Магистерски труд
19.12.2017
 

Одбрана на магистерски труд - Натали Крстевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Правни основи за стекнување на правото на сопственост во Р.Македонија со посебен осврт на правната заштита на правото на сопственост од кандидатот/ката Натали Крстевска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 25.12.2017 година во просториите на Правниот факултет во Битоласо почеток во 11:30 часот.

 
Останати настани