Магистерски труд
01.10.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Анѓела Ѓорѓиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Надлежностите на адвокатурата и нотаријатот во Република Македонија од аспект на учеството на адвокатите во постапката пред нотар" од кандидатот/ката Анѓела Ѓорѓиоска констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 10.10.2018 (среда) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 17:00 часот.

 
Останати настани