Прв циклус студии

Првиот циклус студии на студиската програма Правни студии траат три години (шест семестри) и со нивното завршување студентите се стекнуваат со 180 ЕКТС кредити. Во текот на студиите, студентите ги изучуваат фундаменталните правни предмети, како и други предмети од сродна научна област, потребни за целосно заокружување на нивниот професионален профил.

Студентот кој завршил студии од прв циклус (додипломски правни студии) се стекнува со назив - правник.
 

Список на предлог - теми и предлог - комисии за одбрана на дипломски работи на прв циклус студии на Правен факултет – Кичево (дисперзирани студии во Битола и Струга)
 

- Правни студии од прв циклус (додипломски правни студии)
Стручни правни студии (дипломски правни студии)
Акадмеска 2012-2013 година
Акадмеска 2010-2011 година
Академска 2008-2009 година
Програма на предмети од прв циклус на студии во научно поле општествени науки