Магистерски труд
26.06.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Ана Стојковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Штета, надомест на штета со посебен осврт на штета случена при сообраќајна незгода  од кандидатот Ана Стојковска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 03.07.2018 година во просториите на Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола со почеток во 14:00 часот.

 
Останати настани