Магистерски труд
12.10.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Оливер Велковски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Алтернативните мерки во Република Македонија и улогата на пробациските службеници во нивното извршување" од кандидатот/ката Оливер Велковски констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 16.10.2018 (вторник) година во просториите на Правниот факултет во Кичево  со почеток во 16:00 часот.

 
Останати настани