Проф д-р Никола Тунтевски

Вонреден Професор

Кадар

ПРВ ЦИКЛУС

Казнено право
Казнено процесно право
Казнено право – применета програма
Историја на правото
Вовед во правото

ВТОР ЦИКЛУС

Материјално казнено
Меѓународен тероризам

ТРЕТ ЦИКЛУС

Меѓународно судство

Прв циклус студии –Дипломиран правник

Втор циклус студии – одбранет магистерски труд на тема „Социјално организирана држава-сооднос помеѓу социјалната држава, државата на благосостојба и социјално-правната држава, со посебен осврт на социјалната држава во Република Македонија“. Со тоа се стекна со звањето Магистер на политички и правно – политички науки

Трет циклус студии – одбранет докторски труд на тема „Паралелни тенденции во транзиционите општества-тоталитаризацијата како пречка за вистинска демократизација на општеството, со што се стекна со научниот степен Доктор на правни науки.

Од 1992 до 2013 година е вработен во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија – Сектор за внатрешни работи Битола.

Од 2011 год. – избран за предавач на Академијата за обука на судии и обвинители во Скопје.

Во 2012 година добива „Амбасадорска награда за владеење на правото“ од Амбасадата на САД во Република Македонија. Во тој контекст, учествувал и на бројни други обуки, организирани од мисијата на ОБСЕ во Скопје, Американската Амбасада во Република Македонија и мисијата на Европската Унија во Скопје.

На 03.07.2013 година со решение на Министерот за правда бр.07-2173/2 е вклученво работната група за изготвување на измени и дополнувања на Законот за кривичната постапка.

Именуваниот е член на Македонското научно друштво во Битола од 19.06.2009 година, а од Јуни 2011 година е избран за Претседател на Одделението за правни науки при Македонското научно друштво од Битола.

Со договор за вработување од 01.11.2013 година кандидатот е вработен како Доцент по предметот „Вовед во право“ на Правниот факултет во Кичево.

Со договор за вработување од 01.11.2018 година кандидатот е избран/реизбран во звањето Вонреден професор по предметот „Вовед во право“ на Правниот факултет во Кичево.

Со решение на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 1404-440/7 од 21.03.2019 година е акредитиран за ментор на студенти на трет циклус студии на насоката Меѓународно право и меѓународна политика.

Кандидатот одлично го владее англискиот јазик, како и сите јазици од групата на јужнословенски јазици и има основни познавања од францускиот јазик.

Освен тоа, тој активно ги користи компјутерските програми: Microsoft Office tools (Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Corel Draw), SPSS (Social Package Statistical Software) за статистичка обработка на податоци во научните истражувања, како и други програми.

Во својот досегашен работен стаж Вонреден професор. д-р Никола Тунтевски има континуирано и активно учество во наставно-образовниот, научно-истражувачкиот и апликативниот процес, што се потврдува преку: наставните активности, истражувачките активности, објавените трудови, учествата на меѓународни конференции, симпозиуми и конгреси, учества во проекти и слично.

Наставно – образовна активност

На Правниот факултет во Кичево со интерна распределба на предметите, утврдена со одлука од деканската управа на Правниот факултет Кичево, кандидатот е задолжен да предава повеќе предмети на прв, втор и трет циклус на студиии тоа:

На прв циклус студии ги предава предметите:

2) Казнено право– прва година во Битола, втор семестар

3) Казнено процесно право– четврта година во Битола, седми семестар

4) Казнено право – применета програма

5) Историја на правото – прва година воКичево, Битола и Струга, први семестар

6) Вовед во правото –во прва година во Кичево, први семестар

На втор циклус студии и тоа:

ѓ) Материјално казнено право на Правниот факултет во Кичево и на Дисперзирани студии во Битола. Предметот го предава со поделен фонд часови со Доцент д-р. Пакизе Туфекџи.

е) Меѓународен тероризам на Правниот факултет во Кичево и на Дисперзирани студии во Битола. Предметот го предава со поделен фонд часови со Вонреден проф. д-р. Ице Илиевски.

На трет циклус студии во насоката Меѓународно право и меѓународни односи го предава предметот Меѓународно судство и тоасо поделен фонд часови со Вонред. проф. д-р. Светлана Вељаноска.

Учество во работни тела и комисии на Универзитетот и Факултетот

Вонреден професор д-р Никола Тунтевски учествува во повеќе работни тела и комисии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ и на Правниот факултет во Кичево и тоа:

 • Сенатор од Правен факултет Кичево на Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
 • Член на Наставно – научен совет на Правен факултет – Кичево за прв циклус на студии, на Наставнички совет за втор циклус на студии и на Советот за докторски студии;
 • Ментор, претседател иличлен на комисии за изработка и одбрана на:дипломски трудови, магистерски трудовиво втор циклус студии и докторски трудови на трет циклус студии;

Научно – истражувачка и стручно – апликативна активност

Учество во обуки, дебати и работилници

Вонреден професор д-р. Никола Тунтевски учествувал на повеќе семинари во земјата и во странство, на кои бил предавач со свои излагања. Како позначајни се следните учества:

До избор во доцент во 2013 година:

 • Тренинг програми во организација на Американската Амбасада за кривични дела од областа на перење пари и трговија со луѓе во 2002 и 2003 година
 • Учество на обуки од областа на индустриската сопственост и авторските права, меѓународното хуманитарно право, полициски менаџмент и слично
 • Учество како предавач на бројни симпозиуми во организација на невладините организации „Семпер“ (во Битола, Гевгелија и Струмица), „Виа Вита“, Јавна установа Центар за социјална работа од Битола, Здружението за превентивна работа за деца и млади – група „Феликс“ во текот на 2004 и 2005 година

После избор во доцент во периодот од 2013 година до месец Март 2018 година:

 • Тркалезна маса: Ќе има ли свиркачи на Универзитетите? Можностите на Законот за заштита на укажувачите и спречување на корупцијата во високото образование во РМ,Институт за стратешки истражувања и едукација, финансиран од Европската Унија, Битола 14.12.2016 година
 • Организатор и главен координатор на дебата на тема „Судската независност во САД и Република Македонија“, во соработка меѓу Американската амбасада во Скопје и Правен факултет Кичево на 11.05.2017 година на Правен факултет Кичево – Дисперзирани студии во Битола, каде кандидатот настапи со свое предавање на тема „Судската независност во Република Македонија“
 • Универзитетска интерна конференција на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Септември 2017 година во Крушево
 • Меѓународна конференција „Моќта на знаењето“ во Септември 2017 година во Агиа Триада, Република Грција
 • International Conference “Inter regional developments in geographical, historical, social, economic and cultural focus.” 03.11.2017,Korca, Albania
 • Меѓународна конференција „Образованието на крстопат“ во Ноември, 2017 година во Битола, Република Македонија
 • Меѓународна конференција „Знаењето – капитал на иднината“ во Декември, 2017 година во Банско, Република Бугарија
 • Меѓународна конференција „Знаење без граници“ во Март 2018 година во Врњачка Бања, Република Србија
 • Меѓународна конференција “Security, Political and Legal Challenges of the Modern World”, Битола 2018
 • Меѓународна конференција “Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and PolycentricDevelopment”, Битола 2018
 • Меѓународна конференција Corruption in Higher Education 11 Септември 2018 Универзитет на Југиусточна Европа, Скопје
 • Меѓународна конференција Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice”м Битола 2019
 • Меѓународна конференција “Towards a Better Future:Human rights, Organized crime and Digital society”, Битола 2020
 • Меѓународна конференција „Knowledge – Capital of the Future“, Охрид 2020
 • Меѓународна конференција “Towards a better future-State and Society”, Битола 2021
 • Бројни работилници, дебати и обуки, организирани на Правниот факултет Кичево – Дисперзирани студии во Битола

Обуки во странство:

 • Конференција и обука за борба против организираниот криминал во Сиракуза, Република Италија, во 2002 година;
 • Регионалната конференција за сузбивање на трговија со луѓе во Темишвар, Република Романија, во Мај2003 година во организација на ОПДАТ, каде настапи со свое излагање на наведената тема пред учесниците на конференцијата, со посебен осврт на состојбите во Република Македонија;
 • Регионалната тренинг програма за спречување на криумчарење мигранти и илегална миграција во Полициската академија на Република Турција, во Анкара, во 2004 година.

Учество во проекти:

 • ТЕМПУС проект за напреден тренинг за борба против организираниот криминал во 2002 година
 • Од 2011 годинакандидатот билвклучен како едукаторво проект, поврзан со примарната обука во врска со новиот Закон за кривичната постапка, во организација на Академијата за обука на судии и обвинители, Амбасадата на ОБСЕ и Американската амбасада во Скопје, кој заврши во Декември 2012 година, каде учествувал со свои предавања, за што има добиено повеќе сертификати дека како едукатор придонел за успешно завршување на наведените обуки,
 • Од Април 2013 година, именуваниот бил вклучен како едукатор во проект за специјализирани обукиза новиот Закон за кривичната постапка, во организација на Академијата за обука на судии и обвинители, Амбасадата на ОБСЕ и Американската амбасада во Скопје,при што држел предавања во делот на истражната постапка до крајот на 2014 година,
 • Кандидатотод 2015 година е вклучен во проектот „Денови на симулирано судење“, во организација на Правниот факултет во Штип и Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија. Во Декември 2016 година на првиот натпревар за симулирани судења според Законот за кривичната постапка со тим од студенти и како нивен ментор, во конкуренција од сите државни Правни факултети во Република Македонија, го освојуваат првото место на проектот „Денови на симулирано судење“, за што кандидатот и екипата од студенти од организаторот на проектот добиваат пехар и плакета за освоено прво место, како и благодарница од Правниот факултет Кичево,
 • Исто така, кандидатот е вклучен во проектот „Денови на симулирано судење“ и во 2017, 2018 и 2019 година,
 • Именуваниот е вклучен и во повеќе други проекти за работа со студенти и средношколци.

Список на објавени научни и стручни трудови

 До избор во доцент во 2013 година:

 • „(Не-) довербата на цивилното во политичкото општество, како причина за (не-) стабилност на целото општество“, објавен во периодичното издание на Македонското научно друштво од Битола во 2009 година
 • „Феноменот на центрипетализам“, објавен во списанието „Его“ во 2009 година
 • „Постсоцијализмот-транзиција или трансформација“, објавен во списанието „Его“ во 2009 година
 • „Елитите и транзицијата“, објавен во списанието „Его“ во 2009 година
 • „Заробено општество“, објавен во списанието „Јавност“ во 2009 година
 • „Одговорноста и постсоцијализмот“,објавен во списанието „Јавност“ во 2009 година
 • „Корупцијата и недовербата“,објавен во списанието „Јавност“ во 2009 година
 •  „Поврзаност и разлики меѓу кривичното дело Криумчарење мигранти и Трговија со луѓе, со посебен осврт врз нивните организирани облици, предвидени во кривичното дело Организирање на група и поттикнување на овие кривични дела“- излагање пред учесниците на обуките во организација на невладината организација „Семпер“ од Битола во 2004 година
 •  „Активностите на СВР Битола во спречување на кривичното дело Трговија со луѓе и кривичното дело Криумчарење мигранти – со презентација на случај“ – излагање пред учесниците на обуките во организација на невладината организација „Семпер“ од Битола во 2005 година
 •  „Состојби и ставови во Република Македонија, поврзани со кривичното дело Трговија со луѓе“ – излагање пред учесниците на регионалната конференција во Темишвар – Република Романија, одржана од 11-15.05.2003 година на тема “Трговија со луѓе“
 •  „Полициски извиди и други овластувања на полицијата и правосудната полиција согласно новиот Закон за кривичната постапка – со презентација на случај“ – предавања пред учесниците на базичните обуки за новиот Закон за кривичната постапка во 2011 и 2012 година, во организација на Академијата за обука на судии и обвинители и претставништвата на ОБСЕ и ОБДАТ во Република Македонија

 После избор во доцент во периодот од 2013 година до месец Март 2018 година:

 • “Comparative legal aspects for availability of higher education for persons with special needs in the Balkan countries regarding the United States, the United Kingdom and the countries of the European Union – Conditions, opportunities and perspectives”, published in Knowledge International Journal Scientific Papers Vol. 19.2 with Global Impact Factor 1.322 (2016), promoted in Agia Triada, Greece, September 29, 2017
 •   “From the Balkans with Dexterity – the Contribution of the Balkan countries in dealing with the Global migrant and refugee crisis with a particular focus on the Republic of Macedonia”, International Scientific Conference “Interregional Developments in geographical, historical, social, economic and cultural focus”, Korca, Albania, November 3, 2017
 •  Availability of higher education for disabled persons in the Republic of Macedonia and other Balkan countries – from legal possibilities to real requirements”, International Scientific Conference “The Education at the crossroads”, Bitola, 10-11th November 2017
 •  “The role of the Bail as a measure to provide presence of persons in the Criminal procedure – from legal possibilities to real needs”, published in Knowledge International Journal Scientific Papers Vol. 20 with Global Impact Factor 1.322 (2016), promoted in Bansko, Bulgaria, December 17, 2017
 •  “Eligibility of precaution measures from the influence of basic principles of criminal procedure – Advantages and disadvantages of the security measures related to the Detention”, published in International Journal Scientific Papers Vol. 20 with Global Impact Factor 1.322 (2016), promoted in Bansko, Bulgaria, December 17, 2017
 •  “(Dis-) Trust between the Government and the citizens as the Cause of (dis-) stability of the society”, published in Knowledge  International Journal Scientific Papers Vol. 22 with Global Impact Factor 1.322 (2016), promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, March 16, 2018

 После избор во вонреден професор во периодот од месец Март 2018 година до денес:

 • “Comparative legal aspects of the crime Participation in foreign military, police, paramilitary or para police formations in the Balkan countries”, Proceedings Volume 1 of the International scientific conference Towards a better future: the rule of law, democracy and polycentric development, pp. 147-157, promoted in Bitola, May 11-12, 2018, Publisher: Faculty of Law Kicevo, UKLO Bitola, ISBN 978-608-4670-00-1 (V. 1), COBISS.MK-ID 107157514, http://pfk.uklo.edu.mk
 • “The Phenomenon of social (dis-) responsibility in conditions of hybrid democracy – Balkan experiences and Perspectives”, Knowledge International Journal Scientific Papers Vol. 23.4 with Global Impact Factor 1.322 (2016), pp. 1187-1194 promoted in Budva, Montenegro, May 24-27, 2018, Editor: IKM Skopje ISSN 2545-4439 (printed), ISSN 1857-923X (e-version), ikm.mk
 • “On the Crossroad between the Legality and Legitimity-The Perspective of the Rule of Law in the Transitional Societies”, Knowledge International Journal Scientific Papers with Global Impact Factor 1.322 (2016), promoted in Agia Triada, Greece, September 29, 2018, Editor: IKM Skopje ISSN 2545-4439 (printed), ISSN 1857-923X (e-version), ikm.mk
 • “Opportunites for Protection in the Procedure or outside of the Procedure of the Whistleblowers or Witnesses, related to Corruption in Higher Eduction in the Republic of Macedonia and compared to other countries”, Proceedings of the International conference on Corruption in Higher Education held on September 11, 2018 at South East European University, Skopje, Macedonia, pp. 43-86 Publisher Institute for Strategic Research and Education, Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-65157-4-4, isie.org.mk, www.univerzitetbezkorupcija.mk
 • “Anti–fraud Mechanism for Protection of the European Union Funds in the Republic of Macedonia and the Balkan Countries”, Proceedings Vol.1 of the International Scientific Conference “Security, Political and Legal Challenges of Modern World”, pp. 11-21, promoted in Bitola, October 19-21, 2018, Publisher: UKLO Bitola, ISBN 978-9989-870-79-8, COBISS.MK-ID 108602 122, uklo.edu.mk
 • “Livability of the Social state in the 21st century – conditions, oppotunity and perspectives”, International Scientific Journal “Horizons”, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 22, November 2018, pp.155, Publisher: “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, ISSN 1857-9884 DOI 10.20544/HORIZONS.A.22.1.18, uklo.edu.mk
 • “Appliance Of Mediation In Criminal Matters On The Area Of The Court Of Appeal – Bitola, Macedonia”, (with Antigona Jovanovska), Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 2018: 04 (04), ISSN: 2149-9314Web: ibaness.org
 • “RULE OF LAW CULTURE IN WESTERN BALKANS COUNTRIES”, Proceedings Vol.1 of the International Scientific Conference “Towards a Better Future- Democracy, EU Integration and Criminal Justice”, pp. 122-133, promoted in Bitola, May 10-12, 2019, Publisher: Faculty of Law – Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Center for Scientific Research at the Faculty of Law – Kicevo, ISBN978-608-4670-04-9608-4670-04-0(V. 1), MK-ID 110330634, www.uklo.edu.mk
 • “MEDIATION IN CRIMINAL PROCEDURE IN CHILDREN’S JUSTICE IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA WITH SPECIAL FOCUS ON THE AREA OFTHE COURT OF APPEAL-BITOLA”, (with Antigona Jovanovska),Proceedings Vol.2 of the International Scientific Conference “Towards a Better Future- Democracy, EU Integration and Criminal Justice”, pp. 320-333, promoted in Bitola, May 10-12, 2019, Publisher: Faculty of Law – Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Center for Scientific Research at the Faculty of Law – Kicevo, ISBN 978-608-4670-05-6 (V. 2), MK-ID 110330634, www.uklo.edu.mk
 • “Искуствата на Основните јавни обвинителства и на Основните судови на подрачјето на Апелациониот суд Битола во однос на медијацијата во кривичната постапка” (со м-р. Антигона Јовановска), Societas et Scientia, Зборник на охридската школа на природното право, стр.175Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“
 • „Гледиштето на судиите, обвинителите, адвокатите и медијаторите од подрачјето на Апелациониот суд Битола за медијацијата во кривичната постапка кај одредени кривични дела“, (со м-р. Антигона Јовановска)04 Стручна статијаУДК 614.253.83343.222:614.253.83 343.222:614.253.83(497.7) “,Македонска ревија за казнено право и криминологија, Издавач: Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, ISSN 1409-5327 (год. 26, бр. 1-2, 2019)http://maclc.mk/publicationyear/12
 • Sailing through the storms- a Balkan response to contemporary migrant and refugee challenges,“St. Kliment Ohridski” University – Bitola,(со Вонред. проф. д-р. Елена Тиловкс Кеќеџи и Вонред. проф. д-р. Елизабета Тошева), HORIZONS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSeries A, Social Sciences and Humanities, Year XIII Volume 24, pp 105-117, February 2020 Bitola, ISSN 1857-9884, DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20
 • Regional cooperation of the South-East European countries as aprecognition for accelerated and sustainable economic growth, (со Вонред. проф. д-р. Елизабета Тошева), “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, HORIZONSINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSeries ASocial Sciences and HumanitiesYear XIII Volume 24, pp 231-245, February 2020 BitolaISSN 1857-9884, DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20,
 • SURROGATE MOTHERHOOD IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA VSENGLAND; TURKEY; ISRAEL AND INDIA (со докторант м-р. Сибелчан Максуд), International Scientific Conference“Towards a Better Future:Human rights, Organized crime and Digital society”Conference Proceedings, Volume IIFaculty of Law – Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 2020, pp 168-177ISBN978-608-4670-15-5608-4670-15-6ISBN 978-608-4670-14-8 (V. 1)ISBN 978-608-4670-15-5 (V. 2), MK-ID 52460549
 • INTERNATIONAL AND EUROPEAN NORMATIVE FRAME FOR THE QUESTION OFDISCRIMINATION BASED ON SEX AND GENDER(со м-р. Антигона Јовановска и Клаудија Гјоргиевска), International Scientific Conference “Towards a Better Future: Human rights, Organized crime and Digital society” Conference Proceedings, Volume II Faculty of Law – Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 2020, pp 19-29 ISBN 978-608-4670-15-5 608-4670-15-6, ISBN 978-608-4670-14-8 (V. 1), ISBN 978-608-4670-15-5 (V. 2), MK-ID 52460549
 • MEDIA AND THE LEGAL CULTURE IN THE BALKAN COUNTRIES – ON THECROSSROAD BETWEEN THE RIGHT TO INFORMATION AND THE PRINCIPLEOF PRESUMPTION OF INNOCENCE, Knowledge International Journal Scientific Papers Vol. 41.5, with Global Impact Factor 1.322 (2016), pp. 869-877 promoted in Ohrid, North Macedonia, August 2020, Editor: IKM Skopje ISSN 2545-4439 (printed), ISSN 1857-923X (e-version), ikm.mk
 • IS THE PUBLIC IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIASUFFICIENTLY FAMILIAR WITH MEDIATION IN21 CRIMINALPROCEDURE, WITH SPECIAL FOCUS ON THE AREA OF THE COURT OFAPPEAL-BITOLA (со м-р. Антигона Јовановска), I N T E R N A T I O N A L Y E A R B O O K Faculty of Law – Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 2020,  21-35, ISBN 978-608-4670-13-1,  COBISS.MK-ID 52415237
 • (DIS-) CULTURE OF SPORTS CHEERING OR HATE SPEECH – A COMPARATIVE REVIEWON LEGISLATION AND PRACTICE IN THE BALKAN COUNTRIES, International Scientific Conference“Hate Speech and the Concept of Hate Crimes:Acts of Perception and Compulsory Social Conformism”Conference ProceedingsFaculty of Law – Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2020, pp 74-88, ISBN978-608-4670-12-4608-4670-12-1COBISS.MK-ID 52414469

Објавени учебни помагала и други активности

 • „Казнено процесно право – прв и втор дел“ – скрипта за студенти од прв циклус студии на Правен факултет Кичево, 2014 година
 •  „Правните лица во казненото право“ и „Казнено право за децата“–скрипти за студенти од прв циклус студии на Правен факултет Кичево, 2014 година
 •  „Организиран криминал“ – скрипта за студенти од втор циклус студии на Правен факултет Кичево, 2015 година