Магистерски труд
08.02.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Ана Ристеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Видови монополи и монополски спогодби во Европската унија, од кандидатот/ката Ана Ристеска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 15.02.2018 година во просториите на Правниот факултет во Кичево, Дисперзирани студии - Битола  со почеток во 14:00 часот. во предавална 2

 
Останати настани