Магистерски труд
17.05.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Христијан Тупанчески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Системот на прекршочно правната одговорност на здравствените работници во правото на Република Македонија" од кандидатот Христијан Тупанчески констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 27.05.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 12:30 часот

 
Останати настани