Магистерски труд
17.05.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Томислав Дивјакоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на нотарите во вонпарничната постапка и постапката за извршување во правото на Република Македонија" од кандидатот Томислав Дивјакоски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 27.05.2019 (понеделник) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 11:30 часот

 
Останати настани