Проф д-р Елизабета Тошева

Вонреден Професор

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС

Меѓународна економија

Основи на економија

Применета економија

Претприемништво и бизнис

ВТОР ЦИКЛУС

Банкарско право

Даночно право

Деловни финансии

Право на хартии од вредност

Меѓународни економски односи; Економски криминалитет

ТРЕТ ЦИКЛУС

Меѓународни економски односи

Доктор на економски науки

Email: elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk;

Research gate:

https://www.researchgate.net/profile/Elizabeta_Tosheva/?ev=hdr_xprf

Google Scholar Citations

https://scholar.google.com/citations?user=HKTPsn0AAAAJ&hl=en

Academia:

https://uklo.academia.edu/ElizabetaTosheva

Semantic Scholar:

https://www.semanticscholar.org/author/Elizabeta-Tosheva/113966414

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Tosheva=3AElizabeta=3A=3A.html

Вонреден професор во научните области Меѓународна економија и Финансии.

Останати релевантни информации:

 • Раководител на Центар за професионални обуки и кариерен развој на Правен факултет Кичево
 • Координатор на меѓународна програма CEEPUS на Правниот факултет Кичево
 • Координатор за ЕКТС на Правен факултет- Кичево
 • Акредитиран ментор на докторски студии на Студиска програма Меѓународно право и политика
 • Член на Комисија за признавање на испити и пренесување кредити на студентите на Правен факултет – Кичево

Професионално искуство:

2018  –        Универзитет Св. Климент Охридски, Правен факултет – Кичево – Наставник во звањето Вонреден професор во научните области Меѓународна економија и Деловни финансии.

2013 – 2018 – Универзитет Св. Климент Охридски, Правен факултет – Кичево – Наставник во звањето Доцент од областа Меѓународна економија и Деловни финансии во рамките на научното поле економски науки.

2011 – 2013 – Универзитет Св. Климент Охридски, Правен факултет – Кичево – Асистент од областа на економските науки

1999 – 2011 – Универзитет Св. Климент Охридски, Педагошки факултет – Битола – Сметководствено – финансиски сектор

Членство во професионални мрежи и асоцијации:

Член во уредувачки одбори во домашни и странски научни списанија:

 • (2013-Present) Член во меѓународен уредувачки одбор на IJM&P INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION , ISSN 2236-269X, Impact factor 9858/2013
 • (2013-Present) – Рецензент во Journal of Economics and International Business Management – JEIBM
 • (2015- Present) – Editoarial Board – International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) ISSN/ ISSN – L (print): 2392 – 6252 ISSN (online): 2393 – 0373, Impact factor 249/2014 http://www.ijsei.wgz.ro/meniu/editorial-board,
 • (2015 – Present) – Editorial Board and Reviewer Panel for Indonesian Journal of Management Science (IJMS), http://ojs.stimyapim.ac.id/index.php/ijms
 • (2016- Present) Reviewer for International e-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS) http://ijasos.ocerintjournals.org/
 • (2016 – Present) – Reviewer for Scientific Research Publishing – Modern Economy Journal http://www.scirp.org/journal/ME/
 • (2018- Present) – Reviewer International Journal of Economics Management and Social Science (IJEMSS) http://journals.salewangang.org/index.php/IJEMSS/reviewers
 • 2019– Член на Уредувачки одбор -International Year book 2019 – Правен факултет Кичево (Одлука бр. 02-678/8 од 03.12.2018 година)
 • 2020– Reviewer for Journal of Liberty and International Affairs
 • 2021, Member of the Organizational Committee and Moderator for the Conference: “TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY” Bitola, Republic of Macedonia, 15-16 October, 2021

 Студиски престои:

 • Study visit – Municipality East Ilidza анд Fondacija Mozaik Sarajevo 28-30.05.2018 with the project: Youth Banks Network Macedonia supported by the USAID Citizens’ Participation Program
 • Teaching mobility Jagiellonian University in Cracow, Centre for European Studies (Institute of European Studies), Poland. 15-23.10.2018.
 • Study visit – Jobs4You project – Youth Entrepreneurship based on good practices Project – Capacity building project- Erasmus plus KA2, Thessaloniki, Greece, 07-12.07.2019.
 • Study Visit – Malmo (Sweden) and Copenhagen (Denmark). 06-12.10.2019. WeB4YES project – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support (EU).
 • Study Visit – Granada, Spain, 03.-06-03.2020. “Boosting youth participation at local level,” Erasmus+ KA 1 learning mobility for individuals.
 • Teaching mobility – University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovenia09.-17.09.2021

Стипендии и гостувачки предвања (селектирани):

 • 2018- CEEPUS – Award of Scholarship – CIII-PL-0815-06-1819-M-120583 – Jagiellonian University in Cracow, Centre for European Studies (Institute of European Studies), Poland, 15-23.10.2018
 • Prof. Dr. Elizabeta Tosheva. Visiting lecture: HOW FAR FROM EUROPEAN UNION ACESSION ARE WESTERN BALKAN COUNTRIES? Jagiellonian University in Cracow, Centre for European Studies (Institute of European Studies), Poland.17.10.2018
 • Prof. Dr. Elizabeta Tosheva. “Accession of Macedonia to the European Union: Hope for the future or endless postponement”, Jagiellonian University in Cracow, Centre for European Studies (Institute of European Studies), Poland.18.10.2018
 • Вонр. Проф д-р Елизабета Тошева Online webinar “Улогата на социјалната економија во надминување на последиците од Ковид-19” Project-Youth Entrepreneurship Based on Good Practices: “Jobs4You” Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building project in the field of Youth. 05.2020
 • Вонр. Проф. д-р Елизабета Тошева “Редуцирај, рециклирај, реупотреби, биди одгоговорен! Панел дискусија: Одржлива зелена свест – ЕУи-Битола, УСС УКЛО- Битола, Делегација на ЕУ во Република Северна Македонија, 17.05.2021
 • 2021 – Erasmus plus Award of Scholarship – Teaching mobility University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovenia09.-17.09.2021
 • Prof. Dr. Elizabeta Tosheva. University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Republic of Macedonia, Faculty of Law: “Public financial management in Western Balkan Countries – achievements and future challenges” XXVIII. DNEVI SLOVENSKE UPRAVE (16.-17.9. 2021), Ljubljana, Slovenia

Учество во проекти:

 • (2008-2010). Обука на директори; Биро за развој на образованието и МОН – Скопје и Педагошкиот факултет – Битола, Position – Financial expert, Consultant and Accountant.
 • (2010-2011). Модернизација на образованието, Биро за развој на образованието и МОН – Скопје; Position – Financial expert and Consultant.
 • 2016/17 – Researcher in the project IPA, Civil Society for European Integration- Segregation of Roma population 2016/2017, Macedonia
 • 2017-2018 – National working group on regional consultative platform for monitoring public administration reform in Western Balkans – Accession monitoring and advocacy: WeBER
 • 2017, 2018, 2019 – Проект „Со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“ Romaversitas MacedoniaТутор
 • 2018 Претседател и Основач на НВО Центар за образовни и развојни иницијативи- ИНОВА ЛАБ – Битола – која дејствува во областите младинско вработување, младински активизам и учество
 •  (2018 – 2019) – Advocacy officer – Мрежа на младински банки Македонија поддржана од Проектот за граѓанско учество на УСАИД Youth Banks Network Macedonia – YBNM
 • 2018-2019. Consultant and Trainer for forming and managing social enterprises with the project Opening opportunities – Initiatives for community development: “Empowering Roma women trough social enterprise creation. HERA – Health Education and Research Association I Udruga Slap HR financed by EU
 • 2018/19 – Обучувач – Проект Академски креативен предизвик”, во реализација на Центар Инова Лаб Битола со поддршка на Општина Битола и Кредо центарот при УКЛО
 • Project coordinator, Проект Од Млади за Млади програма „Национален ресурсен центар за граѓански организации“ financed by EU
 • 2019-2020. Mentor and Trainer, HEI Student Internship in NGOs – towards a functional bridge across WB (HEIntern<>NGO), WeB4YES project – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support financed by EU
 • Супервизор 2019-2020. Проект „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните
 • 2020 – Експерт во рамките на мрежата ЕВРИДИКА – Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
 • 2020 – Project coordinator, Проект Општина по мерка на младите Акциски грантови за застапување“ дог.бр.0301-699. IPA 2017//393-725
 • Researcher – Policy paper in the project Towards Social Economy: Young Social Innovators as Forerunners of Positive Change in V4 and WB6. Financed by Visegrad Fund
 • 2020- Индивидуален консултант проект Образование за вработување во Северна Македонија – Е4Е@мк. https://www.e4e.mk/
 • 2020Истражувач експерт Водич за буџетски процес на локално ниво – транспарентност и граѓанско учество – Проект “Jавни пари за јавно добро”.
 • 2021- Експерт од областа на Потрошувачко право Проект „Чувар на правдата за потрошувачите: http://zastitanapotrosuvaci.mk/wp-content/uploads/2021/02/CV-Elizabeta-Tosheva-MK.pdf
 • 2121 – Project Coordinator for North Macedonia on Regional Youth Cooperation Office – RYCO founded project “WB Tourism through the Lens of Youth”
 • (2021 – ) Member of National working group on the regional consultative platform for monitoring public administration reform in Western BalkansWeBER

Учества на меѓународни научни конференции и собири (2018-     ):

 • International Conference: “Inter regional developments in geographical, historical, social, economical and cultural focus“.03.11.2017. Korca, Albania
 • International Scientific Conference: “Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development”, organized by the Faculty of Law, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola. 11-12. 05.2018
 • INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: “SECURITY, POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN WORLD” Bitola, Republic of Macedonia, 19 – 21 October, 2018
 • International Scientific Conference: “Towards a Better Future: Democracy, EU integration and Criminal Justice” Bitola, Republic of Macedonia 10 – 12 May, 2019
 • International Scientific Conference “Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future”-20.10.2019 Prilep R. Macedonia
 • International Scientific Conference: “TOWARDS A BETTER FUTURE: HUMAN RIGHTS, ORGANIZED CRIME AND DIGITAL SOCIETY” Bitola, Republic of Macedonia, 03.Oct. 2020
 • Seventh International Congress, ICON BEST 2020, on the topic: „ALTERNATIVE PATHS FOR DEVELOPMENT OF EMERGING ECONOMIES IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT”. Skopje, (11thNovember 2020).Conference proceedings. University of Tourism and Management in Skopje. 427-449. https://iconbest.utms.edu.mk/images/Zbornici/2020/Zbornik_2020.pdf
 • Conference: “TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY” Bitola, Republic of Macedonia, 15-16 October, 2021
 • Conference: “Challenges of tourism and business logistics in the 21st century” ISCTBL’21 Shtip, Republic of Macedonia, November, 2021