Магистерски труд
20.11.2017
 

Одбрана на магистерски труд - Драги Најдовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Правно економскиот третман и улогата на денарот во креирањето на монетарно кредитната стратегија и  политика на Р. Македонија од кандидатот/ката Драги Најдовски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 30.11.2017 година во просториите на Правниот факултет во Кичево - ДС Битола со почеток во 14:00 часот.

 
Останати настани