Проф д-р Саша Дукоски

Редовен Професор

Кадар

трговско

Роден е на  02.03.1964 година во Кичево – РепубликаСеверна Македонија , каде и денес живее. Основно и средно гимназиско образование со континуиран одличен успех  завршува во Кичево, при што добива поголем број: дипломи, награди и признанија . Студира на Правениот факултет  при Универзитетот во Битола –  сега Универзитет  „Свети Климент Охридски“, каде со звањето Дипломиран правник  и завршени студии во втор степен на Правниот факултет  се стекнав каконајмлад студент   на Универзитет во тој период.

По завршувањето на Правниот факултет се запишува на Постдипломските  студии на  Правниот факултет при Универзитетот во  Белград , а магистерските студии ги завршува на Меѓурегионалнатаакадемија за кадровски менаџментво  Киев  со одбраната на Магистерскиот труд под наслов:“Улогата на Организацијата на Обединетите нации во регулирањето на прашањата од меѓународната безбедност ’’,по што се стекнува со Диплома за завршен втор циклус магистерски студии и научен  степен Магистер по право.

Образование го завршува во  Киев – Република Украина, каде во  рамките нареализацијата на програмата за  Докторските студии , на Киевскиот национален Универзитет „Тарас Шевченко“ ги полага соодветните Постдипломски – докторски испити, при што  објавува научни трудови во релевантни научни публикации и учествува на меѓународни научни конференции. Докторската дисертација на тема „Механизми за меѓународно – правно регулирање за заштита на правата на совест и вероисповед (низ примерите на Република Бугарија и Република Украина) ја одбранувапред : Заедничкото специјалното собрание на: InternationalpersonnelAcademy–UKR ,InternationalopenUniversity– USA , Inter- regionalAcademyofpersonnelmanagement- UKR.Со тоа го завршува третиот циклус докторски студии и се стекнува со научниот степен DoctorofPhilosophyinLaw(PhDinLaw),по што му е издадена двојнадиплома.Со Решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија Дипломата се признава како документ за завршен „ Трет циклус докторски студии и стекнат научен степен Доктор по филозофски науки од областа на правото“.

Професионален ангажман:

Во 2010 година е избран за наставник по група предмети од областа на правните науки во звањето доцентна Правниот факултет во Кичево при Универзитетот „ Свети Климент Охридски“ во Битола како прв и во тоа време единствен со наставно – научно звање од правните науки.

Во 2015 година е избран во наставно – научното звање Вонреден професор од научната област „Трговско право“,на Правниот факултет Кичево , при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола.

Во 2020 година е избран во наставно – научно звање Редовен професор во научните области Трговско право (50823) и Човекови права и слободи  (50818) на Правниот факултет Кичево , при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битолакако прв  со ова наставно – научно звање од полето на правните науки.

Во првиот циклус студии на факултетот и дисперзираните студии во Битола и Струга ги предава студиските програми по : Облигационо право, Меѓународно трговско право; Трговско право ; Трудово право; Деловно и договорно право ; Граѓанско право – примената програма.

Во вториот циклус студии е ангажиран на студиските програми по  Деловно право и Граѓанско право, каде ги предава модулите по : Граѓанско процесно право, Трговско право, Меѓународно трговско право, Полноважност на договорите и надомест на штета, Право на конкуренција, Компаративно граѓанско право.

Во третиот циклус студии е акредитиран ментор ангажиран на Студиската програма по Меѓународно право и меѓународна политика каде го предава модулот по : Меѓународно трговско право.

Во тековниот период на Правниот факултет во Кичево извршува поголем број активности во неколку комисии , а од 2012 до 1016 година  е Сенатор на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола. Од 2016 година е акредитиран ментор за Втор циклус на студии, а под негово менторство изработени се и успешно одбранети над 160 дипломски трудови на студенти од Правниот факултет во Кичево и дисперзираните студии во Битола и Струга, како и над 80 магистерски трудови од областа на Деловното  и Граѓанското право.

Во својата професионална активност на полето на науката соработувал и со повеќе Универзитети и Институти од Република Северна Македонија, Република Србија, Руската Федерација, Република Бугарија, Република Косово , Република Албанија и др.Член е на редакцискиот борд на EuropeanJournalofEconomics, LawandSocialSciencesIIPCCL- InternationalInstituteforPrivate, CommercialandCompetitionLawGraz, Austria, , како и на InternationalScientificConference“Security, PoliticalandLegalChallengesoftheModernWorld на Правниот факултет Кичево при Универзитетот „Свети Климент Охридски “ Битола. Во исто време е рецензент на неколку научни трудови објавени во релевантни научни списанија, како и на учебници и учебни помагала .  На Универзитетот МИТ во Скопје ги реализира  модулите по: Трудово право, Административно право и административна постапка, Деловно и договорно право,  Финансово право и Облигационо право.

Дел од трудовите се објавени во публикации кои се индексирани во Ebsco и Scopus. Трудови се внесени во Репозиториумот на УКЛО: http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Dukoski=3ASasa=3A=3A.html?fbclid=IwAR0I4OI5IKPH-5vB90bUwm2Rg7AOjBpNcOidiQ33XrUXg2beA3xrexm37RQ    ,

Насајтовите: Google Scholar::https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8&oq=

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sasha+Dukoski&btnG=

На сајтот во  Research Gate:https://www.researchgate.net/profile/Sasha_Dukoski

Како и на : AcceleratingtheWorld’sResearch

https://www.academia.edu/upgrade?feature=name_mentions&trigger=mentioning-author-rw

 

Листа на научни истручни трудови

 1. Дукоски Саша . Правно регулисањеКосмоса . Институт за меѓународнуполитику и привредуБеоград 1986г. Меѓународни проблеми бр.4 . 450 . ISSN 0025-8555 UDK 3. стр. 447 .
 1. Дукоски Саша „Правни модалитети за заштита и развој на Поречкиот регион – меѓународно правни аспекти “. Порече од изгрејсонце до вечноста- Македонски Брод .Материјали од научниот симпозиум. 2009 г.
 1. Дукоскі Саша . Міжнародно-правовізабов’язанняРеспублікиБолгарія у сверізахисту права на свободусовісті та віросповідання // Матеріали мижнар.наук.-практ.конф. „ Динаміканауковіхдослідженъ 2009“, 2009р. – Донецьк: Наука і освіта. – 2009.- Т.З. Зовнішньоекономічнадіяльність. – С. 124 – 127.
 1. Дукоскі Саша . Захист права на свободусовісті та віросповідання на европейськомупросторь. // Науковьпраці МАУП. – К.: ДП Вид.дім „ Персонал “, 2010. – Вип. 1 ( 24 ) – С. 253 – 259.
 1. Дукоскі Саша . Міжнародно-правовізабов’язанняРеспублікиБолгарія у сверізахисту права на свободусовісті та віросповідання. // Науковьпраці МАУП. – К.: ДП Вид.дім „ Персонал “, 2010. – Вип.2 ( 25 ) –С. 230 – 237.
 1. D. Sasha Dukoski, MSc Svetlana Veljanovska, To what extent is young Macedonian democracy ready for open candidate lists and their effect on gender and minority representation in the assembly and local councils, RevijaSingidunum, Beograd 2011, UDK: 321.7(497,7); 342.5 ( 497.7), str.289-295.
 1. Assistant ProfessorPh.SashaDukoski – ,,THE FIGHT WITH INTERNATIONALTERRORISM THE KEY TOGLOBAL SAFETY- FirstAnnualInternationalScientificConferenceGlobalSecurityandChallengesofthe 21st Century,MIT UNIVERSITY – Skopje, Faculty of Management ,2012.
 1. DSašaDukoski, Ph.DSvetlanaVeljanovska, LEGAL FRAMEWORK OF FREEDOM OF RELIGION INTHE REPUBLIC OF MACEDONIA , Beograd ,SINGIDUNUM YOURNAL2012,6(2) , ISSN 2217-8090, UDK 342.731(497.7), str.74.
 1. Д-р Саша Дукоски, Д-р Светлана Вељановска. Правно-политичката безбедносна политика на ЕУ, Русија и НАТО во глобалното безбедносно опкружување. Битола, ХОРИЗОНТИ – Меѓународно научно списание . бр.9.2013г. УДК. 355.45-027,511(100). стр.93.
 1. Д-р Саша Дукоски, Д-р Светлана Вељановска. Правни аспекти на меѓународниот тероризам. Битола, ХОРИЗОНТИ – Меѓународно научно списание . бр. 10 .2013г. УДК.327.28-029.34. стр.67.
 1. Д-р Саша Дукоски. Транспортни клаузули во меѓународното тргување. Кичево. Годишник на Правен факултет. 2013г. ISSN 1857 – 8756.COBISS.MK –ID 89987082 стр. 6.
 1. Д-р Саша Дукоски. Брсјачката буна во контекст на Руско-Турските односи од втората половина на XIX век . Зборник на научни трудови . Демир Хисар 2013.
 1. Assistant professor. D. Law Sasha Dukoski .FREEDOM OFCONSCIENCE AND RELIGION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. PromotingHumanRightsRecentDevelopments,InternationalScientificConference.Skopje 2013
 1. Assistant professor. D. Law Sasha Dukoski.COMPETITIVE ABILITY ON HUMAN RECOURCES IN THE CONTEMPORARY TRADE ASSOCIATIONS . SECOND INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE. CONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCES.2013 Bitola, Macedonia.УДК: 331.101.262:[347.72:339.137.2
 1. D. BeratAqifi. Ph.D.SashaDukoski. Aftësia konkuruese e resurseve njerëzore në shoqëri tregtare bashkëkohore. International Scientific Conference ,, Rule of Law and Democracy” State University of Tetova, 12.03.2014. TetovaMacedonija.
 1. Ph.D. LawSashaDukoski,Ph.D.Law. BeartAqifi,NEWGEOPOLITICALDOCTRINEOFTHERUSSIAN FEDERATIONAMIDSINFLUENCINGWORLDWIDEGLOBALIZATION, Петтамеѓународна научна конференција„ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД “25 / 26 Април, 2014 година, Свети Николе, Р.Македонија.ISSN 978-608-4689-04-1. COBISS.MK-ID 93694474.стр.80 – 84
 1. Ph.D. LawSashaDukoski,Ph.D.Law. BeartAqifi,,,NEW GLOBAL GEOSTRATEGY BRIX – INSTITUTIONALIZATION AND PROSPECTS, Петта меѓународна научна конференција„ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД “25 / 26 Април, 2014 година, Свети Николе, Р.Македонија. .ISSN 978-608-4689-04-1. COBISS.MK-ID 93694474.стр.490-493.
 1. ass.Phd.SashaDukoski&Prof.ass.Phd. BeratAqifi. „TRADE TERMS AND INCOTERMS“. Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE – NEW KNOWLEDGE FOR NEW PEOPOL . Ohrid,20-23 May 2014. Macedonija. INTERNATIONAL JOURNAL . Scientific & Applicative Papers. Vol.1,2, ISSN 1857-923X . str.857-861.
 1. ass.Phd.SashaDukoski&Prof.ass.Phd. BeratAqifi.,,CodificationofEuropeanTreatiesRight”.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ” EUROPEAN INTEGRATION PROCESS OF WESTERN BALKANS COUNTRIES”Pjeter Budi College.Pristina.Saturday, 31st of May 2014. RepublikaKosovo.ISBN 978-9951-492-08-9.str.47-48
 1. ass.Phd.SashaDukoski&Prof.ass.Phd. BeratAqifi.,,Human resurces competitiveness in modern trade companies “ EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH , vol.II , Issue 4/July 2014 ( Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5,9(B+). ISSN 2286-4822. Str. 5941-5953.
 1. ass.Phd.SashaDukoski&Prof.ass.Phd. BeratAqifi„ТРГОВСКИ ПРАВИЛА И ИНКОТЕРМС“ JournalofProcessManagement – New TechnologiesINTERNATIONAL, JPMNT SpecialEdition 2014 12 June 2014 , ISSN: 2334-7449 , Paper 151 ,

 

 1. Prof.assSasha Dukoski Faculty of Law Kicevo,„Consignment – way bills in the international carriage of goods by sea”, First international scientific conference – Social change in the global world, Center for Legal and Political Research ,Faculty of Law University ,, GoceDelcev” – Shtip, Republic of Macedonia , 2014 g. ISBN 978-608-244-076-7, Paper.30.

 

 1. Доц .д-р Саша Дукоски , Правниот систем на средновековната македонска држава“ ,Зборник на трудови –   Научна трибина„ 1000 години од смртта на Цар Самоил“ ,  Ресен, 24.09.2014 год, Република Македонија.
 1. Доц. д-р Саша Дукоски, Доц. д-р Светлана Вељановска, „Пазарот и конкуренцијата во услови на доминација на монополите“,Трета Меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“, Бизнис академија Смиленски , Република Македонија, 2014, ISBN 978-608-4729-02-0, COBBISS.MK-ID 07067018, стр.179 ,
 1. ass.Phd.SashaDukoski&Prof.ass.Phd. BeratAqifi.,,Characteristics and Legal Essence of International Terrorism “ EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH , vol.II , Issue 8/November 2014 ( Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5,9(B+). ISSN 2286-4822. Page. 10440 – 10451.
 1. SashaDukoski, PhD, SvetlanaVeljanovska, PhD, Doctrineandprinciplesofcontractlaw. University “St. KlimentOhridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,  Social Sciences and Humanities, Volume 16, September 2014, Bitola,ISSN1857-856X,  141-149
 1. Доц. д-р Саша Дукоски, Марија Дукоска,“ Геополитичка доктрина на Руската федерација“, Македонски Политиколошки форум Е- зборник на трудови. Бр.2, Скопје, 2014 год, UDC No 32 – EBSCCO – ISSN: 1857- 9167., УДК.Бр. 311.3: 32 (470) . стр.98- 106 .
 1. ass.Phd.SashaDukoski&Prof.ass.Phd. BeratAqifi, “Principles of Modern Contract Low”, International Conference on Bisiness Technology & Innovation. 7-8. November 2014. Durres. ISBN: 978-9951-437-26-4, Publisher, UBT,page.122
 1. Доц. д-р Саша Дукоски, Марија Дукоска,“ Слободата на совест и вероисповед во Република Македонија со посебен осврт на верските заедници и религиозните групи – Дервишките редови “, Македонски Политиколошки форум Е- зборник на трудови. Бр.4, Скопје, 2015 год, UDC No 32 – EBSCCO – ISSN: 1857- 9167.,  Бр.1.01, 342.731:(061.2:2.(497.7). стр.41- 55 .
 1. D, AssistantProfessorFacultyofLaw, SashaDukoski, „CorporatelawandprinciplesofcorporatemanagingthecompaniesinrepublicofMacedonia , “Человек в глобальноммиреМеждународнойнаучной конференции (Воронеж,18–20 мая 2015 г.) ISBN 978-5-9273-2207-7, УДК 3(063) ББК 60ю52я431 , стр.269
 1. ass.SashaDukoskiPhd&Prof.ass.. BeratAqifiPhd, The market in terms of limited competition, International conference on Business, Law, Administration and Social Sciences, Tirana- Albania 2015, ISBN: 978-9928-178-29-9., page.15.
 1. SashaDukoskiPhd;Prof.ass. BeratAqifiPhd ; Mr. DriniGrazhdani LLM., Unfair competition and gray economy, International Journal V11/1 , 7-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria 4-6 december 2015. ISSN 1857-92, page. 158-161.Global Impact and Quality Factor 1.023 ( 2015)
 1. SashaDukoski, PhD, SvetlanaVeljanovska, PhD, Waybillscommoditysecuritiesincommerciallaw. University “St. KlimentOhridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,  Social Sciences and Humanities, Volume 18, September 2015, Bitola,ISSN 1857 -9884199-207.
 1. SashaDukoski, PhD, SvetlanaVeljanovska, PhD,TheroleofthenotaryservicesintheexecutiveprocedureintheRepublicofMacedonia. University “St. KlimentOhridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 18, September 2015, Bitola,ISSN 1857 -9884207- 215.
 1. Проф.д-рСаша Дукоски, Марија Дукоска,“ Граѓанското право во средновековната Македонска држава“, Macedonianpoliticalsciencejournal , e- Proceedingofpapers. Volume .6, Скопје, 2016 год, UDC No 32 – EBSCCO publishing – ISSN: 1785- 6812.,УДК.Бр.347(497.7),,04/11“ . стр.260-270 .
 1. SashaDukoskiPhd;MarijaDukoska ; Maja Veljanova . Bindind arbitration clause in consumers agreements, International Journal scientific papers vol.12.2 , 8-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria 8-10 april 2016. ISSN 1857-92, page. 104-106.Global Impact and Quality Factor 1.322 ( 2016)
 1. SashaDukoskiPhd;Prof.ass. BeratAqifiPhd , The ACTA agreement and Macedonia , International Journal scientific papers  vol.13.3, 9-th International Scientific conference – The teacher of the future , Dures  – Republic of Albania, 17-19  june 2016. ISSN 1857-92, page. 261-266.
 1. DSvetlanaVeljanovska,Ph.DSašaDukoski, The right to freedom of expression vis a vis public interest , Beograd ,YOURNAL OF PROCESS MANAGEMENT – NOW TECHNOLOGIES INTERNATIONAL 2016 , ISSN 2334 -7449 str.51 – 59. Impact Factor: 0,68.
 1. SašaDukoskiPh.D, Doc.SvetlanaVeljanovskaPh.D,THE ACTA AGREEMENTAND MACEDONIA, Bitola,DOI 10.20544/HORIZONS.A.19.1.16.P0, UDC347.78:343.533]:339.9 (100:497.7) , page.37-44.
 1. DSvetlanaVeljanovska,Ph.DSašaDukoski , The role of the public prosecutor in criminal procedure, International Journal scientific papers vol.16.1 , 12-th International Scientific conference Knowledge without borders.., Vrnjacka Banja – Serbia , 31.3 – 02.4.2017,  ISSN 1857-923X , page 251 – 255.Global Impact and Quality Factor 1.322( 2016).
 1. Проф. Д-р Саша Дукоски,Проф. Д-р Берат Аќифи,,Cубјективна одговорност за настаната штета во облигационите договори, Осма меѓународна научна конференцијаVol.4/2017„ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД “21 / 22Април, 2017 година, Свети Николе, Р.Македонија..ISSN 1857-9299.UDK 081. 426.6:347.514.стр.117-121.
 1. DSašaDukoski , PhdBeratAqifi, Acquiring ownership over real estate, International Journal scientific papers vol.17.2 , 13-th International Scientific conferenceThe teacher of the future, Budva – Montenegro , 25 – 28.5.2017,  ISSN 2545-4439 , page 713 – 717.Global Impact and Quality Factor 1.322 (2016).
 1. DSašaDukoski ,PhdBeratAqifi, ThePriceandDeterminationofthePriceintheSalesAgreement,ActaUniversitatisDanubius. Juridica, Vol.13 No. 2 (2017)Print ISSN: 1844-8062,Online ISSN: 2065-3891,, page 113 – 121. UniversitateaDanubius Galati | Romania
 1. SashaDukoski, PhD Law, SvetlanaVeljanovska, PhD Law, The price in the contact of sale.University “St. KlimentOhridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume21,  2017, Bitola,ISSN 1857 – 9884 .  DOI 10.20544 HORIZONS.A.21.2.17.P21 UDC 339.5:338.5 page.249-257
 1. DLawSasha Dukoski ,Ph.D.LawSvetlanaVeljanovska,,Legal regulation of the market concentrations of the companies in the Republic of Macedonia , International Journal scientific papers vol.20.1 , 15 th International Scientific conference Knowledge in practice. ,Bansko Republic of Bulgaria  , 15. – 17.12.2017, UDK 37. ISSN 2545-4439. ISSN 1857-923X , page 313 – 317.Global Impact and Quality Factor 1.322( 2016).
 1. DSasha Dukoski, MA. MarijaDukoska , Principles of the international agreements on investments, Conference proceedings, volume II, International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND POLYCENTRIC DEVELOPMENT, Bitola Republic of Macedonia 11-12.05.2018, ISBN  978-608-4670-01-8(V.2),  UDK 339.542,2;339,727,22(100), page 145-151.
 1. Svetlana Veljanovska PhD,SashaDukoskiPhD,THE ROLE OF THE MEDIA IN THE SOCIETY, Conference proceedings, volume I,InternationalScientificConference“Security, PoliticalandLegalChallengesoftheModernWorld”Bitola, Republic of Macedonia,316.663:316.775, ISBN 978 – 9989 – 870 – 79 – 8, COBISS.MK – ID  108602122, page 251 – 257.
 1. SashaDukoskiPhD, Svetlana Veljanovska PhD,MarijaDukoska LL.M.,Legalframeworkoftherulesontheelectricitymarketintheeuropeanunion Conference proceedings, volume II,InternationalScientificConference“Security, PoliticalandLegalChallengesoftheModernWorld”Bitola, Republic of Macedonia,316.663:316.775, ISBN 978 – 9989 – 870 – 79 – 8, COBISS.MK – ID  108602122,  UDK 339.13:621]:340.13(4-672EУ) ,page 112– 118.
 1. SashaDukoski, PhD Law, SvetlanaVeljanovska, PhD LawM. Marija Dukoska,Comparativeoverviewoftheregulationofconcentrationsintheunitedstates-europeanunion –republicofmacedonia, University “St. KlimentOhridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume22,  2018, Bitola, ISSN 1857 – 9884 .  DOI 10.20544/HORIZONS.A.22.1.18.P15UDK 339.13.025(73)339.13.025(4-672EУ)339.13.025(497.7), page 175 – 185
 1. SvetlanaVeljanovska, PhD Law, SashaDukoski, PhD Law,Reformsintheinstitutionsthataresupportingthecourtintherealizationofitsrightcreationfunction, University “St. KlimentOhridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume22,  2018, Bitola, ISSN 1857 – 9884, 20544/HORIZONS.A.22.1.18.P16 ,UDK347.962-044.325 (497.7), page  185 – 191
 1. SashaDukoski, PhD Law, SvetlanaVeljanovska, PhD LawM. Marija Dukoska , Condicions for the validy of agreements, Conference proceedings, volume II, International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE, Bitola Republic of Macedonia 10-12.05.2019, ISBN  978-608-4670-05-6 (V.2),  UDK 347.44, page 171-176.
 1. SvetlanaVeljanovska, PhD Law,SashaDukoski, PhD Law, Ass M-r PakizaTufekgi , The constitutional judiciary in bosnia and hercegovina specifications and challenges, Conference proceedings, volume I, International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE, Bitola Republic of Macedonia 10-12.05.2019, ISBN  978-608-4670-04-9 (V.1),  UDK 342.4 ( 497.6), page 204-210.
 1. Prof. Dr.sc. Sasha Dukoski, Assoc.Prof.Dr.sc Svetlana Veljanovska, LL.M. MarijaDukoska,The legal nature of the procurement agreement as the most significant obligation and trade agreement, University “St. KlimentOhridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume24,  2020, Bitola,ISSN 1857-9884,DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20,DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20.P15UDC 339.542.2(497.7) ,page  171 -178
 1. Prof.Dr.sc Svetlana Veljanovska Assoc. Prof. Dr.sc. Sasha Dukoski, Reforms in the judicial system of the republic of n. Macedonia, University “St. KlimentOhridski”Bitola , HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume24,  2020, Bitola,ISSN 1857-9884,DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20,DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20.P18 UDC 347.97/.99(497.7) ,page207 -216.
 1. Prof.Dr.sc SvetlanaVeljanovskaAssoc. Prof. Dr.sc. SashaDukoski, Hatespeechthroughtheprismoftheeuropeancourtofhumanrights, FacultyofLaw – Kicevo, University “St. KlimentOhridski” – Bitola, InternationalScientificConference “HateSpeechandtheConceptofHateCrimes: Acts of Perception and Compulsory Social Conformism”, ISBN 978-608-4670-12-4 , COBISS.MK-ID 52414469 , 316.625:316.647.5(062) 343.3/.7:316.647.5(062)  UDK 347.965.42:343.1(497.784) page114– 123
 1. Prof. Dr.sc. SashaDukoski, Assoc.Prof.Dr.sc SvetlanaVeljanovska, LL.M. MarijaDukoska,Competitionin a situationofdominanceofmonopolis,Internationalyearbook, FacultyofLaw – Kicevo, University “St. KlimentOhridski” – Bitola, Bitola, 2020 ISBN 978-608-4670-13-1, COBISS.MK-ID 52415237 UDK 339.137.012.434:334.72,page 10-20
 1. Prof.Dr.sc SvetlanaVeljanovska, Assoc. Prof. Dr.sc. SashaDukoski , Legal solutions for the judicial police – conditions in the republic of north macedonia vis a vis bosnia and herzegovina,Internationalyearbook, FacultyofLaw – Kicevo, University “St. KlimentOhridski” – Bitola, Bitola, 2020 ISBN 978-608-4670-13-1, COBISS.MK-ID 52415237 , UDK 351.74:347.99(497.7) 351.74:347.99(497.6),page46-53
 1. Prof.Dr.sc SvetlanaVeljanovska, Assoc. Prof. Dr.sc. SashaDukoski , Hate speech through the prism of the european court of human rights,InternationalScientificConference “HateSpeechandtheConceptofHateCrimes: ActsofPerceptionandCompulsorySocialConformism”, FacultyofLaw – Kicevo, University “St. KlimentOhridski” – Bitola, Bitola 2020 , ISBN 978-608-4670-12-4COBISS.MK-ID 52414469,UDK 347.965.42:343.1(497.784)page114-123
 1. Prof. Dr.sc. SashaDukoski, Assoc.Prof.Dr.sc SvetlanaVeljanovska, , LL.M. MarijaDukoska,Protection of the right to freedom of conscience and religion in Europe ,InternationalScientificConference “Towards a BetterFuture: HumanRights, OrganizedCrimeandDigitalSociety” FacultyofLaw – Kicevo, University “St. KlimentOhridski” – Bitola, Bitola 2020 , ISBN 978-608-4670-14-8 (V. 1), COBISS.MK-ID 52460549 ,UDK 342.721:2]:341.645.2(4)page300 -307

Учество намеѓународни конференции,симпозиуми, научни трибини,работилници

 

 1. Научен симпозиум –Порече од изгрејсонце до вечноста- Македонски Брод.2009 г. Македонија.
 1. Міжнар. наук.-практ. конф. “Динаміканауковихдосліджень2009”, 2009 р. –Донецьк:Україна
 1. Міжнар. научно-практ. конф. “Религиозная ситуация в современной Болгарии и Украине”. 15 октября 2010 г. – Одесса. – 2010. Україна
 1. DEBATE “Civic Activism in ethnic state”Regional youth networking against discrimination in Western Balkan”Kicevo2011;
 2. Are the problemsof Kicevoof political, economicorethnic nature, COMMUNITY DEVELOPMENT CENTRE, (ex NGO SupportCentreKicevo)-Kicevo-2011.
 3. First annual international scientific conference organized by MIT University –          Skopje.GLOBAL SECURITY AND CHALLENGES OF THE 21st CENTURY, 2012, MakedonskiBrod. Macedonija.
 4. Регионална научна трибина„Брсјачо востание, Брсјачка буна, Демирхисарски заговор“, 25.10.2013 год. Демир Хисар. Македонија.
 5. Annual international scientific conference organized by MIT University –          Skopje. . PromotingHumanRightsRecentDevelopments,InternationalScientificConference.Skopje 2013.Macedonija.
 1. Secondinternationalscienceconference – contemporarymanagementchallengesandtheorganizationalsciences – contributionofhumanresourcesandorganizationalchangetosustainablecompanycompetitiveness. 01-03 November, 2013 Bitola, Macedonia.
 1. International Scientific Conference ,, Rule of Law and Democracy” State University of Tetova, 12.03.2014. TetovaMacedonija.
 1. Петтамеѓународна научна конференција „ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД “25 / 26 Април, 2014 година, Свети Николе, Р.Македонија.
 2. Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE – NEW KNOWLEDGE FOR NEW PEOPOL .Ohrid ,20-23 May 2014. Macedonija.
 1. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ” EUROPEAN INTEGRATION PROCESS OF WESTERN BALKANS COUNTRIES”Pjeter Budi College.Pristina.Saturday, 31st of May 2014. Republika Kosovo.
 1. First international scientific conference – Social change in the global world, Center for Legal and Political Research ,Faculty of Law University ,, GoceDelcev” – Shtip, 11-13 september 2014 , Republic of Macedonia.
 1. Научна трибина„ 1000 години од смртта на Цар Самоил“ , Ресен, 24.09.2014 год, Република Македонија.
 1. Third international Scientific Conference, ,,Contemporary menagement challenges and the organizational sciences – strategically focused organization and sustainable enterprise competitiveness’’, Business Academy Smilevski . Bitola 2014, Republic of Macedonia.
 1. Научно-стручна тркалезна маса „ Евро – атлантските предизвици на Република Македонија: проблеми, политичка реалност, идејни решенија и можности по самитот на НАТО во Велика Британија 2014“. Универзитет „Свети Климент Охридски“ – Битола , Факултет за безбедност – Скопје, Скопје, 18.11.2014 год, Република Македонија.
 1. International Conference on Bisiness Technology & Innovation. 7-8. November 2014. Durres, Albania.
 1. International conference on Business, Law, Administration and Social Sciences, Tirana- Albania  01.2015,
 1. “Международнойнаучной конференции Человек в глобальноммире(Воронеж,18–20 мая 2015 г.) Русия.
 1. 7-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria 4-6 december 2015.
 1. 8-th International Scientific conference Knowledge – capital of the future, Bansko – Bulgaria 8-10 april 2016.
 2. 9-th International Scientific conference – The teacher of the future , Dures – Republic of Albania, 17-19  june 2016
 1. 12-th International Scientific conference Knowledge without borders.., Vrnjacka Banja – Serbia,31.3 – 02.4.2017.
 1. Осма меѓународна научна конференција„ МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ : ИСТОК-ЗАПАД “21 / 22 Април, 2017 година, Свети Николе, Република Македонија.
 1. 13-th International Scientific conference The teacher of the future, Budva – Montenegro 25 – 28.5.2017.
 1. 15- th International Scientific conference Knowledge in practice. ,Bansko Republic of Bulgaria , 15. – 17.12.2017,
 1. International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND POLYCENTRIC DEVELOPMENT, Bitola Republic of Macedonia 11-12.05.2018,
 1. InternationalScientificConference“SECURITY, POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN WORLD”Bitola, Republic of Macedonia, 19-21.October, 2018,
 1. International scientific conference “ TOWARDS A BETTER FUTURE : DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE, Bitola Republic of Macedonia 10-12.05.2019
 1. International scientific conference “HATE SPEECH AND THE CONCEPT OF HATE CRIMES; ACTS OF PERCEPTION AND COMPULSORY SOCIAL CONFORMISM”, Bitola Republic of North Macedonia 11.11.2019
 1. InternationalScientificConference “HateSpeechandtheConceptofHateCrimes:

ActsofPerceptionandCompulsorySocialConformism” ConferenceProceedingsFacultyofLaw – Kicevo, University “St. KlimentOhridski” – Bitola, Bitola, 2019

 1. InternationalScientificConference “Towards a BetterFuture: HumanRights, OrganizedCrimeandDigitalSociety” FacultyofLaw – Kicevo, University “St. KlimentOhridski” – Bitola, Bitola 2020 ,

 

Рецензирани универзитетски учебници

 1. Саша Дукоски , Меѓународно трговско право ,  CIP.- 341:4347.7(075.8) Графомак,Кичево,2014, ISBN 978-9989-59-0, Високошколски учебници  COBISS. MK- ID 95637002;
 2. Саша Дукоски, Граѓанско право – применета програма, CIP – 347(497.7) (035) Графомак, Кичево 2014, Прирачници, ISBN 978-9989-119-57-6, COBISS.MK-ID 95635722;
 3. Саша Дукоски, Граѓанско право – применета програмаПРАКТИКУМ, CIP – 347(497.7)(076.5) Графомак, Кичево, 2014, Практикум,  ISBN 978-9989-58-3,COBISS.MK-ID 95635978;
 4. Саша Дукоски , Право на конкуренција, CIP 346,545/546;341.24(4-672EU)  и 346,545/546;340,13(497.7) Графомак, Кичево 2014 ISBN 978-9989-119-60-6,  COBISS.MK.ID 95838218;
 5. Саша Дукоски,  Трговско право, CIP 348.7 / 343.23 Графомак , Кичево  ISBN 978-9989-119-79-8 COBISS.MK-ID 97142282;
 6. Саша Дукоски , Деловно и договорно право , CIP 347.7 /341.24, Графомак, Кичево 2014, ISBN  978-9989-119-78-1, COBISS.MK-ID 971420026.
 7. Саша Дукоски ,Облигационоправо – договори и надомест на штета, CIP 347.7.426:349.22, Графомак, Кичево 2015, ISBN  978-9989-119-70-5, COBISS.MK-ID98031114.
 8. Саша Дукоски ,Основи на  Облигационо право, CIP 348.7 ; 343.26, Графомак, Кичево 2016, ISBN  978-9989-119-55-2, COBISS.MK-ID94262538.
 9. Саша Дукоски Облигационо право ДОГОВОРИ , CIP 348.9 ; 343.28, Графомак, Кичево 2016, ISBN  978-9989-119-55-1, COBISS.MK-ID97142261.

Учебни помагала 

 1. Доц.д-р Саша Дукоски „ Меѓународно трговско право “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево , 2011-;2012; 2013г.;
 2. Доц.д-р Саша Дукоски „ Трговско право “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево , 2011;2012, 2013г.;
 3. Доц.д-р Саша Дукоски „ Деловно и договорно  право “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево ,2011; 2012; 2013г.;
 4. Доц.д-р Саша Дукоски „ Граѓанско право – применета програма “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево , 2012; 2013 г;
 5. Доц.д-р Саша Дукоски „ Право на конкуренција“ Авторизирани предавања , Правен факултет Кичево , 2013 год,
 6. Прирачник за полагање на приемен испит за Втор циклус на Академски студии на Правен факултет Кичево – дел за Граѓанско право,  Универзитет Свети Климент Охридски – Битола , Правен факултет Кичево , 2013 год.
 7. Вонр. проф д-р Саша Дукоски „ Трудово право “ Авторизирани предавања, Правен факултет Кичево , 2020 год.

 

 

 

Стручни книги на странски јазик

 1. 1. Саша Дукоски „Mеждународно-правовые способы разрешения международных споров“ CIP 94(497.781) г./19. Графомак– Кичево 2016. ISBN 978-9989-119-93-8 COBISS.MK-ID 94067466.

2.ДукоскіСаша „Механізм міжнародно-правового регулювання захисту права на свободу совісті та віросповідання (на прикладі Республіки Болгарія та України)“ CIP 98(562.781)г…/19.Графомак – Кичево 2016.ISBN 978-9989-119-96-8 ,  COBISS.MK-ID 94065832.