Магистерски труд
22.01.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Божидар Танчевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерски труд со наслов : "Комуникативна ситуација и отвореноста на институциите од аспект на жалбената постапка"  од кандидатот/ката Божидар Танчевски, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 30.01.2019 (среда) година во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирани студии Битола, со почеток во 11:00 часот.

 
Останати настани