Проф д-р Дејан Витански

Вонреден Професор

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС
Вовед во право
Адмнистративно право и административна поставка
Јавна и државна администрација

Д-р Дејан Витански е роден на 08.01.1979 година во Ресен. Основно и средно образование завршил во Ресен. Дипломирал на Правниот факултет ,,Јустинијан Први“ при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во 2001 година, како еден од најдобрите студенти во генерацијата и се стекнал со стручниот назив дипломиран правник. Во 2004 година продолжил на постдипломските студии на Правниот факултет ,,Јустинијан Први“ во Скопје, каде во 2007 година го одбранил магистерскиот труд со наслов ,,Статусот на државниот службеник во Република Македонија“ и се стекнал со научен степен – магистер на правни науки, од областа на Управното право. Во 2011 година, на истиот факултет ја одбранил докторската дисертација со наслов ,,Начелото на сервисна ориентација на државната администрација“ и се стекнал со научен степен доктор на правни науки.

Професионално и наставно-образовно искуство

 • 2002-2004: работел во ТВ Сител, како новинар во дневно-информативната програма;
 • 2006-2007: бил договорно ангажиран како помлад асистент на Интердисциплинарните студии по јавна администрација при Универзитетот ,,Св.КлиментОхридски“-Битола, на предметите: Јавна и државна администрација, Управно право, Управно-процесно право и Службенички систем;
 • 2009-2011: асистент на Правниот факултет-Кичево по предметите: Управно-процесно право, Семејно право и Стварно право;
 • 2011-2016: работи како доцент на Правниот факултет-Кичево по група предмети на додипломските студии, и тоа:
 • Вовед во право;
 • Административно право и административна постапка;
 • Граѓанско процесно право; и
 • Јавна и државна администрација;
 • 2012-2016: е ангажиран за одржување настава на вториот циклус студии и тоа:
 • Модул: Деловно право;
 •   Јавна управа и јавни служби;
 • Модул: Казнено право;
 • Прекршочно право и прекршочна постапка;
 • Модул: Граѓанско право;
 •   Земјишно и книжно право
 • 2015: е избран за Раководител на втор циклус (последипломски студии) на Правниот факултет-Кичево

Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност

Во изминатиот период Проф. д-р Дејан Витански, покрај наставно-образовната дејност пројавува активност и на планот на научната, стручната, истражувачката и апликативната дејност,манифестирана преку учество на меѓународни и домашни научни симпозиуми, конференции, дебати и семинари, преку објавување и презентирање на научни и стручни трудови.

Во досегашната научно-истражувачка работа, Проф. д-р Дејан Витански ги има објавено следните научни и стручни трудови, од кои најголем дел во меѓународни научни списанија и публикации:

1.Determination of attributes specifics of administrative law relations within the set of social relations, International journal scientific papers, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-Skopje, 2016;

2.The place and the role of secondary general acts in the legal system of laws, International journal scientific papers, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-Skopje, 2016;

3.Discretionary powers of the administration – necessity or folding screen for abuses, International journal scientific papers Vol 11/1, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-Skopje, 2015;

4.Професионалните кадри како супстанцијален елемент на административниот систем, Человек в глобаљном мире, Международнои научнои конференции-Воронеж, Издаватељскии дом ВГУ, 2015;

5.Measuring the performances in the healthcare sector, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.8/2, Institute of knowledge management, Skopje 2015;

6.Positive discrimination and representative bureaucracy, HORIZONS, International scientific journal, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 18, 2015;

7.Discretionary powers of the administration, (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies International, Vol. 3, No. 2, 2015;

8.Knowledge and competence as a basic substrate of meritocracy system in state authorities, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.9, Institute of knowledge management, Skopje 2015;

9.Free movement and mobility of public servants within the EU, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.9, Institute of knowledge management, Skopje 2015;

10.Terrorism as a transnational problem and challenge, The first international scientific and professional conference of victimology in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 5 mart, 2015;

11.The effectiveness of the existence and functioning of the institution of Ombudsman, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences Volume 4, MIT Univerzitet Skopje, 2015;

12.Reforms aimed at service orientation of security services, International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, Ohrid;

13.Systems selection and promotion of civil servants in the security bodies, International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, Ohrid;

14.Бирократијата низ гротескна призма, Меѓународен дијалог: исток-запад, Шеста меѓународна научна конференција, Меѓународен славјански универзитет ,,Гаврило Романович Державин“, 2015;

15.Public administration and public policy – dichotomy vis-à-vis loans complementarily, Втора меѓународна научна конференција, Општествените промени во глобалниот свет, Штип, 2015;

16.The knowledge of the clerks as a condition ,,sine qua non,, for creation a functional administrative system, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.7, Institute of knowledge management, Skopje 2014;

17.Knowledge-the most important resource and driver of the economic and social development, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.4, Institute of knowledge management, Skopje 2014;

18.Принцип на сервисна ориентација на администрацијата, First international scientific conference, Social change in the global world, Центар за правно-политички истражувања, Правен факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев“-Штип, 2014;

19.Контрола над администрацијата, Годишник на Правен факултет-Кичево, 2013;

20.“3-Е“ administrative principles – efficiency, effectiveness and economy, HORIZONS, International Scientific magazine, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Volume 8, 2012;

21.Европски административен простор, Меѓународно научно списание Хоризонти, Универзитет ,,Св.Климент Охридски“-Битола, 2011;

22. Службеничка етика во општинската администрација, ПРОЕКТ: Граѓаните во одлучувањето за областите од локално ниво и значење, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје, 2011;

23. За институцијата Народен правобранител, Годишник на Правен факултет-Кичево, 2011;

24.Одговорност на државните службеници, Зборник на Правниот факултет ,,Јустинијан Први“-Скопје во чест на проф. д-р Томислав Чокревски, Скопје, 2010;

25. Деполитизација на вработените во органите на управата, Зборник на Правниот факултет ,,Јустинијн Први“-Скопје во чест на проф. д-р Влдимир Митков, Скопје, 2010;

26. Мерење на перформансите во административниот сектор,  Научно списание Хоризонти, Универзитет ,,Св.Климент Охридски“-Битола, 2010;

27. Респонзивност и сервисна ориентација на државната администрација, Меѓународен научен собир: Социо-културните аспекти на европската интеграција, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања и Здружение ,,Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, 2009;

28. Административна бирократија, Годишник на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања за 2008 година;

29. Селекција на државните службеници, Годишник на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања за 2007 година;

Во текот на својата стручна и академска кариера, Проф. д-р Дејан Витански учествувал со свои презентации и намеѓународни конференции, симпозиуми инаучни трибини:

 1. Determination of attributes specifics of administrative law relations within the set of social relations, Bansko, Republic of Bulgaria, 08-10 april 2016;
 2. The place and the role of secondary general acts in the legal system of laws,  Bansko, 08-10 april 2016;
 3. Discretionary powers of the administration – necessity or folding screen for abuses, 2015
 4. Reforms aimed at service orientation of security services, International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, Ohrid;
 5. Systems selection and promotion of civil servants in the security bodies, International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, Ohrid;
 6. Public administration and public policy – dichotomy vis-à-vis loans complementarily, Втора меѓународна научна конференција, Општествените промени во глобалниот свет, Штип, 2015;
 7. Бирократијата низ гротескна призма, Меѓународен дијалог: исток-запад, Шеста меѓународна научна конференција, Меѓународен славјански универзитет ,,Гаврило Романович Державин“, Свети Николе, 2015;
 8. Terrorism as a transnational problem and challenge, The first international scientific and professional conference of victimology in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 5 mart, 2015;
 9. Measuring the performances in the healthcare sector, 5rd international scientific conference;
 10. Knowledge and competence as a basic substrate of meritocracy system in state authorities,
 11. Free movement and mobility of public servants within the EU,
 12. The knowledge of the clerks as a condition ,,sine qua non,, for creation a functional administrative system, 3rd international scientific conference: Knowlwdge – capital of the future, Bansko, R.Bulgaria, 27-29 November 2014;
 13. Knowledge-the most important resource and driver of the economic and social development, 3rd international scientific conference: Knowlwdge – capital of the future, Bansko, R.Bulgaria, 27-29 November 2014;
 14. Принцип на сервисна ориентација на администрацијата, First international scientific conference, Social change in the global world, Центар за правно-политички истражувања, Правен факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев“-Штип, 2014;

За потребите на наставно-образовниот процес, Проф.д-р Дејан Витански ги има објавено следниве книги:

 1. Јавна и државна администрација, Второ издание, Скопје, 2014;
 2. Јавна и државна администрација, Прво издание, Кичево, 2013;
 3. Јавна администрација – состојби, проблеми и предизвици, Кичево, 2012;
 4. Сервисна ориентација на администрацијата, Гостивар, 2011;
 5. Статусот на државниот службеник во Република Македонија, со осврт во европските земји, Скопје, 2008.