Магистерски труд
19.04.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Филип Николоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов " Јавните набавки како инструмент за зголемување на конкуренцијата во јавниот сектор", од кандидатот/ката Филип Николоски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана. 

На ден 26.04.2018 година (Четврток), со почеток во 14:00 часот, во просториите на Правниот факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола

 
Останати настани