Магистерски труд
27.06.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Ксенија Јосуфовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ НА БАЛКАНОТ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА од кандидатот Ксенија Јосуфовска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 03.07.2018 година во просториите на Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани