Магистерски труд
23.12.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Ѓоко Стефаноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Правна рамка на компоративното управување во Европската унија и нејзината примена во Р.Македонија" од кандидатот/ката Ѓоко Стефаноски констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 31.12.2018 ( понеделник) во просториите на Правниот факултет Кичево,Дисперзирани студии Битола   со почеток во 14:00 часот.

 
Останати настани