Магистерски труд
21.12.2017
 

Одбрана на магистерски труд - Мартин Крстевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов: Влијанието на политичките говори врз оптествената јавност во Р.Македонија од кандидатот/ката Мартин Крстевски , констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 28.12.2017 година во просториите на Правниот факултет во Битола со почеток во 14:30 часот.

 
Останати настани