Магистерски труд
21.06.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Ивана Кочовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :  Кривичното дело „Загрозување на безбедноста на сообраќајот“ и неговите кривично - правни и криминолошки карактеристики од кандидатката Ивана Кочовска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 27.06.2018 година во просториите на Правниот факултет - Кичево, Дисперзирани студии Битола со почеток во 12:30 часот

 
Останати настани