Проф д-р Светлана Вељановска

Декан

Кадар

I циклус (додипломски) студии:
1. Судски систем.
2. Еколошко право.

II циклус (постдипломски) студии:
1. Казнена политика на судовите.
2. Меѓународно воено и хуманитарно право .

III циклус (докторски) студии:
1. Меѓународно судство .
2. Меѓународно воено и хуманитарно право.
3. Компаративни европски судски .

Работна биографија на  проф д-р Светлана Вељановска

Докторски студии
Правен факултет Скопје  2012     Доктор на правни науки

Магистерски студии
Филозофски факултет Скопје  2009    Магистер по eвроинтеграции и комуникации

Високо образование Правен факултет Скопје    1990     Правни студии – отсек новинарство

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Правен факултет 2017- вонреден професор
Правен факултет    2012-2017    наставник – доцент
Правен факултет    2009-2012    Соработник – асистент
НДИ -Скопје    2006-2009    Асистент
Радио Кичево    1995-2006    Новинар, уредник, главен и одговорен уредник,  ВД- директор

НАУЧНИ ТРУДОВИ

Veljanovska Svetlana., S.Dukoski., The role od the public prosecutor in criminal procedur., Knowledge Management Institute ,Vrnjacka banja 2017

Veljanovska, Svetlana., S,Dukoski.,The right to freedom of expression vis a vis public interest.,JPMNT,vol4/4 2016

Д.Саша., В.Светлана, Пазарот и конкуренцијата во услови на доминација на монополите, Битола 2015

Veljanovska, Svetlana., S,Dukoski., The role if the notary services in the executive procedure in the Republic of Macedonia, Horizons, Bitola,2015,vol 18/XI

Dukoski S.,Veljanovska S., Way Bills- Commodity securities in commercial law, Horizons, Bitola,2015,vol 18/XI

Petreski.,A.Veljanovska,S., Globalniot internet i pravoto na intelektualna sopstvenost, Bitola 2015

Veljanovska, Svetlana,Arse,P., Postapki pred Evropskiot sud za covekovi prava koi se odnesuvat na RM.,Stip,2014

Veljanovska, Svetlana., S,Dukoski., Legal-political security policy of EU,Rusia and NATO in the global security environment.,Horizons, Bitola,2013,vol 9/IX

Veljanovska, Svetlana., Breaches of Citizens pension and health insurance rights from the perspective of the ombudsman of the Republic of Macedonia ,Law and Politics, Novi sad, 2013 br 2/IV

Вељановска,Светлана., Правно-политичката безбедносна политика на ЕУ, Русија и НАТО во глобалното безбедносно опкружување, Хоризонти, година IX, мај 2013, Битола.
Д.Саша., В.Светлана ., Правни аспекти на меѓународниот тероризам, Хоризонти, година IX, мај 2013, Битола
Svetlana M. Veljanovska., Zakonski okvir medijacije u Republici Makedoniji . LAW and POLITICS Novi Sad 2012 br 2
Вељановска, Светлана., Влијанието на мисијата на УНПРЕДЕП во  стабилизација на Балканот, докторски труд, одбранет на Правен факултет Јустинијан први, Скопје , мај 2012
Svetlana Veljanovska., DANISH “NO” FOR SCHENGEN AGREEMENT- BEGINNING OF THE DESINTEGRATION OF THE EUROPEAN UNION?, 9 (1): 88-94 ISSN 2217-8090 UDK 342.721(4-672EU) review paper/Pregledni naučni rad, Singidunum journal , 2012
Вељановска, Светлана .,Европската унија – предизвик за земјите од Западен Балкан,Годишник на Правен факултет Кичево, декември  2011
Veljanovska, Svetlana., Mesto i uloga međunarodnog ekološkog prava kao posebna razvojna oblast građanskog društva – sa posebnim osvrtom odgovornosti od nastale ekološke štete,Pravo i  politika, br 2011/2,Fakultet za Evropske pravno –politicke studije,  Novi Sad,2011 god   UDK 34 (32) ISSN 1820-7529
Veljanovska, Svetlana., To what extent the young Macedonian democracy is ready for open candidate lists and their effect on the gender and minority representation in the assembly and local councils? Revija 2011, Vol 8/No.1 Beograd, mart 2011.UDK 321.7(497.7); 342.5(497.7)
Dukoski.S, Veljanovska S., Legal framework of freedom of religion in the Republic of Macedonia, Journal of applied sciences, Beograd, 2012
V.Svetlana., Razvojot na kulturniot turizam kako del od opštestvenata kohezija na Republika Makedonija vo ramkite na evropska kulturna politika . Објавено од Универзитет Сингидунум на 29.07.2010  -електронско научно списание ISBN: 978-9989-179-74-7
Вељановска, Светлана., Културната политика на Република Македонија во рамките на процесот на евроинтеграција ,Кичево, Турни, 2009. ISBN 978-9989-2664-2-3, COBISS. MK –ID 76838666
Вељановска, Светлана., Развојот на медиумите во Европа како фактор на општествената свест (примерот на Германија, Велика Британија и Франција,) Зборник на научни трудови, Македонско друштво за наука, бр 10-Битола, 2009
Вељановска Светлана.,Правното регулирање на системот на колективна безбедност во рамките на ООН, Евро дијалог  бр 12 ,Студентски збор, Скопје, 2002
Вељановска Светлана.,Колективната безбедност и местото на Република Македонија во неа, Евро дијалог бр 12, Студентски збор, Скопје, 2002
Вељановска Светлана.,Заедничка развојна политика на земјите од Европската Унија, Евро дијалог бр 11, Студентски збор, Скопје, 2002
Вељановска Светлана.,Лигата на народите и примената на колективната безбедност за чување и одржување на евопскиот мир и безбедност, Евро дијалог бр 11, Студентски збор, Скопје 2002
Вељановска Светлана., Невладините организации во рамките на мировните опeрации, Евро Дијалог бр 9, Студентски збор, Скопје, 2002
Вељановска Светлана.,ООН-Систем на колективна безбедност, Евро дијалог бр 9,  Студентски збор, Скопје, 2002
Вељановска Светлана, Црквите и Манастирите во Кичево и Кичевско, Монографија, Графомак, Кичево , 2002

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Veljanovska. Svetlana ,,Knowledge without borders., Knowledge Management Institute ,Vrnjacka banja 2017

Veljanovska. Svetlana, ,,Contemporary menegement chellenges and the organizational scienes,,.,BAS institute of Menagement –Bitola 2015

Veljanovska, Svetlana., Social change in the global world., Center for Legal and political Research, Faculty of Law ,Shtip, 2014

Veljanovska, Svetlana., The preventive action UNPREDEP mission in Macedonia, International Scientific Conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro Atlantic Integration,5-8 June 2013,Ohrid, Republic of Macedonia, Faculty of Security – Skopje

В.Светлана., Јакнење на капацитетите на жените лидерки во локалната политика” како дел од проектот “Ние сме идни лидери и застапувачи на промени во нашите заедници” UN Women,  Кичево 2013
Вељановска Светлана., Глобализација, либерална демократија, новите политички цели, Меѓународна научна конференција ,,Лицата на кризата,,Европски универзитет, Скопје, март 2012
Вељановска, Светлана., Аспирациите за ЕУ – Проширување или исчезнување на националниот идентитет на Република Македонија, Меѓународна научна конференција,,Македонија низ вековите,,Филозофски факултет Скопје, 2011 год.
Вељановска, Светлана., Колку младата македонска демократија е подготвена за отворени кандидатски листи и како тоа  може да се одрази  на родовата и малцинската застапеност во Собранието на РМ и во општинските совети-труд презентиран на Конференцијата ,,Отворени или затворени пратенички листи,, Скопје, 2010 год
Veljanovska, Svetlana.,  Development of the cultural tourism as part of the sociable cohesion of Republic of Macedonia in the frameworks in the European Cultural politics, труд презентиран на X Meѓународна конференција ,,Туризмот во услови на глобална економска рецесија,,-  4-5 јуни 2009 г,  Охрид.

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2015-2016
The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2014-2015
The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2013-2014
The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2012-2013
-The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2011-2012
-Проект за подршка за воспоставување на пробацијата во казнено-правниот систем на РМ  – носител  Центар за човекови права и разрешување на конфликти-Скопје 2012