Магистерски труд
30.09.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Маргарита Груевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"НАСЛЕДУВАЊЕ ВО БРАЧНА И СЕМЕЈНА  ЗАЕДНИЦА ВО Р.МАКЕДОНИЈА СО КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА"од кандидатот/ката Маргарита Груевска  констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

 

Одбраната се закажува на ден 04.10.2018 (четврток) година во просториите на Правниот факултет во Битола  со почеток во 14:00 часот.

 
Останати настани