Проф д-р Мирјана Ристовска

Вонреден Професор

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС

Меѓународно приватно право

Арбитражно право

Алтернативни начини на решавање на споровите

ВТОР ЦИКЛУС

Арбитражно право

Право на странците

ТРЕТ ЦИКЛУС

Меѓународно право (јавно и приватно)

Егзекватура на странските судски одлуки

Меѓународно арбитражно право

ОБРАЗОВАНИЕ

Доктор на правни науки
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2011 – 2015
Докторска дисертација: „Меѓународна надлежност и меродавно право за потрошувачките договори во правото на Европската Унија и правото на Република Македонија“

Магистер на правни науки, насока меѓународно право, (постипломски студии по меѓународно право и политика),  просечен успех 9.86
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2006 – 2011
Магистерска теза: „Арбитражата како начин за решавање на спорови помеѓу државите и странските инвеститори со осврт на двостраните меѓународни договори за заштита на инвестициите склучени од Република Македонија“

Дипломиран правник (додипломски правни студии, меѓународно-правна група), просечен успех 9.07
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2000 – 2005

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Вонреден професор – Правен факултет – Кичево, 2020 – до денес

Доцент – Правен факултет – Кичево, 2015 – 2020
Асистент – Правен факултет – Кичево, 2014 – 2015
Асистент – Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи –  Битола, 2012 – 2014
Помлад асистент – Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи –  Битола, 2007 – 2012
Адвокатски приправник – Адвокатска канцеларија, 2006 – 2007
Волонтер – Основен суд Битола, 2005 – 2006

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Положен правосуден испит на 14.11.2019
Предавач на ад хок листата на предавачи на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ од 12.03.2019

Член на оперативната работна група за отпочнување на процес на кодификација на правото и правниот поредок во Република Северна Македонија

Координатор на Центарот за информации и податоци на ЕУ – ЕУи – Битола

Oсновач и тренер во Клубот Titus Flavius Orestes

Учесник на Жан Моне Модулот “Multilevel, Multiparty and Multisector Cross-Border Litigation in Europe”, 2021

Erasmus + стипендија за мобилност на Правниот факултет при Универзитетот „Паисиј Хилендарски“ во Пловдив, Република Бугарија, 2019

BASILEUS V Staff Exchange Erasmus Mundus стипендија на Факултетот за администрација – Љубљана, при Универзитет во Љубљана, Република Словенија, 2013

Учесник во програмата European Union Visitor Program, Брисел, Кралство Белгија, 2012

Студиска посета на Академијата Фритјоф Нансен во Лилехамер, Кралство Норвешка, 2004

Студиска посета на Меѓународен кривичен трибунал за поранешна Југославија, Хаг, Кралство Холандија 2003

Член на Друштвото на правници на Република Македонија

Член на Македонското научно друштво – Битола