Магистерски труд
01.10.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Анета Бопковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ПАРНИЧНА ПОСТАПКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:TEK, ПОДНЕСОЦИ, ОДЛУКИ И ПРАВНИ ЛЕКОВИод кандидатот/ката Анета Бопковска  констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 04.10.2018 (четврток) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани