Магистерски труд
01.10.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Маргарита Стефаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов "РАСКИНУВАЊЕ НА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ДОГОВОРИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ИМОТНИТЕ ДОГОВОРИ" од кандидатот/ката Маргарита Стефаноска констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 10.10.2018 (среда) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 14:00 часот.

 
Останати настани