Naucni  skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope, Nis, Juni, 2012 g.
– Blagoj Gorgievski, Strategic approach to peripheral areas development through small business entrepreneurship, REDETE conference, Economic development and enterpreneurship in transition economies, Conference Proceedings, Banja Luka, October, 2011 g.
– Blagoj Gorgievski, Nikolche Jankulovski: ”Supporting rural centres for the functioning of regional policy in the Republic of Macedonia”, Proceedings of the 2nd ICBE, Constanza, November 11-12, 2010, ISBN 978-1-935494-17-1, pp.177-187.
– Благој Ѓорѓиевски: Буџетскиот дефицит  и економскиот раст на Р. Македонија, Годишник, Правен Факултет, Кичево, 2012
– Благој Ѓоргиевски: Современиот концепт на монетарно-кредитните политики на централните банки и Народната Банка на Република Македонија во услови на криза, Годишник, Правен факултет – Кичево, 2013

 КНИГИ

1.     Благој Ѓоргиевски: Рурален економски развој  -теории, стратегии, политики-, Универзитет „ Кирил и Методиј‖ – Скопје , Градежен факултет – Скопје , ТЕМПУС пројеkт: Скопје, Март, 2012

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ


 – Учесник во проектот: Балканска агро-секторска иницијатива за изградба на капацитет -Темпус ЈЕП_19027_2004- Темпус ЈЕП_19027_2004, Учесник во проектот
– Член на конзорциумот „ Македонска земјоделска платформа на знаењето”,  Балканска агро-секторска иницијатива за изградба на капацитет -Темпус ЈЕП_19027_2004- Охрид, Септември, 2006г
– Учесник во проектот: Управување со јавните земјоделски политики, Земјоделството на Западен Балкан и европските интеграции, ТЕМПУС проект, Сараево, 2007 г.
– Учесник во проект: Институционална и правна трансформација во земјоделскиот сектор на РМ за прилагодување кон европскто право, ТЕМПУС проект 2011 г.
– Учесник во проект: Sustainable rural land development, Градежен Факултет – Скопје,ТЕМПУС проeкт, Скопје, 2013